Čtvrtek 28. září 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Body se hlásí k jednominutové doplňující otázce. Má příležitost ji pronést.

Poslanec Ladislav Body: Skutečně, pane místopředsedo, není mi rozumět, ale u mne je to dáno nosní nemocí a u vás bohužel tím, že vždy mluvíte zamlženě. Já jsem vám interpelaci dal písemně. Bylo by dobré - to myslím zcela vážně - si ji přečíst a pak bychom se o tom teprve mohli bavit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bodymu a zvu k řečništi paní poslankyni Annu Váchalovou, která má příležitost pronést dvouminutovou interpelaci.

Poslankyně Anna Váchalová: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, promiňte mi, že nebudu přednášet svoji interpelaci, protože je příliš vážná než abych ji přednášela v tomto kabaretním prostředí, které se díky nevím komu v této sněmovně vytvořilo. Předám ji písemně. Je v zájmu zdravotně postižených. To, co se tady odvíjí, pokládám za urážku.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Anně Váchalové. Pan poslanec Zdeněk Vorlíček je na řadě se svou interpelací ve věci státních zakázek.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Dámy a pánové, obracím se ve své interpelaci na předsedu vlády pana Václava Klause ve věci udělování významných státních zakázek zahraničním firmám jako vyšším dodavatelům.

Každý významnější exportér v této zemi vám potvrdí, že ve vyspělých zemích je prakticky vyloučené, aby u důležitějších tendrů, kde jde o státní peníze, se stala vyšším dodavatelem jiná firma než firma domácí.

U nás naopak jednu soutěž za druhou vyhrávají zahraniční firmy a získávají tak hlavní část zisku zakázek a prostředky na vývoj z českého státního rozpočtu. České firmy tak ztrácejí možnost referenčních projektů na domácí půdě a zhoršuje se jejich možnost exportu do zahraničí. V případě vojenských zakázek preferovaným zahraničním firmám dáváme všanc utajované vojenské informace.

Přitom převážnou část staveb či strojírenských a jiných investic na státní zakázky jsou schopny realizovat české firmy jako vyšší dodavatelé a na zbývající malý podíl špičkových technologických prací - nejsou-li u nás provozované - si bez potíží najdou některého zahraničního dodavatele.

V České republice to zatím probíhá zcela jinak. Na přestavbu ruzyňského letiště, stavbu dálničních úseků, zařízení pro ČEZ atd. se vybírají jako vyšší dodavatelé zahraniční firmy, které slížou smetanu a zbylé drobty pustí českým firmám.

Jestliže tento stav někteří naši salónní ekonomové označují za projev liberalismu, já to považuji za ztrátu soudnosti odpovědných českých činitelů, pokud to není ještě něco horšího.

Prioritu domácích dodavatelů ve státních zakázkách na Západě samozřejmě nemají zakotvenou v zákonech a halasně svou praxi nevytrubují do světa. Ale funguje to!

Ptám se vás proto, vážený pane předsedo vlády, kdy zasáhnete, aby ministři vaší vlády a české instituce, hospodařící s penězi státního rozpočtu, se začali chovat stejně jako je tomu ve vyspělém světě.

Protože interpelovaný předseda vlády není přítomen, žádám podle § 111 odst. 7 jednacího řádu odpověď písemnou. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Požadavkem na písemnou odpověď odpadá povinnost místopředsedy vlády odpovědět, a na řadě je pan poslanec Jan Navrátil se svou interpelací ve věci odměn členů zastupitelstev v obcích.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, vláda České republiky svým nařízením č. 262/1994 Sb., stanovila podmínky pro stanovení odměn členů obecních zastupitelstev v obcích. Toto vládní nařízení vydané k provedení § 32 odst. 1 a 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění, které je účinné od 1. 1. 1995, proti předchozímu období přiznává odměny za výkon funkcí pouze některým členům obecních zastupitelstev. Bylo, pane předsedo vlády, skutečně úmyslem vlády neumožnit poskytnutí odměn členům zastupitelstev, kteří nejsou členy rady ani předsedy komisí či předsedy zvláštních orgánů, resp. předsedům komisí, kteří nejsou členy obecního zastupitelstva a také členům těchto komisí? Pokud to bylo skutečným úmyslem vlády, mohl byste k tomu selektivnímu přístupu k odměnám členů zastupitelstev a členů komisí podat krátké vysvětlení?

Vítám, že mi na to neodpoví předseda vlády sám, ale dávám tímto možnost vlastně nadmíru povolanému členu vlády, panu místopředsedovi Kalvodovi.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Navrátilovi. Pan místopředseda vlády Jan Kalvoda odpoví.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedo, vážený pane poslanče, dotyčné vládní nařízení upravuje celé schema nároků, které vznikají v souvislosti s výkonem zastupitelské funkce. Rozlišuje mezi uvolněnými a neuvolněnými členy zastupitelstva s tím, že pokud jde o neuvolněné členy zastupitelstva... promiňte, omlouvám se, začnu uvolněnými. Tam je ta odměna strukturována jako dvousložková, v podstatě sestávající z funkční odměny a potom z částky, která je přiměřená počtu občanů dotyčné obce.

Pokud jde o neuvolněné členy zastupitelstva - a k těm zřejmě zejména směřuje vaše interpelace - pak tam je stanovena toliko horní mez, ale máte pravdu, pokud to míníte takto, jde o nikoli nárokovou odměnu. O tom rozhoduje zastupitelstvo. Zdá se mi velmi adekvátní tento způsob stanovení odměn členů zastupitelstva, protože jde-li suma těchto peněz na vrub obecních rozpočtů, pak se domnívám, že by měli o jejich výplatě rozhodnout také členové zastupitelstev, resp. zastupitelstva jako orgán. Pokud vaše interpelace směřuje ještě někam jinam, pak bych o tom musel něco vědět, ale domnívám se, že tato odpověď je přiměřená této vaší interpelaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Pan poslanec Navrátil chce využití jednominutové příležitosti pro podání doplňující otázky.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Navrátil: Na rozdíl od vás, pane místopředsedo, já jsem vázán časem, proto jste mi možná dost nerozuměl. Jedná se mi o neuvolněné členy zastupitelstev, tedy ty, kteří nejsou členy rady, členy zastupitelstva a zároveň předsedy komisí, případně předsedy zvláštních orgánů. V této poloze musím říci, že bohužel zřejmě neznáte toto nařízení vlády, což vám nijak zvlášť nevytýkám a rovněž se budu muset obrátit se svým písemným dotazem na předsedu vlády. Toto řešení, které je obsaženo v nařízení vlády 262/1964 Sb., je totiž motivováno zřejmě skutečností, že ve většině obecních zastupitelstev vykonávají ty funkce, na které jsem upozornil, dnes tedy odměňované funkce, členové stran vládní koalice, že?

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda vlády odpoví na tuto doplňující otázku nebo reakci pana poslance Jana Navrátila.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vy jste se samozřejmě přeřekl, nepochybuji o tom, když jste mluvil o vládním nařízení z roku 1964. Máte určitě na mysli nařízení z roku 1994. Ale opakuji, já jsem se pokusil ve své odpovědi - a nedělám si nárok na to, že bych znal veškerý právní řád - nicméně rozdělit režim odměn členů zastupitelstva uvolněných a neuvolněných. Já nemohu mluvit o předsedech různých iniciativních a poradních orgánů, kteří nejsou členy zastupitelstva, protože vládní nařízení upravuje toliko postavení členů zastupitelstva. Tady jde o stanovení limitů a tady jde nikoli o nárokovou dávku či odměnu, ale je rozhodována vždy zastupitelstvem. Víc k tomu říci opravdu neumím.

Předseda PSP Milan Uhde: Na řadě se svou interpelací je pan poslanec Václav Exner. Interpelace se týká přihlášky do Evropské unie. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Václav Exner: Nepřítomný pane předsedo vlády, ve svém dopise z 20. července letošního roku panu poslanci Janu Navrátilovi jste uvedl, že členství České republiky v obou zmíněných organizacích - a zmínil jste se před tím o NATO a Evropské unii - není otázka současnosti a lze o něm reálně uvažovat až v horizontu několika příštích let. Chtěl bych se vás tedy zeptat, jestli byste mohl zdůvodnit změnu svého názoru, neboť minulý týden jste oznámil, že určitá skupina ministrů se rozhodla doporučit vládě pod vaším vedením vstup do Evropské unie už v lednu příštího roku, zahájit tedy ten vstup podáním konkrétní přihlášky, nebo jestli byste mohl vyjasnit, že většina vlády je jiného názoru, resp. většina orgánů vlády pro přípravu vstupu do Evropské Unie, a vy jste se svým názorem, který jste uvedl v odpovědi poslanci Navrátilovi, v menšině.

Dále jste uvedl: "Navíc konečná podoba Evropské unie není dosud pevná a vývoj směřuje k jisté revizi její dosavadní formy a jejího obsahu. O míře a rozsahu omezení svrchovanosti jednotlivých členských zemí unie jsou stále vedeny diskuse. Veškeré dopady vstupu České republiky do Evropské unie nejsou dosud zcela zpracovány a jsou předmětem jednání."

V té souvislosti si dovolím vám položit tyto otázky. Je už teď konečná podoba Evropské unie pevná? Vývoj už nesměřuje k revizi nebo je jasné, jak revize dopadne? O rozsahu omezení svrchovanosti už se nevedou diskuse a vládě je tento rozsah jasný? Dopady vstupu České republiky už jsou zpracovány a jaké tedy konkrétně jsou?

Nakonec bych chtěl ještě položit otázku týkající se téhož problému. Veřejně jste vyhlásil, že jakkoli jste proti referendu, osobně jste právě pro referendum případně při jednání o vstupu do Evropské unie. Toto stanovisko už nezastáváte?

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Pan místopředseda vlády bude reagovat.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, dovolte mi odpovědět na vaši otázku, ale ještě cosi dodat. Ve vaší otázce je zřetelná mýlka a záměna dvou různých věcí. Jednou věcí je podání přihlášky ke vstupu do Evropské Unie a druhou věcí je reálné členství. Toho se samozřejmě týkala úvaha o několikaletém horizontu.

Na druhé straně vládní výbor pro evropskou integraci, který je orgánem vlády, se rozhodl - a bylo to myslím veřejnosti i sděleno - že v lednu příštího roku bude podána ona přihláška do Evropské unie.

K otázce referenda se ještě vrátím, ale dovolte mi v rámci této odpovědi podat některé další informace. Forma takové přihlášky není samozřejmě nikterak předepsána, může být třířádková, může být třísetstránková. Vládní výbor pro evropskou integraci se rozhodl o struktuře tohoto dokumentu v této podobě. Ona přihláška musí být jednoznačným aktem, který deklaruje vůli suverénního státu ke vstupu do takovéto struktury. Připojeno musí být memorandum, a to politické memorandum, které bude adresováno politickým orgánům Evropské unie, a které bude znamenat popis motivace tohoto státu, která jej vede k tomuto kroku.

Konec konců předložen musí být dokument, který bude popisovat náš stav v jednotlivých sférách našeho občanského života. Je nepochybné, že součástí tohoto souboru dokumentů v rámci oné motivace jejího popisu budou i představy tohoto státu o Evropské unii. To je zcela legitimní.

Samozřejmě, že svým způsobem několikaletým horizontem, ve kterém očekáváme náš vstup a přijetí do Evropské unie, budou roky, které v důsledku velké dynamiky politiky po rozpadu bipolárního světa budou znamenat i dalekosáhlé a vážné diskuse o podobě Evropské unie. Jsem přesvědčen, že Česká republika má některé své výsostné národní zájmy a jedním z nich je integrace do evropské struktury. Konec konců, byl to tento parlament a prezident tohoto státu, kteří přijali a ratifikovali Evropskou dohodu. Nic z toho, co se děje a co jako by vyplývalo z vaší interpelace, není konáno a činěno za zády občanů tohoto státu. Není jim zastírána ani situace, ve které se Evropa nachází a ani aspirace tohoto státu, který je a vždy byl součástí evropského historického a kulturního prostoru. A mluví-li se o návratu do Evropy, pak mluvme spíše o narovnání základních parametrů našeho vlastního vnitřního státního a občanského života. O tom není vůbec žádného sporu, stejně jako není sporu o tom, že je nezbytné za integraci v takové struktuře, o které mluvíme, čímsi, obrazně řečeno, zaplatit.

Nicméně budování oněch podmínek pro vstup do Evropské unie z velké části záleží v autonomní politice tohoto státu. Mluvíme-li o transformaci a nikoli o transformaci ekonomické, ale i o ní, pak je zcela evidentní, že je to právě narovnání základních parametrů našeho státního života, zakotvení a ochrany svobodného trhu, které znamenají základní krok k přiblížení do Evropské unie. A byly by činěny tyto kroky z rozhodnutí tohoto státu bez ohledu na to, jestli aspirujeme do Evropské unie či nikoli.

Totéž se týká dalšího významného bloku, který tvoří samostatnou politiku této země: harmonizace našeho právního řádu a přizpůsobování infrastruktury, rozuměj institucí tohoto státu, který je samostatným politickým motivem a krokem, který rovněž je koneckonců představitelný a dokonce povinný bez ohledu na to, jestli tato země směřuje do struktury Evropské unie či nikoli.To všechno mě vede k přesvědčení, že tyto otázky, které jste položil, stejně jako otázky po referendu či všelidovém hlasování, jsou otázkami, které mají velmi zástupný charakter a zástupnou povahu, které vlastně zastírají základní politický střet.

Já v tuto chvíli osobně jsem toho názoru, že referendum, nakolik je předvídáno naším základním zákonem, že není vyloučené, aby bylo některým z příštích parlamentů, doufejme, že už příštím, vyhlášeno k otázce několika základních státních kroků, resp. ať jsem či nejsem přesvědčen, tato možnost tady vždy je, nakolik naše ústava možnost referenda předvídá.

Nicméně, co znamená volání po referendu teď, v tuto chvíli, kdy tato země ještě nepodala ani přihlášku do Evropské unie? Přihlášku, která znamená jenom vybudování podmínek pro jednání o integraci a nikoli jakýkoli závazný krok a jakýkoli krok, který by signalizoval ztrátu či omezení suverenity. To podle mého soudu právě znamená pod zástupnou záminkou, pod jakousi jinou vlajkou zpochybnění této zahraniční orientace českého státu, a to je, podle mého soudu, nutno říci zcela otevřeně.

Jestliže tato země se cítí být, a já jsem o tom přesvědčen, nejen si to myslím, jsem si tím zcela jist, součástí evropského kulturního prostoru, nositelkou základních tradic, které po dva tisíce let v tomto regionu žijí a jsou rozvíjeny, pak myslím, že nemá jinou variantu, a od těch, kteří ji naznačují, bych rád, aby ji pojmenovali.

Jsem velmi přesvědčen, že na jedné straně elektrifikace a sověty a na druhé straně hodnota individua a rovnost před zákonem, to jsou ta základní politická dilemata. Opakuji, jsem velmi pro to, aby bylo toto dilema pojmenováno.

Jsem si jist, že je základním existenčním a vitálním zájmem a potřebou tohoto státu, aby řeči o návratu do Evropy se staly prostou zahraniční politikou této země, a aby nebyly zpochybňovány pod žádnými záminkami. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Exner má možnost vznést jednominutový doplňující dotaz. Použije této příležitosti?

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo vlády, musím konstatovat, že jste zneužil toho institutu ústních interpelací k tomu, abyste odpovídal takovým způsobem, že jste vysvětlil své stanovisko k problému, kterého se týkala otázka, nikoli však, abyste uvedl odpovědi na příslušné otázky.

Na věc samu máme bezpochyby oba dva každý svůj různý názor a máme na něj právo. Nicméně jsem se ptal na to, jak se změnily poměry od té doby, co pan premiér psal svůj dopis. Neptal jsem se také na otázku, zda jsme nebo nejsme pro referendum, ptal jsem se na to, jestli pan premiér už není pro referendum. Byl bych rád, kdybych mohl dostat odpovědi na své skutečné otázky písemně.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda vlády nemá k tomu co říci a já pozvu k řečništi pana poslance Václava Franka, který hodlá interpelovat předsedu vlády ve věci koncepce kultury.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, netřeba hovořit o tom, že kultura představuje jednu z dimenzí lidské existence, proniká do všech sfér lidského života, životního stylu a prostředí, morálních hodnot jako výpověď o vyspělosti národa, jeho tradic a identit. Ovlivňuje i celkové klima ve společnosti i podmínky, které pro ně vytváří. Protože současný pan ministr kultury Tygrid od počátku nástupu do funkce hovoří o možné likvidaci Ministerstva kultury, v jehož čele stojí, jsem nucen obrátit se s touto interpelací na nepřítomného pana premiéra. Jsem znepokojen, a nejenom já, skutečností, že během let po roce 1989 nebyla v naší zemi dosud zpracována koncepce kulturního rozvoje. Na vládní ani poslanecký stůl se nedostala ani koncepce vztahu kultury a státu zpracovaná v prosinci 1991 za působení tehdejšího ministra kultury pana Uhdeho, ani koncepční zájmy v kultuře střídajícího ministra pana Kabáta. Tím méně jsme byli seznámeni s rozpracováním záměru vládní kulturní politiky, jak o ní hovoří Programové prohlášení vlády z července 1992 přednesené právě panem premiérem.

Táži se proto: 1. Kdy vláda hodlá projednat a zveřejnit zprávu o stavu české kultury v návaznosti na Programové prohlášení vlády?

2. Jaké jsou koncepční záměry a výhledy vlády České republiky v oblasti kulturního vývoje. Prosím, aby na tyto otázky mi bylo odpovězeno písemně. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Frankovi. Pan místopředseda vlády Kalvoda odpoví.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Souhlasím s písemnou odpovědí.

Předseda PSP Milan Uhde: Dostane odpověď pan poslanec písemně, jak to žádal.

Poslední písemně přihlášený v interpelaci je pan poslanec Vratislav Votava. Chce interpelovat předsedu vlády ve věci vztahu České republiky k rozšíření NATO. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedo, páni ministři, vážená sněmovno.

Tuto svou interpelaci jsem nemínil na předsedu vlády České republiky, mínil jsem ji na vládu České republiky jako takovou. Týká se totiž otázky, o které si myslím, že by k ní měli zaujmout stanovisko přinejmenším šéfové několika vládních resortů. A sice otázku rozšíření NATO na Východ.

Vážená vládo, celému světu je již známa vaše snaha dostat se co nejrychleji do NATO, která převyšuje úsilí zeměměřiče K dostat se do absurdního zámku z díla Franze Kavky.

V posledních měsících však došlo k určitým posunům na evropské a mezinárodní scéně, které by vyžadovaly, aby se česká vláda znovu zamyslela nad svými postoji.

1. Domnívá se, že i po teroristických leteckých náletech NATO v Bosně, které odnáší zejména bosensko-srbské civilní obyvatelstvo a které umožnily ofenzívu Chorvatů, resp. chorvatsko-muslimských sil v Bosně i následné etnické čistky, že NATO je zárukou demokracie, míru a lidských práv na našem kontinentu?

Za druhé. Jak hodnotí signály, že rozšíření NATO na Východ bude znamenat destabilizaci poměru sil v Evropě, její nové rozdělení do nepřátelských bloků a přinejmenším novou studenou válku?

Za třetí. Pokládá za adekvátní riziko, aby se Česká republika stala jadernou střelnicí NATO, která by rozmístěním zbraní hromadného ničení na našem území, a to těch nejnebezpečnějších, byla vystavena hrozbě nejen národní existence, ale všemu živému.

Pan Holáň tvrdil před několika měsíci, že povinnost rozmístit jaderné zbraně na našem území v případě vstupu do NATO pro nás nehrozí. Jaký postoj k tomuto požadavku NATO na rozmístění jaderných zbraní na našem území zaujme současná vláda v této době? Došlo ke změně nějakých stanovisek?

Žádám, aby mi na tyto otázky bylo odpovězeno písemně, a to od představitelů těch resortů, kterých se tato záležitost týká, tedy Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Votavovi. Pan místopředseda Vlach se hlásí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, nechci ukrajovat z drahocenného času, chci jenom konstatovat, že jsme institut ústních interpelací zavedli proto, aby zde existovala možnost veřejně se dotázat ve dvou minutách. Člen vlády má možnost odpovědět. Pak je zde minuta na dodatečnou otázku. Pouze v případě, podle jednacího řádu, že interpelovaný člen vlády řekne, že nemá dostatek informací a nebo pokud není přítomen, odpoví do 30 dnů písemně.

Žádost interpelujícího o písemnou odpověď, to je o něčem jiném, to musí použít jiný institut v jednacím řádu. Jenom na to upozorňuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za toto vysvětlení. Pan místopředseda Kalvoda se hlásí.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Dovolte mi, abych při premiérovém provozování těchto interpelací v podstatě vyšel vstříc požadavkům jednacího řádu, kdy tomu, kdo je interpelován, umožňuje, aby sám navrhl písemnou odpověď.

Já tak v každém z případů, který byl přednesen, učiním, právě proto, že vytváříme zvyky, úzus, a zejména také proto, že zde zastupuji toho, vůči němuž osobně interpelace směřovaly.

Pokud teď řeknu několik poznámek na vrub interpelace pana poslance Votavy, pak to neznamená, že bych neakceptoval jeho návrh, který vezmu potom za svůj na písemnou odpověď ještě dodatečně.

Chtěl bych jen říci, že připojení k jediné efektivní obranné a fungující bezpečnostní struktuře, kterou NATO je, je součástí všech základních dokumentů této vlády, zejména i jejího programového prohlášení, které bylo akceptováno touto sněmovnou.

Je nesporné, že za dobu existence této aliance nedošlo nikdy k tomu, aby se stala agresorem, že je vybudována na principu konsensuálním, kde tedy být členem této vícestranné mezinárodní smlouvy neznamená to, čemu se velmi často říká ztráta suverenity, ba dokonce ještě méně to znamená, než být členem jiných vícestranných smluv. Jde o nepochybně velmi funkční uspořádání, které za dobu existence této aliance znamenalo důsledné odstrašení všech, kteří by jinak možná odstrašeni nebyli, ať to byl Stalin či Husajn.

Velmi odmítám interpretaci pana poslance Votavy, která jakoby přisuzovala teroristickou povahu náletům NATO na území bývalé Jugoslávie. Je to v základě jiný pohled na stejnou věc. Nakolik se konečně stalo, že ten, kdo je nositelem agrese, se setkal s rozhodným odporem, ba dokonce možná s ozbrojenou sankcí, pak já to naopak považuji spíše za příslib naděje nad tím, že je svět poučen, nikoliv za terorismus.

Druhá otázka pana poslance Votavy mi však připadá ještě významnější. Pokud ji mám parafrázovat, pak mluvil o tom, že by se úsilí o rozšíření NATO směrem na Východ mohlo stát důvodem pro nestabilitu v Evropě. Má tím možná na mysli výroky, které jsou zde pozorně sledovány a které padají z úst představitelů všech možných vojenských struktur Ruské federace a které někdy a někdo má možná tendenci považovat za jakýsi folklór a za jakousi nevyléčenou nemoc jménem "Brežněvova doktrína" anebo imperiální povahu toho či onoho státu.

Tyto výroky navrhuji brát velmi vážně, protože hrají významnou roli v politickém životě této bývalé mocnosti. Je-li něco zdrojem nestability, pak zcela jistě ne rozšíření NATO na Východ, např. o Českou republiku a Polsko, ale spíš právě nezvládnuté imperiální křeče státu, o kterém jsem mluvil. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi. Prosím, abyste posečkali na svých místech, protože během dvou minut, přesně v 17.00 hodin, se chystám zahájit ústní interpelace adresované jednotlivým ministrům.

Zbývajícího času můžeme využít k tomu, že udělím slovo panu poslanci Výbornému k faktické poznámce.

Poslanec Miloslav Výborný: Já bych oněch třech minut chtěl využít k tomu, abych požádal poslance klubu KDU o krátkou schůzku, protože bych pak nerad rušil sněmovnu v jejím jednání. Číslo dveří 106, poslanci KDU, teď hned, prosím, o sejití.

Předseda PSP Milan Uhde: Upozorňuji vás ale, že interpelace budou probíhat, protože jsme zavázáni jednacím řádem.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, mně je znám jednací řád. Vím, že v 17.00 hodin budeme pokračovat. Já nechci zdržovat sněmovnu.

Předseda PSP Milan Uhde: Tak si rozumíme, prosím.

(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v interpelacích. Připomenu, že vylosované pořadí poslanců přihlášených k podání ústní interpelace na ostatní členy vlády České republiky je takové:

jako první pan poslanec Dalibor Matulka ve věci vstupu do NATO a Evropské unie - adresátem je ministr Zieleniec;

zadruhé pan poslanec Václav Frank ve věci příspěvku obcí na dopravu - adresátem ministr Jan Stráský;

dále pan poslanec Stanislav Gross ve věci využití majetku Ministerstva vnitra České republiky - adresátem ministr Jan Ruml;

poslankyně Eva Fišerová ve věci poskytování zdravotní péče - adresátem pan ministr Rubáš;

poslanec Jan Bláha ve věci výkladu pojmu zákona č. 229 adresátem pan ministr Josef Lux;

poslankyně Petra Buzková ve věci těžby nerostů - adresát ministr Dyba;

poslanec Body ve věci interetnických konfliktů - adresát pan ministr Ruml;

poslanec Jan Bláha ve věci privatizace zdravotnických zařízení - adresát ministr Skalický;

poslanec Jiří Vyvadil ve věci krize voděradského gymnázia - adresátem ministr Pilip;

desátý poslanec Jiří Vyvadil ve věci vodohospodářských důsledků dálničního obchvatu - adresát ministr František Benda,

jedenáctý a poslední Jan Bláha ve věci těžby v Mokrsku adresát ministr Dyba.

Žádám pana poslance Dalibora Matulku, aby přednesl interpelaci na pana ministra Zieleniece a zahájil blok odpovědí. Pan ministr Zieleniec - připomínám znovu - není přítomen v poslanecké sněmovně, řádně se omluvil. V souladu s jednacím řádem zodpoví interpelaci pana poslance písemně do 30 dnů. Je na zasedání OSN a má tam dnes pronášet řeč.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP