Středa 27. září 1995

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, tento poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, řeší obdobný problém, který řeší lustrační zákon.

I v tomto případě navrhovatelé ze stejných důvodů, jak jsem uváděla už v předcházející předkladatelské zprávě, navrhují prodloužení účinnosti lustračního zákona pro příslušníky Policie ČR a Sboru nápravné výchovy rovněž minimálně o dva roky. Dále nebudu zdůvodňovat tento návrh zákona, protože opět je zde souvislost s těmi normami, o kterých jsem hovořila v předcházející předkladatelské zprávě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Marvanové a prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Vladimíra Šumana, aby se ujal slova a odůvodnil nám společnou zprávu, kterou máme k dispozici jako sněmovní tisk 1918.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje úloha je ulehčena tím, že tento zákon je obdobou zákona předcházejícího, jenom pro jiný okruh pracovníků. Vše bylo řečeno. Doporučuji sněmovně přijetí tohoto zákona z důvodu, pro který jsme přijali zákon předchozí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto návrhu zákona. (Nikdo se nehlásí.) Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a konstatuji, že přistoupíme k hlasování o předloženém návrhu zákona, tedy návrhu poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Vězeňské služby ČR podle sněmovního tisku 1865, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1918.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 73. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 103 pro, 22 proti.

Děkuji paní poslankyni Marvanové jako zástupci navrhovatelů a panu společnému zpravodaji panu Vladimíru Šumanovi.

Tím jsme projednali další bod našeho pořadu. Konstatuji, že budeme projednávat jako další body Roční účetní uzávěrku, Výroční zprávu Fondu národního majetku a Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku. To jsou body, které můžeme projednat. Jenom rekapituluji, že máme přerušeny dva body, ale stále čekáme na rozdání písemných pozměňovacích návrhů. Dámy a pánové, prosím o strpení, pan ministr Skalický už je přítomen v budově sněmovny, za několik vteřin ho požádám, aby nám přednesl úvodní slovo k dalšímu bodu našeho pořadu. Vítám pana ministra Jiřího Skalického.

Dámy a pánové, dále projednáme bod, kterým je

XXVII.

Roční účetní závěrka a Výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994

Předloženou zprávu jsme obdrželi jako tisk 1832. Odůvodní nám ji ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dovolím si v souladu se zákonem 171 z roku 1991 Sb. velmi stručně zdůvodnit a předložit vám roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku za rok 1994.

Roční účetní závěrka, jak konstatuje auditorská zpráva, byla sestavena na základě vedeného účetnictví v souladu s platnými předpisy úplně a průkazným způsobem, auditoři ji proto doporučili ke schválení bez výhrad.

Co se týká výroční zprávy, ta především podává přehled o činnosti fondu za minulý rok, konstatuje přesun těžiště práce fondu z přípravy kupónové privatizace směrem ke standardním metodám převodu majetku, jako jsou veřejné soutěže, dražby, přímé prodeje, bezúplatné převody a v neposlední řadě i operace na kapitálovém trhu.

Zvýšená pozornost v roce 1994 byla věnována i výkonu akcionářských práv a řešení problémů spojených s platební disciplínou partnerů fondu.

V přehledu o stavu realizace projektů je konstatováno, že z předaných 4227 projektů s hodnotou majetku kolem 896 miliard Kč byla ukončena realizace 2414 projektů v hodnotě 856 miliard Kč. (Hluk v sále. Předsedající žádá o klid.) Příjmy z prodeje za minulý rok činily 30,6 miliardy Kč, výdaje 39,4 miliardy Kč. Zůstatek činí 4,6 miliardy Kč.

Co se týká čerpání rozpočtu, rozpočet Fondu národního majetku na loňský rok byl čerpán ve výši 97,6%.

Oba dokumenty projednaly orgány fondu, dozorčí rada a prezidium i vláda ČR. Jejich jménem si dovoluji doporučit Poslanecké sněmovně, aby roční účetní závěrku i výroční zprávu fondu za rok 1994 schválila. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Skalickému a dávám slovo pověřenému zástupci hospodářského výboru panu poslanci Josefu Holubovi, aby nás informoval o projednávání předložené zprávy a přednesl návrh usnesení.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku ČR za rok 1994 (parlamentní tisk 1832) projednaly dva výbory - výbor hospodářský a výbor rozpočtový.

Hospodářský výbor přijal k tomuto tisku usnesení č. 436, kterým bere roční závěrku a výroční zprávu na vědomí. Rozpočtový výbor přijal usnesení, jímž také bere tento materiál na vědomí a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku schválila.

Dovolte mi proto navrhnout vám usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku ČR za rok 1994 (parlamentní tisk 1832). Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Holubovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jako první se do ní přihlásil pan poslanec Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, Fond národního majetku je asi jediná rozpočtová organizace v České republice, která si prosadila průměrný plat přes 16.000 Kč, neboť musí být údajně obsazena špičkovými odborníky. Od špičkových odborníků očekávám výroční zprávu, která brilantně zhodnotí, co organizace za rok udělala, jestli rozpočtové náklady tomu odpovídají a jsou přiměřené, vytipuje dosud slabá místa činnosti a navrhne efektivní metody odstranění těchto slabin. Předložená zpráva představuje jen slabý odvar těchto oprávněných požadavků.

1. Není průhledným přehledem skutečně vykonané činnosti. Už druhý rok nejsou v řadě údajů předkládány např. počty skutečně realizovaných privatizačních akcí v daném roce, ale počty tzv. od počátku privatizace. Jde o průhledný manévr jak parlamentu ztížit kontrolu efektivity činnosti Fondu národního majetku a sněmovna by měla tyto metody odmítnout. Jinak se právem vydává nebezpečí, že tuto průkopnickou praxi převezmou některá ministerstva a třeba ministr dopravy nám neřekne údaje o Českých drahách v roce 1995, ale od počátku železnice.

2. Zpráva nijak nehovoří o efektivitě vynaložených nákladů Fondu národního majetku a nezdůvodňuje enormní nárůst rozpočtových výdajů Fondu. V komentáři k výroční zprávě o roce 1993 jsem spočítal, že skutečné privatizační výkony v tomto roce byly srovnatelné s rokem 1992, ale byly značně nadsazené vůči plánovanému objemu práce na tento rok a stály z rozpočtu mnohem více peněz.

Porovnám nyní privatizační výkony Fondu národního majetku v roce 1994 s rokem 1993. Vyjdete-li z oficiálních čísel Fondu a přepočtete-li je z čísel tzv. od počátku privatizace, zjistíte, že reálným výstupem privatizace roku 1993 bylo 278 dražeb, 285 veřejných soutěží, 1143 přímých prodejů a 1157 bezúplatných převodů s náklady na privatizaci 17,738 mil. Kč. V roce 1994 bylo dovedeno do konce 302 dražeb, 101 veřejných soutěží, 1580 přímých prodejů a 1123 bezúplatných převodů, čili v podstatě srovnatelný objem práce. Byl však realizován za 62,372 mil. Kč, tedy s náklady 352% roku 1993.

Upozorňuji, že letos na nás chce Fond národního majetku v dodatku rozpočtu na rok 1995 za opět srovnatelný objem práce 284 mil. Kč, což je 455% skutečnosti roku 1993 a šestnáctinásobek roku 1992.

Věřím, že pečlivě zvážíte, zda pro něco takového zvednete ruku, zvláště když ve výroční zprávě nenajdete oporu pro zdůvodnění takových skoků.

3. Zpráva je zejména u problematických výsledků činnosti Fondu málo objektivní a kritická, jinak řečeno pro méně informované - je zavádějící.

Příklad: V odstavcích o pohledávkách po lhůtě splatnosti se správa tváří, jakoby Fond už na tento problém našel recept a vyřešil ho, neboť hovoří o tom, že v roce 1994 začaly být používány daleko efektivnější metody vyhledávání pohledávek. Žádný rozbor však toto optimistické tvrzení nedoprovází a skutečnost roku 1994 je taková, že situace Fondu v pohledávkách je nejhorší za poslední 3 roky. Počet neplatičů vzrostl řadou: 72 v roce 1992, 243 v roce 1993, 440 v roce 1994. Čili meziroční nárůst neplatičů v roce 1994 je o 81%. Suma pohledávek po lhůtě splatnosti vzrostla z 6,583 mld. v roce 1993 na 7,7 mld. Kč v roce 1994, tj. prakticky o 17%.

Pravdivé hodnocení situace tedy je, že v roce 1994 Fondu dluží mnohem více dlužníků, ale v průměru menší částky než dříve. Celkový objem pohledávek Fondu však stále roste. To je situace, která těžko může sněmovnu přesvědčit, že v řešení tohoto závažného nedostatku činnosti je Fond na dobré cestě.

4. Výroční zpráva Fondu za rok 1994 nebere dostatečně v úvahu obecné připomínky, vyřčené při projednávání výroční zprávy roku 1993, a to i připomínky v tehdejším doprovodném vládním usnesení. Moje loňské vystoupení se v řadě kritických pasáží shodovalo se zmíněným usnesením vlády č. 281, které kromě již uvedeného problému neplatičů vytýkalo výroční zprávě roku 1993, že se nedotýká

a) volby přístupu Fondu národního majetku při prodeji akcií, jímž by byla zajištěna stabilita kapitálového trhu, pravidla rovného přístupu účastníků trhu a upřednostňování maximalizace výnosu Fondu před rychlostí prodeje těchto akcií;

b) obsahu smluv Fondu, aby zajišťovaly možnost vynucení závazků vyplývajících z rozhodnutí o privatizaci a zlepšení systému jejich sledování a včasného sankcionování v případech, kdy nejsou důsledně plněny;

c) vláda postrádala koncepční přístup Fondu k výkonu vlastnických práv vyplývajících z dlouhodobě držených majetkových účastí Fondu v akciových společnostech; vláda zastávala názor, že efektivní zastupování státu v orgánech těchto společností vyžaduje těsnější spolupráci Fondu s odborně kompetentními ministerstvy.

Výroční zpráva Fondu roku 1994 nevzala tyto připomínky vlády za své a nereaguje na ně, přesněji řečeno, některá nápravná opatření k vynutitelnosti závazků z uzavřených smluv výroční zpráva uvádí, ale např. o tom, jak Fond bere při prodeji akcií v úvahu stabilitu kapitálového trhu, jak hodlá postupovat u tzv. strategických účastí a u akcií v tzv. dočasném držení Fondu jakými kritérii se řídí při tzv. přehodnocování držení akcií Fondem atd., o tom se ve výroční zprávě nic nedočtete.

Podobně odstavce o výkonu akcionářských práv Fondem ani zdůrazňované přijetí tzv. kodexu Fondu národního majetku s pravidly pro zastupování Fondu v akciových společnostech nejsou odpovědí na požadavek odborně kompetentního zastupování státu ve strategických účastech, kde Fond zastupování nepostoupil příslušnému odbornému ministerstvu. Přijatý kodex tedy spíše stanovuje etická pravidla pro zástupce Fondu a klade překážky jejich možné kolaboraci s podnikovým managementem v orgánech společnosti tak, aby si např. pánové v dojemné shodě nestanovili ještě vyšší tantiemy než 150 tisíc Kč, kteroužto částku u společností s majetkem přes 1 mld. Kč Fond národního majetku připouští.

5. Zpráva Fondu národního majetku neuvádí, jak ve Fondu probíhá kontrolní činnost, jaké případy se vyšetřovaly, k jakým závěrům se došlo, kdo byl hnán k zodpovědnosti, jaká je výše škod, náhrad atd. Domnívám se, že kontrolní činnost je nutnou a neoddělitelnou součástí každé dobře fungující organizace a mám podezření, že absence údajů o této činnosti, jakož i některé moje zkušenosti ukazují na to, že jde o jednu z vážných slabin Fondu národního majetku.

V mých dvou podnětech Dozorčí radě Fondu národního majetku, které jsem jí postoupil v posledním období, jsem musel konstatovat liknavý a ve svých důsledcích ekonomicky a politicky škodlivý postup při vyřizování problematických rozhodnutí Fondu národního majetku v některých případech privatizace.

V prvém případě dozorčí rada Fondu národního majetku, alespoň podle reakce předsedy hospodářského výboru, neposkytla dodnes potřebné podklady, které si již před rokem, 15. září 1994, vyžádal ve svém usnesení hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, rozhodnutý na základě mého podnětu projednat průběh veřejné soutěže na navýšení základního jmění a. s. Mlékárna Klatovy. O podivných okolnostech privatizace této mlékárny svědčí nejen ostudný průběh této veřejné soutěže na převod vlastnického práva 35% akcií, ale i aféra Lízner, ke které podle mého soudu vůbec nemuselo dojít, kdyby Fond národního majetku reagoval odpovědně na můj podnět z 15. července 1994, zaslaný předsedovi prezídia v této věci.

Dnes není tajemstvím, že např. chaotické rozdělování závazků a pohledávek někdejšího klatovského mlékárenského komplexu prováděné privatizačními úředníky až do letošního léta má za následek 70 miliónů dluh, který dnes nechce nikdo zaplatit. Na těchto následcích má svůj podíl i dozorčí rada Fondu národního majetku, která víc jak rok není schopna ke kontrole privatizace splnit to, co vyplývá nejen z usnesení hospodářského výboru, ale i ze zákona o Fondu národního majetku č. 171/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na obdobnou liknavost si stěžuji i v případě, kdy jsem na základě výzvy předsedy dozorčí rady, aby se poslanci na dozorčí radu obraceli se svými podněty k problémům privatizace a práce Fondu národního majetku, zaslal prostřednictvím orgánů Poslanecké sněmovny 4. července t. r. podklady k postupu FNM v privatizaci státního podniku Pražské komunikace, svědčící např. o "zprivatizování" nevyúčtované státní dotace ve výši 1 mld. Kč a vydání akcií na "majetek takto vzešlý", o neoprávněných změnách podmínek státní dotace pracovníky Fondu národního majetku, co se týče dofinancování, termínu pro kolaudaci atd. Upozornil jsem, že vzniklo přičiněním Fondu národního majetku v a. s. Pražské služby bezpráví a patová situace a denně vznikají na rozestavěné malešické spalovně škody vyčíslované některými zahraničními experty až ve výši 10 000 marek denně. Ani toto nepohnulo dozorčí radu FNM po dvou měsících ke sdělení, co v této věci míní či nemíní dělat.

Na základě všech uvedených připomínek k výroční zprávě navrhuji usnesení Poslanecké sněmovny ve dvou variantách. První varianta: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí s předloženým zněním důvodové zprávy a zprávy o finančním hospodaření ve výroční zprávě Fondu národního majetku za rok 1994. Žádá, aby předseda prezidia Fondu národního majetku výroční zprávu, přepracovanou na základě připomínek z rozpravy, předložil 36. schůzi Poslanecké sněmovny."

Nebude-li toto usnesení přijato, navrhuji hlasovat o druhé verzi usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje předloženou výroční zprávu Fondu národního majetku za rok 1994 s následujícími připomínkami:

1. výroční zprávy Fondu národního majetku budou se napříště především opírat o data daného roku, nikoliv o data tzv. od počátku privatizace;

2. výroční zprávy Fondu národního majetku budou obsahovat analýzu kontrolní činnosti příslušných orgánů fondu, výsledky šetření a připomínek k činnosti fondu a přehled personálních a finančních postihů pracovníků fondu za prokázané škody;

3. představitelé Fondu národního majetku projednají v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny, jak se v činnosti fondu v roce 1994 promítly připomínky vlády z usnesení č. 281 z 25. května 1994, zejména problémy kvality privatizačních smluv, výše a vymáhání pohledávek, problémy strategických účastí v akciových společnostech a přehodnocování tzv. dočasného držení akcií a koncepce prodeje akcií fondu na kapitálovém trhu."

Prosím, aby u druhé varianty usnesení bylo hlasování po odstavcích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Pane předsedající, projednáváme výroční zprávu jednoho z nejvýznamnějších nástrojů a současně i dočasného zdroje financí České republiky. Fond národního majetku spolu se státním rozpočtem a místními rozpočty tvoří páteř financí českého státu. Máme-li mít aktuální a skutečný obraz o stavu a vývoji financí, což je základním předpokladem dobré finanční politiky, je nezbytně nutné projednávat všechny zdroje současně. Jen tak je možné získat přehled o všech vzájemných vazbách a souvislostech existujících mezi nimi. Přesto se tak přes naše opakované urgence neděje. Každý materiál, t. j. Fond národního majetku, státní rozpočet a další se projednávají zvlášť.

Pochopit smysl a význam Fondu národního majetku znamená vrátit se zpět do doby, kdy byl fond založen. V roce 1990 se rozhodovalo, jakými formami a metodami má být naše plány řízené hospodářství převedeno do podmínek tržního mechanizmu. Ti z vás, kteří jste byli poslanci Federálního shromáždění nebo České národní rady, si zajisté vzpomínáte, kolik různých názorů bylo na to, jak tento v naší a možná i světové historii největší transfer majetku provést. Výsledkem dlouhé diskuse byla shoda na třech způsobech převodu majetku ze státu na nové vlastníky i na časovém vymezení procesu.

Produktem jednání a dohod byly tři zákony. Prvním, nazývaným restituční, se některý dříve znárodněný majetek vracel původním vlastníkům. Druhým, transformačním, se družstva socialistického typu měnila na družstva vlastníků a třetím, privatizačním, se zabezpečoval převod vlastnických práv ze státu na nové subjekty. Také o podobu privatizace se vedl boj. V zásadních otázkách však panovala shoda. Nejdůležitější zásady lze shrnout do následujících bodů:

Privatizace musí být provedena rychle, majetek musí mít konkrétního vlastníka, protože jen takový o něj bude řádně pečovat.

Část majetku bude rozdána, část privatizována klasickými metodami a tzv. rodinné stříbro nebo zlato t. j. nejlukrativnější část státního majetku, si stát buď ponechá nebo si v podnicích zachová majoritní postavení prostřednictvím zlaté či stříbrné akcie.

Převod vlastnictví na občany proběhne ve dvou krocích pracovně označovaných jako malá a velká privatizace. Mohou se jí účastnit jen státní občané.

Vlastní privatizaci nebude provádět vláda ani parlament, ale na základě jejího rozhodnutí k tomuto účelu zřízený orgán, na který bude dočasně převeden privatizovaný majetek.

Poslední zásada - prostředky získané z privatizace se nebudou průběžně spotřebovávat, t. j. nebudou příjmem státního rozpočtu, ale budou soustřeďovány na zvláštních účtech. Hospodaření s nimi bude omezeno a o použití zůstatku rozhodne zákonodárný orgán.

Největší spory v oblasti privatizace se vedly o podobě konkrétního vlastníka. Panovala-li shoda v tom, že část státního majetku má být bezplatně převedena na obce nebo na další územní celky, v terminologii platné ústavy označované jako vyšší územně samosprávné celky, pak v ostatních případech bylo nutné hledat kompromisy. Proti verzi "každý občan akcionář", což ve své podstatě znamenalo jen nahrazení jednoho nekonkrétního vlastníka-státu neznámým a anonymním počtem vlastníků individuálních, stála verze vlastníků skupinových, členů konkrétních pracovních kolektivů, u větších podniků rozšířených o kupónové akcionáře. Nakonec byl s určitými modifikacemi přijat návrh, jehož duchovním otcem byl náš stávající kolega Tomáš Ježek. Ten sice upřednostňoval individuální vlastnictví privatizovaného majetku, ale těm občanům, kterým z jakéhokoliv důvodu tato forma nevyhovovala, umožňoval na základě vlastního rozhodnutí vložit svůj podíl do privatizačních fondů, které za něj kupóny investovaly a získaný majetek obhospodařují. Přitom privatizační fondy mohly vytvářet i pracovní kolektivy, záleželo to na jejich domluvě.

Zákonodárný sbor měl také konkrétní představu o tom, co privatizovat, protože tehdy platná ústava znala pojem výlučného vlastnictví státu, nebylo nutné stanovovat, co privatizováno být nemůže. Snad pod pojmem hesla "pravda a láska zvítězily" jsme věřili, že vláda odborníků o privatizaci majetku rozhodne co nejlépe a nestanovili, jaký podíl a který majetek má být privatizován kupónovou metodou a který majetek metodami standardními.

Ani se neustavil kontrolní orgán, který by dohlížel nad průběhem privatizace. A to se ukázalo jako chyba.

Prvním signálem k tomu, aby parlament dodatečně stanovil závazná pravidla, jak má vláda a Fond národního majetku při privatizaci postupovat, bylo například již to, jakým způsobem byla stanovována cena privatizovaných objektů. Pro účely kupónové privatizace se jednalo o účetní cenu, tedy nadhodnocenou, pro zahraniční zájemce o cenu směšnou, jejímž cílem bylo zbavit se podniku za každou cenu, nikoli tržní. Důsledkem bylo zklamání občanů, kteří získali v kupónové privatizaci místo slibovaných 90 tisíc korun jen asi třetinu této hodnoty, a na druhé straně spokojenost zahraničních investorů, které nabízené podniky získaly ani ne za cenu, která se někdy rovná výši ročního či dvouročního zisku. Nelze se divit, že řada našich občanů nechápe slovo privatizace v původním smyslu, tj. přechod vlastnických práv, ale rozumí jí jako možnosti vyvolených s požehnáním zákona krást státní majetek pro sebe nebo ho převádět na své známé za symbolickou cenu. Vzbuzuje to podiv i v zahraničí, kde nechápou, že i když v některých případech jde o peníze špinavé, u nás ještě nesou vysoký zisk. Všude v demokratických státech by takovýto postup byl nepřípustný.

Staré přísloví praví: S jídlem roste chuť. Proto dalším signálem pro parlament, že se něco děje v rozporu s původními zásadami privatizace, mělo být, když se začal privatizovat takový majetek, o němž se to nikdy nepředpokládalo, protože byl do konce roku 1992 ve výlučném majetku státu. Jedná se například o Léčivé a minerální prameny. Ale i to nás nechávalo klidné. Snad se probudíme nyní, když vláda ústy svých ministrů Dlouhého a Luxe prohlásila, že chce urychleně privatizovat vše, včetně rodinného stříbra a zlata, že chce prodat půdu, podíl státu v bankách apod. Začneme konečně jednat a na poslední chvíli rozhodneme, co si stát ponechá, nebo jak naloží s prostředky získanými v privatizaci? Či budeme nečinně přihlížet?

Záměr vlády je v příkrém rozporu například s postupem vlády SRN, která majetek bývalé NDR ani nerozdává a vůbec se již nezbavuje nástrojů, kterými může ovlivňovat chod státu. Odkazuji na obecně známou skutečnost, že SRN je stát bohatý a demokratický a mohla by si, na rozdíl oproti nám, dovolit majetek rozdávat. Schválně nemluvím o tom, jaký státní majetek mají Spojené státy americké, protože řada našich "pravicových politiků" je přesvědčena, že jde o stát komunistický. Jedině, co nám velice dobře jde, je radit jiným nebo je kritizovat. Je potřeba si uvědomit, že nejsme na takovém stupni společenského vývoje, ani tolik hospodářsky silní, aby o naše rady nebo kritiky někdo stál, aby je někdo bral vážně. Slušelo by nám více skromnosti.

Zdá se, že syndrom naší malosti opět vítězí. Opět se opakuje situace, kdy se má všechno, s důsledností nemající ve světě obdobu, tentokrát pro změnu privatizovat. Komunisté po roce 1948 znárodnili vše. Kromě několika málo soukromníků bylo vše státní. Dnes jdeme směrem opačným a opět do extrému. Stát se má zbavit všeho. V této souvislosti kladu otázku, co se stane, zvítězí-li v příštích volbách levice. Opět se bude znárodňovat? Možná, že to není jen syndrom naší malosti.

Zanedlouho budeme projednávat státní rozpočet na příští rok. Jak si vyložit fakt, že se nás bude vláda snažit přesvědčit o tom, že je pro nedostatek finančních prostředků nutné snížit výdaje na výstavbu dopravních komunikací a jiné účely. Tvrdím a budu tvrdit, že tento stát může mít dostatek prostředků z malé privatizace i prodeje státního majetku, které v průběhu příštích 10 let mohou být proinvestovány, aniž by to vedlo k inflaci. Nesmí se však hospodařit tak, jako dosud. V roce 1994 činily příjmy Fondu národního majetku 32,7 mld. Kč, výdaje 39,5 mld. Kč. Celkový zůstatek z privatizace je žalostně malý - 4,6 mld. Kč. Vzpomínám si, jak jsme zde nedávno vedli spory o tom, zda státní rozpočet byl vyrovnaný či schodkový. To však není důležité. Důležitá je skutečnost nepoužít 40 mld. Kč z FNM, chybělo by nám letos 30 mld. Kč. Nedostatek finančních prostředků je tedy zřejmě tím hlavním důvodem, proč má být privatizováno všechno, což představuje, včetně hodnoty půdy, částku kolem 400 mld. Kč.

Stav, kdy parlament ani vláda neví, kde a jaké má finanční prostředky, je nadále neudržitelný a umožnil ho především malý zájem parlamentu o výsledky a průběh privatizace. To si FNM vyložil po svém a materiál, který nám předložil, má bohužel tu úroveň, jakou má. Na některé nedostatky výroční zpráva poukazuje, o některých věcech nemluví vůbec. Chybí například přehled o stavu dlužných částek, ale též, jaký byl výnos z prodeje kupónových knížek, či kolik podniků a za kolik bylo prodáno zahraničním zájemcům. Výklad výroční zprávy FNM proto může být různý. Nebylo by účelné dohadovat se dnes o věcech, aniž k tomu máme potřebné doklady. Je však možné se k problému vrátit. A to bylo smyslem mého vystoupení. Byl bych také rád, kdyby poslanci byli informováni o závěrech vlády v oblasti privatizace zbytku státního majetku.

V neposlední řadě se domnívám, že do financí České republiky je potřeba vnést přesný řád a srozumitelnost, a i když se nedomnívám, že mé pozměňovací návrhy získají dostatečnou podporu, přesto si je dovolím přednést.

Navržené usnesení navrhuji doplnit následovně.

Stávající text označit bodem I, doplnit bod II následujícího znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby:

1) v termínu do 10. prosince 1995 předložila záměr týkající se privatizace zbytku státního majetku, včetně půdy.

2) ve stejném termínu předložila aktualizovaný přehled o zůstatku finančních prostředků na účtu malé privatizace a celkovém zůstatku privatizace. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kačenkovi a uzavírám rozpravu k tomuto bodu, vzhledem k tomu, že už se do ní nikdo nehlásí. Chci se zeptat pana ministra, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k obsahu rozpravy. Ne. Zříká se svého práva.

Ptám se tedy pana poslance Holuba, který plní roli zpravodaje, zda se může ihned ujmout slova. Děkuji. Prosím, aby přistoupil k mikrofonu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP