Úterý 26. září 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o návrhu poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců podle sněmovního tisku 1820 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1928 a schváleného pozměňovacího návrhu.

Jde o 46. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh zákona, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

46. hlasování skončilo. Ze 139 přítomných bylo 114 pro, 12 proti. Návrh byl přijat, zákon byl schválen a já děkuji panu poslanci Mandelíkovi i panu poslanci Tomáši Ježkovi.

Vyrovnali jsme se s povinností projednat bod 7. a můžeme přistoupit k bodu 8. Paní poslankyně, páni poslanci, je tu určitý problém, protože na pořadu je smlouva mezi ČR a SRN o ulehčení pohraničního odbavování a její odůvodnění je starostí pana ministra Rumla, který není přítomen. Jestli dovolíte, já využívám toho, že je tu pan ministr Kočárník a chystám se předložit sněmovně návrh, aby bod č. 8 smlouva mezi ČR a SRN byl přeřazen až za následující šňůru pěti bodů, které má předložit sněmovně a odůvodnit pan ministr Kočárník. Jde tedy o přemístění návrhu smlouvy mezi ČR a SRN o pět míst dozadu. Předkládám to jako návrh Poslanecké sněmovně a dám o tom jako o procedurálním návrhu hlasovat bez rozpravy.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to ve 47. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

47. hlasování skončilo. Ze 133 přítomných bylo 99 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

Bod jsme přemístili a já tedy přistupuji k dalšímu bodu, je to

VIII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu dohoda mezi vládou České republiky a Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 1775

Předložený návrh Dohody z pověření vlády odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Žádám ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám jménem vlády návrh Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky, která byla podepsána v Praze dne 24. dubna 1995.

Chtěl bych zdůraznit, že Dohoda je standardní, až na dvě výjimky. Proti českému vzorovému návrhu byla jako první výjimka akceptován rozdíl spočívající v zakotvení pouze doložky nejvyšších výhod pokud jde o zacházení s investory. Investorům, na rozdíl od investic, tedy není poskytováno národní zacházení; investicím ano. Praktickým příkladem uváděným chilskou stranou je kupříkladu řízení některých podniků v oblasti spojů, které zahraniční investoři nemohou provádět sami, ale pouze s účastí chilského občana v řídících orgánech podniku.

Druhý rozdíl, od vzorové dohody, je zakotven v čl. V, odst. 3 a 4, který upravuje převody investic a výnosů z investic, kdy převody týkající se investic, uskutečněné podle chilského programu výměny zahraničního dluhu za podíl na majetku, podléhají zvláštním předpisům. (Předsedající: Pane místopředsedo vlády, promiňte prosím. Kolegyně a kolegové, já chápu, že se blíží hodina večerní, ale umožněte uklidněním, ztišením, ne-li zmlknutím, aby místopředseda vlády a ministr financí mohl řádně odůvodnit svůj návrh, a ti, kteří chtějí poslouchat, aby tu možnost měli. Děkuji vám za pochopení.) Děkuji.

V tomto případě jde o chilské závazky z dřívějších dob, u nichž čeští investoři nejsou originálními věřiteli. Úprava je uplatňována plošně ve všech chilských dohodách. Není to tedy žádné specifikum úpravy ve vztahu k České republice. Podrobné vysvětlení a zdůvodnění najdete v předkládací zprávě.

Jinak, jak jsem zdůraznil, Dohoda zakotvuje v ostatních svých ustanoveních záruky obvykle poskytované investorům obou smluvních stran.

Chilská republika je náš tradiční obchodní partner, který se těší naší důvěře. V budoucnu by se mohl stát partnerem českých investorů, a tak významně přispět k rozvoji české podnikatelské činnosti.

Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovila s uvedenou Dohodou souhlas. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi za jeho výklad. Žádám společného zpravodaje výborů pana poslance Deckera, aby nás seznámil se stanoviskem výboru k předloženému vládnímu návrhu Dohody a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec Jan Decker má slovo.

Poslanec Jan Decker: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, místopředseda vlády a ministr financí pan Kočárník odůvodnil předkládanou Dohodu, která, jak již bylo řečeno, je standardní; kromě dvou výjimek, které velice podrobně popsal.

Nezbývá mi tedy nic jiného, než abych konstatoval, že touto Dohodou se zabývaly dva výbory. Zahraniční výbor 6. září a rozpočtový výbor 13. září tohoto roku. Oba dva výbory vyslovily s touto Dohodou souhlas a doporučily Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze (tisk 1775), vyslovila souhlas. Jako zpravodaj doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji společnému zpravodajovi poslanci Janu Deckerovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Proto rozpravu uzavírám.

Táži se, zda pan ministr chce využít práva závěrečného slova po rozpravě, která se nekonala. (Není tomu tak.) Ani pan společný zpravodaj netouží pronést závěrečné slovo.

Domnívám se tedy, že není žádná překážka, abychom hlasovali. Není třeba, aby zpravodaj připomínal návrh usnesení, protože je v čerstvé paměti. Odhlašuji vás a prosím, abyste se nově zaregistrovali.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přečetl společný zpravodaj pan poslanec Jan Decker.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, dejte to ve 48. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Z 93 přítomných bylo 87 pro, nikdo proti. Usnesení bylo přijato. Bod byl projednán.

Děkuji panu společnému zpravodaji. Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník zůstane na místě navrhovatele, protože odtud bude z pověření vlády odůvodňovat další bod. Je to

IX.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995 (sněmovní tisk 1857)

Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, z pověření vlády předkládám k projednání Poslanecké sněmovně Smlouvu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ.

Chtěl bych zdůraznit, že liberalizace zahraničního obchodu a s ní spojený nebývalý nárůst subjektů zabývajících se zahraničněobchodní činností si vyžádaly potřebu těsnější spolupráce obou sousedních států - České republiky a Spolkové republiky Německo, a to nejen při zajišťování přesného vybírání cla a daní, ale rovněž při potírání nelegálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami přes státní hranice.

Z výše uvedených důvodů byla připravena a 19. května 1995 podepsána oběma smluvními stranami Smlouva o vzájemné pomoci celních správ.

Cílem této smlouvy je usnadnit a urychlit vzájemnou spolupráci celních správ, cestovní a zdvořilý styk přes státní hranice a zejména odhalování a potírání porušování celních předpisů, chránit ekonomické a finanční zájmy obou států. Smlouva umožní poskytování vzájemné pomoci při ověřování pravosti a obsahové správnosti listin a písemností, předkládaných celním orgánům, a napomůže tak při zajišťování přesného stanovení celní hodnoty, která je podkladem pro vyměřování cla a daní.

Předmětem smluvní úpravy je rovněž výměna informací o nových prostředcích a metodách používaných při odhalování porušování celních předpisů a v poslední době o metodách pašování a postupech používaných při nelegálním obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jakož i o úspěších nových kontrolních metod. Současně na základě smlouvy je rovněž umožněna výměna informací o osobách, o kterých je známo, nebo které jsou podezřelé z toho, že se zabývají pašováním výše zmíněných omamných a psychotropních látek, jakož i o dopravních prostředcích k takové činnosti využívaných.

Jsme přesvědčeni, že smlouva umožní mnohem těsnější spolupráci obou celních správ a přispěje tak ke zmírnění deliktů, o kterých jsem hovořil, a tím rovněž napomůže k prohloubení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, a proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby schválila tuto smlouvu.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí.

Ještě jednou vás žádám, abyste ten zbytek - nějakých 15 minut, které nám zbývají do konce dnešního pracovního dne, hleděli strávit pokud možno v tichosti, protože neobyčejně ruší hlasitý hovor, který až sem slyším a rozpoznávám jednotlivá slova. Není to kolegiální, že se takto někteří poslanci a poslankyně baví nahlas.

Prosím společného zpravodaje poslance Petra Nečase, aby nás seznámil se stanoviskem výborů k předloženému návrhu smlouvy a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, je před nás předložena Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ.

Domnívám se, že se jedná o velice užitečný dokument. Podle mého soudu bychom měli usilovat, aby tyto dokumenty byly postupně uzavřeny s co největším počtem států, protože se nejedná jen o otázku klasických celních problémů, ale jedná se o otázku jednoho z velkých civilizačních a bezpečnostních rizik a tím je obchod s drogami. Tato smlouva řeší především otázky právní pomoci, vzájemné výměny informací orgánů celních správ v obou zemích.

Tuto smlouvu projednávaly výbory Poslanecké sněmovny, které přijaly souhlasná usnesení. Byl to jak rozpočtový výbor, tak zahraniční výbor. Proto bych si dovolil navrhnout Poslanecké sněmovně, aby s touto smlouvou vyslovila souhlas.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Petru Nečasovi.

Otvírám k tomuto bodu rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nemám písemnou přihlášku a nevidím ani zdviženou ruku nikoho z vás, rozpravu proto uzavírám.

Předpokládám, že není třeba, aby pan společný zpravodaj znovu připomínal text návrhu usnesení, protože zazněl tento návrh před chvílí. Odhlašuji vás tedy a prosím, abyste se nově zaregistrovali.

Budeme hlasovat o souhlasném usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, sněmovní tisk 1857.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, dejte to ve 49. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 49. hlasování skončilo.

Z 98 přítomných 95 pro, nikdo proti. Návrh usnesení byl přijat.

Děkuji vám, děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Petru Nečasovi a pana místopředsedu vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka požádám, aby setrval na svém místě, neboť teď právě přijde na řadu

X.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze (sněmovní tisk 1858)

Pan místopředseda vlády a ministr financí sněmovně z pověření vlády tento vládní návrh dohody odůvodní. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám z pověření vlády ke schválení Poslanecké sněmovně Dohodu mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána 11. února 1994 v Praze. Byla opravena nótami z 18. července 1994 a 17. února 1995.

Myslím, že nemusím zde ve sněmovně charakterizovat podrobně tuto smlouvu. Stačí, když řeknu, že tato smlouva se neodchyluje od zásad uvedených ve vzorové dohodě o ochraně investic, za kterou považujeme Dohodu mezi Českou republikou a Maďarskem. Je to standardní smlouva, která zaručuje práva a ochranu tak, jak je smlouva vzorová.

Chtěl bych říci, že považujeme smlouvu za užitečnou z hlediska české ekonomiky a doporučuji, aby s ní Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi a zvu k řečništi společného zpravodaje výborů pana poslance Jana Deckera. Seznámí nás se stanoviskem výborů k předloženému vládnímu návrhu dohody a přednese návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jan Decker: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, v tomto případě je moje úloha mnohem jednodušší, než byla u chilské smlouvy, protože jak pan předkladatel řekl, jedná se o velice standardní smlouvu bez jakýchkoli výjimek.

Jen pro pořádek uvedu, že i touto dohodou se zabývaly dva výbory - 6. září t. r. zahraniční výbor a 13. září t. r. rozpočtový výbor. Oba výbory rovněž přijaly doporučující usnesení. Navrhuji proto návrh usnesení Poslanecké sněmovny:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s Dohodou mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsanou dne 11. února 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1858.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Janu Deckerovi a otvírám rozpravu k tomuto bodu. Nemám ani tentokrát písemnou přihlášku a nevidím žádnou zdviženou paži, která by znamenala přihlášku do rozpravy.

Rozpravu uzavírám a předpokládám, že ani tentokrát si nežádáte zopakovat návrh usnesení, je v čerstvé paměti. Budeme tedy o tomto usnesení sněmovny hlasovat v 50. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 50. hlasování skončilo.

Ze 112 přítomných bylo 105 pro, nikdo proti. Návrh usnesení byl přijat. Konstatuji, že poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s dohodou mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic podepsanou dne 11. února 1994 v Praze podle sněmovního tisku 1858. Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Janu Deckerovi.

Čtvrtý vládní návrh, který předkládá pan ministr Kočárník je tentokrát

XI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995 (Sněmovní tisk 1873)

Opět prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, aby z pověření vlády odůvodnil sněmovně vládní návrh této dohody. Prosím, pane místopředsedo vlády.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, vážím si vašeho času, a proto nechci opakovat všechno to, co jsem říkal u Dohody o spolupráci celních správ s Německem, protože hlavní důvody pro podepsání této dohody jsou v zásadě stejné, i u dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédského království. Jedinou změnou, která je a kterou bych rád zmínil, je, že vzhledem ke kompetencím švédské celní správy švédská strana trvala na uzavření této smlouvy formou vládní dohody s tím, že při vnitřním projednávání v České republice bude postupováno tak, jako by se jednalo o smlouvu prezidentskou. Považuji tuto smlouvu za důležitou, za prospěšnou, a proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna s ní vyslovila souhlas. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi za vstupní výklad.

Předložený návrh dohody projednal zahraniční a rozpočtový výbor. Žádám společného zpravodaje výboru pana poslance Petra Nečase, aby sněmovnu seznámil se stanoviskem výboru k předloženému vládnímu návrhu dohody a přednesl opět návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane společný zpravodaji. Sněmovnu prosím o klid. Je to poslední bod, který dnes projednáváme.

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, mám před sebou smlouvu, která odpovídá v podstatě svým obsahem předchozí smlouvě na určitý odlišný asymetrický právní režim v obou zemích, asymetrický především z hlediska projednávání, způsobený rozdílným vnitrostátním právem v obou zemích. Na to zde upozornil již pan místopředseda vlády.

Proto bych omezil svůj výstup na konstatování, že tuto smlouvu projednaly výbor zahraniční a výbor rozpočtový a oba dva přijaly doporučující usnesení. Proto navrhuji Poslanecké sněmovně, aby tuto smlouvu schválila.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji výborů poslanci Petru Nečasovi. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím žádnou přihlášku z místa. Proto rozpravu uzavírám.

Než budeme hlasovat, naposledy vás dnes odhlašuji. Prosím, abyste se nově zaregistrovali. Dám vzápětí hlasovat o návrhu usnesení, který nám poslanec Petr Nečas, společný zpravodaj výborů, před malým okamžikem přečetl.

Je to 51. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 51. hlasování skončilo.

Ze 104 přítomných bylo 102 pro, nikdo proti. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi za přednes 4 návrhů dohod. Děkuji společnému zpravodaji poslanci Petru Nečasovi.

V souladu s jednacím řádem se chystám oznámit pořadí bodů, které budou projednávány příštího dne.

Jako první bude projednávána Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci.

Dále bude projednáván přeložený bod, původně 8., Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě. Sněmovní tisk 1841.

Dále následují body tak, jak je máte ve schváleném pořadu, počínaje bodem 14, Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách atd., přičemž připomínám, že posledním středečním bodem musí být podle našeho usnesení sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise. To je poslední zítřejší večerní bod.

Zítřejší jednání zahájíme v 9.00 hodin. Přeji dobrý večer.

(Schůze přerušena v 18.36 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP