Čtvrtek 7. prosince 1995

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, jsem pověřen stálou komisí pro sdělovací prostředky přednést řadu pozměňovacích návrhů, ale než tak učiním, dovolte mi, abych podle platného usnesení ČNR sdělil, že k oblasti sdělovacích prostředků a k oblastem upravovaným novelou tohoto zákona nemám žádný vlastnický ani jiný finanční vztah ani prospěch. Kromě toho jsem koncesionářem České televize a Českého rozhlasu.

Nyní k pozměňovacím návrhům, které odsouhlasila stálá komise pro sdělovací prostředky. Dovolím si tyto pozměňovací návrhy přednést a potom sdělím, jak je stálá komise odsouhlasila jako celky.

Bod 2 společné zprávy, § 3 nově zní: "§3, odst. 1. Provozovatelem vysílání (dále jen provozovatel) je ten, kdo získal oprávnění k vysílání na základě zákona (dále jen provozovatel ze zákona) nebo udělením licence podle tohoto zákona (dále jen provozovatel s licencí) anebo registrací podle tohoto zákona (dále jen provozovatel s registrací)."

(2) Právnická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací, má-li sídlo na území České republiky a je-li zapsána v obchodním rejstříku. Nemá-li právnická osoba sídlo na území České republiky, může se stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací pouze k současnému úplnému a nezměněnému šíření již vysílaných programů.

(3) Fyzická osoba se může stát provozovatelem s licencí nebo provozovatelem s registrací jen má-li trvalý pobyt na území České republiky. Je-li fyzické osobě podle tohoto zákona udělena licence nebo vydáno rozhodnutí o registraci, je povinna zapsat se do obchodního rejstříku.

V souvislosti s tímto pozměňovacím návrhem komise doporučuje vypustit ze společné zprávy bod 13.

Za bod 2 společné zprávy vložit nový bod 3, který zní:

(3) V § 5 se doplňuje nové písmeno

g), které zní: g) uvádět označení televizní stanice (logo) u provozovatelů televizního vysílání.

Ostatní body dále přečíslovat.

Dále v bodě 10 společné zprávy vypustit slova "pokrývajícímu nejméně 70% území České republiky". V souvislosti s tímto pozměňovacím návrhem doporučujeme v čl. VI Ustanovení přechodná, společná a závěrečná, vypustit odst.3. Dosavadní odst. 4 bude pak označen jako odst.3. V nově označeném odst. 3 pak vypustit slova "pokrývajícího nejméně 70% území České republiky".

Dále za bod 13 společné zprávy vložit nový bod (zatím ho nazývejme pracovně bod X), který zní:

§ 14, odst.1 zní: Provozovatel je povinen oznámit Radě všechny změny týkající se údajů uvedených v žádosti (§ 11) nebo plnění podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence (§ 12, odst.2) a předložit podklady o nich do 15ti dnů od vzniku těchto změn.

Za bod 15 společné zprávy vložit nový bod, který zní:

y) § 15, odst.2 písm. a) zní: a) Provozovatel s licencí závažným způsobem porušuje podmínky vyplývající z rozhodnutí o udělení licence (§ 12, odst.2), povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jinými právními předpisy.

V bodě 19 společné zprávy za prvé v § 16, odst.2 písm.a) zní:

a) název, sídlo, právní formu právnické osoby a jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby oprávněné za ni jednat, výpis z obchodního rejstříku fyzické osoby, jméno, příjmení a trvalý pobyt.

V souvislosti s tímto pozměňovacím návrhem poté vypustit ze společné zprávy § 17, odst. 4.

Za druhé k bodu 19 společné zprávy v § 16, odst.2, písm. e) zní:

e) Údaje o způsobu financování vysílání a u právnických osob též údaje o vkladech jednotlivých společníků a výši základního jmění.

V dalším bodě 19 společné zprávy

1. § 17 - za odst. 5 vložit nový odst. 6, který zní:

(6) Provozovatel s registrací, který zahájil vysílání, je povinen tuto skutečnost oznámit Radě do 30ti dnů.

Ostatní odstavce přečíslovat.

2. V § 17, odst. 7 se na konci věty za slovo "požádá" doplňují slova "nebo jestliže by byly dány důvody k odmítnutí registrace podle odst. 3".

3. V § 17 v dosavadním odst. 8 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) nezapsal-li se provozovatel s registrací do obchodního rejstříku (§ 3, odst.3) do doby zahájení vysílání.

Dosavadní písm. c) se pak označí jako písm. d).

Za bod 27 společné zprávy se vkládá nový bod (pracovně zatím jako z), který zní: V § 20 v novém odstavci 4 se za nové písm. g) vkládá písm. h), které zní:

h) Neohlásí změny údajů uvedených v přihlášce o registraci (§ 17, odst. 6).

Číselné odkazy na odstavce v závorce se pak uvedou do souladu s přijatými návrhy a totéž by se týkalo přeměnění písmena h) ve společné zprávě v bodě 28.

Tyto všechny pozměňovací návrhy, které jsem do této chvíle přednesl, Stálá komise pro sdělovací prostředky považuje za jeden pozměňovací návrh. Na tom se také usnesla a proto prosím, aby o těchto návrzích bylo hlasováno jako o celku.

Všechny tyto pozměňovací návrhy jsou věcnými a legislativně právními vylepšeními části novely, která o této věci hovoří.

Druhý pozměňovací návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky směřuje do článku 111 společné zprávy. V bodě 1 by se vypustilo slovo "vlastních" a slova " označených ke dni účinnosti zákona CT 1 a ČT 2".

Tento pozměňovací návrh dopadá do té části, která hovoří o přidělení druhé sady frekvencí České televizi, zatím označené jako ČT 2.

Třetí pozměňovací návrh směřuje do cl. V, do položky 69, která nově zní:

Položka 69

a) vydání rozhodnutí o registraci nebo udělení licence k televiznímu vysílání Kč 50.000,-

b) vydání rozhodnutí o registraci nebo udělení licence k rozhlasovému vysílání Kč 15.000,-

c) za provedené změny registrace nebo udělené licence k televiznímu vysílání Kč 10.000,-

d) za provedené změny registrace nebo udělené licence k rozhlasovému vysílání Kč 3.000,-

To je třetí pozměňovací návrh, který směřuje do oblasti správních poplatků za jednotlivé úkony, činěné Radou pro rozhlasově a televizní vysílání.

Čtvrtý pozměňovací návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky směřuje k čl. VII. Článek VII nově zní:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996 s výjimkou článku I, bod 5 a čl. IV, které nabývají účinnosti dnem 1. července 1996.

V souvislosti s posunutím účinnosti čl. I, bod 5 a čl. IV se do článku VI Ustanovení přechodná, společná a závěrečná, doplňuje nový odstavec, který zní:

Do nabytí účinnosti článku l, bod 5 a čl. IV se do denního vysílacího času nezahrnuje vysílací čas okruhů Českému rozhlasu nově přidělených ke dni 1. ledna 1996.

Tento pozměňovací návrh reaguje na tu situaci, že snížení procenta reklamy v Českém rozhlase se navrhuje až od 1. 7. 1996 vzhledem k již nasmlouvaným záležitostem Českého rozhlasu.

Toto jsou, pane předsedo, pozměňovací návrhy, na kterých se usnesla stálá komise pro sdělovací prostředky, které v písemné podobě předám společnému zpravodaji.

Nyní mi dovolte, abych přednesl jeden krátký pozměňovací návrh za svojí osobu. Je to pozměňovací návrh, který směřuje do čl. 111, kde za bod 1 by se vkládal nový bod 2, který zní:

Bod 2 § 13 včetně poznámky č. x) zní: "Česká televize může využívat svoji technickou a výrobní základnu pouze v souladu s tímto zákonem (§ 2 a 3) a povinnostmi a oprávněními stanovenými provozovatelům ze zákona."

Odkaz x) pod čarou bude potom odkaz x) § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Tento pozměňovací návrh směřuje do té oblasti, že Česká televize jako veřejně právní subjekt financovaný převážně z veřejně právních prostředků, z koncesionářských poplatků, může za podstatně nižší ceny pronajímat svoji technickou a výrobní základnu soukromým výrobcům, a to takovým způsobem, že soukromí podnikatelé v této sféře o tom nemohou s Českou televizí v této oblasti držet krok.

Tento můj pozměňovací návrh vede k tomu, aby se v této oblasti na trhu udělal pořádek. Zároveň však říkám, že se žádným způsobem České televizi neomezí možnost podílet se koprodukčně na výrobě českých a jiných filmů, za což jí patří dík.

Pane předsedo, to jsou všechny pozměňovací návrhy a děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ondřeji Zeminovi. Zvu k řečnickému pultu pana poslance Jaroslava Sourala, připraví se pan poslanec Vladimír Koronthály.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil několik drobnějších a snad i zásadnějších pozměňovacích návrhů a v závěru vyjádřil dokonce snad názor na některé věci, které s touto legislativou souvisí. Nejdříve k pozměňovacím návrhům.

Za prvé navrhuji, aby za bod 2 společné zprávy byl zařazen nový bod tři tohoto znění.

Bod 3 - v § 5 písm. c) zní: "Zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení." Ostatní písmena přeznačit.

Za druhé zařadit nový bod čtyři tohoto znění:

Bod 4 - text § 5 označit jako odst. 1 a za něj připojit nové odst. 2, 3 a 4, které včetně poznámek 2a) a 2b) pod čarou znějí.

Odst. 2: "Provozovatelé jsou povinni informovat orgán udělující licenci o tom, že jim bylo uděleno oprávnění (pozn. 2a) k vydávání periodického tisku nebo že došlo ke spojení jejich podniku s podnikem jiné osoby (pozn. 2b) vydávající periodický tisk."

Odst. 3: "Provozovatel rozhlasového vysílání je povinen informovat orgán udělující licenci o tom, že došlo ke spojení jeho podniku s podnikem jiné osoby (pozn. 2b) provozující televizní vysílání."

Odst. 4: "Provozovatel televizního vysílání je povinen informovat orgán udělující licenci o tom, že došlo ke spojení jeho podniku s podnikem jiné osoby (pozn. 2b) provozující rozhlasové vysílání."

Poznámky pod čarou znějí:

2a) - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

2b) - § 8 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších předpisů.

V § 10 se za odst. 7 připojují nové odst. 8 a 9, které znějí takto.

Odst. 8: "Licenci k rozhlasovému vysílání nelze udělit, jestliže žadatel v době podání žádosti vydává periodický tisk, provozuje televizní vysílání nebo má v právnické osobě vydávající periodický tisk nebo provozující televizní vysílání majetkovou účast větší než 30%."

Odst. 9: "Licenci k televiznímu vysílání nelze udělit, jestliže žadatel v době podání žádosti vydává periodický tisk, provozuje rozhlasové vysílání nebo má v právnické osobě vydávající periodický tisk nebo provozující rozhlasové vysílání majetkovou účast větší než 30%."

V § 15 odst. 1 písm. a) se text "§ 10 odst. 6 a 7" nahrazuje textem "§ 10 odst. 6 až 9".

V § 20 odst. 6 se za text "aniž byl k tomu oprávněn (§ 3)" vkládá text "nebo nesplnil povinnost podle § 5 odst. 2 - 4".

Za § 25 se připojuje nový §, § 25a, který zní:

"Provozovatelé, kterým licence byla již udělena, jsou povinni uvést svoji činnost nebo majetkové poměry do souladu s podmínkami o udělení licence, uvedenými v § 10 odst. 8 a 9, a to do dvou let od účinnosti tohoto zákona."

Celý tento návrh je nutno považovat za komplexní, protože jsou to logické kroky, které nějakým způsobem reagují na problematiku křížení vlastnictví a je třeba je ošetřit v různých paragrafech a tak je také třeba o tomto návrhu hlasovat, protože je to komplexní návrh. Současně konstatuji, že tento návrh v podstatě bez nějaké drobnější úpravy převzal podobu, která je obsažena v materiálu nebo v projednávaném tiskovém zákonu, kde se na jednání vlády tyto problémy řešily. Považuji za celkem organické, že by měly být zařazeny do této novely.

Konečně chci říci, že pokud tato varianta bude přijata, jedná se o variantu, která je velice mírná. Evropská legislativa zná mnohem přísnější kroky ve vztahu k tomuto problému a pokud bude přijata, bude to zcela jednoznačný signál, že jsme si vědomi, že tento problém v České republice existuje a že jsme připraveni reagovat na ten proud v evropské legislativě, který nesporně v rámci Evropské unie je rozhodující.

Další pozměňovací návrh se vztahuje k bodu 10 společné zprávy, kde navrhuji v textu § 12 odst. 2 vypustit slova "týkající se programové skladby" a v závorce uvedený odkaz na § 11 odst. 1 písm. e) vypustit. Je to víceméně rozšíření rozsahu pravomoci, který Rada, pokud bude přijat, považuje za rozumný.

Za čtvrté navrhuji vypustit čl. 11 společné zprávy a odpovídajícím způsobem upravit čl. VI, tj. vypustit odst. 1 tohoto článku. V podstatě se jedná o postavení Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

Omlouvám se, že se poněkud vrátím, ale můj poslední pozměňovací návrh se týká bodu 5 společné zprávy. Navrhuji v § 7 odst. 2 nahradit číslovku 0,2% číslovkou 0,6%. V případě přijetí se samozřejmě musí změnit čl. IV společné zprávy.

Vzhledem k tomu, že se zde uvažuje o tom, že by účinnost těchto dvou kroků byla posunuta až na polovinu příštího roku, myslím si, že je tady zcela zřetelný signál, k čemu směřuje uvažování Poslanecké sněmovny a současně to nijak neohrozí provozovatele soukromého rozhlasového vysílání, protože budou vědět, že je to zřejmě politická vůle, ale komplexně řešit otázku financování Českého rozhlasu jako veřejno právní instituce.

Na závěr jenom jednu poznámku. Při projednávání tohoto zákona jsem v garančním výboru navrhl, aby se vypustily všechny články tohoto návrhu, který je na stole s výjimkou článku, který se týká druhého programu České televize.

Tento návrh přijat nebyl, zřejmě je to tedy jasný signál, že politická vůle k takovémuto okleštění není. Chci říci, že to nebyl můj projev neúcty k práci předkladatelů, té práce si nesmírně vážím, ale vycházel jsem z přesvědčení, že řada výhrad, která je formulována ve stanoviscích od Rady České republiky přes jiné instituce, přes posun který nastane nesporně při projednávání, vyřešena nebyla. Proto tento návrh už neopakuji, mám svoji zkušenost, nicméně musím podotknout, že mne zejména poněkud znepokojuje naprostá pasivita vlády, pokud jde o mediální legislativu. Vláda prakticky veškeré kroky, které byly v této oblasti učiněny, vždy ponechala na poslanecké iniciativě a své vlastní představy o tom, jakým způsobem a jakým směrem se má ubírat legislativa v oblasti médií, prakticky nedefinovala, protože žádný jasný signál z tohoto směru jsme nezískali. Je to znepokojující, je to poněkud i neobvyklé. V praxi to možná může způsobovat řadu vážných komplikací. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Souralovi. Slovo má pan poslanec Vladimír Koronthály, připraví se pan poslanec Pavel Seifer.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mohu být stručný, neboť kolega Soural v podstatě zdůvodnil návrh, který jsem chtěl předložit sám - na vypuštění onoho článku 11, tzn. článku, který nějakým způsobem omezuje členy Rady ve výkonu případně jiných placených funkcí nebo výdělečné činnosti.

Přesto se domnívám, že pozměňovací návrh přednesu, neboť je formulován jinak a podle mého skromného názoru lépe. Můj pozměňovací návrh zní: V článku 11 se vypouští celý bod 2 a celý bod 3, a to bez náhrady, a současně se v článku VI vypouští odstavec 1. To je vše, co se týče článku 11 a bodu 1. O něm se domnívám, že by bylo škoda ho vypouštět, neboť Rada by měla vést evidenci provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání a vést registraci. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Koronthálymu. Slovo má pan poslanec Pavel Seifer. Připraví se pan poslanec Miroslav Řezníček.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, příprava tohoto zákona mi připomíná příběh člověka, který si šel koupit do obchodního domu háček na ryby a odjel s novým autem vybaveným po střechu včetně velrybářské harpuny. Smyslem, proč vůbec dělat novelu, byl pouze a jedině prapůvodní smysl uvést věci na pravou míru, co se týče možnosti vysílání veřejnoprávní televize, to znamená, že šlo o kanál CT 2. Samozřejmě při otevření této problematiky se objevily další a další návrhy, doplnění a změny. Faktem je - a dnes jsme toho svědky, že i zde se objevilo velké množství pozměňujících, upřesňujících a řekl bych někdy i zvláštních návrhů.

V podstatě jde o to - řeknu, co chci navrhnout, a pak to zdůvodním - že chci navrhnout, aby z celé novely zůstal pouze článek 111, který by se vztahoval k zákonu č. 483/1991 Sb. o České televizi, k zákonu č. 36/1993 a zákonu 253/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje takto:

1. V § 3, písm. a), které zní: provozuje televizní vysílání na dvou vysílacích okruzích označených ke dni účinnosti zákona ČT 1 a ČT 2;

2. § 14a a 14b se vypouštějí.

Jak už jsem říkal, předloha je velice složitá, zabírá vlastně pět právních norem, pět právních ustanovení a netvoří logický celek.

Nyní bych se vrátil k jednotlivým bodům. Kabelové a satelitní rozvody. Je zde tvrzení, že jde o něco jiného než o pozemní vysílače, protože tam je jejich množství omezeno, zatímco kabely mohou být v neomezeném množství. Pochybuji, že by si někdo dal práci a dělal v jedné ulici třeba čtyři kabely. To je zřejmě nesmysl. Dojde tam k monopolizaci. Samozřejmě. Tyto jevy znám z vlastní zkušenosti a jsou to někdy nátlakové akce, které hraničí s právní normou.

Dám osobní příklad. V našem panelovém domě byla anketa, kdo chce a kdo nechce kabelovou televizi. Polovina domu ji chtěla, polovina ji nechtěla. Polovina domu ji dostala, druhá polovina se neměla na co dívat, protože se nepřesměrovala anténa, tudíž jsme si nakonec mohli koupit vlastní anténu, nebo se připojit. Většina z nás podlehla.

Samozřejmě jde o monopol. Tvrzení předkladatelů, že je to liberalizace, která je obecným trendem, myslím, nejsou tak přesně připravena, aby mohla skutečně odstranit tato nebezpečí.

Další nebezpečí je - řekl bych - v oblasti základního působení elektronických médií. Je nutno říci, že v licenčních podmínkách není pouze to, co je ze zákona, to znamená zákaz pornografie atd., ale je tam taková menší zmínka o objektivitě zpravodajství, o vyváženosti, což samozřejmě u registrace nebude. Obávám se, že zde vzniká ještě druhé nebezpečí, a to je politické, o vlivu jakýchsi skupin. Nemusí jít pouze o pornografii, ale i o politické otázky.

Dalším problémem, o kterém se chci zmínit, je snížení procenta reklamy v Českém rozhlase. V podstatě si umím představit veřejnoprávní média vůbec bez reklamy. Jako budoucímu cílu tomu rozumím a chápu i důvody a dokázal bych i přednést důvody proč ano. Ale nezdá se mi seriozní dnes rozhodnout, aby se snížilo z 1% na 0,2%. Neviděl jsem jediné zdůvodnění, proč zrovna 0,2%, proč ne třeba 0,6%. Byla tam argumentace, že tím, že si rozhlas rozšiřuje vysílání o dva programy, bude sčítat další a další časy. Jestli to bude snížení o 60% nebo o 40%, chtěl bych vidět ekonomickou rozvahu, jak k tomu autoři došli, že zrovna 0,2%. Považuji to za neseriózní, proto trvám na svém pozměňovacím návrhu, aby bylo přijato pouze to, co je potřeba, to znamená upravit ČT 2. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavlu Seiferovi. Zvu k řečništi poslance Miroslava Řezníčka, připraví se paní poslankyně Květoslava Čelišová.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh míří do bodu 5 společné zprávy, kde navrhuji změnu textu takto: Paragraf 7, odst. 2 zní: V rozhlasovém vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí u provozovatelů ze zákona přesáhnout 1% atd., z čehož vyplývá i vypuštění článku IV společné zprávy.

Chtěl bych to odůvodnit. Lidé, kteří usilují v současné době byť z teoreticky dobrých důvodů o ztrátu reklamních časů veřejnoprávních institucí, vytvářejí chiméru, že existuje v tomto odvětví konkurence. Je to chiméra. Do té doby, než bude konkurenční prostředí, hrozí nám všem v hromadných médiích nebojím se to říci - berluskonizace. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miroslavu Řezníčkovi, slovo má paní poslankyně Květoslava Čelišová, připraví se pan poslanec Pavel Hirš.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila se stanoviskem Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, se kterým se náš poslanecký klub ztotožňuje, i když předpokládám, že přednesenými pozměňovacími návrhy bude mnohé vylepšeno.

Ke kabelovým rozvodům. Návrh novely zákona o vysílání není dobrý, neboť chybná jsou už jeho východiska. Předkladatelé tvrdí, že kabelové vysílání není třeba regulovat, protože u něho neexistují technická omezení jako u pozemního vysílání, kde je limitovaný počet kmitočtů, a stačí proto pouhá registrace, podobně jako u tiskovin. Dále tvrdí, že tato novela urychlí kabelizaci naší země. Tvrdí dále, že stačí regulace Českého telekomunikačního úřadu. V jeho případě však není celá problematika ošetřena zákonem, ale pouhou vyhláškou, a její děravost dnes Rada pro rozhlasové a televizní vysílání právě na žádost telekomunikačního úřadu nahrazuje některými technickými licenčními podmínkami. Praxe po přijetí novely bude následující: CTÚ udělí povolení každému, kdo vyhoví nepříliš obtížným podmínkám. Povinnost zaregistrovat prakticky každého bude mít po přijetí novely i Rada, takže jedinou skutečnou překážkou zůstane stavební povolení. Opravdu chceme, aby o tak strategicky důležité věci, jakou zcela jistě kabelové rozvody jsou, a nejde pouze o televizní vysílání, ale i o informační dálnici, Internet apod., rozhodoval jeden úředník stavebního odboru obecního úřadu?

Jinou věcí je, že v kabelových rozvodech mohou vysílat, resp. vytvářet programy i ti, kteří sami vlastníky rozvodu nejsou. O liberalizaci této oblasti, právě tak jako o liberalizaci satelitního vysílání, uvažovat lze, i když ani zde není věc naprosto jednoznačná a černobílá. Princip pouhé registrace v oblasti elektronických médií se ve srovnatelné světové legislativě nevyskytuje. Od evropského pojetí mediálních zákonů nás tato novela tedy spíše vzdaluje. Celá problematika zcela jistě vyžaduje komplexní řešení. Ano, rozumně liberalizujeme, ale celý systém, nikoliv za potlesku kabelové lobby pouze jeho část.

A ještě k urychlené kabelizaci České republiky. Není co urychlovat, neboť v současné době v Radě na stole neleží jediná nevyřízená žádost.

K Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud chceme, aby i do budoucna měli o práci v podobném orgánu zájem skutečné osobnosti a profesionálové, není třeba je svazovat naprosto nadbytečnými a nesmyslnými požadavky, nýbrž je důstojně zaplatit. Členům Rady již dnes zákon předepisuje větší omezení možnosti ucházet se o jiné funkce či práci nebo v požadavcích na osoby blízké, než ministrům, poslancům či členům Nejvyššího kontrolního úřadu. Na plný úvazek radní de facto pracují již dnes, aniž by jim to zákon předepisoval. Vynutila si to totiž praxe.

K bodu 3 - budoucnosti ČT 2. Jediná smysluplná a skutečně neodkladná část novely: okruh ČT 2 by měl být přikázán České televizi.

V neposlední řadě k bodu 4: Návrh opakovaně projednával garanční výbor, opakovaně komise pro sdělovací prostředky. Pokaždé však s množstvím zcela kontraverzních pozměňovacích návrhů. Jen ztěží lze dnes najít člověka, který by věděl, o jaký zásah do struktury mediálních zákonů by přijetím novely vlastně šlo a jaké důsledky by kromě nepřehlednosti věci vyvolal. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Květoslavě Čelišové, zvu k řečništi pana poslance Pavla Hirše, připraví se pan poslanec Jan Decker.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, chci upozornit na problém, který vzniká tím, že některé oblasti jsou pokryty současně několika vysílači, přičemž některé společnosti, a tím mám na mysli např. TV Premiéra, nemají možnost zvýšit dosah svého vysílání. Tím se vytvářejí nerovnoprávné podmínky a vytváří se dominantní postavení některých společností, které je v rozporu se snahou o rovné konkurenční prostředí prakticky pro všechny žadatele.

Mnoho povyku se v poslední době spustilo v souvislosti s budoucím osudem okruhu ČT2. Zdůrazňuji, že je nesporné, aby vysílací okruh ČT2 byl přidělen České televizi. Otázkou je, co je vysílací okruh ČT2.

Od samého počátku však šlo o velmi vágní vymezení pojmu vysílací okruh a jeho konkrétní naplnění. Na sklonku roku 1992 přijal Parlament určité provizorní řešení, kterým do konce roku 1995, tzn. do konce letošního roku, přidělil k užívání vysílací okruh, tehdy nazvaný OK3, České televizi. Tentýž vysílací okruh, dnes nazvaný ČT2, se totiž dále z technického hlediska vyvíjel a dodnes vyvíjí.

Poslanecká sněmovna tedy stojí před úkolem rozhodnout o dalším osudu kanálu ČT2, což ovšem už zdaleka není bývalý okruh OK3. Za ony uplynulé roky byl reálný dosah původního okruhu více než zdvojnásoben. Po dobudování sítě vysílačů Českými radiokomunikacemi by mohl signál zásobit téměř 93% celého území ČR. Zbytkové kmitočty by pokryly v řádu jen asi 55%. To si myslím, že je určitý potenciál pro dalšího partnera, který by mohl vstoupit do soutěže o televizní vysílání.

Při racionálním přerozdělení kmitočtů by sice ubylo vysílacího okruhu ČT2 zhruba 8% signálu, ale i tak by ČT2 mohlo přijímat přes 90% domácností a snížení by bylo o necelé 3 nebo 4%. Avšak díky tomuto nepodstatnému snížení by se uvolnilo tolik kmitočtů, že by jimi bylo možno pokrýt téměř 80% území. Nebo-li: přijetím vhodného přerozdělení kmitočtů by více než 2,5 mil. obyvatel tohoto státu mohlo skokem získat další televizní program. To by byl možný základ pro fungování vyváženého, a myslím si, tenkrát prosazovaného duálního systému dvou veřejnoprávních a dvou soukromých kanálů.

Nepředkládám žádné pozměňovací návrhy, neboť jsem přesvědčen, že navrhované dikce zákona toto umožňuje. Chci pouze Radu upozornit na tento problém a sněmovnu na problém, který takto vzniká a který by bylo možno velice jednoduše vyřešit. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP