Středa 18. října 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

18. října 1995 ve 14.00 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 188 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr hospodářství K. Dyba, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr dopravy V. Budinský.


(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 35. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

V řadách vlády jsem chtěl uvítat nového ministra p. Vladimíra Budinského a popřát mu ve výkonu jeho funkce hodně zdaru, ale protože zde není, přichází o příležitost vyslechnout si toto přání osobně.

Pan ministr Budinský byl pověřen řízením ministerstva dopravy, zatímco pan poslanec Jan Stráský byl pověřen řízením ministerstva zdravotnictví. Jemu, navíc proto, že je zde včas a ukázněně přítomen, přeji, aby v nové funkci a ve velmi náročné situaci uplatnil všechen svůj um a řízení resortu zvládl k radosti nás všech.

Chci poděkovat dřívějšímu ministru zdravotnictví dr. Luďku Rubášovi, poslanci, za vše, co ve svém resortu vykonal. Myslím si, že se patří takový dík nahlas pronést, i když zde pana kolegu Rubáše v tuto chvíli nevidím.

Tuto schůzi jsem svolal na základě usnesení Poslanecké sněmovny z 26. září t. r. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů, případně výborů. Jsem informován, že se tak stalo v pátek 13. října 1995.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvu své neúčasti tito poslanci: pan poslanec Dalibor Matulka, který odevzdal písemnou omluvu, dále se písemně omluvil pan ministr Jindřich Vodička.

Nyní prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, kdo jste tak ještě neučinili. Dále žádám ty, kdo uplatňují nárok na vydání náhradních karet, aby mi oznámili čísla. Pan poslanec Opatřil má náhradní kartu č. 30, prosím i další držitele náhradních karet, aby oznámili čísla svých náhradních karet. Údaj o tom musí projít stenozáznamem, a proto to budu na vás vymáhat.

Dále se omluvil pan poslanec Jiří Karas.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů. Připomínám sněmovně, že na seznamu ověřovatelů, kromě omluveného poslance Jiřího Karase, jsou: paní poslankyně Eva Matoušková a páni poslanci Josef Effenberger, Robert Kolář, Ladislav Rymeš, Jaroslav Sýkora, Tomáš Svoboda, Oldřich Vrcha a Eduard Zeman.

Kolegyně a kolegové, jak se praví v jedné slavné komedii: "Takhle by to nešlo." Takhle bychom se nedostali kupředu. Utište se a posaďte se na svá místa.

Pan místopředseda vlády a poslanec Jan Kalvoda má náhradní kartu číslo 23.

Omlouvám se ještě za přeřeknutí a přeslech - omluven je místopředseda Kasal, nikoli pan poslanec Karas, který je přítomen. Přichází tedy také v úvahu pro volbu jednoho ze dvou ověřovatelů.

Prosím o návrhy na ověřovatele z pléna. Hlásí se pan poslanec Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, navrhuji pana poslance Pěničku.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Obávám se, pane poslanče, že došlo k nedorozumění. Pan poslanec Pěnička nepatří do skupiny ověřovatelů, takže nemůže být navržen. Můžeme pouze vybírat ze skupiny, kterou jsem četl. Jsou to pánové: Effenberger, Karas, Robert Kolář, Rymeš, Sýkora, Svoboda, Vrcha, Zeman a paní poslankyně Matoušková.

Hlásí se ještě pan poslanec Gross s návrhem.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, navrhuji kolegu Zemana Eduarda.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, prosil bych ještě o jeden návrh na ověřovatele. Hlásí se pan poslanec Tollner.

Poslanec Pavel Tollner: Navrhuji kolegu Jiřího Karase.

Předseda PSP Milan Uhde: Máme tedy dva návrhy. Dám o nich hlasovat, pokud není nějaký návrh další. Vidím, že není.

Pan kolega Gross navrhl pana poslanec Eduarda Zemana, pan poslanec Tollner navrhl pana poslance Jiřího Karase. Navrhuji hlasovat o obou současně. Je proti tomu námitka? (Nikdo se nehlásil.) Není.

Budeme tedy hlasovat o obou ověřovatelích současně. Kdo je pro to, aby ověřovateli byli zvoleni pánové Eduard Zeman a Jiří Karas?

Dostávám zprávu, že ne všem žadatelům o náhradní karty byla náhradní karta vydána. Budeme tedy muset posečkat s prvním hlasováním.

Prosím vás znovu, abyste se utišili a abyste mi umožnili přivítat jako hosty příslušníky a členy polsko-české poslanecké skupiny. Navštívili nás a budou svědky našeho zasedání. Srdečně je vítám. (Potlesk.)

Náhradní karty mají tito poslanci: pan poslanec Hrdý náhradní kartu č. 29, pan poslanec Gross náhradní kartu č. 27, paní poslankyně Nováková náhradní kartu č. 26, pan poslanec Sochor Vítězslav náhradní kartu č. 24 a pan místopředseda Ledvinka - tentokrát náhradní karta č. 28, poprvé, ne tentokrát.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, soustřeďte se prosím na první hlasování, ve kterém rozhodneme o tom, zda budou pánové Eduard Zeman a Jiří Karas zvoleni ověřovateli Poslanecké sněmovny pro tuto schůzi. Dávám o tom hlasovat v 1. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

První hlasování skončilo. Ze 167 přítomných bylo 154 pro, 1 proti. Konstatuji, že jsme ověřovateli 35. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Eduarda Zemana a poslance Jiřího Karase.

Ještě jednou prosím o klid, dámy a pánové.

Podle návrhu organizačního výboru jsem vám předložil návrh pořadu dnešní schůze. Obdrželi jste jej na pozvánce. Jménem čtyř koaličních poslaneckých klubů k tomuto pořadu navrhuji, abychom jednali pouze dnes, a to nejpozději do 23.45 hodin. Tento návrh je v souladu s § 53, odst. 1 našeho jednacího řádu. Je otevřena rozprava a já do ní zvu pana poslance Ortmana, který se přihlásil jako první a zatím jediný.

Tady je úprava v hlášení čísel náhradních karet - pan poslanec Gross náhradní karta č. 27, to už jsem hlásil, ale paní poslankyně Buzková - náhradní karta č. 25.

Slovo má pan poslanec Ortman - rozprava o pořadu 35. schůze. Připraví se pan místopředseda Vlach.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený premiére, vážená vládo, vážení kolegové, já jménem poslaneckého klubu Levého bloku navrhuji, abychom program schůze redukovali na jeden jediný bod, a to stávající bod 3 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1996, tisk 1936 k prvnímu čtení. Jde o klíčovou normu a my se domníváme, že projednávání jiných bodů by znamenalo devalvaci tohoto bodu. Čili navrhuji, abychom ostatní body vypustili.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi, zaznamenal jsem jeho návrh a slovo dávám panu místopředsedovi Jiřímu Vlachovi. Připraví se pan poslanec Radim Špaček.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, přicházím, věřím, s velmi populárním návrhem, který získá maximální podporu. Navrhuji vypustit z pořadu dnešní schůze nebo z návrhu pořadu body 10 - 22. Měli bychom jednat pouze v průběhu dnešního odpoledne a domnívám se, že vše, o čem jsem se zmínil, je možno přesunout na program příští schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Zvu k řečništi pana poslance Radima Špačka.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji další změnu v programu, a to takovou, aby dosavadní bod 8, to jest zařazení poslanců do výborů, byl přeřazen za bod 4, a to zejména z toho důvodu, že se jedná o bod, který vlastně byl rozjednán na minulé schůzi a přerušen. Měli bychom ho tedy vyřídit dříve než ty ostatní následující body.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Špačkovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Vidím pana poslance Vika, má slovo.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout jménem poslaneckého klubu Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa nový bod 4 s názvem Volba člena organizačního výboru Poslanecké sněmovny. Dovolím si krátké odůvodnění.

Jak jistě víte, náš poslanecký klub byl rozhodnutím na minulé schůzi Poslanecké sněmovny zbaven účasti na jednání organizačního výboru. Já se domnívám, že je to potřeba napravit. Díky.

Předseda PSP Milan Uhde: Zaznamenal jsem. Než dám slovo panu poslanci Honajzerovi, který se hlásí, rád bych ještě použil této příležitosti a přivítal mezi námi návštěvu zahraničního výboru Parlamentu Dánského království. Je mi velmi milou povinností přivítat je mezi námi. (Potlesk).

Mluví pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, reagoval jsem na vystoupení pana poslance Vika, a to proto, že se domnívám, že takovýto bod nebo to, co navrhuje, v podstatě může být či bude součástí bodu, který na pozvánce zatím označen jako bod 8 a který před chvílí navrhl pan poslanec Špaček zařadit na místo 5. Já sám jsem jako předseda klubu - jménem našeho klubu navrhl zařazení pana poslance Josefa Holuba do organizačního výboru na místo uvolněné po panu poslanci, dnes ministru Budinském. Toto jsem samozřejmě učinil včas, 24 hodin před dnešní schůzí písemnou formou, oznámil jsem to předsedovi volební komise a počítám s tím, že volba člena organizačního výboru je volbou do výboru jako každá jiná. Pokud mě někdo vyvede z omylu, pak jaksi souhlasím s tím, aby byl zařazen bod samostatný - volba člena organizačního výboru.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzrovi, ale samozřejmě rozhodnutí záleží na panu poslanci Vikovi, zda svůj návrh pochopí jako včlenitelný do bodu 5, nebo zda bude trvat na tom, aby bylo o něm hlasováno zvlášť. To nemohu rozhodovat.

Vzhledem k tomu, že se nikdo už do rozpravy nehlásí - ale hlásí se pan poslanec Josef Ježek, dávám mu slovo.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil připomenout, že bod 22, což je Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu smlouva mezi ČR a Polskou republikou o malém pohraničním styku, by podle mého názoru měla být dnes projednávána.

Chci jenom upozornit, že je zde na návštěvě též delegace z Polského sejmu, delegace Polsko-české parlamentní skupiny a domnívám se, že tímto způsobem jaksi přispívat k dalšímu rozvoji česko-polských vztahů bychom neměli. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Ježkovi. Chápu tento jeho návrh jako pozměňovací návrh k návrhu místopředsedy Vlacha, který doporučil vypustit body 10 - 22. K tomu pan poslanec Josef Ježek dodává, že doporučuje 22 bod zachovat. Najdeme potom způsob, jak o tom dát rozumně hlasovat. Uzavírám rozpravu; neuzavírám ji, protože se ještě hlásí pan poslanec Tomáš Štěrba. Prosím vás, kdo se chcete přihlásit do rozpravy o pořadu, učiňte tak a nezdržujme se. Prosím.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážená vládo, vážený pane předsedo, klub LSNS si nemyslí, že by měl být vypuštěn z návrhu pořadu bod č. 1, ale žádáme, aby jako číslo 2 byl zařazen bod, že Poslanecké sněmovna žádá vládu, aby do konce roku 1995 předložila návrh zákona o státní službě.

Krátké odůvodnění: tzv. lustrační zákon neřeší postavení státních úředníků na funkce ve státní správě tak, aby bylo přesně a závazně definováno, kdo s jakým odborným a morálním profilem se může o funkci státního úředníka ucházet. Děkuji.

Jinak je tady v poslední době strašně špatná akustika.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, mohu vás poprosit o písemné znění vašeho návrhu? (Předávání návrhu). Děkuji předsedovi vlády za spolupráci při této poště.

Pan poslanec Macháček má náhradní kartu číslo 21. Doufám, že teď už mohu uzavřít rozpravu. Nikoli, pan poslanec Votava se hlásí. (Poslanec Votava sděluje z místa, že má náhradní kartu č. 22.) Pan poslanec Votava - náhradní karta č. 22. Rozprava je uzavřena.

Jako o prvním návrhu dám hlasovat o svém návrhu, abychom jednali pouze dnes, a to nejpozději do 23.45 hodin.

Druhé hlasování na této schůzi: Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Druhé hlasování skončilo.

Ze 181 přítomných bylo 126 pro, 32 proti. Návrh byl přijat.

Jako druhý zazněl návrh pana poslance Ortmana, aby pořad dnešní schůze 35. schůze byl upraven tak, aby byl zachován jen bod č. 3. Všechny ostatní aby byly přesunuty na příští schůzi.

Třetí hlasování: Kdo podporujete návrh poslance Ortmana, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Třetí hlasování skončilo.

Návrh poslance Ortmana ze 184 dostal 53 hlasů, 111 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan místopředseda Vlach, aby z pořadu této schůze byly vypuštěny dosavadní body 10. až 22. Já dám o tomto návrhu hlasovat, upozorňuji však, že k téže věci se vyjádřil pan posl. Josef Ježek a doporučil 22. bod zachovat. Hlasuje se o návrhu pana místopředsedy Vlacha. Předpokládám, že hlasováním dáte najevo, kdo se ztotožňujete spíše s názorem pana poslance Ježka, o kterém dám hlasovat posléze.

Ve čtvrtém hlasování návrh místopředsedy Vlacha - kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Čtvrté hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných bylo 138 pro, 9 proti. Návrh místopředsedy Vlacha byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Radim Špaček, aby dosavadní bod 8, Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny, byl z osmého místa přeřazen na místo páté. Je to páté hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh poslance Radima Špačka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Páté hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 140 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Vik, aby byl zařazen nový bod 4, Volba člena organizačního výboru PSP ČR. Táži se pana poslance Vika, zda trvá na tom, abych dal o tomto návrhu hlasovat. (Poslanec Vik sděluje z místa, že trvá na hlasování.) Trvá. Budeme tedy o tomto návrhu hlasovat. Je to šesté hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Vika, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Šesté hlasování skončilo.

Ze 182 přítomných bylo 22 pro, 92 proti. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Honajzer vystoupil v rozpravě, ale konkrétní návrh nepodal. Pan poslanec Josef Ježek návrh podal, ale jsem přesvědčen, že o něm nelze hlasovat, protože mezitím jednoznačným hlasováním byl i tento bod vyřazen. Konečně pan poslanec Štěrba navrhl, aby byl zařazen nový bod k bodu 1. Usnesení PSP...- ve znění, které přednesl, a s odůvodněním, které přednesl.

Kdo podporujete návrh pana poslance Štěrby, dejte to v sedmém hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Sedmé hlasování skončilo.

Ze 183 přítomných bylo 21 pro, 94 proti. Návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 35. schůze PSP, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Odehraje se to v osmém hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte prosím ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Osmé hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 127 pro, 30 proti. Návrh byl přijat, pořad schválen a budeme se jím řídit.

Než přistoupíme k vlastnímu jednání, rád bych připomněl, že vám byly rozdány informace o činnosti organizačního výboru a o opatřeních předsedy PS - jenom kvůli informaci, nestanou se předmětem jednání PS.

Přistupujeme k bodu prvnímu, jde o

I.

Zákon, kterým se mění zákon ČNR 279/1992 Sb.,

o některých dalších předpokladech pro výkon některých

funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním

příslušníků Policie České republiky a příslušníků

Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý

Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995

a vrácený prezidentem republiky

Připomínám článek 50, odst. 2 Ústavy české republiky: O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Dopis pana prezidenta s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám byl rozdán prostřednictvím poslaneckých klubů, případně výborů. Otevírám rozpravu a vidím, že se do ní první přihlásil pan poslanec Jaroslav Štrait. Má slovo. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Jaroslav Štrait: Váženy pane předsedo, vážení kolegové...(Hluk v sále. Jeden z poslanců otočen zády k řečníkovi hovoří s poslancem Honajzrem.)

Předseda PSP Milan Uhde: Dámy a pánové - okamžik, pana poslanče - prosím vás, stát zády k řečníkovi a ještě mu hlasitým hovorem ztěžovat jeho úkol není podle mě vůbec slušné ani přípustné.

Poslanec Jaroslav Štrait: Začnu tedy znovu i s oslovením.

Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové. Říká se - co se vleče, neuteče. V případě lustračních zákonů a jejich opětovného prodlužování si nesmírně komplikujeme situaci nejen uvnitř státu, ale i mezinárodně. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska a také Českomoravská komora odborových svazů upozorňují opětovně Mezinárodní úřad práce v Ženevě na porušování základních mezinárodních dohod, které Československo, potažmo Česká republika v minulosti ratifikovala a bohužel nedodržuje.

Nejde zdaleka jen o Dohodu 111 - o diskriminaci zaměstnání a povolání - ta je však v této záležitosti zásadní. Dovolte, abych ocitoval alespoň malou část.

"Úmluva o diskriminaci zaměstnání a povolání č. 111:

Článek l: Pro účely této úmluvy výraz diskriminace znamená a) jakékoliv rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na rase, barvě pleti, pohlaví, náboženství, politickém smýšlení, národnostním nebo sociálním původu, které má za následek znemožnění nebo porušení rovné příležitosti nebo stejného zacházení v zaměstnání nebo povolání; b) jakékoli jiné rozlišení, vylučování nebo dávání předností, jež má za následek znemožnění nebo porušení rovné příležitosti nebo stejného zacházení v zaměstnání nebo povolání, které může být určeno příslušným členským státem po projednání organizacemi zastupujícími zaměstnavatele a pracovníky, pokud takové organizace existují, a s jinými příslušnými orgány.

Článek ll: Rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na kvalifikaci vyžadované pro určité zaměstnání se nepovažuje za diskriminaci." To je jediná záležitost, která je tam opačného rázu.

Tato úmluva vstoupila pro Československo v platnost 21. ledna 1965.

Předseda PSP Milan Uhde: Okamžik prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, už nevím, jakým argumentem k vám promlouvat. Kdo chcete projednat nějaké záležitosti s kolegy a kolegyněmi, nedělejte to v této zasedací síni. Můžete odejít, když chcete dát najevo nesouhlas s řečníkem nebo nezájem o jeho projev. Rušit byste ho v žádném případě neměli. Doufám, že už nebude nutné ještě jednou přerušovat pana poslance Štraita a narušovat souvislost jeho projevu. Prosím.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP