Pátek 8. prosince 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji poslanci Vlastimilu Tlustém. Zahajuji obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku ani nevidím přihlášku z místa. Proto obecnou rozpravu uzavírám. Konstatuji, že nebyl přednesen návrh na vrácení navrhovateli ani na zamítnutí, a proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh zákona zemědělskému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, proto vás všechny odhlásím.

Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, a poté ihned přikročíme k 99. hlasování na této schůzi. Jeho předmětem bude tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna po prvém čtení přikazuje předložený návrh zákona k projednání zemědělskému výboru.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 99. hlasování skončilo.

Z 88 přítomných bylo 74 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

Přistoupíme k 31. bodu našeho programu.Je to

XXXI.

Vládní návrh zákona o krmivech

první čtení. Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1975 a z pověření vlády jej uvede místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux. Počtvrté a dnes naposledy jej žádám, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, z pověření vlády předkládám zákon o krmivech jako jeden ze zvláštních komoditních zákonů z oblasti zemědělství, který naplňuje požadavek tzv. Bílé knihy.

Důvod zpracování je dán především nutností liberalizovat podnikání v obchodu s krmivy v podmínkách tržního hospodářství, dále povinnost naplnit závazky vyplývající pro ČR z asociační dohody s EU, dále řešit určitou ochranu a prevenci před nežádoucí kontaminací potravního řetězce a životního prostředí.

V dnešní době na základě původních norem stát výrobci přikazoval nejen, jak má výrobek vypadat, ale také, jak má být vyroben. V nové normě se dává větší důvěra výrobci, kdy výrobce podle tohoto zákona je povinen zajistit zdravotní nezávadnost ve vztahu ke zvířatům a lidem a zavazuje ho garantovat kvalitu, kterou deklaruje. A to také stát bude podle tohoto navrhovaného zákona kontrolovat.

Rozsah předloženého zákona prováděcích předpisů, které jsou pracovně k návrhu předloženy, je srovnatelný s obdobnými právními normami vyspělých evropských zemí.

Dámy a pánové, dovolím si jménem české vlády doporučit tento návrh zákona vašemu přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi. A protože organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení poslance Jana Černého, prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, má úloha zde je poměrně jednoduchá. Pan ministr řekl, jaké jsou základní teze tohoto předkládaného zákona. Nemám k tomu příliš mnoho co dodat.

Jen to, že to je další z kroků přizpůsobení českého zákonodárství Evropské unie, standardnímu postupu.

Nenechte se vyděsit tím, že k tomuto zákonu je přiloženo velké množství příloh. Tím se nebudou muset řídit podnikatelé, nýbrž státní správa. Jsou to laboratorní postupy, vyšetřovací metody atd.

Myslím si, že nic nebrání tomu, aby tento zákon byl postoupen k druhému čtení zemědělskému výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji Janu Černému a otvírám obecnou rozpravu.

Ani do ní nebyla doručena žádná písemná přihláška, nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Rozpravu uzavírám.

Konstatuji, že nebyl přednesen návrh na vrácení navrhovateli, ani na zamítnutí, a proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh zákona zemědělskému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Nevidím, že by se někdo hlásil. Konstatuji tedy, že jiný návrh není, a přikročíme k hlasování.

Usnesení, které vám předkládám, zní: "Poslanecká sněmovna přikazuje po prvém čtení předložený návrh zákona k projednání zemědělskému výboru."

100. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 100. hlasování skončilo.

Z 93 přítomných bylo 84 pro, nikdo proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

Dále se budeme zabývat bodem číslo 32. Jo to

XXXII.

Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. Sněmovní tisk 1972, první čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1972 a z pověření vlády jej uvede ministr spravedlnosti pan Jiří Novák. Žádám ho, aby se ujal slova.

Panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Josefu Luxovi děkuji za to, že nám předložil a připravil čtyři body, děkuji všem, kdo se ujali funkce zpravodajů.

Prosím, pane ministře spravedlnosti.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové! Předkládaný návrh zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti byl vypracován na základě zásad, které počátkem tohoto roku projednaly některé výbory Poslanecké sněmovny a s nimiž až na některé drobné výjimky vyjádřili souhlas.

Obsahově návrh vychází ze směrnice Rady evropských společenství z 10. 6. 1991 o předcházení použití finančního systému za účelem praní peněz. Jeho smyslem není a nemůže být úplné potlačení jevu označovaného jako praní špinavých peněz. Takový cíl si nestanovil ani žádný obdobný zákon, které zejména v letech 1993 - 1994 přijala většina evropských států.

Zákon sleduje vytvoření mechanismu, který by výrazně praní špinavých peněz ztížil a tím působil preventivně, a dále umožnil odhalení jednotlivých případů, kdy k praní špinavých peněz dojde.

Úzká návaznost mezi výnosem a trestnou činností je důvodem, pro který návrh zákona neobsahuje ustanovení sankční povahy s výjimkou pořádkových opatření, spojených s porušením povinnosti stanovené zákonem. Jeho smyslem totiž není nějakým zvláštním způsobem upravovat podmínky odčerpání výnosu z trestné činnosti, ale především vytvořit mechanismus, který by umožnil jejich odhalení. Propadnutí, respektive zabrání věci nebo majetku, které se většinou považuje za základní výsledek postupu státu proti praní špinavých peněz v jednotlivých případech je totiž vždy vázáno na skutečnosti, že taková věc nebo majetek má souvislost s konkrétní trestnou činností, a proto i rozhodování o takové věci nebo majetku se ponechává trestnímu řízení.

V této souvislosti byly v předstihu do nedávno přijaté novely trestního zákona a trestního řádu promítnuty některé změny, jež na navrhovanou právní úpravu postihu praní špinavých peněz navazují. Lze jmenovat takové instituty, jakým je například zajištění účtu u banky v případě důvodného podezření, že finanční prostředky na něm jsou výnosem trestné činnosti, zavedení oznamovací povinnosti týkající se nejzávažnějších případů praní špinavých peněz nebo zpřísnění trestního postihu za tyto trestné činy, ke kterému rovněž uvedenou novelou došlo.

Návrh předkládaného zákona se ve své koncepci neliší od právních úprav, které v několika posledních letech k zamezení praní špinavých peněz přijala většina evropských států. Naopak, postupy jimiž se snaží tomuto jevu čelit, jsou s těmito zahraničními úpravami plné srovnatelné.

Přijetí navrhovaného zákona by mělo být posledním krokem, který je nutný k tomu, aby ČR přistoupila k Evropské konvenci proti praní špinavých peněz. Mohu říci, že ještě před vánocemi t. r. podepíši příslušnou úmluvu ve Štrasburku.

Navrhuji proto, aby poslanecké sněmovna tento návrh zákona schválila. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Jiřímu Novákovi. Organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení poslance Libora Nováka ml., žádám ho, aby se ujal slova.

Poslanec Libor Novák (1962): Pane předsedo, dámy a pánové, nechci teď mluvit o věcných a technických věcech navrhované právní úpravy, spíš bych chtěl mluvit k jakési obecné filozofii, jakou je tato právní úprava vedena.

Jak už pan ministr řekl jako předkladatel, smyslem této novely není upravovat podmínky pro odčerpání výnosů z trestné činnosti, ale především vytvořit mechanismus, který by umožnil jejich odhalení. Tato novela je tedy především o tom, jak získávat informace o tom jevu, který se nazývá praní špinavých peněz v obecné terminologii.

V odborné terminologii, legalizace výnosů z trestné činnosti.

Vím, že tato problematika byla zmiňována mnohokrát v obecné politické rovině. V mnohých případech je tato problematika jakýmsi způsobem zatemňována. Mluví se o tom, že je potřeba odhalovat zdroje financí, že je potřeba odhalovat původy majetku. Mluví se o jakýchsi temných nitkách z minulosti.

Myslíme si, že tento návrh zákona, který konečné, jak už bylo řečeno, vychází i z toho, co zde bylo projednáno v zásadách, přesně specifikuje, o jakou problematiku se jedná; že jde o problematiku související bezprostředně s trestnou činností, a to s trestnou činností, která je známá z jiných částí světa, především s trestnou činností související s drogami, hospodářskou kriminalitou, paděláním peněz, popřípadě provozováním nezákonných sázkových kanceláří či kořistění z prostituce.

Myslím si, že je třeba filozoficky říci jednu věc. Návrh, který je zde předkládán, je určitým způsobem vyvážen. Na jedné straně, na základě zkušeností z jiných zemí světa zohledňuje to, že tato organizovaná trestná činnost a její výnosy takovým způsobem zasahují do hospodářství různých zemí světa, že je nutné tuto činnost sledovat, že je nutné získávat informace, a že těchto informací je třeba využít při konkrétním boji s touto trestnou činností.

Na druhé straně všichni cítíme, že získávání těchto informací a způsob jejich získávání, určitým způsobem zasahuje do soukromé sféry majetkových práv občanů, do soukromé sféry různých institucí, ať už jsou to banky, finanční instituce nebo jiné organizace.

Chtěl bych proto na tomto místě už dopředu varovat, aby populistické zásahy do tohoto zákona, vedené jakýmisi politickými výkřiky o tom, kam až má sahat ruka státu, ruka policejních orgánů, ruka soudů, nevedly k přeměně tohoto zákona, který by byl velmi snadno zneužitelný. Každá informace má svoji sílu, každá informace má svoji hodnotu. Všichni víme dobře, kam vedly snahy o to, aby centralistický stát a jeho orgány měly veškeré informace o občanech a aby soukromá sféra nebyla vůbec respektována.

Proto bych chtěl, aby tato norma v podobě, v jaké je předkládána (pokud pominu některé drobné úpravy, které se týkají technických záležitostí), nebyla v této populistické rovině pozměněna.

Na závěr řeknu ještě jednu osobní zkušenost, které se mi dostalo spolu s mými kolegy, dr. Výborným a panem Kužílkem, na třítýdenním pobytu ve Spojených státech, který byl organizován vládou Spojených států právě k problematice praní špinavých peněz a organizované trestné činnosti.

Měli jsme možnost seznámit se nejen s tím, jakým způsobem zde byla upravena právně tato problematika, ale zejména, jak tato právní úprava vedla ke konkrétní činnosti policejních orgánů a dalších orgánů činných v trestním řízení. Myslím si, že předkládaná norma naplňuje to, co se týká legislativní stránky celého procesu.

Samozřejmě, její důležitější částí je praktické využití. Doufám se, že se nám podaří udělat stejně významné kroky jako např. ve Spojených státech, kde celý systém, který vychází z této normy, ať už je to systém dokonalé informační instituce, která analyzuje informace získané na základě této normy, nebo konkrétní využití, ať už se týká policejních orgánů, státních zastupitelství a soudů, umožní, že nebude možné nařknout Českou republiku jako zemi, kde se legálně perou špinavé peníze.

Ze všech důvodů, které jsem teď v tuto chvíli řekl, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení tento návrh a doporučila ho k dalšímu projednání.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji poslanci Liboru Novákovi ml. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Proto rozpravu uzavírám.

Konstatuji, že nebyl přednesen návrh na vrácení navrhovateli ani na zamítnutí. Proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat předloženy návrh zákona ústavně právnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh nebo chce rozšířit původní návrh. Není tomu tak.

Proto přečtu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna přikazuje po prvém čtení předloženy návrh zákona k projednání ústavně právnímu výboru.

Ve 101. hlasování budeme o tomto návrhu usnesení hlasovat.

Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 103 přítomných bylo 95 pro, nikdo proti. Konstatuji, že navržené usnesení bylo přijato. Děkuji panu zpravodaji Liboru Novákovi ml.

Pana ministra spravedlnosti Jiřího Nováka poprosím, aby setrval na místě předkladatele, neboť se bude projednávat

XXXIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb.,o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Tento vládní návrh uvede z pověření vlády ministr spravedlnosti pan Jiří Novák. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych především konstatovat, že návrh zákona, který projednáváme, vyplývá z aktuálních potřeb praxe; hospodářské i právní. Právě to určilo jeho základní podobu.

Jde o soubor dílčích změn a doplňků, některých poměrně závažných, jiných méně významných, Společné mají jedno. Usilují o to, aby byla nahrazena ta ustanovení zákona, která se neosvědčila, nebo dokonce znamenala určitou brzdu plynulého průběhu soudních řízení.

Bližší zdůvodnění této myšlenky vyžaduje, abych vaši pozornost obrátil k počátku roku 1993, kdy byla projednávána jiná novela tohoto zákona, která odstranila všechna omezení a dala volný průběh projednání konkurzu.

Setkávali jsme se tehdy s obavou, že hrozí obrovská vlna bankrotů, která byla v tisku přirovnávána k řetězové reakci nebo ničivé lavině. Čelili jsme tomu opatřeními legislativními, ekonomickými i organizačními.

Žádná katastrofa se však nekonala. Místo toho se konkurzy začaly stávat obvyklou normální součástí soudní agendy, jak je tomu ve všech státech, v nichž existuje tržní hospodářství. Samozřejmě, že tím vzrostl i počet projednávaných případů. Údaje o tom jsou obsaženy v důvodové zprávě.

V době před novelou z roku 1993 byl zákon o konkurzu a vyrovnání aplikován jen ojediněle, neboť jeho širšímu použití bránila legislativní omezení. Nyní je používán běžně. Objevily se i aplikační problémy, a na ně právě předložený návrh reaguje.

Dalším důvodem změn je praktické používání zákona. Z údajů, jichž jsem se dovolával, vyplývá, že se stále zvyšuje rozdíl mezi počtem návrhů na konkurz a počtem prohlášených konkurzů. Znamená to, ze se časově protahuje první fáze konkurzního řízení, v níž jde o zjištění, zda skutečně existuje úpadek a další podmínky pro prohlášení konkurzu.

Také v řízení, které následuje po prohlášení konkurzu, dochází někdy ke zbytečným průtahům. Vládní návrh má proto řadu ustanovení, která mají za cíl zjednodušit řízení a urychlit tak jeho průběh.

Vládní návrh dále ruší některá ustanovení, která jsou v současné době již nadbytečná. Jde především o ustanovení, která měla bránit vlně konkursů v souvislosti s počátkem účinnosti předchozí novely v roce 1993. Dále již nepotřebujeme řešit vztah mezi privatizačním procesem a konkursním řízením, když privatizace prakticky již končí. Konečně je třeba poukázat i na to, že některá z navrhovaných ustanovení znamenají krok k modernizaci úpravy konkursu. Jde zejména o jiné pojetí ochranné lhůty. Podle něho má tato lhůta místo jen tam, kde má skutečně reálný význam. Jde dále o rozšíření možnosti bránit se takovým jednáním, kterými usiluje o to, aby svůj majetek převedl tak, že by jej nebylo možno postihnout. Patří sem i ustanovení o pokračování provozu podniku i během konkursu a ustanovení, řešící některé problémy prodeje podniku jako celku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, to jsou hlavní důvody, proč vám vláda předkládá tento vládní návrh zákona a já doporučuji, abyste tento návrh schválili.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu mini stru spravedlnosti Jiřímu Novákovi.

Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení pana poslance Josefa Holuba. Žádám ho, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážení přítomni, dovolte mi navrhnout, aby vládní návrh novely zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Otevírám obecnou rozpravu.

Protože se do ní nikdo písemně nepřihlásil, ani nevidím, že by se někdo hlásil z místa, rozpravu uzavírám.

Konstatuji, že nebyl podán návrh na vrácení předlohy navrhovateli k dopracování, ani na zamítnutí. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor ve shodě se zpravodajem navrhuje přikázat předložený návrh zákona hospodářskému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh.

Jestli tomu tak není, přečtu návrh usnesení. Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna přikazuje po prvém čtení předložený návrh zákona k projednání hospodářskému výboru.

Jde o 102. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 102. hlasování skončilo.

Ze 101 poslance a poslankyně hlasovalo 84 pro, nikdo proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

Omlouvám se všem, které jsem informoval před chvílí, že zbývají tři návrhy zákonů. Ze zahraniční cesty se vrátil pan ministr Dlouhý a jsou tu tři krátké návrhy v prvním čteni. Jsem přesvědčen - protože jsou tu přítomni zpravodajové - že se dokážeme v krátké chvíli vyrovnat i s tímto úkolem. Děkuji za pochopení.

Jde tedy o bod

XXXIV.

Vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení (sněmovní tisk 1881)

Předložený vládní návrh Evropské dohody odůvodní z pověření vlády ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý. Žádám ho, aby se ujal slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, nevím, jestli teď nevyvolám určité vnitřní problémy, protože pan předseda označil moji dnešní cestu jako zahraniční a já jsem se vrátil z Brna.

Dovolte mi, abych z pověření vlády zdůvodnil vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení. Tato úmluva je předkládána na základě pověření vlády, kdy v Paříži pan ministr zahraničních věcí Zieleniec podepsal tuto úmluvu. Podpis byl souběžně s návrhem na ratifikaci vám předložen.

V této době je již zpracován návrh paragrafovaného znění, do kterého byla promítnuta doporučení meziresortního připomínkového řízení. Současně byl zpracován návrh prováděcí vyhlášky k zákonu, který bude obsahovat zejména seznam stanovených látek podle rozdělení uvedeného v úmluvě. Návrh zákona byl předložen k projednání ve vládě a Poslanecké sněmovně by měl být předložen začátkem příštího roku.

Ratifikací předkládané úmluvy se náš stát připojí k mezinárodnímu společenství v jeho úsilí podpořit zákaz jedné ze tří kategorií zbraní hromadného ničení, tj. chemických zbraní. Výroba těchto látek je relativně jednoduchá, řada z nich se používá ve velkých množstvích v průmyslu a je poměrně dostupná. Proto bylo kromě zákazu výroby chemických zbraní a likvidace jejich zásob dohodnuto přesně evidovat pohyb a množství látek, které je možno zneužít k jejich výrobě. Z tohoto důvodu je úmluva poměrně velmi rozsáhlá.

Česká republika nevyráběla a nevlastní žádné chemické zbraně. Pokud byly v minulosti otravné látky nakupovány, bylo to k výcvikovým a výzkumným účelům a k měření ochranných parametrů prostředí, určených pro ochranu proti chemickým zbraním. V tomto má naše armáda jednodušší pozici, protože nemusí zajišťovat technicky náročnou likvidaci chemických zbraní a zařízení na jejich výrobu.

K lepšímu pochopení celé problematiky byl zpracován komentář k úmluvě o zákazu chemických zbraní, který připomíná historii chemického odzbrojení a upozorňuje na nejdůležitější pasáže úmluvy.

Musím ještě upřesnit, že v současné době úmluvu ratifikovalo 42 států, což je více než polovina z potřebných 65, z evropských zemí je to devatenáctá.

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že ze všech hledisek je žádoucí, aby Česká republika byla mezi 65 státy, jejichž ratifikace je potřeba ke vstupu úmluvy v platnost, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna s její ratifikací vyslovila souhlas.

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Vladimíru Dlouhému. Protože uvedený vládní návrh projednaly výbory branný a bezpečnostní a zahraniční, žádám pověřeného zpravodaje pana poslance Otakara Vychodila, aby sněmovnu seznámil se stanovisky obou výborů.

Poslanec Otakar Vychodil: Váženy pane předsedo, dámy a pánové, jak tady již řekl pan předkladatel, ratifikací této smlouvy se připojíme k procesu odstraňování těchto nebezpečných zbraní, které byly jako první použity ve smyslu, kterým se mění ve zbraně hromadného ničení. Nebudu vás unavovat exkurzemi do histone, každý - jak pan ministr řekl měl možnost se seznámit s dotyčným materiálem, který byl velmi kvalitní.

Na tomto místě mi dovolte ocenit práci pracovníků Ministerstva obchodu a průmyslu a ministerstva zahraničí, kteří dodali opravdu velmi kvalitní materiál a věnovali tomu mnoho času. Ještě na doplnění bych dodal, že určité problémy při celém procesu vytvářely rozvojové země, protože v tom viděly jakýsi vyvažující článek k vlastněni těchto zbraní, vyvažující článek k vlastnění zbraní jaderných. Tato bariéra byla prolomena. Zdá se, že tento proces začal velmi úspěšně.

Ještě bych dodal, že pokud budeme mezi prvními 65 ratifikujícími státy, dostává se nám jakési možnosti mít svého zástupce v Haagu ve výkonném výboru, nebo jak se tento orgán přesně jmenuje, a potom ještě navíc jmenovat své inspektory.

Pan ministr také řekl, že naší země se tento zákon přímo nedotkne, protože nevyráběla chemické zbraně, nevlastní je naštěstí, protože se zničením těchto zbraní jsou spojeny velké náklady. Pokud se týče prekursorů, tzn. látek, které slouží k výrobě těchto chemických zbraní, budeme se řídit podmínkami v této smlouvě uvedenými. Jedná se o podnikatelské subjekty, které toto budou muset respektovat. Není to podle mě vůbec žádné drastické omezení, je to naprosto normální.

Ještě jednou připomínám, že tuto smlouvu projednal zahraniční výbor a branně bezpečnostní výbor. Víte, že jsou uvedeny jako přílohy a já za svoji osobu i za tyto dva výbory vám doporučuji přistoupit ke kladnému usnesení, jímž schválíte tuto ratifikaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji výborů poslanci Otakaru Vychodilovi a otvírám k tomuto bodu rozpravu. Nevidím, že by se do ní někdo hlásil, rozpravu uzavírám. Předpokládám, že pan ministr se nehodlá vyjádřit k faktu, že rozprava proběhla jen formálně. Přikročíme proto k hlasování.

Usnesení je součástí předloženého sněmovního tisku: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení."

Oznamuji, že jsem vás odhlásil, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme ve 103. hlasování hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 103. hlasování skončilo.

Z 80 přítomných bylo 78 pro, nikdo proti. Konstatuji, že usneseni bylo přijato.

A teď dám příležitost panu poslanci Ivanu Bečvářovi, který mě žádal, aby směl před sněmovnou učinit určité technické oznámení. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedo, určitě mě nikdo nebude vinit z toho, že nejde o technické upozornění. V tisku 2003 a 2004, tzn. k vládnímu návrhu k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách, se mi podařilo stisknout zcela obráceny knoflík. Byl bych rád, kdyby to ve stenu bylo. To znamená, že jsem hlasoval proti. Jde o technické nedorozumění, které je v příkrém rozporu s mým svědomím. Čili je tam plus. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bečvářovi. Předposlední bod dnešního dne je bod 21,

XXXV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně (sněmovní tisk 1983) - první čtení

Předložený vládní návrh doplňkové dohody odůvodní z pověření vlády ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý. Žádám ho, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP