Středa 27. září 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Chci se zeptat pana ministra, zda si přeje se vyjádřit k tomu jednomu pozměňovacímu návrhu.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: S tímto návrhem vyslovuji svůj souhlas.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Předpokládám, že paní zpravodajka a poslankyně Röschová nemá tendenci cokoli dodávat. Dovolím si dát hlasovat o tom jediném pozměňovacím návrhu, který zazněl.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o hlasování číslo 60. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 95 pro, 3 proti.

To byl jediný pozměňovací návrh, budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/19951 Sb., o soudech a soudcích ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1716 ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1909, včetně schváleného pozměňovacího návrhu.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o hlasování číslo 61. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 106 pro, nikdo proti.

Dámy a pánové, tím jsme se vyrovnali i s dalším bodem, chtěl bych požádat zástupce jednotlivých klubů aby zvážili jednu věc. Mám tendenci navrhnout, případně, nebude-li rozpor, požádat o technickou úpravu. Myslím si, že při použití nového jednacího řádu by nám pro interval na hlasování mohlo stačit 15 vteřin. Prosím, zvažujte to, vyjádřete se jako zástupci klubů. Děkuji.

O slovo se hlásí pan poslanec Bachna.

Poslanec Petr Bachna: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, rád bych se vrátil k tomu, co bylo už nakousnuto panem kolegou Zubkem, to je otázka bodu 19 námi schváleného programu, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a mění a doplňuje zákon o přestupcích.

Vzhledem k tomu, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj tento zákon neprojednal a návrh, který podal kolega Zubek je podle nového jednacího řádu, nicméně tento tisk se projednává podle starého jednacího řádu, takže podle starého jednacího řádu není možno navrhnout odročení, ale je možno navrhnout stažení, vypuštění tohoto bodu z programu a jeho zařazení na program příští schůze, což tímto navrhuji a prosím, pane předsedající, abyste o tom dal hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je tím míněno přeřazení na 36. schůzi.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 62. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 100 pro, nikdo proti.

Dámy a pánové, přistoupíme k projednání dalšího bodu, což je

XXI.

Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1717, nám odůvodní opět pan ministr spravedlnosti Jiří Novák.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci je návrhem završujícím projekt soudních kompetencí směřující k vytvoření legislativních podmínek pro plnou realizaci soudní soustavy a systémovou dělbu působnosti mezi vrchními soudy a Nejvyšším soudem.

Navazuje na předchozí tři zákony, které jste na této schůzi přijali a tvoří s nimi nedílný celek. Předložený vládní návrh je naplněním Ústavy České republiky, která vytvořila čtyřstupňovou soudní soustavu, jejíž součástí jsou i vrchní soudy.

Z časových a personálních důvodů nebylo možno jejich okamžité plné zapojení do výkonu soudnictví, proto od 1. ledna 1993 zahájil činnost pouze Vrchní soud v Praze.

Zákon ČNR č. 17/1993 Sb., vymezil sídlo druhého Vrchního soudu v Olomouci. Současně však zakotvil, že tento Vrchní soud zahájí svou činnost až dnem, který stanoví zvláštní zákon. Do té doby vykonává působnost Vrchního soudu v Olomouci Vrchní soud v Praze.

Vládní návrh je právě tímto zákonem, který má umožnit zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci, a tím vytvořit také předpoklady pro plnou realizaci všech článků soudní soustavy.

Pro zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci jsou již vytvořeny potřebné ekonomické i personální podmínky umožňující řádný výkon soudnictví tímto soudem. Z pověření vlády proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila předložený vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Prosím společnou zpravodajku paní poslankyni Röschovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, předkládaný návrh zákona projednaly ústavně právní výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti. Oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s touto úpravou, ve znění společné zprávy, která je obsažena v tisku 1910. Rovněž toto doporučuji. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci, podle sněmovního tisku 1717, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1910.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 63. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Návrh byl schválen poměrem hlasů 105 pro, nikdo proti.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod 24 našeho upraveného pořadu jednání. Děkuji panu ministrovi Jiřímu Novákovi a paní společné zpravodajce Anně Röschové.

Nyní bychom mohli projednávat Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Pan ministr Kočárník má informaci o tom, že se chystáme projednávat tento bod pořadu. Mně však nezbývá v tomto okamžiku, než se dostaví do sněmovny, nic jiného, než-li vyhlásit desetiminutovou přestávku. Začneme jednat ve 14.33 hodin.

(Schůze opět přerušena ve 14.26 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně. Pan místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník je přítomen v budově, prosím i jeho, aby se dostavil do jednací síně tak, abychom mohli zahájit projednávání dalšího bodu našeho bohatého pořadu.

Dámy a pánové, dalším bodem tedy je bod původně označený jako bod 14., je to

XXII.

Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o dani z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1791, nám odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k dnešnímu projednání v Poslanecké sněmovně předkládám z pověření vlády návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o dani z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Důvodem pro vypracování tohoto návrhu byla především snaha doplnit škálu služeb považovaných za obecně prospěšné a další alternativy, které by podle diferencovaného zájmu občanů zajišťoval vedle veřejného sektoru i soukromý sektor.

Dalším důvodem je i obecná snaha vlády přiblížit v této oblasti náš právní řád právu evropskému, kde instituce těchto organizací je právně zakotvena. Předložený návrh je formulován ve smyslu - to bych chtěl podtrhnout - sněmovnou schválených zásad tak, jak je sněmovna projednala. Na přípravě konečného znění se podílela řada formálních i neformálních institucí a organizací. Návrh sleduje zejména následující prvky a principy:

Především jde o doplnění - jak už jsem zmínil - spektra právnických osob kodifikovaných v našem právním řádu.

Za další otevření širšího prostoru soukromé iniciativě v tzv. obecně prospěšných službách.

Dále potom zařazení těchto neziskových právnických osob do srovnatelného postavení s obdobnými poplatníky v rámci daňového systému.

Za další umožňuje občanům větší příležitost volby při naplňování jejich zájmů a potřeb.

Dalším cílem tohoto zákona je vytvořit příznivější prostředí, které by bylo přitažlivé pro filantropické a sponzorské zájmy soukromoprávních podnikatelských subjektů.

Za poslední - usnadnit státu a obcím zprostředkovávat výkon některých služeb pro občany smluvně v nestátním sektoru, který však má výchozí podmínky obdobné jako organizace zřizované státem a obcemi.

Chtěl bych podotknout, že navržený zákon se zabývá pouze těmi principy a okolnostmi, které jsou pro nově koncipovanou právnickou osobu typické, a proto vyžadují zvláštní úpravu. Vše ostatní podléhá již platnému právnímu stavu a je upraveno především v občanském zákoníku, v obchodním zákoníku, v daňových zákonech, v zákonu o konkursu a vyrovnání a v dalších právních předpisech.

Pokládám za správné připomenout, že tento zákon neobsahuje také žádná delegační ustanovení.

Nyní bych se zmínil o určitých problémech, které zněly při projednávání tohoto zákona. Především předmětem vleklých diskusí byl zvláště název nové právnické osoby. Komparativní studie ukázaly nejednotnost názorů na nejvýstižnější pojmenování i v zahraniční legislativě a teorii. Opora se nenašla ani v historickém exkursu do našeho předválečného práva, tam se tyto instituce jmenovaly veřejné ústavy.

Po rozboru celého vějíře návrhů, kde byly obsaženy i názvy typu neziskové společnosti nebo organizace, různě kombinované veřejné či obecně prospěšné společnosti a podobně, se ukázalo, že diskuse se točí v kruhu a že nové návrhy lze podrobit úspěšné kritice, pokud jde o název, ze stejných pozic jako název již zvolený.

Název "neziskové právnické osoby" není v rozporu s terminologií již platných zákonů. Ty znají podnikatelé vykonávající soustavnou činnost za účelem dosažení zisku a subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny pro účely podnikání. Viz např. obchodní zákoník a daňové zákony.

Z právního hlediska není tedy zvolený název konfliktní, navíc u nás již zdomácněl a lze jej i srozumitelně překládat. Za velmi důležité je naopak třeba pokládat charakteristiku neziskovosti obsaženou v návrhu zákona. I tato zaznamenala určitý vývoj až nakonec byla zvolena forma odlišení mezi podnikatelskými subjekty, které sledují zisk a rozdělují jej mezi své vlastníky oproti subjektům, které svůj kladný hospodářský výsledek používají jako reinvestice na předem vymezený okruh účelů a v žádném případě jej nemohou rozdělit svým zakladatelům nebo zřizovatelům.

Toto vymezení spolu s dalšími ustanoveními navrhovaného zákona a ve vazbě na obchodní zákoník a zákony daňové zajišťuje vyváženost podmínek na trhu a umožňuje neziskovým právnickým osobám doplňovat své hlavní poslání i některými ekonomicky efektivnějšími aktivitami a z jejich výnosů podporovat činnost hlavní. Tím se vyrovnáváme i s obecním stavem v jiných zemích, kde běžně vedle sebe existují prosperující organizace založené na ziskovém i neziskovém principu a poskytující obdobné služby.

Protože tomuto typu právnické osoby chybí zřetelně definovaný vlastník, vykonává podle návrhu zákona jeho obvyklé vlastnické a statutární funkce správní rada. Současně se zvyšuje i rozsah veřejné kontroly nad její činností.

Již samo založení neziskové právnické osoby vyžaduje spoluúčast nejméně čtyř fyzických osob, z toho 3 členové správní rady a alespoň jeden výkonný pracovník. Pokud příjmy tohoto subjektu dosáhnou 3 milióny korun za rok, nebo hospodaří s majetkem státu, či obce, musí být k dispozici další tři bezúhonní občané k vytvoření dozorčí rady. Ve srovnání s jinými subjekty je pro neziskovou právnickou osobu zvýrazněna povinnost auditu, výsledky své činnosti musí předkládat správní radě, případné dozorčí radě a musí je zveřejňovat prostřednictvím své výroční zprávy, přístupné každému občanovi, který o ni projeví zájem.

Princip veřejné kontroly je obsažen i v úpravě postupu likvidace. Aby se předešlo možným malverzacím a spekulacím, je zakladatel vyloučen z možnosti získat zpět jednou vložený a případně značně zhodnocený majetek, a to i ve formě likvidačního zůstatku. Vím, že toto je kontraverzní. I při diskusích v rozpočtovém výboru byly navrhovány některé změny, nicméně považuji toto za zcela zásadní.

Z podobných důvodů nemá právo volného nakládání s majetkem ani osoba likvidátora, tzn. z důvodu předcházení malverzacím a spekulacím. Ten je povinen nabídnout likvidační zůstatek po vyrovnání všech závazků ve smyslu a v pořadí, které určují jiné zákony, obci v místě sídla likvidované neziskové právnické osoby. Opět jde o proces, v němž nemůže rozhodovat jednotlivec a který je pod důslednou veřejnou kontrolou občanů, případně obecních orgánů. Obec se pak musí smluvně zavázat v tomto případě, že získaný majetek využije opět v oblasti obecně prospěšných služeb. Pakliže obec likvidační zůstatek odmítne, nebo odmítne závazek s tím spojený, přejímá jej okresní úřad se stejným cílem. Zakladatel má pouze právo v zakládací listině jím vložený majetek zatížit určitým břemenem.

Předloženým návrhem zákona, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vytváříme možnost zřizování nových právních subjektů takového typu, který v našem právním řádu doposud neexistoval. Tento subjekt má svá specifika, jimiž je definován a pro něž by mohl vznikat. Je samozřejmě na svobodné vůli zakladatelů, zda pro své záměry zvolí právě tuto právní formu. Lze se právem domnívat, že zájem vznikne podobně jako i jinde ve světě, především ve sféře sociálních služeb, kultury, ve sportu, případně ve zdravotnictví a školství a případně i v dalších službách obecně prospěšného charakteru.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhuji vám, abyste předložený návrh zákona o neziskových právnických osobách schválili. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády a dávám slovo společnému zpravodaji panu poslanci Tomáši Ježkovi, aby nám odůvodnil společnou zprávu výborů, kterou máme k dispozici jako sněmovní tisk 1927.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, pane ministře, výbory ústavně právní, petiční, pro lidská práva a národnosti, výbor rozpočtový, výbor hospodářský, zemědělský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednaly ve svých schůzích vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách podle tisku 1791. Tyto výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh schválila se změnami, které jsou uvedeny podrobně v tisku 1927.

Už z výčtu všech výborů, které se projednávání zúčastnily velmi pečlivě, dlouho a podrobně, je zřejmé, že přípravě tohoto zákona i na straně parlamentu byla věnována mimořádná péče a všichni jsme asi rádi, že návrh zákona vláda předložila, protože jsme na něj dlouho čekali. Dojde k zaplnění mezery v našem právním řádu, která zde byla.

Chtěl bych jenom říci jednu poznámku na úvod k názvu zákona. Myslím si, že tak jak ve společné zprávě je, bude třeba název přece jen upravit, jak je navrženo ve společné zprávě, abychom neměli problémy s jazykem českým, jednotlivým a obecným. Ale jakkoli je to na první pohled podružné, přece jen si myslím, že to je důležité pro normální fungování a dorozumění. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ullmann. Prosím, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Robert Kolář.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí cítím svou povinnost předložit sněmovně tři pozměňovací návrhy, které byly naším výborem přijaty a nedostaly se do znění společné zprávy. Dovolte mi, abych je uvedl a krátce zdůvodnil.

První pozměňovací návrh, který se nachází ve společné zprávě mezi nezařazenými návrhy na straně 9 a je k § 8 odst. 4 písm. d) původního tisku 1791, navrhuje, aby se číslovka 6 nahradila číslovkou 12. O co v této věci jde? Jedná se o stanovení důvodů, pro které soud může na návrh rozhodnout o zrušení neziskové právnické osoby. Návrh předkladatelů zní, že provozováním doplňkové činnosti došlo v období 6 měsíců opakovaně k ohrožení kvality atd. Došli jsme k názoru, že byť nepřímo, ale nicméně do jisté míry souvisí ustanovení písm. d) s ustanovením písm. a), které hovoří, že soud může rozhodnout o zrušení této právnické osoby, pokud v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady. Domnívali jsme se a nabyli jsme přesvědčení, že pokud dojde k takovýmto prohřeškům, pro které je možno tak závažnou věc, jakou je zrušení této osoby, učinit, že by k tomu měla mít možnost se vyjádřit správní rada, která má ovšem z tohoto zákona povinnost sejít se nejméně jednou za 12 měsíců, což byl důvod, proč jsme navrhli nahradit číslovku 6 číslovkou 12.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 13 odst. 1 písm. a), kde se nám zdálo a nabyli jsme dojmu, že v textu - možná díky nepřesnosti při přepisu - vypadlo některé slovo, protože navrhovaná dikce zní: Do výlučné působnosti správní rady náleží vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace. Domnívali jsme se, že za slovo "vnitřní" mají být doplněna slova, která by říkala, co tedy vlastně se má upravit. Zdá se nám, že pojem vnitřní organizace je pojem ne příliš výstižný. Proto jsme navrhli, aby se za slovo "vnitřní" doplnila slova "struktura a činnost", takže by - pokud by náš pozměňovací návrh byl přijat - tento odstavec zněl: "vydat ve lhůtě 6 měsíců ode dne vzniku statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní struktura a činnost organizace". Zdálo se nám to legislativně přesnější a neumožňující více výkladů.

Třetí a poslední pozměňovací návrh, který předkládám, se týká § 19 odst. 1 písm. b), kde se hovoří o tom, kdy je nutno vést podvojné účetnictví. Navrhovaná dikce zákona říká, že podvojné účetnictví musí vést nezisková právnická osoba, b) jejíž celkové příjmy (výnosy) v předchozím roce dosáhly 3 mil. Kč. My jsme to chápali tak, že pokud je tato dikce takto jasná, pak se to netýká právnických osob, které dosáhly 2 999 tisíc, a netýká se to právnických osob, které dosáhly výnosu 3 000 001 Kč, protože je zde zcela přesně určeno číslo. Proto jsme navrhli doplnit za slovo 3 milióny ještě slova "a více". Odstavec by zněl: "jejíž celkové příjmy (výnosy) v předchozím roce dosáhly tři milióny a více korun českých". Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Robert Kolář, připraví se paní poslankyně Kolářová.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesl pozměňující návrhy, které se týkají daně z příjmů. Na červnovém plénu jsme přijali v podstatě nejvýznamnější novelu zákona o dani z příjmů. Vzhledem k tomu, že praxe ukázala, že je třeba některé problémové věci ne snad měnit věcně, ale legislativně upřesnit tak, aby byly spravovatelné a administrativně méně náročné, dovolil bych si přednést dvě drobné změny.

Navrhuji v části druhé zařadit nový bod 3, který zní: Článek 5 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje takto: V bodě 1 se na konci první věty slova "v bodech 1 a 2" nahrazují slovy "v bodech 1, 2 a 3". Za druhou větu se vkládá věta, která zní: "Obdobně lze postupovat i u celého souboru těchto pohledávek." To je první pozměňovací návrh, který v podstatě reaguje na to, že zákon v § 24 odst. 2 písm. y) umožňuje odpis pohledávky za dlužníkem, který je státním podnikem v likvidaci, nestačí-li výtěžek likvidace k uspokojení zbylé pohledávky.

Z této situace je zřejmé, že věřiteli tak zanikla poslední možnost k úhradě pohledávky. Bohužel bod 1 přechodných ustanovení upravujících režim odpisu starého bloku pohledávek stanoví i pro dotčené pohledávky postupný maximálně 10% roční odpis.

Přitom svým charakterem se jedná o pohledávky srovnatelné s pohledávkami za dlužníkem, u něhož soud zamítl návrh na konkurs pro nedostatek majetku, resp. který je konkursním a vyrovnávacím řízením, u kterých je umožněn plný odpis. Tolik zdůvodnění toho prvního pozměňujícího návrhu.

Druhý pozměňující návrh by se týkal přílohy k zákonu. Ten text by zněl následovně: V příloze k zákonu v položkách (1 - 27) a (2 - 53) se slova "přístrojů pro měření délky v terénu" nahrazují slovy "nástrojů pro měření délky". Je to upřesnění nesprávného zařazení. Tato připomínka je požadována Komorou geodetů a kartografů a je v podstatě formálního charakteru, věcně nic nemění. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Prosím paní poslankyni Milenu Kolářovou, aby se ujala slova. Připraví se paní poslankyně Hana Marvanová.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolila bych si přednést několik pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu zákona.

Můj první pozměňovací návrh se týká názvu zákona, tj. společné zprávy. Ve společné zprávě, jak je vám známo, bylo navrženo, aby se slova "neziskové právnické osoby" nahradila slovy "obecně prospěšná společenstva". Navrhuji k názvu zákona vypustit tuto změnu z návrhu společné zprávy. Proč to říkám? Vím, a vy to víte jistě také, že nad názvem tohoto zákona se vedly dlouhé diskuse ještě před tím, než ten zákon byl ve sněmovně. Vedly se také na výborech, konkrétně na ústavně právním výboru, i tam byly navrhovány změny, tam ty změny neprošly. Nicméně pokud jde o název "společnosti", nejedná se v podstatě o žádné společnosti, nejsou tu žádní společníci. Tento název je daleko více zavádějící než byl název původní. Ke zvážení je i to "obecně prospěšné". Já sice chápu, co vedlo navrhovatele k tomu, byla to snaha o zpřesnění a o jakési zlepšení toho významu. Nicméně po debatách, které jsem vedla se svými kolegy, jsme dospěli k názoru, že původní název, byť není jistě zcela ideální, je zatím z těch, co byly vymyšleny, nejlepší, a proto navrhuji, abychom se k tomuto původnímu názvu vrátili.

Další pozměňovací návrh, který podávám - v § 2, odst. 1 nové znění písm. b): b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Zároveň navrhuji vypustit odst. 2. Zdůvodnění tohoto návrhu: Jedná se o to, že v tomto návrhu a ani jinde není nějakým způsobem zcela přesně definováno, co to jsou obecně prospěšné služby. Já to nevyčítám ministerstvu, protože vím, že je to velice složité, že to v podstatě ani dost dobře nejde. Nicméně se domnívám, že legislativně toto vyjádření, které navrhuji, je přesnější, protože vyjadřuje účel. Naproti tomu pokud by tam zůstala definice obecně prospěšných služeb, která je navržena v § 2, je vlastně daleko širší než to, co se pod pojmem "obecně prospěšná služba" obecně rozumí. Domnívám se, že mnou navrhované znění je přesnější a vyjadřuje lépe cíl zákona.

Za třetí navrhuji doplnit text c) v odst. 1, § 2 tímto textem: "a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla nezisková právnická osoba založena. Jedná se opět o zpřesnění a dle mého názoru lepší vyjádření toho, co ten zákon má na mysli. To, že veškerý zisk, který produkují, nebo výsledek, který produkují tyto neziskové právnické osoby nebo osoby ne pro zisk, musí být použit ve prospěch té hlavní činnosti, to je vlastně jejich hlavním znakem. Ono to z řady paragrafů jakýmsi způsobem vyplývá, ale po poradě se domníváme, že to nevyplývá dostatečně jasně. K tomu, aby nedošlo k výkladovým zkreslením, si myslím, že by to mělo být přesně definováno.

Další pozměňovací návrh je opět spíše legislativní. Vztahuje se ke společné zprávě. Navrhuji ze společné zprávy vypustit to, kde je navrhováno k § 4, odst. 2, písm. c) na konec doplnit slova "včetně předmětu doplňkové činnosti, bude-li provozována" - to je ve společné zprávě jako doplnění, já to navrhuji vypustit z toho důvodu, že doplňková činnost zde je nadbytečná, bude stejně zapisována do rejstříku, nedomnívám se, že by musela být součástí zakládací listiny. Navíc stejně je předpoklad, že se bude určitým způsobem měnit. Bylo by to skutečně nadbytečné.

Dále bych si dovolila ještě jeden zcela legislativní návrh. V § 17 pro přehlednost rozdělit tento paragraf na dva paragrafy, a to tak, že body 5, 6, 7, 8 se stanou bodem 1, 2, 3, 4 nového paragrafu. Tím bude odděleno vnitřní hospodaření samostatného právního subjektu od možných vztahů k veřejným rozpočtům. Toto je čistě legislativní úprava. Ostatní pokud to bude přijato - doporučuji přečíslovat. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Kolářové, prosím paní poslankyni Hanu Marvanovou, aby se ujala slova. Připraví se pan kolega Dobal.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP