Středa 18. října 1995

Celkové výdaje státního rozpočtu navrhuje vláda v objemu 497,6 mld. korun, což představuje zvýšení o 14,4% oproti očekávané skutečnosti letošního roku. Východiskem a limitem pro sestavení rozpočtu výdajů byl především celkový objem rozpočtových příjmů. Ve struktuře výdajů však dochází oproti roku 1995 k určitým posunům. Snižuje se podíl dotací podnikatelskému sektoru z 6,7% na celkových výdajích na 6,0%, když jejich absolutní objem mírně klesá, respektive stagnuje na úrovni roku 1995. Dále se mírně zvyšuje podíl transferů obyvatelstvu, včetně dotací na dávky státní sociální podpory, což při velké váze transferů obyvatelstvu ve státním rozpočtu představuje srovnatelný meziroční nárůst o plných 24 mld. korun. Tento růst je ovlivněn především 17,7% zvyšujícím se tempem zvýšení dávek důchodového pojištění, které by mělo zabezpečit realizaci valorizací důchodů v průběhu roku 1996. Rozpočet zároveň počítá ve svých rezervách s úpravou životního minima a minimální mzdy.

Vláda přistupovala diferencovaně k bloku výdajů na veřejnou spotřebu obyvatelstva a státu, které jsou objemově nejvýznamnější položkou výdajů. Z průřezového hlediska je podpořen více rozpočet mzdových výdajů, který by měl zajistit nárůst průměrné mzdy ve veřejném sektoru o zhruba 15,6%. To znamená jinými slovy reálně vyšší průměrnou mzdu o zhruba 5-6%. Záměrem vlády v této oblasti bylo nepřipustit výraznější rozevření mzdových nůžek mezi podnikovým a veřejným sektorem. Ačkoliv i v příštím roce bude růst průměrných mezd v sektoru podnikovém rychlejší, považuji vzájemnou relaci, která je obsažena v návrhu rozpočtu, mezi růstem mezd v podnikovém sektoru a růstem mezd ve veřejném sektoru, za relaci rozumnou.

Vzhledem k plné úhradě úroků ze státního rozpočtu navržené na rok 1996 výrazně v rozpočtu stoupá váha výdajů na dluhovou službu. Naopak výrazně klesá objem výdajů na vládní úvěry, především v souvislosti s ukončením první etapy tzv. vybraných integračních akcí, což jsou investice do plynovodů a podobně.

Za jeden z nejdůležitějších rysů předkládaného rozpočtu považuji výrazné zvýšení objemu kapitálových výdajů. V návrhu rozpočtu roste jejich podíl o 0,6%, relativní přírůstek je 21,2%, absolutní přírůstek potom téměř 10 mld. korun. Ze zkušeností jiných zemí bývá nárůst investic v rozpočtech obvykle spojen s rostoucími deficity. V návrhu českého rozpočtu na příští rok tak tomu není a posílení investic je kryto úsporným přístupem k jiným výdajům.

Za hlavní investiční prioritní programy považuje vláda výstavbu a obnovu dopravní infrastruktury, rozvoj vysokých a regionálních škol, vodohospodářské investice, soubor programů vybavení a přezbrojení policie, investice do výzkumu a vývoje, investice do informačních programů daňové a celní správy a sociálního zabezpečení.

Investiční programy v dopravě představují čerpání více než 30% rozpočtu celkových kapitálových výdajů. Na tyto investiční programy bude v příštím roce vynaloženo 16,6 mld. korun. Zhruba 32%ní zvýšení jejich rozpočtu je směrováno především do oblasti silniční dopravy, kde se počítá s posílením rozpočtu o zhruba 3 mld. korun proti roku 1995. Pro vaši informaci uvádím, že nastartované programy by měly zabezpečit uvést v letech 1996-2000 do provozu v průměru zhruba 52 km dálnic a rychlostních silnic ročně, zatímco průměr v letech 1991-1995 byl pod 20 km ročně. Tento objem a tento nárůst považuji za rozumný konsensus mezi podporou rychlého rozvoje dopravní infrastruktury a fiskální únosností těchto akcí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda navrhuje pro rok 1996 poskytnout ze svého výdajového rozpočtu celkem 51,8 mld. korun na dotace rozpočtům obcí a okresních úřadů.

Při stanovení tohoto objemu posuzovala a analyzovala vláda celkovou pozici místních rozpočtů. Významným systémovým opatřením přijatým v tomto roce byla novela rozpočtových pravidel, jejichž smyslem bylo jednak dosáhnout vyšší shody v tepu státního rozpočtu a místních rozpočtů, jednak zamezit dalšímu rozevírání nůžek mezi daňově bohatými a chudými okresy a konečně dosáhnout - obrazně řečeno -alespoň částečného svázání aktivity ekonomických subjektů, působících na území obce, s příjmy obecních pokladen.

Novela rozpočtových pravidel tak znamenala zásadní restrukturalizaci rozpočtového určení daní z příjmů mezi státní rozpočet a místní rozpočty i mezi okresy a obce navzájem. Tyto změny se projevily i v koncepci dotací poskytovaných obcím a okresním úřadům.

Významnou skutečností je i spuštění systému státní sociální podpory. Vláda počítá na tento titul poskytnout 26,8 miliardy Kč. Správa těchto dávek bude zabezpečována prostřednictvím okresních úřadů, kterým budou refundovány náklady poštovného a poukazečného, pro které je vytvořena v rozpočtu rezerva ve výši 300 milionů Kč.

Navržená částka 51,8 miliardy Kč se jako v letech předchozích skládá ze dvou částí. První jsou dotace poskytované v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tedy dotace explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu jak z hlediska celkových objemů, tak struktury ve vztahu k jednotlivým okresům. Jejich celkový rozpočet je navržen na 16,8 miliardy Kč a skládá se z 10 dotačních titulů, kterými jsou domy s pečovatelskou službou, sociální dávky, výkon státní správy, školství, ústavy sociální péče, domovy důchodců, vybraná zdravotnická zařízení, hasičské záchranné sbory, dopravní obslužnost území a konečně územní vyrovnávací dotace. Přesný rozpis těchto dotací je součástí přílohy č. 2 návrhu zákona o státním rozpočtu.

Druhým blokem dotací místním rozpočtům jsou dotace poskytované z kapitoly všeobecná pokladní správa, které jsou navrženy v celkovém objemu 34,9 miliardy Kč. Rozhodující položkou v této částce jsou již zmiňované dotace na výplatu dávek státní sociální podpory v objemu 27,1 miliardy Kč. Vedle toho jsou součástí dotačních vztahů i dotace na pozemkové úpravy, podporu bytové výstavby, komunální ekologické investice, péče o krajinu, individuální dotované stavby, obnova a rozvoj městské hromadné dopravy a další.

Komentář ke všem 23 dotačním titulům je obsažen v části C dokumentu, který vám byl předložen.

Po započtení příjmů z dotaci ve výši 51,8 miliardy Kč by měly být podle našich odhadů rozpočty obcí a okresních úřadů vyrovnané v úhrnném objemu příjmů a výdajů ve výši 153,7 miliardy Kč. Proti rozpočtu roku 1995 se navržený objem na rok 1996 zvyšuje srovnatelně, pokud vyloučíme započtení výdajů na dávky státní sociální podpory, které se mění metodicky, je to růst zhruba o 24%. Pro srovnatelnost uvádím, že výdaje státního rozpočtu jsou navrženy vyšší proti schválenému rozpočtu na rok 1995 o necelých 21%.

Jsem přesvědčen, že navržená výše dotace je přiměřená k zabezpečení úkolů, které obce a okresní úřady budou v příštím roce plnit a že celkový návrh jejich rozpočtů vytváří dostatečný prostor k financování jejich veřejných statků.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrem mi dovolte vyjádřit své přesvědčení, že Česká republika má na základě svých ekonomických výsledků dobré předpoklady k tomu, aby se postupně zařadila mezi hospodářsky nejvyspělejší země světa. Zásluhu na těchto dobrých výsledcích mají především občané České republiky, ale nemohu nezdůraznit, že tyto výsledky jsou i jednoznačným úspěchem politiky vládní koalice. Věřím, že rok 1996 bude představovat další krok na cestě mezi hospodářsky nejvyspělejší země. Do tohoto kontextu zapadá i návrh státního rozpočtu na rok 1996, který je pokračováním rozumné rozpočtové politiky, kterou vláda uplatňovala v celém funkčním období. Máme zdravé veřejné finance a rozpočet na rok 1996 je toho dokladem. Jménem vlády navrhuji, aby jej Poslanecká sněmovna schválila. (Potlesk v části sálu, kde sedí koaliční poslanci.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi. Žádám zpravodaje rozpočtového výboru pana Tomáše Ježka, aby se ujal slova a zároveň uvedl návrh usnesení, který vám byl rozdán jako sněmovní tisk 1936/1. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, rozpočtový výbor pro jednal na své schůzi dne 13. října vládní návrh státního rozpočtu na rok 1996 a navrhl Poslanecké sněmovně k 1. čtení zákona o státním rozpočtu na rok 1996 následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1996 podle sněmovního tisku 1936 takto:

A. výše příjmů se stanoví částkou 497 miliard 641 milionů Kč, výše výdajů se stanoví částkou 497 miliard 641 milionů Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji-saldo se stanoví částkou 0 Kč,

B. celková výše dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu okresních úřadů a obcí se stanoví částkou 16 miliard 848 milionů 200 tisíc Kč,

II. souhlasí se zmocněním výkonných orgánů uvedených v § 2,3 a 4 vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku 1936,

III. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy státního rozpočtu takto:

ústavně právní výbor kapitoly 373, 336, 358,

rozpočtový výbor kapitoly 301, 302, 312, 345, 381, 397, 398,

hospodářský výbor kapitoly 311, 316, 322, 327, 353, 344, 374, 375,

zemědělský výbor kapitoly 329, 346,

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí soustavu místních rozpočtů a kapitoly 315, 314, 348,

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví kapitoly 335, 313,

branný a bezpečnostní výbor kapitoly 305, 307, 314, 336, včetně okruhu civilní obrany,

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu kapitoly 321, 333, 334, 361, 372,

zahraniční výbor kapitolu 306,

výbor petiční, pro lidská práva a národnosti kapitolu 304.

Pane předsedo, to je návrh rozpočtového výboru k usnesení Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlásili se do ní a promluví v pořadí, jak je uvádím, tito poslanci: pan poslanec Josef Hájek, pan poslanec Pavel Šafařík, pan poslanec Miloš Skočovský, pan poslanec Michal Kraus, pan poslanec František Brožík a pan poslanec Svatomír Recman. Jako první vystoupí pan poslanec Josef Hájek, připraví se pan poslanec Pavel Šafařík.

Poslanec Josef Hájek: Váženy pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, předložený návrh státního rozpočtu na rok 1996 je svým způsobem atypický. Vůbec ne tím, že bude ve sněmovně projednáván novým způsobem - čili trojím čtením - ani ne tím, že jsme změnili barvu košilky rozpočtového návrhu z růžové na zelenou, a dokonce ani ne tím, že není spojován současně s projednáváním daňových zákonů, jak tomu bylo v předešlých letech. Jeho zjevná atypičnost a odlišnost spočívá v tom, že je právě návrhem na rok 1996. Jak víme, rok 1996 je rokem volebním.

Vůbec to není vnášení nějakých politických hledisek do tématiky, která by měla být diskutována především odborně. Jak je vidět, tato sněmovna spíše upřednostňuje témata, která mají ideologický akcent, než témata opačná. Je to logické z toho, že vlastně - a bylo to tu řečeno - vláda předkládá svůj vrcholový rozpočet, kdy ukončuje svůj volební mandát. Realizaci tohoto rozpočtu už vůbec nemusí dokončovat tato vláda a dokonce ani tento parlament právě proto, že budou volby. A konečně na straně příjmů a výdajů je logické, že každý návrh tohoto závěrečného rozpočtu se bude snažit oslovit občany, budoucí voliče, a to jak na straně plátců, tak i na straně příjemců.

Myslím, že všechna tato hlediska jsou do předloženého návrhu začleněna, i když se v konkretizaci cílů rozpočtové politiky pochopitelně neobjevují. Rozpočet je podle mého názoru ve výdajové části více štědřejší, než tomu bylo v předchozích třech letech.

Skutečně to zřejmě byly i volební ambice, které prakticky ze dne na den zvýšily původní vládní návrh - někdy v měsíci srpnu - o celkovou výši rozpočtových příjmů a výdajů o více než 30 mld. korun. Ještě v létě jsme pracovali - řekl bych - na úrovni 464 mld. korun, dnes je nám předkládán rozpočet - také samozřejmě vyrovnaný - na podstatně vyšší úrovni.

Dovolte mi několik obecných poznámek k celému rozpočtovému vývoji v oblasti tohoto období, čili těchto 4 let. Po čtyři roky vláda předkládá - a to je konstanta - do sněmovny návrh vyrovnaného rozpočtu. Vůbec nehodlám diskutovat a polemizovat na téma, zda je vyrovnaný, nebo jestli tam jsou nějaké příjmy či výdaje, které by měly spíš charakter mimorozpočtových příjmů a výdajů. Chci konstatovat, že to tak je. To znamená, že vyrovnanost rozpočtu je nesporně dominantním rozpočtovým přístupem této vlády. Podle mého názoru je tato dominantnost i zcela nezdravě autonomní, čili bez jakýchkoli vazeb v oblasti, se kterými nejen teoreticky, ale i prakticky rozpočet prostě korespondovat musí.

Pokusím se o srozumitelnou nadsázku. Vláda se podle mého názoru chová jako lékař, který bez ohledu na diagnózu pacienta předepisuje stále stejný aspirin.

Naše ekonomika v období let 1993 - 1996 přešla z poklesu hrubého domácího produktu do průkazného růstu. Záporné saldo obchodní bilance má obdobný trend a dramaticky narůstá k hodnotě téměř 4 miliard amerických dolarů - ve schodku. Růst měnové zásoby prakticky již nevnímá pokusy České národní banky o další nákladovou sterilizaci.

Ke všem těmto silným signálům v oblasti hospodářské a měnové politiky však vládní návrh zůstával - a tedy i pro rok 1996 zůstává - netečný, a to jak svým pojetím trvalé vyrovnanosti, ale i tak vlastní strukturou rozpočtových příjmů a výdajů.

Druhá obecná poznámka. Návrh rozpočtu byl v průběhu minulých tří let vždy v této fázi - v projednávání tohoto návrhu ve sněmovně - na straně příjmů výrazně podhodnocen. V roce 1993 to bylo o 15,7 mld. Kč, v roce 1994 o 19,1 mld. Kč, v roce 1995 podle odhadů a prognóz již o 32,5 mld. Kč. Tedy za tři roky celkem o 67,7 mld. s jistou nepřesností přelivu části rozpočtových přebytků.

Podle mého názoru se sněmovna vždy nechala vmanévrovat do postavení, kdy při schvalování rozpočtu na lékárnických vahách váží milióny a v průběhu rozpočtového roku exekutiva v souladu s příslušnými rozpočtovými kompetencemi rozděluje desítky miliard korun. To asi nepřispívá k autoritě tohoto zákonodárného sboru, který je bohužel - alespoň ve sféře rozpočtu - v očích veřejnosti daleko daleko nejen za vládou, ale i bohužel za tzv. poradou ekonomických ministrů.

Za třetí - stávající rozpočtová pravidla umožňují vládě v průběhu roku provádět fakticky neomezené rozpočtové přesuny a za předcházející tři roky jsme toho byli svědky. Chtěl bych to dokumentovat na konkrétním již uvedeném číselném příkladu. Ze 67,7 mld. korun vláda svými rozpočtovými opatřeními rozdělila 46,5 mld. korun, tedy více než dvě třetiny tohoto přebytku. V samotných přebytcích v době projednávání státních závěrečných účtů se potom jednalo o částky poměrně nižší. Znovu připomenu - v roce 1993 to bylo 1,1 mld. korun, v roce 1994 10,4 mld. korun, v roce 1995 očekávaná skutečnost 9,3 mld. Kč.

Pokud tuto praxi pojmenuji srozumitelněji, znamená to, že jestliže ve schválených ročních rozpočtech se pohybuje vládní rezerva na úrovni cca 2 mld. korun, skutečná vládní rezerva nikde nenapsaná - byla vždy každý rok o 15 miliard vyšší.

Na základě těchto úvah a protože tato rozprava má být v prvním čtení skutečně obecná, mi dovolte formulovat některé úpravy návrhu usnesení, jak je zde přednesl pan zpravodaj.

První můj návrh se bude snažit vlastně omezit rozpočtovou kompetenci v průběhu realizace rozpočtu, omezit celkovou výši zhruba 1% příjmů a výdajů, čili celkovou výši cca 5 mld. korun. Konkrétní návrh, který by šel zakomponovat do usnesení, jak zde bylo předloženo, by potom zněl takto:

V části II na místo středníku napsat čárku a dále pokračovat textem: s tím, že § č. 3 bude rozšířen o nový odstavec ve znění: Upravit závazné ukazatele celkových příjmů a výdajů do výše 5 mld. korun. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.

To je první návrh, který vlastně reaguje na rozpočtovou politiku vlády, jak jsem se snažil ji zde dokumentovat.

Druhý návrh souvisí s problematikou, o které zde pan místopředseda vlády hovořil. Stejně jako varoval před rozpočty deficitními, tak také varoval před rozpočty přebytkovými. Na rozdíl od jeho názoru se domníváme, že pro rok 1996 by bylo možné přijmout rozpočet přebytkový, a to z těchto důvodů. Především by tento přebytkový rozpočet pomohl v měnovém úsilí České národní banky sterilizovat příliv mnohdy spekulativního kapitálu. Za druhé se domníváme, že přesunem tohoto přebytku do státních aktiv bychom zanechali našim kolegům, kteří přijdou po nás, to, co se snaží zanechávat vláda budoucím generacím, to znamená, že bychom nezadlužili státní aktiva tak jako vláda nezadluží vnitřně ani zevně občany této země.

Navrhuji, abychom zvýšili příjmy o 10 mld. Kč a současně snížili navrhované výdaje o 5 mld. Kč. Nejsem si jist, jestli se nevymyká dnešnímu obecnému prvnímu čtení to, kdybych tady hovořil detailně o jednotlivých rozpočtových příjmech a výdajích. Já si myslím, že k tomu bude prostor i později při projednávání konkrétních kapitol. Nelze to celé provést jedním škrtem nebo v jedné položce. Myslím to spíše jako inspiraci pro vládu k tomuto návrhu, protože postup je teď takový, že pokud sněmovna toto doporučení přijme, vláda by ho ve svém návrhu mohla akceptovat. Jako inspiraci pro vládu uvádím, že se domnívám, že na straně příjmů je další rezerva v oblasti uvažovaného inkasa daně z přidané hodnoty. Opírám to především o skutečnost, že pro rok 1996 neklesla horní sazba této daně. Nebyla snížena, přestože jsem navrhoval (pokud si vzpomínáte) snížení o jeden procentní bod. Nebylo to přijato. To znamená, že zůstává 22% zdanění. Souhlasím s tím, že spotřeba se přesune do této kategorie více zdaněné. Bude dále - jak vláda sama říká - pokračovat dovozový boom a předpokládám, že bude dále působit lepší výběr této daně. To znamená, že tady je nesporně jeden zdroj možných vyšších příjmů.

Druhý zdroj vyšších příjmů spatřuji v oblasti, která souvisí s růstem nominálních mezd. Na straně rozpočtových příjmů se promítá ve dvou příjmových kategoriích. Jedna je přímo daňová, čili daň ze závislé činnosti, druhá, která závisí na růstu nominálních mezd, je inkaso sociálního pojištění.

Jestliže u první kategorie by bylo možno zvýšit o 5 mld. Kč u DPH, tak u daně ze závislé činnosti pak nejméně o 2 mld. Kč, u inkasa příjmů ze sociálního pojištění o 3 mld. Kč. Ostatně v textu, který nám byl předložen, dokonce vláda uvažuje, že toto inkaso skončí mírným přebytkem.

Na straně celkových výdajů bych nechtěl určovat 1 - 2 položky, protože takové prostě v rozpočtu nejsou. Myslím, že je víceméně symbolické a deklarativní to, co vláda předložila jako pokus o jakési hospodárnostní opatření a že čísla jsou relativní. Pokud v rozpočtových výdajích neomezíme výdaje ve státní správě korunou a budeme počítat přes automobily a přes systemizovaná přepočtená místa, nikdy se rozpočtově nedopočítáme.

Chtěl bych tady uvést sněmovně velmi známý případ schvalování rozpočtu Fondu národního majetku. Pan Češka - když bude mít peníze - přesune část práce na firmu, které to v podstatě zaplatí a klidně se vejde do všech ukazatelů, kdyby se to na něj vztahovalo, jak co do počtu pracovníků, tak služebních automobilů.

Myslím si, že český úředník (stejně jako úředníci na celém světě) je velmi vynalézavý a toto je chabý a neúčinný pokus v této oblasti něco udělat. Opatření by rozhodně měla být razantnější a na straně výdajů úspornější a průkaznější. Myslím, že dost námětů, kde škrtat, najdeme ve všech zprávách, které nám dává z rozpočtové sféry Nejvyšší kontrolní úřad.

Konkrétně to znamená (abych usnadnil práci panu zpravodaji Ježkovi) nahradit číslovku 497 641 000 000 číslovkou 507 641 000 000 u příjmů a číslovku 497 641 000 000 číslovkou 492 641 000 000 u výdajů, a to v části 1 odst. a) navrhovaného usnesení.

Současně prosím, aby o obou variantách bylo hlasováno zvláště. Z toho se de facto odvíjí to, co bych tady měl přednést, to znamená celková výše salda. Já si myslím, že to možné je. Jinak bych zde musel navrhovat třikrát totéž v různých kombinacích až do salda. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi. Zvu k řečništi pana poslance Pavla Šafaříka. Připraví se pan poslanec Miloš Skočovský.

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, máme před sebou návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1996. Je to poslední návrh státního rozpočtu, který máme projednat v našem funkčním období. Pan ministr Kočárník musí být optimista, i kdyby nechtěl. Jistě lze tvrdit, že všechna makročísla a související trendy by nám mohl leckdo závidět, ale při vnímání kladů je nezbytné si uvědomit i nedostatky a rizika stávajícího ekonomického prostředí, a to i z pozice vládní strany.

KDU-ČSL proto chce jako politická strana orientovaná na principy a zásady sociálně tržního hospodářství podpořit své cíle v hospodářské oblasti i realizací odpovídajícího státního rozpočtu.

Vyrovnanost státního rozpočtu jako zásadní princip přístupu k tvorbě fiskální politiky státu a k jeho postavení a působení v národohospodářském životě české ekonomiky považujeme v nynějším růstovém období za nezbytnou a potřebnou. Snaha o vytvoření přebytku příjmů státního rozpočtu formou uzákonění přebytkového rozpočtu za stávající úrovně celkového zdanění nemá a nebude mít naši politickou podporu. Vytváření umělého přebytku státního rozpočtu považujeme za současné situace za zbytečný přepych.

Jednoznačně preferujeme souběžný a stálý pokles daňového zatížení hospodářské sféry při zachování a realizaci vyrovnanosti státního rozpočtu. Nominální zmrazení velikosti státního dluhu jako daň předchozím létům podporujeme a nevnímáme velikost státního dluhu jako výrazné nebezpečí pro realizaci fiskální politiky státu jak pro rok 1996, tak i pro další léta. Ačkoli se mírně snižuje podíl státního rozpočtu na hrubém domácím produktu a tedy klesá míra redistribučních procesů přes státní rozpočet, nepovažujeme současný stav za konečný či optimální, a proto i v dalších letech bude mít nastolený proces úměrnou podporu KDU.

Příjmová stránka státního rozpočtu, která vychází z predikovaných základních trendů, je dle našeho názoru mírně podhodnocena a zakládá reálnou možnost přebytku příjmů státního rozpočtu v příštím roce.

Růst hrubého domácího produktu pro rok 1996 ve výši 4,8% dle našeho názoru nedostatečně zohledňuje založené věcné růstové tendence již v tomto roce. Nepokládáme za nutné k tomuto argumentu dlouze rozebírat mnohé další podpůrné argumenty, doufáme však, že modely chování makroagregátů budou mít ze strany ministerstva financí v dalších letech přesnější vypovídací schopnost.

Bohužel musím konstatovat, že za dobu působení tohoto parlamentu byly odhady ministerstva financí vždy nepřesné více, než jsme očekávali. Domnívám se zároveň, že související odhady výnosu daní na horní hranici možností mají určitou chybu. Najetí nové daňové soustavy a celý proces jejího chodu vyvolává u mnohých pocit libého uspokojení, je však upřímné si říci, že daňové soustavě chybí leccos k úplné spokojenosti. Tři roky po jejím zavedení je na čase - a to hlavně v rámci stávající a doufám, že i budoucí vládní koalice - podrobit náš daňový systém kritičtějšímu pohledu, pohledu, který umožní ve svých důsledcích zjednodušit administrativní náročnost a odstraní zbytečné byrokratické výstřelky. Odstranění naznačených daňových problémů je zájmem nejen občanů a podnikatelů, ale kroky v tomto směru se očekávají od nás, poslanců.

Podobný přístup se týká i efektivnosti samotného chodu finančních úřadů. Očekáváme od ministerstva financí, a to i vzhledem ke značným vynaloženým prostředkům vneseným do správy daní od r. 1993, efektivnější výkon činnosti. Pokládáme za vhodné nepodléhat nějakým pseudozáměrům metodického zlepšení, ale spíše je potřebné hledat skutečné a účinné efektivní cesty k vyššímu posunu při úrovni správy daní.

Rád bych se zmínil o určitých rizikových stigmatech, které by v případě dlouhotrvajícího a vzestupného trendu svého negativního působení mohly být v dalších letech brzdou rozvoje české ekonomiky. Rozdíl mezi exportní výkonností ekonomiky a její importní náročností vnímáme jako nutný fakt obnovy fixního kapitálu a potřebných investic. Odstranění technologické propasti nemůže být záležitostí jednoho roku, přesto však víceleté a déletrvající deficity obchodních účtů nepokládáme za faktor dalšího možného rozvoje hospodářských procesů u nás. S předchozím faktem je spojen pupeční šňůrou i související růst hrubé zadluženosti České republiky. Nevnímáme daný stav jako tragický, avšak přecházení těchto skutečností a jejich trivializaci nepokládáme za prozíravé.

Kapitálovým potřebám restrukturalizačních procesů v české ekonomice zároveň bohužel neodpovídá i klesající trend celkové míry úspor. Bohužel potřeba kapitálu v době výrazné náročnosti české ekonomiky na kapitálové zdroje nemá odezvu v možnostech čerpat z domácích zdrojů vytvořených kapitálem.

Nadhozené problémy jistě nejsou nyní brzdou růstových tendencí, ale mohou se jimi stát při nezvládnutí jejich působení. Považuji za povinnost jako koaliční poslanec tyto problémy vnímat a upozorňovat na ně.

Na závěr si dovolím ještě pár poznámek k výdajové stránce státního rozpočtu. Ifrastrukturní kapitálové výdaje jistě aspoň částečně uspokojily mnohé resortní ministry. Dlouholetá a od socialismu převzatá zanedbanost infrastruktury ve školství, dopravě, kultuře, armádě i policii je značná a její odstranění nebude snadné. Domnívám se zároveň, že pro zmírnění tohoto faktu je vhodné hledat i jiné formy financování než pouze přes státní rozpočet. Vhodnost a reálnost zapojení soukromých zdrojů pro financování potřeb veřejné infrastruktury jsou možné, ale nám chybí alespoň odvaha o tomto přístupu diskutovat. Domníváme se, že vhodné zapojení tohoto způsobu financování by pomohlo v dalších letech k urychlenému řešení některých problémů infrastruktury.

KDU kladně hodnotí rozsah podílu investic na výdajích státního rozpočtu. Kapitálové výdaje státního rozpočtu, jak jsou navrhovány, odpovídají v převážné míře prioritám KDU. Přesto si uvědomujeme, že i zde jsou dluhy, které nebyly ani letos dostatečně řešeny. Záchrana kulturního dědictví nemá dle našeho názoru odpovídající odezvu, a protože problémy v této oblasti jsou výrazně spojeny se socialistickou minulostí předchozího režimu, hodláme podporovat zapojení zdrojů Fondu národního majetku alespoň pro zmírnění leckdy i tragické devastace našich památek, našeho architektonického dědictví. Zároveň kladně hodnotíme odpojení zdrojů Fondu národního majetku od vazby na realizaci dluhových povinností státního rozpočtu.

Ačkoli se někdy vyvolává obava ze značné tíživosti sociálních transferů na výdaje státního rozpočtu, domníváme se, že procentuální rozsah, tak jak je navržen, odpovídá možnostem tohoto státu v nynější fázi hospodářského rozvoje a nevidíme potřebu v dalších letech tento podíl výrazně snižovat.

Výdaje na politiku zaměstnanosti pro rok 1996 považujeme za stávající situace v rozsahu nezaměstnanosti a v souběžné absenci přístupu k regionální politice za nadsazené a chápeme je jako potřebnou rezervu k řešení dalších potřeb ministerstva práce a sociálních věcí, jako je např. realizace výstavby penzionů, neuspokojených restitučních nároků apod.

Zásadně nepřijímáme tezi, že je zapotřebí utlumit investiční procesy v přezbrojení armády a v přeorientování toku financí do jiných oblastí. Tato populistická vize je z hlediska dlouhodobé pověsti našeho státu chybná a nebude mít naši podporu.

Přes řečené určité výhrady a názory, které jsem zde jménem klubu KDU tlumočil, klub KDU-ČSL chápe hlasování o státním rozpočtu v prvním čtení jako výraz podpory kladným trendům a tendencím v ekonomickém životě u nás a hodlá při hlasování v prvním čtení tento návrh podpořit, a to i bez pozměňovacích návrhů. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP