Pátek 8. prosince 1995

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou. Maďarskem, Polskem a Slovenskem vznikla z potřeby odstranění překážek vzájemného obchodu mezi zúčastněnými státy v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu - GATT. Pozitivní přínos této dohody o volném obchodu ve vzájemných zahraničněobchodních vztazích již projevil růstem obratu zahraničního obchodu. Jako příklad mohu uvést vztah mezi Českou republikou a Polskem, do určité míry i mezi Českou republikou a Maďarskem.

Na poznaňském summitu předsedů vlád zemí Středoevropské dohody v roce 1994 se dohodli premiéři na tom, že bude pokračovat dále otevření národních trhů a vyslovili souhlas s vytvořením možnosti přístupu dalších zemí k CEFTA. Na třetím zasedání společného výboru CEFTA, které se konalo v srpnu 1995 ve Varšavě, bylo dosaženo shody o formě smluvní úpravy a základních ustanoveních umožňujících přístup nových stran k této dohodě. Doplňuje se především článek 39 článkem 39a) a stanoví se, že za prvé všechny evropské státy mohou přistoupit ke Středoevropské dohodě o volném obchodu se souhlasem všech stran, a za druhé že podmínky a lhůty přístupu nového státu budou určeny v dohodě o přístupu uzavřené mezi všemi stranami CEFTA na jedné straně a přistupujícím státem na straně druhé. (Hluk v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, pane ministře, okamžik. Dámy a pánové, ještě prosím o strpení a o uklidnění. Jde skutečně o předposlední bod a nemůžeme rušit pana ministra. Projednávání tohoto bodu by probíhalo za nedůstojných podmínek a tento bod si to nezaslouží. Prosím o klid. Pane ministře, pokračujte.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Děkuji, pane předsedo. Při posuzování ekonomické výhodnosti doplňkové dohody je nutno konstatovat, že země středoevropského regionu představují tradičně velmi významné partnery. Předpokládáme, že rozšíření možnosti přístupu dalších zemí k dohodě bude oživujícím impulsem pro zvýšení obchodní výměny mezi smluvními státy. Proto, paní poslankyně. Páni poslanci, doporučuji vám vyslovit souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Vladimíru Dlouhému. Organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení pana poslance Otakara Vychodila. Žádám ho, aby se ujal slova.

Poslanec Otakar Vychodil: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nechci, aby to vypadalo, že s kolegou Holubem soutěžíme o první místo v Guinessově knize rekordů, kdo má kratší uvádění příslušných tisků, nicméně to, co řekl pan ministr, bylo natolik vyčerpávající k prvnímu čtení a tato věc je natolik důležitá, že nemohu než doporučit sněmovně, aby svým usnesením souhlasila s přikázáním této smlouvy k projednání zahraničnímu výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Otakaru Vychodilovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky, ani žádnou z místa nevidím. Proto rozpravu uzavírám, a protože nezazněl návrh, aby byla předloha vrácena navrhovateli k dopracování, ani aby byla zamítnuta, je na místě zabývat se návrhem na přikázání předloženého vládního návrhu zahraničnímu výboru.

Táži se, zda má někdo jiný návrh. Tak totiž zní návrh organizačního výboru: přikázat předložený vládní návrh zahraničnímu výboru. Nevidím, že by se někdo hlásil s jiným návrhem, proto přečtu ještě jednou návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna přikazuje po prvním čtení předložený vládní návrh k projednání zahraničnímu výboru."

104. hlasování na této schůzi. Kdo předložený návrh podporujete, buďte tak laskaví, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 104. hlasování skončilo.

Z 89 přítomných bylo 82 pro, nikdo proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Je tu poslední bod, číslovaný jako 22. Jde o

XXXVI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu (sněmovní tisk 1970) - první čtení

Předložený vládní návrh dohody jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1970. Z pověření vlády jej odůvodní ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vím, že doba je pokročilá, přesto mi ještě dovolte, abych požádal o pozornost k tomuto vystoupení, neboť je předkládán k prvnímu čtení dokument, který do značné míry bude určovat situaci v české energetice na následující, odvážím se říci, nejen roky, ale možná desetiletí, dokument, který svojí podstatou bude vyžadovat i odpovídající kroky české hospodářské politiky, dokument, který - jestli jej dokážeme odpovídajícím způsobem naplnit - povede k základním závěrům i k tomu, že naše hospodářská politika může generovat takovou strukturu energetických cen, která udrží budoucí konkurenceschopnost celé naší ekonomiky.

Ještě jako federální ministr hospodářství bývalé ČSFR jsem podepsal v prosinci 1992 v Haagu politický dokument nazvaný Evropská energetická charta.

Na jeho zásadách je postavena předkládaná mnohostranná Dohoda. Má přispět k vytvoření evropského a celosvětového energetického trhu a dát tomuto trhu právní základ. Pro nás, Českou republiku, má význam především z hlediska energetického trhu Východ - Západ, jehož jsme účastníky, jednak jako tranzitní země, ale i země konečného určení přepravovaných energetických produktů a materiálů.

Pokud by se naplnily původní časové předpoklady vypracování Dohody v době do jednoho roku od podepsání Evropské energetické charty, nebylo by z hlediska naší tehdejší legislativy jednoduché její přijetí. V současné době ale, kdy platná legislativa má jednoznačnou orientaci, konsistentní se současným systémovým uspořádáním tržní ekonomiky v České republice, s vysokým stupněm záruk pro cizí investory, nevidím závažnějších překážek pro její ratifikaci po vyslovení vašeho souhlasu.

Přesto bych se rád zmínil o několika základních principech, na kterých dohoda stojí, kam směřuje její budoucí vývoj a jaký má pro nás význam.

Především Dohoda pokrývá všechny fáze získávání energie až po obchod s ní. Sahá od průzkumu nalezišť prvotních energetických zdrojů, přes investiční výstavbu na jejich čerpání a užití, provoz a údržbu těchto investic, až po prodej energie, včetně distribuce konečnému spotřebiteli. Všímá si ekologických důsledků pocházejících ze všech činností energetického cyklu s tím, že každá smluvní strana se vynasnaží o jejich minimalizaci ekonomicky efektivním způsobem. Nezabývá se oblastí spotřeby energie, i když v navazujícím protokole o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích, který má charakter úrovně vládní smlouvy, a není proto Parlamentu předkládán k vyslovení souhlasu, je tato oblast rovněž přiměřeným způsobem smluvně řešena.

Dohoda obsahuje zásady a pravidla založená na rovnovážné zainteresovanosti smluvních stran v přístupu ke zdrojům, obchodu s nimi, tranzitu, investiční činnosti, přístupu na trhy, kapitálu, technologiím atd.

Mezi základní ustanovení Dohody patří:

1) Opětovně se potvrzuje uznání státní suverenity a svrchovanosti nad energetickými zdroji v souladu s pravidly mezinárodních zákonů. Žádným způsobem není Dohoda na újmu pravidlům, jimiž se řídí vlastnictví energetických zdrojů. Přístup k těmto zdrojům má však být usnadněn, mimo jiné nediskriminačním způsobem udělování autorizací a koncesí.

2) Z hlediska vzájemného obchodu s energetickými materiály a produkty (palivy a energií) uznávají státy, že se budou řídit pravidly GATT a respektovat je, a to i ty smluvní strany, jež nejsou jeho členy. To je jeden z nejvýznamnějších momentů Dohody pro další rozvoj energetických trhů.

3) Stejně významným je i ustanovení o volném tranzitu energetických materiálů a produktů (paliv a energie) územím a jeho nepřerušení v případě sporu kvůli tomuto tranzitu. Při naší geografické poloze i závislosti na dopravě ropy a plynu ze zahraničí, se rozhodně jedná o významné ustanovení.

4) Na poloviční cestě, vůči původním záměrům obsaženým v energetické chartě, zůstalo ustanovení o podpoře a ochraně investic. V předkládaném znění ne ní ještě zakotven jako povinný "národní režim" zacházení s energetickými investicemi cizích investorů. Proto Dohoda obsahuje i závazek smluvních stran uzavřít nejpozději do 1.ledna 1998 Doplňkovou dohodu, kde toto zacházení bude povinným. Předpokládáme, že s ohledem na neukončenou privatizaci energetického sektoru u nás uplatníme do textu Doplňkové dohody přípustnost výjimek z režimu "národního zacházení" pro ty případy, kdy se jedná o rušení monopolů. Jako povinný je režim "národního zacházení" zapsán v Dohodě již pro výše zmíněný tranzit, přístup ke kapitálu, kompenzaci ztrát při mimořádných událostech, poskytnutí náhrad při eventuálním vyvlastnění a pro užívání a údržbu investic.

5) Dohoda obsahuje i mechanismy na řešení případných sporů a vymáhání jejího plnění. Zvláštní článek je věnován urovnávání sporů mezi smluvní stranou (státem reprezentovaným vládou) a investorem jiné smluvní strany.

Předložená Dohoda je od data jejího podpisu prováděna předběžně a vstoupí v platnost devadesátý den po uložení ratifikačních listin o ratifikaci třicátou smluvní stranou. Podepsána byla padesáti státy, posledním evropským státem, který se k ní připojil v listopadu tohoto roku, je bývalá jugoslávská republika Makedonie. Odhadujeme, že by mohla vstoupit v platnost v první polovině příštího roku.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám vyslovit souhlas s Dohodou k energetické chartě.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Vladimíru Dlouhému.

Organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení pana poslance Holuba. Žádám ho, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi jen dodat, že ratifikací Dohody a jejím vstupem v platnost nejsou vyvolány žádné bezprostřední změny legislativních předpisů České republiky a že provádění Dohody nebude vyžadovat dodatečné výdaje ze státního rozpočtu.

Doporučuji vám dále, abyste přikázali tento tisk 1970 k projednání hospodářskému výboru a - jak mám signály - i výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji Josefu Holubovi a otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Seifer se hlásí. Má slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Padl zde návrh, aby projednání bylo přikázáno i výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.Já s tím plně souhlasím.

Souhlasím s předkladatelem, že tato Dohoda je velice důležitá. Bude tam o čem jednat - o volném tranzitu energií, tzn. i radioaktivních materiálů, o likvidaci odpadů atd. Já si myslím, že v prvním čtení mohu doporučit schválení tohoto návrhu a za svoji osobu pro něj budu hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavlu Seiferovi. Protože vidím, že se do rozpravy už nikdo nehlásí, uzavírám ji. Konstatuji, že nebyl vznesen návrh na vrácení předlohy navrhovateli k dopracování ani návrh na zamítnutí. Proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený vládní návrh hospodářskému výboru a dále byl vznesen návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jsem přesvědčen, že o obou návrzích můžeme hlasovat pohromadě, pokud si nikdo nevymíní hlasovat o každém zvláště. Nikdo nemá námitku.

Čtu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna po prvním čtení přikazuje předloženy vládní návrh k projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

105. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předloženy návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

105. hlasování skončilo. Z 95 přítomných hlasovalo 90 pro, nikdo proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

Chci učinit dvě oznámení. Přerušuji toto zasedání do úterý do 14.00 hodin, kdy budeme pokračovat tímto programem: jako první bude návrh zákona o státním rozpočtu, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a pak o celku. Dále budeme projednávat bod 27 (tisk 1932), vyhlášení národního parku České Švýcarsko a dále všech 12 neprojednaných bodů, počínaje bodem 34 a konče bodem 46 původně schváleného pořadu.

Další oznámení zní takto: V úterý v 9.30 hodin se koná porada předsedy s místopředsedy sněmovny a s předsedy poslaneckých klubů.

Děkuji všem, kteří vytrvali do této chvíle a hájili zbytek pracovní cti Poslanecké sněmovny. Děkuji vám všem, přeji příjemný víkend a na shledanou v úterý.

(Schůze byla přerušena v 16.40 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP