Středa 18. října 1995

Předseda PSP Milan Uhde: 15. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh pana poslance Recmana, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? 15. hlasování skončilo.

Ze 175 přítomných 64 pro, 103 proti. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Tomáš Ježek: Druhý návrh pana kolegy Recmana má 2 varianty. Navrhuje se, aby částka 16 miliard 848 miliónů 200 tisíc byla nahrazena podle první varianty částkou 17 miliard 696 miliónů 100 tisíc korun. S tímto návrhem nesouhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: 16. hlasování na této schůzi. Druhý návrh pana poslance Recmana.

Kdo jej podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 16. hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných bylo 65 pro, 103 proti. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Tomáš Ježek: Třetí návrh pana kolegy Recmana se týká bodu II, kde navrhuje, aby text "v § 2, v §3 a v § 4" byl nahrazen textem "v § 2, v § 3 odst. B a v 4". S tímto návrhem nesouhlasím. Pan ministr také ne.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Recman chce upřesnit svůj návrh.

Poslanec Svatomír Recman: Já jsem, pane předsedo, chtěl říci, že v bodě 2, který jsme projednávali, jsem dával 2 varianty. Variantu A - 17 miliard 696 miliónů jsme měli, ale nehlasovali jsme o variantě B - 17 348 miliónů 200 tisíc Kč.

Poslanec Tomáš Ježek: Já se omlouvám panu kolegovi Recmanovi. Začali jsme hlasovat o variantě A, ale o variantě B jsme nehlasovali. Prosím, pane předsedo, abychom dali ještě hlasovat o variantě B, tj. 17 miliard 348 miliónů 200 tisíc. Já nesouhlasím. Vězme, že vždy jakékoliv schválení tohoto čísla znamená vrátit rozpočet vládě. Pan ministr nesouhlasí, já také ne.

Předseda PSP Milan Uhde: 17. hlasování se týká variantního návrhu pana poslance Recmana.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 17. hlasování skončilo.

174 přítomných, z toho 64 pro, 101 proti. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako třetí návrh navrhl pan kolega Recman nahradit text v II textem tohoto znění: "V § 2, v § 3 a v § 4" nahradit textem "v § 2, v § 3, odst. B a v § 4". S tímto návrhem nesouhlasím a pan ministr také ne.

Předseda PSP Milan Uhde: 18. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 18. hlasováni skončilo.

54 pro, 109 proti. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Tomáš Ježek: Ve 4. návrhu navrhuje pan kolega Recman doplnit bod II, ve kterém Poslanecká sněmovna upravuje zmocnění vlády popř. ministra financí k úpravě závazných ukazatelů státního rozpočtu takto:

III. upravuje zmocnění výkonných orgánů uvedené v § 3 odst. A vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku 1936 takto:

Za text "výdajů státního rozpočtu" se doplňuje text "a rovněž překročení celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu o 1%".

S tímto návrhem nesouhlasím. Pan ministr také ne.

Předseda PSP Milan Uhde: 19. hlasování na této schůzi. Další návrh, který byl předložen k vašemu posouzení.

Kdo jej podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 19. hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných bylo 65 pro, 99 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: V 5. návrhu navrhl pan kolega Recman doplnit nový bod IV. ve znění: "IV. vrací vládě České republiky návrh státního rozpočtu na rok 1996 k zapracování změn v termínu do 10. 11. 1995."

(Hlas z pléna: O tom nejde hlasovat.)

Já vím, že o tom nejde hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: O tom nemůžeme hlasovat, protože žádná změna nebyla schválena, takže není s čím to vládě zasílat.

Poslanec Tomáš Ježek: Všechno to byly vesměs změny na implicitní vrácení, takže žádný návrh nebyl schválen, takže se nedá hlasovat.

6. a poslední návrh pana kolegy Recmana a poslední návrh vůbec se týkal bodu III, který se má přečíslovat na V, o čemž se nedá hlasovat, neboť nebyly schváleny jeho návrhy.

Tím jsme, pane předsedo, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Žádný z nich nebyl přijat, což znamená, že se dále ubíráme podle varianty č. 1, jak jsme si ji na minulé schůzi Poslanecké sněmovny schválili a můžeme nyní přistoupit k hlasování o návrhu, jak jej předložil rozpočtový výbor a jak jsem ho už dnes četl. Myslím si, že bude dobré ho přečíst ještě jednou.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem přesvědčen, pane zpravodaji, že ho máme každý písemně před sebou, že spíš zbývá zvážit, zda budeme hlasovat o celku, nebo o jednotlivých částech oddělených římskými číslicemi. Obojí možnost je nasnadě.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, myslím, že je třeba dát hlasovat výlučně jako o návrhu jako celku, protože je to skutečně soustava, kterou nelze rozdělit na jednotlivé části. Doporučuji k přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Budeme hlasovat o celku. 20. hlasování. Předloženo bylo usnesení Poslanecké sněmovny, jak je navrhl rozpočtový výbor a jak jej máte před sebou v písemném vyhotovení.

Ptám se vás, kdo podporuje tento návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 20. hlasování skončilo.

Ze 172 přítomných bylo 103 pro, 57 proti. Návrh byl přijat.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a panu ministru financí. Děkuji panu zpravodajovi.

Zkušenost tohoto projednávání musíme zobecnit, protože si myslím, že jsme nešli nejjednodušší cestou, že tam byly určité chyby, ale poučíme se z nich, vyvodíme z toho závěr.

Pan poslanec Honajzer požádal o slovo a já mu je udělím. Pan místopředseda Vlach chce mluvit k proceduře? Ne. Ještě k hlasování. V tom případě bych dal přednost panu místopředsedovi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím o trochu tolerance. Předtím jsem mlčel, protože už jsem nechtěl vyhrocovat atmosféru, ale když jsem byl tak mile napaden a dokonce v rozporu se zákonem osloven, tak mi dovolte zareagovat na tři věci, které tady zazněly.

Za prvé jsem nechtěl, jak o tom mluvil jeden nejmenovaný poslanec, žádného poslance znehodnotit. Nechtěl jsem, věřte nevěřte, ani omezovat demokracii. Pro mne celá rozprava, která proběhla a kterou jsem pozorně poslouchal, byla návodem na to, jak budu hlasovat v závěrečném hlasování. Pokud bych byl argumenty, které padaly, přesvědčen o tom, že nemám podpořit kladný návrh, hlasoval bych jinak.

K poznámce "živný výklad" bych vlastně suspendoval všechny návrhy, které padly. Chtěl bych upozornit, že tímto způsobem samozřejmě postupujeme při každé plenární schůzi mnohokrát na základě ustanovení jednacího řádu, která říkají, že je-li jeden návrh přijat, o ostatních už se nehlasuje. A pokud bychom chtěli důsledně dodržet § 72, o kterém tady byla řeč, upozornil bych na to, že se mělo hlasovat o návrzích tak, jak padaly v tom pořadí a jako první návrh - zde není možno hovořit o protinávrhu - padl návrh, který přednesl pan zpravodaj. To je jen několik poznámek ode mne. Omezovat demokracii jsem skutečně nechtěl, vždyť mne přece znáte. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Honajzer dává přednost panu poslanci Kužílkovi.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedo, máme asi 40 vteřin do 19. hodiny, což je limit, do kterého se můžeme na návrh 60 poslanců nebo dvou klubů usnést o tom, že se může hlasovat o mezinárodní smlouvě, která nás čeká, případně o zákonech i po 19. hodině. Tento návrh nebyl předložen a nebylo o něm hlasováno. Dávám tedy tento návrh a prosím, jestli by se mohlo těchto 60 poslanců vyjádřit k tomu jestli tento návrh podporuje. Už je ale 19.00 hodin, už je pozdě, bohužel.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana poslance Honajzra, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, je vidět, že není dobré být vždycky vstřícný. Přihlásil jsem se do rozpravy proto, abych podal procedurální návrh, abychom hlasovali v tomto okamžiku o dalším programu. Chtěl jsem sněmovnu požádat, aby nechala na programu onu zmiňovanou leteckou smlouvu a aby dnes hlasovala pouze o bodu, který je zařazen jako bod 7 - o bodu potvrzení funkce předsedy hospodářského výboru. Jedná se prakticky o ratifikaci, volba proběhla ve výboru. Mám informace z volební komise, že ne zdaleka všechno, co jsme chtěli mít na programu je možné poté, jak komise dnes zasedala. Protože jsou tam přímé souvislosti, chtěl jsem požádat sněmovnu, aby ostatní tři body odložila na dalších schůzi, čili abychom, pokud je to možné, hlasovali dnes o letecké smlouvě, potvrdili předsedu hospodářského výboru a tím pro dnešní den skončili. Děkuji vám za vstřícnost.

Předseda PSP Milan Uhde: Připomínám, že jsem svůj návrh, abychom jednali do 23.45 hodin, myslel v souladu s celým § 53, to znamená, že překročíme termín 19.00 hodin i 21.00 hodin. Takto to bylo míněno a prosím, abychom se drželi smyslu, a nikoli dogmaticky vykládané litery.

To však nebráni hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Honajzra. Připojuji k tomu ale upozornění, že odpověď na interpelaci nemůžeme vypustit, protože to je ze zákona povinnost. Připojuji tedy tento bod k návrhu pana poslance Honajzra. Jednali bychom tedy o mezinárodni letecké smlouvě, o potvrzení volby předsedy hospodářského výboru a vyslechli bychom si reakci pana poslance Seifera na odpověď, které se mu dostalo od pana místopředsedy Kalvody. Takto zní procedurální návrh.

Dávám o něm hlasovat ve 21. hlasování. Kdo jej podporuje, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

21. hlasování skončilo. Ze 166 přítomných bylo 116 pro a 14 proti.

Návrh byl přijat a já prosím, abychom přistoupili k dalšímu bodu, který se nazývá

IV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České

republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní

úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového

provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého

provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne

13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna:

1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970,

2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a

3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh k prvému čtení

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1939. Předložený návrh uvede ministr dopravy pan Vladimír Budinský.

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolil jsem si připravit pro vás graf, kterým jsem chtěl demonstrovat nutnost a naléhavost přijetí této mezinárodní smlouvy, který ukazuje, jak rostou traťové pohyby letadel v našem vzdušném provozu.

Letecká doprava patří mezi nejprogresivněji se rozvíjející dopravní obory. Tomu odpovídá i vývoj v České republice, kde v současné době počet pohybů ve vzdušném prostoru překračuje 170 tisíc a počet pohybů na letištích 80 tisíc. Znamená to tedy, že denně je v našem vzdušném prostoru v pohybu 551 letadel, tedy každé tři minuty jedno letadlo. Roste také počet cestujících, kdy za pět let se počet cestujících téměř ztrojnásobil a letos překročíme hranici třech milionů.

EUROCONTROL je organizace, která má dnes hlavní slovo v managementu evropské letecké dopravní infrastruktury. Jejím posláním je vytvoření jednotného a koordinovaného systému řízení letového provozu v Evropě. Nárůst provozu vyvolává značné problémy ve vzdušném prostoru Evropy a proto ministři dopravy členských států rozhodli v roce 1993 o zavedení harmonizovaného a integrovaného systému řízení letů v rámci evropského regionu. Rozpracováním materiálů pověřili organizaci EUROCONTROL.

V návaznosti na uvedená opatření byl schválen návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti leteckého provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu - EUROCONTROL a k mnohostranné úmluvě o letových poplatcích - CRCO.

Po projednání a souhlasu stálé komise EUROCONTROL bylo usnesením vlády ČR ze dne 13. září 1995 zpřesněno znění III. usnesení vlády číslo 633/1994 a předseda vlády byl pověřen předložením materiálu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu parlamentem.

13. září došlo k rozhodnutí a tento materiál byl dne 28. 9. 1995 předán do parlamentu se žádostí o projednání tak, aby ratifikační listiny mohly být uloženy u depozitáře do konce listopadu 1995.

Potřebujeme tedy, aby na schůzi, která bude na začátku listopadu, byla úmluva schválena, aby mohla být ve Sbírce zákonů, aby mohla být přeložena a uložena u depozitáře, kterým je vláda Belgického království. V současné době je dohodnuto a připraveno od 1. ledna 1996 vybírání navigačních poplatků pro Českou republiku prostřednictvím Centrální kanceláře pro výběr letových poplatků a dále naše zapojení do dalších struktur EUROCONTROL.

Více než 80% uživatelů vzdušného prostoru jsou zahraniční společnosti, které nemají v ČR své sídlo a území našeho státu pouze přelétávají. Vymáhání poplatků za poskytování služeb je v některých případech značně problematické, členství v EUROCONTROL a CRCO usnadňuje vymáhání pohledávek, protože dlužníkovi je možno omezit vstup do vzdušného prostoru větši části Evropy, případně můžeme použit ustanovení britského práva na zadržení letadla, pokud přistane na britském území.

Členství České republiky v EUROCONTROL od 1. ledna má zásadní význam a přístup ČR kromě toho významně přispěje k provozní i technické harmonizaci a integraci systému řízení letového provozu se západní Evropou a Evropskou unií. Doporučujeme přístup ČR podle předloženého návrhu schválit. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Vladimíru Budinskému a připomínám, že organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení pana poslance Ladislava Blažka a navrhl, aby sněmovna tento sněmovní tisk přikázala k projednání hospodářskému výboru. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Ladislav Blažek. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, po vyčerpávající zprávě pana ministra doporučuji tuto úmluvu k dalšímu projednávání Poslanecké sněmovně a doporučuji schválit návrh organizačního výboru, aby tato úmluva byla přikázána k projednávání hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, otevírám obecnou rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Hlásí se pan poslanec Exner, má slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, v příloze k dopisu, který nám k této problematice poslal pan ministr dopravy pan ing. Vladimír Budinský s datem 12. října 1995, se konstatuje, že dřívější vstup do EUROCONTROL nebyl možný, neboť EUROCONTROL pracuje v úzké souvislosti s NATO. Chtěl bych vysvětlit tento argument vzhledem k tomu, že podle předkládací zprávy již v současné době v rámci EUROCONTROL jsou zapojeny státy, jako např. Kypr, Švýcarsko a Maďarsko, kde pravděpodobně tato otázka byla překonána. V dalším se pak již tímto argumentem ani v rámci předloženého materiálu, ani jinde nepracuje.

Také bych se chtěl zeptat na to, jak je ctěn postup možnosti schválit nebo neschválit, respektive ratifikovat nebo neratifikovat tuto dohodu vzhledem ke skutečnosti, že jsou již skutečností některé kroky, jako např. je uvedeno rovněž v dopise, že skutečností je, že od 1. ledna 1996 budou veškeré letové poplatky účtovány již cestou EUROCONTROL. Vidím v tom určitý nátlak na Poslaneckou sněmovnu, i když proti schválení přístupu k této dohodě nic nemám a budu pro to hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, pan poslanec Exner ukončil svůj příspěvek. Další příspěvky do rozpravy nejsou. Rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra, zda si přeje odpovědět, pronést závěrečné slovo, má k tomu příležitost.

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský: Ano, pane předsedo, ten dřívější vstup, že nebyl možný vzhledem k NATO, ten nebyl možný tehdy, když jsme byli součástí Varšavské smlouvy a patřili jsme k jiné straně rozdělené Evropy. Ten se váže tedy k těm historickým datům, neboť jak víte, ty smlouvy EUROCONTROL byly podepsány v 70. letech. Dokonce začátek toho jednání byl už v 60. letech. A pokud vnímáte to, že řízení letového provozu a ministerstvo se připravuje na ten vstup, jako nátlak, tak se trošku omlouvám. Snažili jsme se skutečně od nového kalendářního roku zavést režim, který je kompatibilní k Evropské unii. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Chce pan zpravodaj k tomu ještě něco říci? Rozprava byla krátká, ale máte právo promluvit.

Poslanec Ladislav Blažek: Já bych se jenom přimlouval za to přijetí, protože je to velice nutná smlouva. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Protože v rozpravě nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, předkládám k vašemu hlasování usnesení tohoto textu:

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání hospodářskému výboru.

Odhlašuji vás a prosím, abyste se nově zaregistrovali. Počet přítomných v sále se pronikavě změnil. Jsme schopní usnášení, a budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan společný zpravodaj a já jsem vám je připomněl.

22. hlasování na této schůzi - kdo souhlasíte s tímto usnesením, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 22. hlasování skončilo, z 97 přítomných bylo 96 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministru dopravy ing. Vladimíru Budinskému. Děkuji panu poslanci Ladislavu Blažkovi a přikročíme k dalšímu bodu, a to ve smyslu upraveného pořadu naší 35. schůze.

Jde o bod pod názvem

V.

Návrh na potvrzení předsedy hospodářského výboru

Poslanecké sněmovny v jeho funkci

Dnes v dopoledních hodinách proběhla volba předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Příslušné usnesení výboru vám bylo rozdáno. Žádám předsedu volební komise Poslanecké sněmovny poslance Roberta Koláře, aby sněmovnu informoval o výsledku hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem hlasování při volbě předsedy hospodářského výboru, která proběhla dnes dopoledne. Na funkci předsedy hospodářského výboru obdržela volební komise dva návrhy, a sice návrh na pana kolegu Josefa Holuba a na pana kolegu Františka Brožíka. Při volbě bylo vydáno 20 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 20 hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Josefa Holuba 12 platných hlasů, pro pana Františka Brožíka 7 platných hlasů, 1 odevzdaný hlas nehlasoval pro žádného z navržených kandidátů. Hospodářský výbor zvolil za svého předsedu pana Josefa Holuba.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se táži, zda má k této přednesené informaci někdo dotaz nebo připomínku. Je otevřena rozprava. Nikdo se však do ní nehlásí, pozoruji-li správně, rozpravu proto uzavírám a předložím vám usnesení, které zní:

Poslanecká sněmovna potvrzuje ve funkci předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny poslance Josefa Holuba, zvoleného v 53. schůzi tohoto výboru dne 18. října 1995.

23. hlasování na této schůzi - kdo potvrzujete toto usnesení a souhlasíte s ním, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

23. hlasování skončilo. Ze 109 přítomných bylo 86 pro, 7 proti. Volba byla potvrzena.

Mám ještě technické oznámení. Na začátku schůze jsem opomněl uvést, že mezi omluvené poslance patří také poslanec Libor Novák starší, který byl vyslán jako vedoucí delegace do Rady Evropy a samozřejmě takové poslání zakládá jeho omluvu na této schůzi.

Přistoupíme k poslednímu bodu, a to je

VI.

Odpověď členů vlády na písemné interpelace poslanců

Na pořad jednání 35. schůze Poslanecké sněmovny je na vznesenou interpelaci předložena jedna odpověď, s níž poslanec není spokojen.

Z toho důvodu požádal o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Přistoupíme k projednávání této odpovědi. (Hluk v sále.) Prosím o klid. Je to poslední bod.

Místopředseda vlády Jan Kalvoda odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci zahraničního vysíláni Českého rozhlasu - sněmovní tisk 1863. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 1863 A. Pan poslanec Seifer sdělil, že s odpovědí nesouhlasí. Otevírám k tomu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Hlásí se pan poslanec Seifer sám. Prosím, má slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, nechci zdržovat v tak pozdní noční hodinu, nicméně bych chtěl jenom upřesnit, že v interpelaci jsem se tázal na to, podle jakého právního ustanovení vlastně existuje vysílání do zahraničí.

Pro upřesnění - máme zde duální systém, veřejnoprávní vysílání rozhlasové a televizní a soukromé. Vysílání do zahraničí není ani jedno ani druhé. Ze zákona o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, který novelizoval zákon ČNR o rozhlasovém vysílání, bylo umožněno, aby Český rozhlas v roce 1993 vysílal zahraniční vysílání na zakázku vlády. Tento systém byl přijat zákonem na ten určený rok a Český rozhlas provozoval toto vysílání. Na další rok byl vypsán konkurs na provozovatele tohoto vysílání. Vyhrál to Český rozhlas a vyhrál to i pro rok letošní. Nicméně otázkou zůstává, podle jakého právního řádu toto vysílání probíhá. Smlouva byla uzavřena mezi Úřadem české vlády a Českým rozhlasem. Kontrolu má provádět ministerstvo zahraničních věcí, které k tomu zřídilo jakousi konzultační radu. Myslím si, že toto vysílání jde mimo rámec, mimo kontrolu parlamentu a že to je věc, kterou by bylo potřeba upravit zákonem.

Proto jsem požádal pana místopředsedu Kalvodu, aby se na tuto problematiku podíval. Odpověděl mi s tím, že mi sdělil to, co jsem věděl, v podstatě k tomu nezaujal stanovisko. Postoupil otázku ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu kultury a dalším orgánům, z nichž nevyplynulo ani jednou vyjasnění, podle jakého právního řádu toto zahraniční vysílání funguje.

Otázka zahraničního vysílání vůbec byla na programu zahraničního výboru, byl to širší problém prezentace státu do zahraničí, kde představitelé ministerstva zahraničních věcí nedokázali předložit materiál, který by uspokojil výbor. Musí vypracovat nový návrh, aby vůbec řekli, proč, kam, z jakých důvodů atd. vysíláme. Ale to je trochu jiná otázka. Ale já jsem se ptal na základní otázku. podle jakého právního řádu. Odpověď mě neuspokojila a chtěl bych tímto požádat jak vládu, tak parlament, aby se zamyslely a upravily tento zákon. Nejsem proti vysílání do zahraničí, myslím si, že to je velice optimální forma prezentace, ale chtěl bych, aby byla upravena zákonem. Proto nesouhlasím s odpovědí a navrhuji usnesení, že sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády pana Kalvody v otázce vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Táži se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Pan místopředseda Kalvoda. Má slovo.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si opravdu nečiním velký nárok na vaši pozornost v tuto dobu, ale chtěl bych dát v úvahu pro vaše rozhodování o hlasování o návrhu pana kolegy Seifera jednu věc. On - jak jsem vyrozuměl z jeho přednesu - spíše polemizuje s tím, jestli je vhodné, aby stávající právní stav ve věci zahraničního vysílání pokračoval. Jeho otázky, abyste rozumněli, se týkaly toho, ne na základě jakého právního řádu, jak se dvakrát zmínil, ale jakým právním režimem se řídí toto vysílání, na které se táže. Pokud jsem byl schopen odpovědět, tak jen na to, podle jakých právních předpisů, případně podle jaké smlouvy s objednatelem a tím, kdo provozuje vysílání, se daný právní vztah řídí. Na to jsem byl tázán. Ne na vhodnost toho, jestli je to právě tak. Takže je-li zde záměr změnit právní stav zahraničního vysílání, pak je to jedna věc, a je-li zde dotaz na to, podle jakých právních předpisů, případně jiných pramenů práva se řídí právní vztah mezi objednavatelem, jímž je Úřad vlády České republiky, a tímto rozhlasem, to je druhá věc. Na to, soudím, jsem odpověděl. Toto jsem chtěl dodat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi. Pan poslanec Seifer si přeje reagovat.

Poslanec Pavel Seifer: Jenom velice krátce. Pokud pan místopředseda Kalvoda bude iniciovat předložení novely zákona nebo úpravy zákona, potom bych navrhl, aby odpověď byla schválena. V případě, že pan místopředseda se k tomu zaváže. (Veselost.)

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Pan místopředseda Kalvoda si už nepřeje replikovat. Rozpravu proto uzavírám a ptám se pana poslance Seifera, jaké usnesení sněmovně předloží a navrhne, protože to je na něm. (Poslanec Seifer navrhuje negativní usnesení.) Negativní, není spokojen s odpovědí místopředsedy Kalvody. Mně nezbývá, než o tomto usnesení dát hlasovat. Učiním to okamžitě, jakmile vás odhlásím a požádám, abyste se nově zaregistrovali. Jde o 24. a poslední hlasování na této schůzi, které rozhodne o stanovisku, jež navrhl pan poslanec Seifer zaujmout k odpovědi pana místopředsedy Kalvody na interpelaci.

Kdo podporujete tento návrh pana poslance Seifera, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 24. hlasování skončilo.

Z 96 přítomných bylo 33 pro, 54 proti, návrh nebyl přijat.

Splnili jsme všechno, k čemu jsme se po procedurálním návrhu pana poslance Honajzra zavázali. Všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu této schůze, děkuji. Prosím, abyste vrátili náhradní karty. Za nedostatky se omlouvám a přeji vám všem dobrý večer.

(Jednání ukončeno v 19.30 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP