Čtvrtek 28. září 1995

Poslanec Libor Novák (1962): Takže jsme vyčerpali všechny přednesené pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o celém textu návrhu zákona ve znění společné zprávy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o návrhu poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1742, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1929.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 202. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 24 pro, 48 proti z počtu přítomných 121.

Děkuji navrhovatelce a společnému zpravodaji. Tím jsme projednali další bod našeho pořadu. Apeloval bych na pracovníky Kanceláře, aby se pokusili sehnal pana poslance Tomáše Ježka, protože s jeho přítomností úzce souvisí projednávání dalšího bodu. Nevidím ani pana poslance Jaroslava Sourala, jestli mě zrak nemámí. Chci se zeptat - pan kolega Soural je přítomen - bude-li námitek proti tomu, abychom projednávali další bod, což je výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1994. Je námitek proti tomuto postupu? Není tomu tak. Budeme tedy pokračovat tímto bodem. Je jím

XXXII.

Výroční zpráva Rady ČTK o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1994, sněmovní tisk 1703

Tuto zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Se stanoviskem výboru nás seznámí pověřený zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Jaroslav Soural, kterého prosím, aby se ujal slova a zároveň přednesl návrh usnesení.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu maximálně stručný. Výroční zprávu Rady ČTK o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře, tisk 1703 projednala stálá komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro sdělovací prostředky a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego. Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Jaroslav Soural: Oba tyto orgány, o kterých jsem hovořil, zprávu posoudily a přijaly usnesení, ve kterém doporučují Poslanecké sněmovně schválit výroční zprávu Rady ČTK uvedenou v tisku 1703. Na základě uvedeného si dovoluji navrhnout usnesení Poslanecké sněmovny tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu Rady ČTK o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře, uvedenou v tisku 1703." Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Souralovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Budeme hlasovat o navrženém usnesení, jak zaznělo z úst pana kolegy Sourala.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 203. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Při počtu přítomných 116 poměrem hlasů 80 pro, 3 proti.

Děkuji vám. Tím jsme projednali další bod našeho pořadu a vracíme se k bodu

XXXIII.

Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996

Usnesli jsme se, že ho budeme projednávat ve čtvrtek. Písemný podklad jste dostali jako sněmovní tisk 1934. Podklad byl předložen podle § 46 odst. 4 písm. g) zákona o jednacím řádu a obsahuje i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Žádám nyní předsedu rozpočtového výboru pana kolegu Tomáše Ježka, aby předložený návrh odůvodnil.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Vážení kolegové, máte tedy na stole tisk č. 1934 s návrhem rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996.

Dovolím si přednést dva pozměňovací návrhy, které vyplynuly z projednávání tohoto problému v orgánech sněmovny a které zní takto:

Bod 1 doplnit takto: Součástí výdajů rozpočtu je částka 250 mil. korun, která je účelově vázána ve všeobecné pokladní zprávě pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky na řešení ubytování poslanců.

Nové znění bodu 2 zní takto: Nedočerpané prostředky v § 2, položky 51 rozpočtu PS na rok 1995 ve výši 200 mil. korun budou převedeny do rozpočtu Poslanecké sněmovny roku 1996 do položek neinvestičních výdajů na řešení nákladů PSP ČR souvisejících se zákonem o platu a dalších náhradách spojených s výkonem funkce představitele státní moci a některých státních orgánů a soudců, přijatým dne 26. září 1995. Tento převod bude proveden zákonem o státním rozpočtu na rok 1996.

Původní bod 2 se mění na bod 3.

Poznamenávám, že tyto změny jsou vlastně důsledkem přijetí zákona před dvěma dny o platech státních činitelů. To je, pane místopředsedo, všechno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi Tomáši Ježkovi a otevírám všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Otevírám podrobnou rozpravu. I tato proběhla bez přihlášek a uzavírám ji. Předpokládám, že pan kolega Ježek při takovém průběhu nežádá o závěrečné slovo.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, které nám bylo předloženo. Kdo je pro jeho schválení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 204. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat při přítomnosti 113 kolegů a kolegyň poměrem hlasů 74 pro, 6 proti. Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi. Tím jsme projednali další bod našeho pořadu.

Následuje bod

XXXIV.

Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna"

Žádám tajemníka vyšetřovací komise pana poslance Jana Krámka, aby přednesl průběžnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna". Předpokládám, že přednese i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane kolego.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte mi, abych vás jako tajemník vyšetřovací komise pro objasnění okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Vlna, Zásah" a obdobnými akcemi seznámil s její dosavadní činností a průběžnými výsledky šetření, které bylo v poslední době orientováno zejména na akci Federálního ministerstva vnitra uvedenou pod krycím názvem Norbert. Od poslední průběžné zprávy vyšetřovací komise přednesené na 28. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 8. února 1995 zasedala vyšetřovací komise celkem devětkrát, z toho byla pětkrát usnášeníschopná. Od tohoto data do současné doby v nezměněném složení vyslechla 49 osob, z toho 2 v Polské republice, a uskutečnila řadu výjezdů za účelem shromáždění a studia archivních písemností, z toho 1 do Gaukova ústavu v SRN.

Dříve, než přistoupím k hlavnímu bodu dnešní zprávy, kterou je, jak jsem již uvedl, akce Norbert, považuji za nutné zmínit, že vyšetřovací komisi se ve dnech 13. a 14. dubna letošního roku podařilo ve Varšavě získat dvě cenná svědectví čelných představitelů polské armády z 80. let, generálů Wojczyecha Jaruzelského a Bronislawa Hubalowského k polským událostem z konce 70. a počátku 80. let. Výpovědi obou jmenovaných podle očekávání podporují dosavadní zjištění naší vyšetřovací komise, že koncem roku 1980 připravená a částečně provedená akce spojeneckých vojsk států Varšavské smlouvy, které se zúčastnily i dvě tankové divize Československé lidové armády, prezentovaná jako mimořádné cvičení, byla ve skutečnosti přípravou ozbrojené intervence v Polské republice. Iniciátorem této akce bylo politické vedení Sovětského svazu, aktivně si počínalo i politické vedení Německé demokratické republiky v čele s Erichem Honeckerem. Československá strana se podle sdělení obou generálů neprojevovala nijak aktivně, nicméně proti zamýšlenému vstupu nijak neprotestovala. Právě popsanou akci spojeneckých vojsk států Varšavské smlouvy, jejíž součástí byla i akce Československé lidové armády vedená pod krycím názvem Krkonoše, lze i na základě nepřímých důkazů uzavřít konstatováním, že se jednalo o přípravu intervenčního vstupu spojeneckých vojsk států Varšavské smlouvy s cílem udržet u moci stávající státní a politické zřízení v Polsku. Proč ke vstupu nedošlo, nelze s určitostí říci. Nemalou roli však sehrály celková mezinárodní situace, obavy Sovětského svazu z reakce Polské armády a veřejnosti a nepochybně i razantní vystoupení polského vedení završené vyhlášením výjimečného stavu.

Tolik na doplnění minulé průběžné zprávy vyšetřovací komise zaměřené na prošetření akce Československé lidové armády s krycím názvem Krkonoše.

Nyní obraťme pozornost ke stěžejnímu bodu dnešní zprávy, kterou je, jak jsem již v úvodu naznačil, akce vedená pod krycím názvem Norbert.

Tímto názvem byl označen jeden z operačně bezpečnostních úkolů Federálního ministerstva vnitra za branné pohotovosti státu. V jeho rámci mělo dojít k izolaci osob ohrožujících vnitřní pořádek a bezpečnost státu. Tento operačně bezpečnostní úkol patřil do systému opatření státu, která byla zaměřena na ochranu stávajícího státního a politického zřízení. Počátek vzniku opatření proti osobám ohrožujícím vnitřní pořádek a bezpečnost státu při jeho branné pohotovosti spadá do druhé poloviny 50. let a první poloviny let 60. V tomto období Ministerstvo vnitra vypracovalo z podnětu politického a státního vedení podle sovětského modelu směrnice o provádění bezpečnostních opatření před i za branné pohotovosti státu. Konkrétně to byla směrnice o provádění bezpečnostních opatření proti osobám cizí státní příslušnosti v době mimořádných opatření před brannou pohotovostí a za branné pohotovosti státu schválená usnesením vojenské komise obrany ÚV KSČ ze dne 11. února 1958 a dále směrnice Ministerstva vnitra, ministra národní obrany, ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o provádění bezpečnostních opatření proti nepřátelským osobám v období mimořádných opatření před brannou pohotovostí státu a za branné pohotovosti státu schválená usnesením vojenské komise obrany ÚV KSČ ze dne 9. ledna 1964.

Případná realizace těchto směrnic mohla být uskutečněna na základě schválení návrhu zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zajišťovacích opatřeních proti některým osobám za branné pohotovosti státu.

Stanovení charakteristiky nepřátelských osob a jejich rozdělení do určitých kategorií upravoval rozkaz ministra vnitra o nepřátelských osobách vydaný v roce 1964.

Po událostech v roce 1968, především z důvodu federativního uspořádání státu a zrušení zmíněného rozkazu ministra vnitra z roku 1964, který měl za následek, že bezpečnostní opatření proti nepřátelským osobám se vztahovala výhradně na kriminální závadové osoby, což bylo tehdy nedostačující, rozhodla rada obrany státu usnesením 5. schůze ze dne 29. 12. 1969 o novelizaci všech předpisů upravujících bezpečnostní opatření proti nepřátelským osobám.

Práce na novelizovaných předpisech probíhaly v podstatě až do r. 1977. Podkladem pro vypracování novelizovaných předpisů upravujících bezpečnostní opatření proti nepřátelským osobám se stal návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR čj. ZUO 0077045/M z r. 1977 o mimořádných opatřeních v zájmu obrany a bezpečnosti ČSSR v době branné pohotovosti státu z r. 1977, přezdívaný jako tzv. šuplíková norma, jehož obsah byl odsouhlasen usnesením 28. schůze Rady obrany státu ze dne 22. 7. 1977. Stejným usnesením bylo odsouhlaseno, aby realizace zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o mimořádných opatřeních v zájmu obrany a bezpečnosti ČSSR mohla být provedena i mimo dobu branné pohotovosti státu na základě rozhodnutí vlády ČSSR, po předchozím schválení Radou obrany státu.

Na základě zmíněného usnesení federálního ministra vnitra, konkrétně odbor obrany v součinnosti s Ministerstvem národní obrany, Generální prokuraturou a ministerstvy spravedlnosti obou republik, definitivně dopracovalo několik let připravovanou směrnici o provádění zajišťování osob ohrožujících vnitřní pořádek a bezpečnost státu, která upravovala opatření a postup státních orgánů, včetně orgánů státní správy proti některým občanům ČSSR při provádění jejich zajišťování.

Směrnici o provádění zajišťování cizinců a osob bez státní příslušnosti a směrnici o provádění opatření na úseku listovního tajemství a tajemství dopravovaných zpráv. Přitom opatření upravená první jmenovanou směrnicí dostala v r. 1978 vůbec poprvé krycí název "NORBERT" a opatření vůči cizím státním příslušníkům a osobám bez státní příslušnosti krycí název "CÍNOVEC" a konečné opatření na úseku cenzury dopravovaných zpráv krycí název "COLORA".

Všechny právně zmíněné novelizované předpisy upravující bezpečnostní opatření proti nepřátelským osobám byly označeny stupněm utajení "přísně tajné M" a jako takové se staly součástí mobilizační dokumentace uložené na pracovištích obrany útvaru Sboru národní bezpečnosti všech stupňů.

Nedílnou součástí shora uvedených novelizovaných směrnic byly seznamy osob, vůči nimž měla opatření v nich obsažená v případě jejich realizace směřovat.

Na seznamy osob pro akci "NORBERT" byly přitom vybrány osoby: a) které se v minulosti dopustily trestných činů proti republice, b) které svým jednáním a postoji mohly ohrozit obranyschopnost republiky a veřejný pořádek ve státě, c) které se opětovně dopustily úmyslného trestného činu kriminální povahy a za d) nad nimiž měl být vykonáván ochranný dohled.

Tyto osoby pak byly rozčleněny do dvou skupin či opatření, a to do tzv. opatření Z a opatření P. Přitom osoby zařazené do opatření Z po vyhlášení akce "NORBERT" byly zajištěny a umístěny do vytypovaných nápravně výchovných ústavů, zatímco osoby zařazené do opatření P by byly pracovně nasazeny do přiděleného zaměstnání, podle potřeby příslušných okresních národních výborů. Přitom opatření Z se mělo uplatnit vůči těm osobám uvedeným na seznamech, které, cituji: a) se snažily konspirativním způsobem organizovat protispolečenské a protisocialistické síly a nebo zneužívaly svého postavení k udržení styků s protispolečenskými živly v ČSSR nebo v cizině, b) byly jako recidivisté evidovány v celostátním seznamu kriminálně závadových osob, fluktuantů, c) byly jako recidivisté evidovány v operativně technických evidencích příslušných kategorií a za d) byly podrobeny ochrannému dohledu s tím, že je u nich nebezpečí, že svého pobytu na svobodě zneužijí k nežádoucí činnosti ohrožující obranyschopnost země.

Opatření P se mělo uplatnit vůči těm osobám uvedeným na seznamech pro akci "NORBERT", které nebyly pro nižší stupeň společenské nebezpečnosti svého jednání a postojů zařazeny do opatření Z, tzv. negativní vymezení.

Širší výběr tzv. nepřátelských osob pro akci "NORBERT" prováděly podle shora zmíněných kritérií, uvedených jak přímo ve směrnici federálního ministra vnitra o provádění zajišťování osob ohrožujících vnitřní pořádek a bezpečnost státu, tak i v nařízení ministra vnitra ČSSR č. 21/1978, pracovníci výkonných útvarů Státní bezpečnosti a Veřejné bezpečnosti, převážně na stupni okres, výjimečně kraj, a to na základě interních evidencí, vlastních poznatků, různých oznámení a podnětů občanů.

Zařazení takto vytypovaných osob do jednotlivých druhů opatření akce "NORBERT" po linii Státní bezpečnosti navrhoval náčelník oddělení Státní bezpečnosti, po předchozím projednání s předsedy Rady obrany okresu a definitivně je schvaloval náčelník Správy státní bezpečnosti na stupni kraj.

Po linii Veřejné bezpečnosti zařazování vytypovaných osob do jednotlivých druhů opatření navrhoval náčelník okresního oddělení Veřejné bezpečnosti opět po předchozí konzultaci s předsedou Rady obrany okresu a definitivně je schvaloval náčelník Správy veřejné bezpečnosti na stupni kraj.

Aktualizace takto vyhotovených seznamů osob byla prováděna dvakrát ročně, vždy k 1. 4. a k 1. 10. Počty osob zařazených do jednotlivých opatření akce "NORBERT" byly jedenkrát ročně, vždy k 1. 10., hlášeny cestou oddělení obrany Krajské správy SNB na odbor obrany FMV. Ten potom nejpozději do 31. 10. zaslal správám Sboru nápravné výchovy České republiky a Slovenské republiky počty osob zařazených do opatření Z; muže a ženy zvlášť.

K zabezpečení jednotného řízení a provádění opatření Z a P byla na všech stupních řízení SNB, včetně FMV, zřízena zvláštní skupina. Kromě těchto zvláštních skupin byly na stupni okres, podle počtu osob zařazených do opatření Z, zřízeny z příslušníků Státní a Veřejné bezpečnosti realizační skupiny, které v případě vyhlášení akce "NORBERT" měly za úkol osoby seřazené do opatření Z zajistit a dodat do určených nápravně výchovných ústavů.

O zajištění každé osoby musel být nejpozději do 24 hodin vyrozuměn prostřednictvím okresního či obvodního prokurátora příslušného podle místa bydliště zajištěné osoby krajský či městský prokurátor. Naproti tomu osoby zařazené do opatření P byly povinny na základě zvláštního povolávacího příkazu vydaného ONV dostavit se na vlastní náklady ve stanovenou dobu do určeného místa.

V r. 1986 byla provedena prověrka zaměřená na důvodnost zařazení osob na seznamy akce "NORBERT", při níž bylo zjištěno, že na nich jsou převážně po státobezpečnostní linii zařazeny i osoby, které kritéria pro zařazení nesplňují. Proto byly odborem obrany FMV v r. 1987 vydány metodické pokyny ke směrnici FMV o provádění zajišťování osob ohrožujících vnitřní pořádek a bezpečnost státu.

Na jejich základě došlo k užšímu výkladu některých obecně a velmi široce formulovaných kritérií pro zařazování osob na seznamy akce "NORBERT", a to zejména u opatření Z.

To se projevilo tím, že počet osob zařazených do opatření akce "NORBERT" klesl přibližně o dva tisíce a v r. 1989 činil asi 9 tis. osob, z toho po linii Veřejné bezpečnosti 6 tis. a po linii Státní bezpečnosti 3 tisíce. Přitom do opatření Z bylo zahrnuto tisíc osob po linii Veřejné bezpečnosti a tisíc osob po linii StB.

Uvedená čísla jsou však pouze přibližná, zjištěná z výpovědí osob. Přesná čísla, ucelený jmenovitý seznam osob se komisi nepodařilo zjistit. Oprávněně lze předpokládat, že se nedochovaly.

Opatření zahrnutá pod krycí název "NORBERT" bylo možno realizovat za branné pohotovosti státu, tj. při vyhlášení výjimečného stavu, válečného ohrožení či vypovězení války ihned. Mimo brannou pohotovost státu mohla být realizace opatření provedena až po schválení návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, samotným předsednictvem či Radou obrany státu, se souhlasem vlády ČSSR na zvláštní rozkaz ministra vnitra, a to za situace, kdy by byla zvýšenou měrou ohrožena svrchovanost státu, jeho socialistické zřízení, nebo pokud by to vyžadovaly mezinárodní smluvní závazky.

Počátkem měsíce prosince 1989 na základě iniciativy náčelníků Krajské správy SNB byl odborem obrany FMV se souhlasem náměstka ministra vnitra ČSSR generála A. Lorence vydán pokyn ke stažení všech písemností, upravujících veškerá opatření k izolaci osob ohrožujících vnitřní pořádek a bezpečnost státu, včetně seznamu osob, kterých se opatření týkala.

U okresních útvarů Sboru národní bezpečnosti na mobilizační pracoviště jednotlivých krajských správ Sboru národní bezpečnosti. Následně proběhly na krajských správách Sboru národní bezpečnosti jejich skartace. Dne 7. 12. 1989 pak náměstek ministra vnitra ČSSR generál Alois Lorenc, operační bezpečnostní úkol Norbert, Cínovec a Colora, jejichž společným podkladem byl přísně utajený a nikdy nepřijatý návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR o mimořádných opatřeních v zájmu obrany a bezpečnosti ČSSR v době branné pohotovosti státu, se zdůvodněním možného zneužití mimo brannou pohotovost definitivně zrušil. Usnesením druhé schůze Rady obrany státu ze dne 12. 11. 1990 pak bylo zrušeno i jeho utajení, což mělo za následek odtajnění všech tří shora jmenovaných, v té době již neplatných operačních bezpečnostních úkolů.

I přes provedenou skartaci se vyšetřovací komisi podařilo především v archivech Ministerstva vnitra České republiky vyhledat, zajistit a zkompletovat veškerou písemnou dokumentaci, upravující popsané operačně bezpečnostní úkoly. Zajištěno bylo i dochované torzo seznamu osob, na které se opatření akce Norbert vztahovala. Bylo prokázáno, že osoby uvedené v seznamu pro akci Norbert o této skutečnosti neměly často ani tušení. Celému zmíněnému systému operačně bezpečnostních úkolů byla vůbec z hlediska utajení věnována po všech stránkách mimořádná pozornost. Celý obsah akce Norbert znalo jen pár zasvěcených osob z útvaru obrany. Příslušníci Sboru národní bezpečnosti, kteří ji měli v případě jejího vyhlášení realizovat, znali pouze dílčí úkoly, a to ještě jen orientačně. Seznamy osob, proti nimž opatření směřovala, byly na jednotlivých útvarech zvlášť zapečetěny a znal je zejména po linii Státní bezpečnosti jen velmi úzký okruh příslušníků, kteří s nimi pracovali. O vysokém stupni utajení a konspirativnosti v této oblasti svědčí i fakt, že zástupci orgánů, institucí či resortů, kteří v případě realizace měli plnit stanovené úkoly, měli rovněž pouze orientační, někdy mizivou znalost. Platí to především o prokurátorech, předsedech ONV, KNV a vedoucích tajemnících Komunistické strany Československa všech stupňů s výjimkou generálního tajemníka Ústředního výboru KSČ.

Probíhající pravidelná školení zaměřená na plnění úkolů za branné pohotovosti státu, se zabývala zmíněnými operačně bezpečnostními úkoly pouze okrajově. Speciální školení výlučně pro zmíněné akce organizována nebyla. Rovněž nebyl proveden ani praktický nácvik žádného z uvedených operačně bezpečnostních úkolů. Pokud nějaká cvičení probíhala, jednalo se pouze o simulaci, která se odehrála jen administrativně, nikdy ne v reálné podobě. Nebylo to ostatně ani možné, neboť by došlo k prozrazení.

V průběhu šetření akce Norbert bylo prověřeno i písemné podání členů občanské komise při Okresní správě Sboru národní bezpečnosti Žďár nad Sázavou z roku 1993, v němž pisatelé vyjadřují podezření, že v obci Švařec, okres Žďár nad Sázavou, byl koncem 80. let budován v souvislosti s akcí Norbert koncentrační tábor. Výsledky provedeného šetření však toto podezření vyvrátily. Bylo prokázáno, že se jednalo o výstavbu úpravny vody, která byla součástí stavby brněnského oblastního vodovodu. Na uvedeném stanovišti mělo být na základě smlouvy mezi monopolním dodavatelem stavební části Ingstavem Brno a vedením nápravně výchovného ústavu Kuřim zaměstnáno celkem 80 vězňů. Z uvedených důvodů musel Ingstav celé staveniště vybavit ženijně technickým zabezpečením v souladu s platnými předpisy pro práci vězňů, to je dvojím oplocením, strážními věžemi, signalizačním zařízením apod. Dříve než došlo k realizaci požadavku Ingstavu Brno, k nástupu vězňů na stavební práce, byla vyhlášena amnestie prezidenta republiky a nápravně výchovný ústav Kuřim nemohl z důvodu podstatného snížení počtu vězňů požadavky plynoucí z uzavřené smlouvy splnit. Proto ji písemně vypověděl. I když se koncepce využití vězňů pro stavební práce nerealizovala, ženijně technické zabezpečení vybudované nákladem asi 1,5 mil. korun bylo ponecháno, protože jeho likvidace a vybudování nového dočasného oplocení by znamenalo další náklady.

Závěrem zprávy vyšetřovací komise konstatuje, že o zákonnosti návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR, s přihlédnutím k mezinárodním právním normám, konkrétně k mezinárodnímu paktu OSN o občanských a politických právech čl. 9, který Československá socialistická republika ratifikovala dne 23. března 1976, což je 10 let po jeho přijetí v OSN, lze přinejmenším pochybovat. Toho si ostatně bylo vědomo i tehdejší státní a stranické vedení, a proto zřejmě také k vyhlášení bezpečnostních opatření, která z něho vycházela, nedošlo dokonce ani v listopadových dnech 1989.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan poslanec Krámek se hlásí jako poslanec do rozpravy, potom pan poslanec Kužílek.

Poslanec Jan Krámek: Pokusil bych se tuto zprávu doplnit. Jak jsem se již ve zprávě vyšetřovací komise zmínil, byla provedena návštěva v Německé spolkové republice, v Gaukově úřadu. Po této návštěvě jsem dostal některé materiály od dřívějších členů tzv. Ankättkomision, což byla komise Spolkového sněmu, která se zabývala šetřením zločinů komunismu - obdoba naší vyšetřovací komise. Za 10 marek je v Německu k sehnání výtisk, těch výtisků je více. Mimo jiné se týká roku 1968 v Praze, ale hovořím konkrétně o materiálech, které jsou obdobou akce Norbert, která byla prováděna bezpečnostními složkami, zejména Stazi v tehdejší NDR. Na rozdíl od materiálů, které má k dispozici naše komise, v Německu se podařilo zajistit daleko více dokladů. Vzhledem k tomu, že celá problematika byla stejná nebo stejně pojednávaná jak v tehdejší Československé socialistické republice, tak v NDR, lze z toho odvodit prakticky další věci. Z toho pro mne osobně vyplývá zjištění, že ztráta těch materiálů, už jen z historického hlediska, je poměrně cenná. Tím mluvím o tom, co se nepodařilo zjistit naší komisi. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Slovo má pan kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si jen za sebe a možná i za jiné poděkovat za tuto další pasáž vyšetřování této komise - zejména proto, že vyslechnout si tuto dnešní zprávu mi přišlo podobné jako číst některé kapitoly z Orwella nebo ze Solženicyna. Myslím si, že i tento přínos, abychom si uvědomili, co se tady dělo, a že to mělo charakter čehosi zcela přesahující nějakou lidskou normalitu. Chci to ocenit, aby to zde zaznělo a možná i za jiné tuto myšlenku vyjádřit.

Ale zároveň se chci zeptat, jestli při práci komise jste se zabývali tím, jestli některé činnosti, které konkrétní osoby vykonávaly při přípravě, nemohou mít charakter trestného činu nebo přípravy trestného činu i podle tehdejších norem. Chtěl bych se zeptat, jestli podklady, které komise získala, nějakým způsobem dává k dispozici nebo dává nějaký podnět Úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu. To je vlastně všechno, prosím o odpověď, jestli je možné k tomu stručně něco říci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Hlásí se pan kolega Tollner.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane místopředsedo, dámy a pánové, ze statutu komise vyplývá, že komise především objasňuje všechny tyto otázky, že jejím prvotním zaměřením není tedy šetření eventuálních trestných činů. Pochopitelně komise je ve spojení jak s Ministerstvem vnitra tak především s Úřadem pro vyšetřování zločinů komunismu. Myslím, že je na orgánech činných v řízení, aby se tím zabývaly.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP