Úterý 25. července 1995

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, mandátový a imunitní výbor jednal ve věci udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jana Vika celkem třikrát. 21. 7. a dnes v poledne a dnes po přerušeni schůze. Dospěl k usnesení, které máte před sebou, ale které přesto bude lépe pro stenozáznam přečíst.

Usnesení mandátového a imunitního výboru z 25. července 1995 ve věci žádosti o udělení souhlasu k trestnímu stíhání.

1. Dne 18. července 1995 byla Poslanecké sněmovně podána žádost o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jana Vika, narozeného 7. 4. 1969, ve věci podezření ze spáchání trestného činu šířené poplašné zprávy podle § 199 odst. 1 trestního zákona.

2. Mandátový a imunitní výbor po zvážení všech okolnosti doporučuje Poslanecké sněmovně, aby v souladu s ustanovením § 4 písm. n) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR v platném znění, vyslovila souhlas s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny, který v této věci mandátový a imunitní výbor předkládá.

Návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 ústavního zákona 1/1993 Sb., Ústava České republiky a § 4 písm. n) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR v platném znění dává souhlas k trestnímu stíhání poslance Jana Vika, narozeného 7. 4. 1969, pro skutek spočívající v tom, že jmenovaný dne 6. 6. 1995 uzavřel s tiskárnou Mír, a. s. v Praze 10 smlouvu o vytištění "Informace spolkové vlády pro vedení sudetoněmeckého landsmanschaftu" pro Sdružení pro republiku - Republikánskou stranu Československa a dne 3. 7. 1995 předal tiskárně písemné materiály pro tisk, přičemž zástupci Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa převzali celý náklad 1 milionu výtisků a dne 13. 7. 1995 a později byl leták rozšířen téměř ve všech krajích České republiky a v Praze, v čemž vyšetřovatel Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy spatřuje trestný čin šíření poplašné zprávy podle § 199 odst. 1 trestního zákona.

3. Mandátový a imunitní výbor pověřuje poslance Miroslava Čerbáka, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu se stanoviskem výboru k této věci.

Miroslav Čerbák, předseda mandátového a imunitního výboru, Jiřina Pavlíková, ověřovatelka mandátového a imunitního výboru.

K tomu bych chtěl čistě technicky dodat, že jsme v této věci vyslechli vyjádření místopředsedy sněmovny Jana Kasala a vyslechli jsme informaci majora Kašpera z Úřadu pro vyšetřování hlavního města Prahy. Na zvláštní žádost sděluji, že hlasování v mandátovém a imunitním výboru vyznělo tak, že 9 poslanců hlasovalo pro, 2 proti, 1 se zdrzel hlasování a 1 nehlasoval.

Dovolte, abych nyní pokud možno krátce zdůvodnil tento návrh usnesení. Je třeba říci, že problém, který řešil mandátový a imunitní výbor a problém, který bude řešit sněmovna, není problém jednoduchý. Domnívám se, že se mohu dopustit této impertinence - poněvadž jsem se sám mylně domníval, že můj názor je jednoznačný od samého počátku - a že tedy mohu říci, že tento problém je jednoduchý pouze pro jednoduše uvažující.

Těch aspektů, které je třeba zvážit, je mnoho. Není to vlastně jeden problém, jsou to problémy dva. Je to problém obsahu dotyčných letáků a je to problém imunity poslance Jana Vika.

Ohledně obsahu letáků byla v mandátovém a imunitním výboru poměrně výrazná shoda. Paní poslankyně Petra Buzková tyto letáky označila za politický zločin nejen ve výboru, který je neveřejný, ale i v tisku, takže to mohu říci. Já jsem to označil za politické svinstvo, poněvadž nejsem dáma. Problém je v tom adjektivu "politický zločin, politické svinstvo". Tím se dostáváme do té roviny, co vlastně má hájit poslanecká imunita, co má chránit.

Když to vezmu postupně, tak jako první se objevil názor, že každý trestný čin, který je politicky motivovaný, by měl být chráněn poslaneckou imunitou. Je to názor, který byl opakovaně i v novinách a který je nepochybně nesmyslný, poněvadž tím bychom tolerovali veškerý terorismus nebo naprostou většinu světového terorismu, tolerovali bychom většinu atentátů.

Tato teze se dá vylepšit přidáním adjektiva "verbální". Čili pokud řekneme, že poslaneckou imunitou by měl být chráněn každý verbální trestný čin politicky motivovaný, zní to již lépe, a zase to není celá pravda. Verbálních trestných činů politicky motivovaných je celá řada. Na začátku té škály je císař pán, mouchy a hostinský Palivec. To je jednoduchý případ, kde bych hlasoval proti vydání poslance. Na opačném konci této škály a teď mi dovolte určitou nadsázku - je verbální vyjádření "tři - dva - jedna - pal!", Pokud za tímto verbálním vyjádřením následuje pět vteřin poté výbuch granátu na tržišti. Já se domnívám, že je potřeba, aby tato sněmovna posoudila, zda po tomto verbálním trestném činu, který dnes projednáváme, může dojít dnes, zítra nebo za rok k dopadu granátu, kamene nebo baseballové pálky. V tom vidím nebezpečnost tohoto činu. A potom v těch podpisech, které tam jsou uvedeny, které ten čin pro mě činí v podstatě více nepřijatelný. Pokud by byl podepsán Jan Vik, pokládal bych to sice za nekorektní, ale přece jen za určitý způsob politického boje.

Dnešním rozhodnutím můžeme vytvořit dva precedenty. Podle mého názoru bohužel oba poněkud riskantní pro demokracii.

První precedent - poslance Vika vydáme. Tyto názory padly ve výboru a pokládám je ne za zcela nelegitimní. Pokud dnes vydáme poslance Vika za tento čin, kde máme záruku, že příště státní moc nevydá jiného poslance za čin méně odpudivý a později třeba pouze za ostrou kritiku vlády? Teď uvádím argumenty, které padaly a které nevnímám jako zcela nelegitimní.

Druhý možný precedent - opět s rizikem pro demokracii poslance Vika nevydáme. Nevydáme poslance Vika, ale vydáme signál, že tato společnost je ochotna tolerovat tento způsob politického jednání. A dovedu si představit celou řadu následků. Pokud zůstanu v pokleslém žánru tohoto letáku, tak se mohu dočkat "oficiálních" dokumentů podepsaných prezidentem Clintonem, Jacquesem Chirakem, Johnem Majorem nebo zveřejnění smlouvy o interrupcích mezi KDU-ČSL a Svatým Otcem.

To všechno je možné, pokud neřekneme, že tento způsob politického soupeření je nepřijatelný. Tam vidím to druhé nebezpečí pro demokracii. To je důvod. Proč budu hlasovat ve shodě s doporučením mandátového a imunitního výboru.

Nechci vás dlouho zdržovat. Stručně bych zrekapituloval dva základní důvody, o kterých se domnívám, že vystihují většinový názor mandátového a imunitního výboru.

Politický boj, či spíše soupeření, užil bych raději toto slovo v duchu jednoho fejetonu Karla Čapka, má své hřiště, na kterém se střetávají myšlenky, lidé a kde se dějí fauly. Není to hřiště, kde by se hrálo podle pravidel Gutha Jarkovského, ale je to hřiště, kde dochází ke střetávání názorů.

Není žádoucí, aby stát přísně reguloval, co je v politickém soupeření přípustné a co není. To by byla špatná cesta. Domnívám se ale, že je žádoucí a že je nezbytné, aby tato sněmovna řekla, že toto je hřiště pro politické soupeření a tady je hranice, a za tou hranicí už není hřiště, ale stoka. Tam už by se hrát nemělo.

Druhý důvod. Tato civilizovaná země ve středu Evropy má překvapivě mnoho intolerancí. Intolerancí náboženských, nacionálních, rasových. Foukat pod oheň národnostní intolerance, nevraživosti a nenávisti v tomto evropském prostoru a v této době, pokládám za nemravné a neodpovědné a pod zvučným pseudonymem i za zbabělé a opovrženíhodné.

To jsou zhruba důvody, proč mandátový a imunitní výbor doporučil přijmout usnesení, které jsem vám přečetl. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miroslavu Čerbákovi.

Oznamuji, že do rozpravy je písem ně přihlášeno 6 poslanců. Protože jsem zaznamenal návrh pana poslance Václava Exnera, předsedy poslaneckého klubu KSČM, na desetiminutovou přestávku, během které by si kluby měly příležitost rozmyslet své stanovisko po předložení návrhů, jež jsme právě vyslechli, ptám se pana poslance Exnera, zda trvá na svém návrhu. Ano, pochopil jsem, že trvá.

Proto vyhlašuji 15minutovou pauzu. Prosím o dochvilnost. V 17.10 zahájíme rozpravu, která bude spět k závěrečnému hlasování. Děkuji.

(Schůze přerušena v 16.55 hodin.)

(Schůze po přestávce zahájena v 17.23 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji rozpravu. V rozpravě požádal jako první o udělení slova k procedurálnímu návrhu pan poslanec Jaroslav Novák, který promluví jménem svého politického klubu.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny požádal o to, aby bylo umožněno promluvit v rozpravě poslanci bývalého Federálního shromáždění a předsedovi Sdružení pro Republiku dr. Sládkovi. Děkuji. (Smích v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste procedurální návrh. Prosím, abyste reagovali hlasováním, nikoli projevy, které s hlasováním nesouvisí. Dám hlasovat okamžitě. Procedurální návrh jste slyšeli, odhlašuji vás a prosím znovu o registraci, protože se bude hlasovat.

Návrh pana poslance Jaroslava Nováka jste slyšeli, není třeba jej opakovat. Dávám o něm hlasovat v 7. Hlasování na této schůzi. Kdo podporuje návrh poslance Jaroslava Nováka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 121 přítomných bylo 9 pro, 91 proti, 14 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

V rozpravě vystoupí jako první přihlášený pan místopředseda Jan Kasal. Připraví se pan poslanec Jaroslav Ortman, který se přihlásil o slovo s přednostním právem promluví jménem svého politického klubu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, naše sněmovna má dnes řešit a snad i vyřešit velmi zapeklitý úkol, tak jak zpravidla záležitosti týkající se poslanecké imunity bývají. Je to úkol, který jsme povinni řešit na základě Ústavy. Úkol, jehož vyřešení takové či onaké od nás - a myslím zcela právem - naše veřejnost očekává.

Rád bych hned na začátku rozpravy vysvětlil, co vedlo ke svolání schůze a proč byl zvolen tento termín. Mám pocit, že jsem vám tím vším povinován.

Minulé úterý v odpoledních hodinách byl dopis z Úřadu vyšetřování hl. M. Prahy doručen k rukám předsedy Poslanecké sněmovny. Toho jsem v té době zastupoval já. Předmětem dopisu byla žádost o vydání poslance Jana Vika k trestnímu stíhání. Chci upozornit, že je to onen dopis, který máte všichni před sebou na lavicích. Z Ústavy České republiky jednoznačně vyplývá, že tuto žádost musí Poslanecká sněmovna projednat. Nestačí tedy, jak se občas někdo mylně domnívá, že k vyřešení této záležitosti stačí, aby se sešel mandátový a imunitní výbor.

Otázkou, na kterou ovšem Ústava ani jednací řád odpověď nedává, je, kdy se tato záležitost má projednávat, tedy otázka není zda, ale kdy.

Plně si uvědomuji, že názory na ono "kdy" mohou být značně rozdílné a budou pravděpodobně odrážet názor na věc samotnou, budou souviset s mírou znalosti aktuálního stavu vyšetřování, budou samozřejmě a zcela pochopitelně v tomto čase dovolených mít vazbu i na osobní plány každého z nás.

Jistěže první otázka ohledně termínu měla znít asi takto: strpí tato záležitost řešení až na schůzi Poslanecké sněmovny, která je plánována na poslední zářijový týden? Podle mého soudu odpověď musela být jednoznačně negativní. Neumím si totiž představit argumenty kterými bychom toto odložení odůvodnili. Trestní řád totiž mimo jiné ukládá orgánům činným v trestním řízení projednat trestní věci co nejrychleji. Vyšetřovatel po zvážení všech důsledků se rozhodl na Poslaneckou sněmovnu obrátit se žádostí.

Důvod podporující svolání schůze bez zbytečných odkladů souvisí samozřejmě s možnostmi, které mají orgány činné v trestním řízení před zahájením trestního stíhání, tedy tj. současné období, kdy nebylo nikomu doručeno ani sděleno obvinění, tedy trestní stíhání ještě nezačalo.

Trestní stíhání, připomínám známou věc, se zahajuje sdělením obvinění. Tedy v této etapě vyšetřovatel sice opatřuje potřebné podklady a vysvětlení, zjišťuje a zajišťuje stopy, ale tato činnost a výsledky této činnosti, např. záznamy vysvětlení, nelze použít před soudem jako důkaz. Navíc žádost o vysvětlení může nebo měla by sice dotazovaná osoba respektovat, ale není žádná sankce, když toto vysvětlení neposkytne. Rovněž tak není žádná sankce, když toto vysvětleni sice poskytne, ale bude vypovídat nepravdu.

Určitě si všichni přejeme, aby tento případ nezůstal nedořešen, nevyšetřen. A byl jsem přesvědčen, a to přesvědčení mám i nyní, že povinností Poslanecké sněmovny je vytvořit pro zdárný výsledek vyšetřování nejlepší předpoklad. Při zvažování termínu této schůze samozřejmě sehrál svou úlohu i fakt, že lidská paměť má své meze, a skutečnosti, na které si svědkové jsou schopni vzpomenout v průběhu července nebo srpna, by mohly v průběhu září, října či listopadu být přikryty rouškou zapomnění.

Nutnou podmínkou pro svolání jak mandátového a imunitního výboru, tak i této schůze Poslanecké sněmovny je, aby podklady, na základě kterých se budeme rozhodovat, byly pokud možno úplné, kompletní. Nezaznamenal jsem, že by mandátový a imunitní výbor, který tuto věc několikrát projednával, signalizoval, že podklady pro naše rozhodování kompletní nejsou.

Druhou otázku, na kterou jsme si museli odpovědět, je, zdali v tomto prázdninovém čase, v čase dovolených, je Poslanecká sněmovna schopna se sejít v usnášeníschopném počtu. Jsem přesvědčen, že vaše dnešní účast dala za pravdu i tomuto předpokladu. Pokud má někdo pochybnosti o tom, co zde říkám, mohu vám sdělit, že jsem na podobné otázky musel odpovídat, a proto také je tady zmiňuji.

Při respektování výše zmíněného a po konzultaci s panem předsedou Poslanecké sněmovny, s dalšími funkcionáři nakonec tato schůze sněmovny byla svolána.

Nyní mi dovolte několik slov k věci samé. Určitě si všichni uvědomujeme, co je a co není úkolem Poslanecké sněmovny v této věci. Rozhodně není našim úkolem někoho soudit či dokonce vynášet rozsudky. Máme rozhodnout o žádosti úřadu vyšetřování na vydání poslance Vika. Máme a musíme rozhodnout o tom, zda poslanec Vik, kterému je onen čin přičítán, má být chráněn poslaneckou imunitou nebo ne. Jinými slovy, musíme rozhodnout, a je to bezesporu precedens, o tom už tu hovořil pan předseda mandátového a imunitního výboru, zda čin, kterým se zabýváme, má, v případě, že se ho dopustil poslanec, zůstat bez potrestání. Musíme rozhodnout o tom, zdali podobné metody se stanou regulérním způsobem politické soutěže. Určitě během dnešního podvečera uslyšíme mnoho o poslanecké imunitě, tedy o institutu, který má poslanci umožnit výkon mandátu. Ale zde si musíme položit otázku: Je výkonem mandátu, a měla by se tedy na něj vztahovat poslanecká imunita, rozšiřování podvrženého, lživého a destruktivního letáku? Letáku, pod nějž se jeho skutečný autor sám podepsat styděl, ale nestyděl se jako autory uvést dva přední německé politiky. Dle mého soudu to není legitimní soutěž mezi politickými stranami, není to ani boj mezi koalicí a opozicí, je to odporný pokus naházet co nejvíce bláta na všechny kolem. Však ona nějaká ta špína na každém ulpí. Ano, parlamentní demokracie je založena na svobodné soutěži politických stran a je jen přirozené a normální, že každá z politických stran usiluje o co nejlepší výsledky ve volbách a o následný podíl na moci, na vládnutí. To není nic nemravného nečestného, zvláště když se se získáním moci pevně svazuje odpovědnost za stát. Formy politického boje, formy soutěže politických stran mohou být samozřejmě různé. Pro každou vládu, s výjimkou vlády totalitní, je jen ku prospěchu, když proti ní stojí v opozici politické strany, které takříkajíc nic zadarmo nedarují, které využijí každé příležitosti k tomu, aby skutečná pochybení vlády nejen kritizovaly, ale také předkládaly alternativní návrhy, alternativní řešení. Jistě mi všichni dáte za pravdu, že uplynulé tři roky na naší politické scéně ani v této sněmovně, že to nebyla žádná love story z růžové knihovny. Ale byl to tvrdý, někdy neúprosný boj o co nejlepší výsledek.

Po přečtení interpelace poslance Vika z minulého týdne, že se dnes nevyhneme ani diskusi o tom, zda se, jak je v interpelaci napsáno, nejedná o rozpoutání hysterické kampaně proti jediné skutečné opoziční straně v zemi.

Chtěl bych potvrdit tomu, kdo by se domníval, že při řešen tohoto případu někomu jde o rozpoutání hysterické kampaně proti jakékoli politické straně, že se hluboce mýlí. O to zde skutečně vůbec nejde.

Dámy a pánové, nemyslím si, že bychom při projednávání této záležitosti mohli či měli prodiskutovat a měli postihnout celou složitost česko-německých vztahů. Přesto si troufám tvrdit, že obsah letáku měl mj. Také za cíl pokud možno co nejvíce komplikovat vztahy a v našich občanech vzbudit obavy z dalšího vývoje. A to v období, které je evidentně pro vyjasnění a zlepšení vztahů daleko nejpříznivější od skončení druhé světové války. Dává mi za pravdu jak stav v mezinárodním společenství, tak i skutečnost, že v obou zemích jsou ve svobodných volbách svobodně zvolené parlamenty a že Česká republika není ve svých zahraničně politických rozhodnutích nikým ovlivňována. Ne, zlepšením vztahů rozhodně nemyslím to, co je koalici v letáku podsouváno. Nemyslím tím ani schváleni zákona o dvojím občanství, ani udělování občanství komukoliv nad rámec platných zákonů, ani restituci majetku ke 30. Září 1938. To budiž jednoznačně a jasně řečeno.

Dámy a pánové, nevím. Jak velká část občanů obsahu letáku uvěřila. Moje osobní zkušenost mi říká, že někteří, bohužel, asi ano. Těm snad pomůže otevřít oči pouze řádné a důkladné vyšetřeni celé záležitosti. Proto se přimlouvám za to. Abychom usnesení, tak jak ho přednesl pan poslanec Čerbák, svými hlasy podpořili. Děkuji za to, že jste mě vyslechli. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jaroslav Ortman, připraví se pan poslanec Zdeněk Vorlíček. Byl bych rád, aby technická poznámka pana poslance Bílého dostala přednost.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych podotknout, že řeč pana poslance Kasala vycházela z nesprávného hodnocení právního stavu, protože trestní řízení nezačíná sdělením o obvinění, ale v podstatě může být zahájeno, když se trestný skutek stal. To znamená, že se může zahájit tzv. ve věci. To znamená, že nikdo nebránil orgánům v trestním řízení, aby shromažďoval důkazy, aby vyšetřoval v této věci. Jestliže se orgány činné v trestním řízení spoléhají na to, že výpověď obviněného je základním důkazem, myslím, že stojí na velmi vratkých pozicích. (Nesouhlasný šum ve sněmovně.) Je potřeba, aby se prvně vyjasnil stav, že pan Vik pokud vím, nevystupoval jako soukromník, jako poslanec, který si ze svého ušetřeného poslaneckého platu objednal milion nějakých letáků, ale vystupoval jménem určité strany. Bylo by potřeba zjistit, kdo dal k tomu pokyn, jaké tam by rozhodnuti. A v tomto ohledu si myslím, že klidně věc nesnesla odkladu.

Děkuji za pozornost. Myslím, že moje poznámka byla jasně faktická.

Předseda PSP Milan Uhde: Faktická poznámka pana poslance Výborného by měla také odeznít, protože uvede na pravou míru omyl, který pan poslanec Bílý právě předvedl sněmovně.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, pane dr. Bílý, vaše poznámka byla faktická, ale nesprávná, protože jak víte, novelou trestního řádu možnost zahájení trestního stíhání ve věci je vyloučena v tomto státě, takže trestní stíhání nelze zahájit jinak, než vznesením obvinění. Doporučuji vám prostudovat trestní řád. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jaroslav Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Děkuji, pane předsedo. Po tomto oživení bych vás chtěl seznámit se stanoviskem Levého bloku k této kauze.

Klub poslanců Levého bloku jednomyslně odsuzuje takové formy politické činnosti politických stran a hnutí i jednotlivců, které vycházejí z účelových lží, polopravd, demagogie a anonymity. Odmítáme přístup, v němž účel světí prostředky, odmítáme také princip zviditelňování se za každou cenu. Z tohoto pohledu hodnotíme postup SPR-RSČ v tzv. Letákové aféře, a to s vírou, že politické klima a politická kultura v této zemi sama vyloučí demokratickými prostředky, tedy volebním hlasováním ty subjekty politického spektra, které svoji politickou nabídku zužují pouze na tyto praktiky.

Celá věc však již získala příchuť politického divadla přesně, jak si iniciátoři akce přáli. Medvědí službou bylo neuvážené rychlé svolání mimořádné schůze, aniž byl znám závěr mandátového a imunitního výboru. Přímý přenos televize našeho dnešního jednání by daleko více slušel projednávání podstatně závaznějších otázek, jakými jsou např. státní rozpočet, sociální a důchodové zákony, prostě záležitosti, které se dotýkají reálného života občanů. Z těchto důvodů si nemyslíme, že zproštění imunity poslance Vika je krokem správným směrem, tedy směrem k právnímu státu, politické demokracii a kultivaci politického klimatu v této republice.

Předseda PSP Milan Uhde: Nyní udělím slovo panu poslanci Janu Vikovi, který mě upozornil, že chce promluvit zároveň jako předseda klubu a má na přednostní pořadí právo. Prosím pana poslance Vorlíčka, aby pochopil tuto věc a připravil se, že promluví až po poslanci Vikovi.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP