Středa 27. září 1995

Poslanec Jaroslav Ortman: Pan kolega Benda mi říká, že tím nic ošklivého neřekl. Já také nic ošklivého neřeknu.

Řeknu pouze následující věci. Po připomínkách, které byly z výborů, se navrhovatelé domnívají, že je možné učinit následující změny. Přednáším je jako pozměňovací návrh, které potom panu zpravodajovi předám.

V čl. I odst. 1 navrhujeme, aby se v závěru vypustilo slůvko "jen". Konkrétně čl. I odst. 1 zní: "O přístupu České republiky ke společenství států, s jehož členstvím je spojeno podstatné omezení svrchovanosti ve věcech zahraniční, obranné, bezpečnostní, nebo hospodářské politiky, lze rozhodnout; a teď je slůvko "jen" na základě lidového hlasování". Odůvodnění. Rozhodnutí o konání referenda bude předcházet předběžné posouzení otázky, zda jde o podstatné omezení suverenity České republiky a nebo zda bude vhodnější řešení podle nového čl. XI, tzn. cestou kvalifikovaného schválení mezinárodní smlouvy, podstatně omezující suverenitu České republiky. Tudíž navrhovatelé řešení obligatorní nahrazují řešením fakultativním.

Dále pozměňovací návrh č. 2 se váže k čl. VII. Řeknu jen, jak zněl v odst. 1 zatím: "Návrh předložený k lidovému hlasování je přijat, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů". Tak byla dikce zatím. Jsme si vědomi, že navržené kvorum je příliš vysoké, a proto předkládáme pozměňovací návrh: "Návrh předložený k lidovému hlasování je přijat, jestliže se ho zúčastnila nadpoloviční většina oprávněných voličů a nadpoloviční většina z nich se vyslovila pro jeho konání". Reagujeme tak na připomínku z ústavně právního výboru, odkud je i pan zpravodaj. Tato připomínka tam zazněla. Respektujeme názor ústavně právního výboru.

Za další. K čl. X. Navrhujeme nové znění, a to, že: "Způsob provedení lidového hlasování, včetně stanovení překážek výkonu hlasovacího práva a řízení před Ústavním soudem, podle čl. IX tohoto ústavního zákona, upraví zákon". Chci k tomu říct, že v ústavním zákoně, který navrhujeme, se upravují pouze ústavně relevantní otázky. Prováděcí právní normy se upravují v běžném zákoně. K vypracování návrhu takového zákona stačí přikročit až po zreálnění předpokladu, že se o návrhu ústavního zákona vůbec bude hlasovat a bude výsledek pozitivní.

Dále navrhujeme nový čl. XI, který by zněl: "Poslanecká sněmovna může rozhodnout, že místo lidovým hlasováním lze mezinárodní smlouvu o přístupu České republiky ke společenství států, s jehož členstvím je spojeno podstatné omezení svrchovanosti, podle čl. I odst. 1 tohoto ústavního zákona, schválit třípětinovou většinou všech poslanců a třípětinovou většinou všech přítomných senátorů". Myslím, že odůvodnění je celkem jasné. Vážeme na to, že ústava připouští referendum jako fakultativní, a proto nelze vyloučit, aby se o otázce podle čl. I odst. 1 rozhodlo kvalifikovaným usnesením o schválení mezinárodní smlouvy na úrovni přijetí ústavního zákona a nebo schválením mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. K tomu jde vlastně o příslušné kvorum.

Poslední návrh se váže k čl. XI s tím, že se přečísluje na čl. XII. Zní: "Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996".

Chtěl bych říci, že všechny pozměňovací návrhy, které jsem přednesl, vyplývají i z diskuse, jež se vedla na jednotlivých výborech. Mohu jmenovat výbor ústavně právní, výbor rozpočtový, ale i další výbory, kde jsem byl přítomen; výbor pana předsedy Šumana.

Domnívám se, že tyto návrhy by zkvalitnily normu, kterou vlastně předkládáme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Pan poslanec Exner se hlásí do rozpravy.

Poslanec Václav Exner: Poslanci klubu KSČM pokládají přijetí ústavního zákona o lidovém hlasování pro případ přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky za věc nezbytnou. Proto podpoříme předložený návrh ústavního zákona.

Vzhledem k tomu, že si nejsem zcela jist (možná, že jsem neposlouchal úplně pozorně), jestli pan zpravodaj navrhl projednávat předložený návrh zákona ve znění usnesení výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, a protože pan poslanec Ortman nepřednesl tu změnu, která je uvedena ve společné zprávě výborů, domnívám se, že je potřeba ji pro tento případ přednést. Proto v souladu s návrhem výboru petičního, pro lidská práva a národnosti navrhuji, aby v čl. VII odst. 2 slovo "Parlamentu" bylo nahrazeno slovy "Poslanecké sněmovny".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Dále se přihlásil pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu stručný. Jestliže jsem dnes již jednou zde volal po naplňování ústavy, musí naplňování ústavy být bezvýhradné a bezvýhradnost znamená i to, že klub poslanců ČSSD podpoří návrh Levého bloku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Uzavírám rozpravu, do které se již nikdo dále nehlásil. Chci se zeptat zástupce navrhovatelů, zda si přeje se vyjádřit. Prosím, pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, moje vyjádření bude velice stručné. Přednesl jsem návrhy, o kterých si myslím, že by zkvalitnily tuto normu. Pokud jde o vyjádření pana poslance Exnera, je zahrnuto ve zprávě, o které tady informoval pan zpravodaj. Je to vlastně technická chyba, která se vloudila a kterou je třeba opravit. Stanovisko klubu ČSSD je podpůrné, beru je na vědomí a jsem rád, že tady zaznělo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Pan společný zpravodaj.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě, která odezněla k návrhu poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky - sněmovní tisk 1851, ve znění sněmovního tisku 1916 - společné zprávy výborů, vystoupili tři poslanci.

Poslanec Ortman přednesl několik pozměňovacích návrhů, které vám pak předložím k hlasování.

Poslanec Exner předložil jeden pozměňovací návrh, o kterém hlasovat nelze, neboť je součástí společné zprávy a vzhledem k tomu, že projednáváme podle starého jednacího řádu, je společná zpráva součástí zákona. Čili k nahrazení již došlo a hlasování by bylo duplicitní.

Pan poslanec Vyvadil vyzval k naplňování ústavy. Znovu bych jen opakoval to, co jsem řekl na začátku. Ústava jasně říká, že může stanovit. A všechny diskuse, které jsme vedli při přijímání ústavy, byly zřejmé. Toto není podmínka naplnění ústavnosti v České republice. Je to pouze otevření prostoru.

Nyní bych se již věnoval pozměňovacím návrhům, které předložil pan kolega Ortman a jednotlivě bych vám je předložil k hlasování.

První návrh se týkal čl. 1 odst. 1, kde pan kolega Ortman navrhuje vypustit ve čtvrtém řádku slovíčko "jen". Domnívám se i z diskuse, která odezněla na výborech, že tento návrh je možné doporučit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 65. Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 85 pro, 12 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh se týká čl. 7 odst. 1, kde odst. 1 je navrženo nahradit tímto textem: "Návrh předložený k lidovému hlasování je přijat, jestliže se ho zúčastnila nadpoloviční většina oprávněných voličů a nadpoloviční většina z nich se vyslovila pro jeho konání."

Až na to, že se domnívám, že návrh je česky poněkud nevhodně, neboť odkazy jsou na různé termíny a není přesně čitelný, myslím, že jeho myšlenka je v pořádku a snad s touto výhradou může být také přijat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 66. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 95 pro, nikdo proti.

Poslanec Marek Benda: Třetí návrh se týká úpravy čl. 10, kde by se stávající text nahradil textem: "Způsob provedení lidového hlasování včetně stanovení překážek výkonu hlasovacího práva a řízení před Ústavním soudem podle čl. 9 tohoto ústavního zákona upraví zákon."

Domnívám se, že se opět jedná o zkvalitnění předlohy a můžeme tento návrh podpořit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 67. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 97 pro, 5 proti.

Poslanec Marek Benda: Další návrh se týká vložení nového čl. 11 a čl. 12 by se přečísloval. Článek 11 by měl znít: "Poslanecká sněmovna může rozhodnout, že místo lidovým hlasováním lze mezinárodní smlouvu o přístupu České republiky ke společenství států, s jehož členstvím je spojeno podstatné omezení její svrchovanosti, podle čl. 1 odst. 1 tohoto ústavního zákona, schválit třípětinovou většinou všech poslanců a třípětinovou většinou všech přítomných senátorů."

Tento nový článek osobně podpořit nemohu a nedoporučuji ani této sněmovně, aby ho podpořila. Jeho znění daleko vybočuje z rámce schválené ústavy a činí z Poslanecké sněmovny jakéhosi podivného arbitra ve věcech, kde by arbitrem v žádném případě být neměla.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Než dám hlasovat, konstatuji, že pan poslanec Kalvoda má tentokrát propůjčenou kartu č. 21.

Kdo je pro přijetí návrhu, který byl právě předložen, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 68. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 42 pro, 69 proti.

Poslanec Marek Benda: Poslední návrh, který předložil pan kolega Ortman, se týká stávajícího čl. 11 - tedy stále ještě čl. 11, protože nový čl. 11 jsme nepřijali - kde navrhuje, by zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 1996. I když mě představa, že kdybychom náhodou tento návrh zákona schválili, že by měl nabýt účinnosti 1. 1. 1996, příliš neláká, vzhledem k tomu, že to je jediná navržená účinnost, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tento návrh podpořila.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 69. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 100 pro, 10 proti.

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Tím jsme prošli všechny pozměňovací návrhy, které zazněly, neboť jak již jsem řekl v úvodu svého závěrečného vystoupení, o návrhu pana kolegy Exnera hlasovat nelze a mně nezbývá, než zopakovat doporučení výborů Poslanecké sněmovně, a to, aby tento návrh ústavního zákona pana kolegy Ortmana a dalších nepodpořila.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme tedy hlasovat o návrhu poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky podle sněmovního tisku 1851, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1916, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 70. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 76 proti.

Děkuji panu poslanci Ortmanovi a panu zpravodaji Bendovi. Tím jsme se vyrovnali s dalším bodem našeho pořadu a přistoupíme k projednávání bodu

XXV.

Návrhu poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR

Předložený návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1864, nám za navrhovatele odůvodní paní poslankyně Hana Marvanová, kterou prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte mi, abych vám předložila poslanecký návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, tzv. lustračního zákona.

Smyslem tohoto poslaneckého návrhu zákona není revidovat nebo měnit podstatným způsobem tzv. lustrační zákon, zasahovat do jeho obsahu, zasahovat do toho, které funkce podléhají lustraci a jakým způsobem se lustrace provádí. Smyslem předloženého návrhu zákona je prodloužit účinnost tohoto zákona. Jistě si všichni pamatujeme, že tzv. lustrační zákon byl přijat ve FS v roce 1991. Tehdejší úvaha ve FS byla taková, že pětiletá lhůta je dostatečná na to, aby po tuto dobu se sledovalo, zdali někteří vyjmenovaní funkcionáři, zejména státní správy, splňují předpoklady a zdali nebyli spolupracovníky StB.

Když se na tento zákon díváme z dnešního pohledu, máme za to, tedy předkladatelé návrhu tohoto zákona, že tento zákon by neměl pozbýt účinnosti koncem příštího roku, ale měl by platit ještě minimálně do konce roku 1998. Domníváme se, že je správné, aby stát kladl na své funkcionáře zvýšené nároky a aby do kategorie bezúhonnosti byla i nadále začleněna podmínka, že tito funkcionáři státní správy nebyli spolupracovníky StB podle zákona lustračního.

Dále chci upozornit na souvislost tohoto zákona s některými normami, které jsme v nedávné době přijali a nebo které hodláme přijmout. Všechny tyto normy se totiž týkají obecného problému vyrovnání se s minulostí. Do této sféry nepatří jenom lustrační zákon, ale zároveň do této sféry patřil i nedávno novelizovaný zákon přestupkový, kterým jsme zavedli až dodatečně sankce pro neplnění lustračního zákona.

Další zákon, který je teprve v návrhu a který s touto problematikou souvisí, je zákon o soukromých bezpečnostních službách. Tento zákon je nyní projednáván poslaneckými výbory. V tomto zákoně se předpokládá, že na pracovníky soukromých bezpečnostních služeb budou kladeny nároky podle lustračního zákona. Bylo by jistě absurdní, aby lustrační zákon v podstatě pozbyl platnosti v době, kdy vstoupí v platnost zákon, který se na něj odvolává.

Nedávno jsme také přijali novelu zákona o Obecní policii a podle tohoto zákona i na pracovníky obecních policií jsou kladeny nároky podle lustračního zákona. Opět upozorňuji, že jsme neměli na mysli, že by se tyto skutečnosti měly koncem příštího roku přestat sledovat a završením tohoto procesu vyrovnání se s minulostí by měl být zákon, který - doufejme, - budeme projednávat ještě do konce volebního období, a to je zákon o zpřístupnění svazků bývalé StB. I tady se domnívám, že by bylo vhodné, aby lustrační zákon byl prodloužen, aby došlo k tomu, že zákon o zpřístupnění svazků StB bude platit zároveň s lustračním zákonem a bude tvořit celek.

To jsou všechny souvislosti, na které jsem vás chtěla upozornit a důvody, které vedly předkladatele k tomu, prodloužit minimálně o dva roky platnost lustračního zákona. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Marvanové. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Ivanu Maškovi tak, aby nám mohl odůvodnit předloženou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1917.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona poslanců Tomáše Fejfara a dalších, tisk 1864, byl projednán ve třech výborech Poslanecké sněmovny. Byly to výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti. Z těchto výborů výbor petiční, pro lidská práva a národnosti nepřijal k předloženému návrhu zákona žádné stanovisko. Dva výbory, tedy ústavně právní a výbor branný a bezpečnostní, doporučují Poslanecké sněmovně předložený návrh zákona schválit ve znění, které máte ve společné zprávě.

Upozorňuji na to, že toto znění se liší od znění, které bylo v původním tisku, a to tak, že jsou zde provedeny nutné legislativně technické úpravy, s kterými souvisí i to, že se jedná o dva články, čl. 1 a čl. 2.

Dále oproti původnímu návrhu se platnost zákona prodlužuje do 31. prosince roku 2000. Zde bych se chtěl zmínit o souvislosti s jedním zákonem, o kterém nehovořila paní navrhovatelka. Mám za to, že věci by bylo dobré řešit standardní úpravou zákonem o státní službě, kde by mezi podmínkami byly zařazeny obdobné podmínky, jaké jsou součástí lustračního zákona, a proto předpokládám, že kdyby takový zákon byl v období, do kterého se prodlouží platnost tohoto tzv. lustračního zákona, přijat, byl by tento navrhovaný zákon zrušen. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Maškovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan poslanec Vyvadil, prosím.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, jde o velice složitou problematiku. Z data, zejména tak, jak bylo navrženo, jsme vycítili obavu, vycítili jsme strach předkladatelů, případně zpravodaje, co může nastat, až bude po volbách. Samozřejmě, to je běžné politické kyvadlo a nastat to může. Otázka je velice diskusní. Stejně tak musím říci, že jsou členové klubu, kteří se kategoricky domnívají, že věc by měla být dána třeba do r. 2010 a jsou jiní, kteří si uvědomují odůvodněné námitky Rady Evropy u určité části zákona. To se netýká agentů, aby bylo jasno.

Přesto klub poslanců ČSSD chce rozptýlit případné obavy těch, kteří v této době předkládají onen návrh a chtějí jasně zdůraznit, že i případně jiná vláda je ochotna se cítit částečně vázána tímto zákonem. Pan místopředseda by mohl případně poprosit, abyste se zde ztišili.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Jiří Vyvadil: Zdá se nám naprosto nesmyslné, je-li tam dáváno datum 31. prosince 2000. Uvedu 2 důvody. Silně se zasazujeme o to, aby existoval zde zákon o státní službě, kde se domnívám, že je možné stanovit podmínky toto obsahující. Domnívám se, že stanovení této lhůty jakoby naznačuje, že tento zákon o státní službě by zde nikdy neměl být vydán. To je první věc.

Druhá věc, a ještě daleko důležitější. Otevřeně se zasazujeme o to, aby byl co nejrychleji přijat zákon o zveřejňování svazků. Domníváme se, že prodlužování onoho data účinnosti jakoby naznačovalo, že toto všechno počká, nic nespěchá a nic nemusí být. Chci vědět, do jaké míry koaliční poslanci mají ony obavy nebo nemají obavy, do jaké míry mají pocit, že dva a půl roku stačí k vyřešení problému a dávám pozměňovací návrh v tom ohledu, aby bylo zároveň vidět, že ČSSD nemá jisté obavy a je ochotna převzít spoluodpovědnost, tak navrhuji onen termín 31. prosince 1997. Mimo vší pochybnost to ještě rok a půl bude zasahovat do příštího volebního období. Nepochybně je tedy možné přijmout ony nezbytné důsledky. Prosím, posuďte to.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Dále se hlásí pan poslanec Tomáš Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, chtěl bych prostřednictvím předsedajícího, jak to máme v novém jednacím řádu, se vyjádřit k tomu, co řekl pan poslanec Vyvadil a o čemž se nakonec zmiňoval i zpravodaj pan poslanec Mašek. Myslím si, že to spolu tak docela nesouvisí, a kdo pozorně poslouchal kolegyni Marvanovou, jistě si vzpomene, že byla řeč o obecních policiích, že byla řeč o civilních bezpečnostních službách, což v žádném případě nejsou státní zaměstnanci, a tudíž námi tolik očekávaný a mnou vítaný zákon o státní službě se těchto kategorií dotýkat nebude. Takže to, že skupina předkladatelů navrhuje prodloužení lustračního zákona, není strach z toho, že by nebyl zákon o státní službě, ale týká se to i jiných kategorií občanů. Proto si myslíme, že zvláště v těchto složkách, to znamená v obecní policii i v bezpečnostních službách, bude zákon mít ještě opodstatnění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Fejfarovi. Hlásí se pan poslanec Klas.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, pouze tři krátké poznámky, reakce na pana kolegu Vyvadila.

Samozřejmě, že všichni předkladatelé, což jsou vesměs poslanci klubu ODS, podporují co nejdřívější přijetí zákona o státní službě, protože tzv. lustrační zákon neřeší samozřejmě komplexně danou problematiku, jak je zavedená v demokratických vyspělých státech.

Za druhé - nepřipravuje se zveřejnění svazků bývalé Státní bezpečnosti. Připravuje se zpřístupnění svazků oprávněným osobám. To je veliký rozdíl, pane kolego.

Konečně poslední - Rada Evropy neřekla ani jediné slovo k tomu, když v Německu zavedli zcela tenkrát bezprecedentní zákon o zákazu povolání. Myslím, že to platilo o kantorech. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Klasovi. Pan poslanec Vyvadil se hlásí do rozpravy.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, dámy a pánové, kdo chtěl rozumět, pochopil. Časová plocha 2,5 roku je dostatečná pro to, aby byly připraveny všechny normy, které mají být. Není-li zde politická vůle, nechcete-li, nepřijímejte.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slovo má pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, je podivuhodnou vlastností české společnosti a je podivuhodnou vlastností i české politiky, že nerada řeže do živé rány. My jsme totiž od samého počátku nesáhli důsledně do těch, do kterých jsme sáhnout měli, a kteří měli být potrestáni důsledně tak, aby ti, kteří nyní nastupují nově k moci, věděli, že jestliže moci zneužijí, že je to potká také.

My stále flekujeme. Bohužel i tento zákon je jistým flekováním. Mně nezbývá nic jiného než i s tímto flekem bohužel souhlasit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi. Uzavírám rozpravu, do které se už dále nikdo nehlásí. Jsem dnes tolerance sama, takže vás jen obecně upozorním, abyste při dialogu, který zde vedete, zkusili respektovat paragraf 59 nového jednacího řádu.

Rozprava byla uzavřena, dávám tedy slovo paní poslankyni Marvanové jako představitelce navrhovatelů.

Poslankyně Hana Marvanová: Ve svém závěrečném slově bych se ráda vyjádřila ke znění společné zprávy. Za předkladatele samozřejmě souhlasím. Doba prodloužení lustračního zákona o 4 roky, nikoli o 2, jak jsme navrhovali, vyhovuje našemu požadavku. Říkali jsme minimálně dva roky.

Ještě bych se chtěl vyjádřit k jedné poznámce, která zde zazněla zejména z úst pana zpravodaje, a to je souvislost se zákonem o státní službě. Samozřejmě že souvislost je, ale nezapomínejme, že lustrační zákon řeší nejen výčet funkcí a funkcionářů ve státní správě, na které se vztahují podmínky nespolupráce se Státní bezpečností, ale zároveň lustrační zákon řeší i samotný proces lustrací. Kdo lustrace provádí, jakým způsobem se o lustrační osvědčení žádá atd. I tuto věc bude třeba řešit, zřejmě nikoli zákonem o státní službě. Souhlasím, že - stejně jako další kolegové předkladatelé - zákon o státní službě může v některých bodech lustrační zákon nahradit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Marvanové. Prosím pana poslance Maška jako společného zpravodaje, aby se ujal slova a k rozpravě se vyjádřil.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rozpravě vystoupili k tomuto návrhu zákona 4 poslanci, ale pouze jeden z nich podal pozměňovací návrh. Byl to pan poslanec Vyvadil, který navrhuje, aby datum 31. prosince 2000 bylo nahrazeno datem 31. prosince 1997.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Zpravodaj se může vyjádřit k návrhu. Dámy a pánové, já si ale dovolím vás odhlásit a požádat vás o novou registraci ještě před tím, než budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Poslanec Ivan Mašek: Jestli mohu doplnit vyjádření - ani navrhovatelé, ani zpravodaj tuto změnu nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Zahajuji hlasování č. 71.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 98 proti.

To byly - nepletu-li se - všechny pozměňovací návrhy. Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování o návrhu poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, podle sněmovního tisku 1874, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1917.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 72. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 99 pro, 28 proti.

Děkuji pro tuto chvíli pan poslankyni Marvanové a panu poslanci Maškovi.

Přistoupíme k dalšímu bodu, což je

XXVI.

Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílcích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Vězeňské služby ČR

Předložený návrh nám opět odůvodní Hana Marvanová. Tento návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1865. Prosím paní kolegyni, aby se ujala slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP