Úterý 25. července 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

25. července 1995 ve 14.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka. Místopředseda PSP P. Tollner a 166 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr spravedlnosti J. Novák.

(Schůze zahájena ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli je podle registračního zařízení přítomno a zapsáno 107 poslankyň a poslanců, je to tedy počet dostatečný k tomu, abychom se mohli usnášet. Proto zahajuji 33. Schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Podle prezenční listiny je přítomno 122 poslankyň a poslanců, tentýž počet vykazuje display na registračním zařízení. Prosím, aby se zaregistrovali ti, kteří tak do této chvíle neučinili. Dále oznamuji, že pan poslanec Bachna má náhradní kartu číslo 3 a pan poslanec Procházka náhradní kartu č. 8. Další držitele náhradních karet prosím, aby se hlásili. Pan poslanec Černý - náhradní karta č. 1, pan poslanec Štambera náhradní karta č. 2, pan poslanec Budinský - náhradní karta č. 7. Nikdo další? Děkuji. (Hluk v sále.) Prosím o klid. Pan poslanec Marek Benda - náhradní karta c. 4.

Paní poslankyně, páni poslanci, schůzi jsme svolali podle § 12 zákona o jednacím řádu České národní rady na základě dopisu, který mi zaslal ředitel Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy plukovník dr. Richard Maleček. V dopise mě žádá o souhlas k trestnímu stíhání poslance Parlamentu České republiky pana Jana Vika, narozeného 7. dubna 1969.

Navrhuji vám tedy jediný bod pořadu dnešní schůze. Je to

I.

Žádost Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy

o souhlas s trestním stíháním poslance Poslanecké

sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Vika,

narozeného 7. dubna 1969

Mám v této věci první přihlášku do rozpravy. Podal ji pan poslanec Milan Loukota a dostane příležitost promluvit. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy týkající se pořadu schůze. Pan poslanec Opatřil chce - předpokládám - také mluvit k pořadu schůze. (Souhlas.) Dále pan poslanec Gross. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Milan Loukota. Připraví se pan poslanec Opatřil.

Poslanec Milan Loukota: Pan předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout stažení jediného bodu z pořadu dnešní mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Schválením mého návrhu je ještě možno zastavit totalitní zvůli současného vedení státu vůči opoziční politické straně. Děkuji za pozornost. (Potlesk na galerii, kde jsou přítomni hosté.)

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem nucen upozornit, že potlesky z galerie nejsou přípustné v této sněmovně a nebudu je trpět.

Další náhradní karty mají: pan poslanec Kubiš - náhradní karta č. 12, poslanec Recman - náhradní karta č. 15, poslanec Řezáč - náhradní karta č. 11, poslanec Doubrava - náhradní karta č. 20, pan poslanec Sojka - náhradní karta č. 9, poslanec Libor Novák ml. - náhradní karta č. 10, pan poslanec Richard Mandelík - náhradní karta č. 6, pan poslanec Rymeš - náhradní karta č. 19, paní poslankyně Gerta Mazalová - náhradní karta č. 14, pan poslanec Seifer - náhradní karta č. 13, pan poslanec Štěrba - náhradní karta č. 17.

Zaznamenal jsem návrh, který podal pan poslanec Milan Loukota, a udílím slovo panu poslanci Rudolfu Opatřilovi.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážení hosté, dovolte, abych přednesl jménem Českomoravské unie středu procedurální návrh, a to prohlásit dnešní průběh parlamentního zasedání za uzavřený. Zdůvodnění je prosté. Umožnit kolegům ze SPR-RSČ důstojné projednání dnešního bodu jednání parlamentu, věcně vyřešit celý případ bez zbytečných emocí, které tomuto státu v žádném případě neprospějí. Hlasování by samozřejmě bylo již veřejné. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Opatřilovi a zvu k řečništi pana kolegu Grosse. Pan poslanec Gross rezignuje na svou přihlášku. Promluví pan poslanec Kuba.

Poslanec Bohuslav Kuba: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, žádám o rozšíření pořadu schůze o bod s názvem Žádost na prezidenta NKÚ dr. Lubomíra Voleníka o prošetření hospodaření SPR-RSČ. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pana poslance Kubu žádám, aby mi znění svého návrhu předal v písemné podobě, abych mohl o něm dát hlasovat a nemusel se dotazovat na přesné znění. Táži se, kdo má ještě přihlášku do rozpravy týkající se programu dnešní schůze? Není-li žádná přihláška, uzavírám rozpravu. Technická poznámka paní poslankyně Buzkové.

Poslankyně Petra Buzková: Technická poznámka. Nebyly dosud vydány všechny náhradní karty.

Předseda PSP Milan Uhde: To je technická poznámka, myslím, že nebrání tomu, aby rozprava pokračovala, popřípadě byla uzavřena, nejsou-li další přihlášky. (Nepřehledná diskuse v sále.) Kolegyně a kolegové, prosím, komu chybí náhradní karta a čeká na ni, kromě poslankyně Buzkové, o které to vím? Pan poslanec Alfred Frommer, to je druhý člen sněmovny, který čeká na náhradní kartu. Pan poslanec Svoboda taktéž. Myslím, že musíme počkat, protože v tuto chvíli uzavírám rozpravu a bude se hlasovat o jednotlivých podaných návrzích. Je třeba, aby hlasování bylo regulérní, aby se ho všichni mohli účastnit. Vyčkáme, dokud nebudou přiděleny náhradní karty třem poslancům.

Pan poslanec Miroslav Čerbák má náhradní kartu č. 18.

Pan poslanec Gross jako předseda klubu dostává právo promluvit, i když rozprava k pořadu byla už uzavřena.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si využít technické přestávky, kdy se čeká na vydání náhradních karet a poprosil bych o 10minutovou pauzu na poradu klubů k technickému, resp. Procedurálnímu návrhu kolegy Opatřila o jednání veřejném či neveřejném. Myslím si, že je to poměrně zásadní návrh a že by kluby k němu měly zaujmout stanovisko.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že není třeba dát o tom hlasovat, je to v rámci úmluvy, kterou jsme vždycky dodrželi, a vyhlašuji 10minutovou přestávku na kluby. Je zhruba 14.20, pokračujeme ve 14.30. Náhradní karty už byly, resp. budou rozdány. Paní poslankyně Buzková - náhradní karta č. 21. Pan poslanec Frommer - náhradní karta č. 16.

(Schůze přerušena ve 14.20 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.45 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zaujměte svá místa, budeme pokračovat.

Oznamuji, že jsem vás všechny odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, aby byla přesná kontrola o počtu přítomných v sále.

Hlásím číslo náhradní karty paní poslankyně Buzkové - 21, pana poslance Frommera - 16. Pan poslanec Svoboda má už náhradní kartu. Mohu získat její číslo? Prosím, upozorněte pana poslance Tomáše Svobodu, aby ohlásil číslo své náhradní karty.

Je zaregistrováno 112 poslankyň a poslanců. Jsem přesvědčen, že je nás tu více, prosím tedy všechny, aby se zaregistrovali.

Dám hlasovat postupně o všech předložených návrzích v pořadí, v jakém je jejich autoři vznesli.

Pan poslanec Svoboda - náhradní karta č. 22.

Pan poslanec Gross se hlásí jako předseda klubu, má příležitost.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych vás v této fázi informovat o návrhu, který předkládá poslanecký klub České strany sociálně demokratické a návrhu, který bychom chtěli předložit Poslanecké sněmovně. Omlouvám se, že jsem tuto věc nepředložil při projednávání bodu "Program schůze sněmovny", nicméně jednací řád mi umožňuje i v této fázi takovýto návrh přednést.

Náš klub se dohodl na tom, že v situaci, kdy není známo stanovisko mandátového a imunitního výboru, je velice složité tuto věc projednávat na schůzi pléna, aniž by tato věc byla svým způsobem připravena a aniž by bylo známo stanovisko pana poslance Vika. Domníváme se, že celá záležitost je poměrně složitá a možná i trochu nedůstojná pro jednání pléna parlamentu.

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby prvním bodem jednání této schůze byl bod "Zřízení vyšetřovací komise k této záležitosti" a druhý bod jednání této schůze byl odsunut a zahájen v době, kdy bude znám výsledek jednání této vyšetřovací komise. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Zaznamenal jsem tento návrh a i o něm dám samozřejmě hlasovat až nakonec, až se dají k hlasování předložit všechny předchozí návrhy.

Pan poslanec Vik jako předseda klubu má právo promluvit. Prosím, pane poslanče. (Hlasitý potlesk z galerie vlevo.)

Upozorňuji galerii, a upozorňuji naposledy, že dojde-li k podobným projevům jako teď, to znamená k potlesku, dám galerii vyklidit. Nebudu už další varování adresovat těm, komu patří.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych v této chvíli, dokud je ještě jednání sněmovny veřejné, upozornit na to, že to nejsme my, kteří by celé jednání zdržovali. Chceme, aby se záležitost projednala a tudíž nejsme to my, kdo zdržuje sněmovnu.

Za druhé bych chtěl říci, že pan předseda stále hovoří o potlesku shora z tribuny a rád bych ho upozornil, že tady při mnoha jiných příležitostech tribuna tleskala, například v případech, kdy zde mluvil prezident republiky a sněmovna samozřejmě také tleskala a proti tom u jste se nikdy neohrazoval. Tak prosím, nechte tleskat tribunu. (Opět potlesk z levé galerie.)

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pracovníky policejní ochrany, aby vyklidili rušivé elementy z galerie. Prosím, jestli je někdo přítomen z policejní ochrany, a´t to provede. Není možné tímto způsobem pracovat.

Dám hlasovat o prvním návrhu, který byl vznesen v rozpravě o programu. Pan poslanec Milan Loukota navrhl, aby jediný navržený pořad dnešní schůze byl z programu vypuštěn. Je to první hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Loukoty, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování?

Ze 162 přítomných bylo 40 pro, 79 proti, 34 se zdrzelo, 9 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Rudolf Opatřil procedurálně, aby toto zasedání Poslanecké sněmovny, její 33. Schůze, bylo prohlášeno za neveřejné. Je tomu tak, pane poslanče? Za uzavřené s podmínkou, že hlasování by byly přítomny sdělovací prostředky. Takto zní návrh pana poslance Opatřila. Rozumí se závěrečné hlasování.

2. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh pana poslance Opatřila, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 2. Hlasování skončilo.

Ze 164 přítomných bylo 42 pro, 72 proti, 42 se zdrželo a 8 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Gross má faktickou poznámku.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedo, dámy a pánové, našemu poslaneckému klubu se zdá velice nedůstojné, aby sněmovna jednala v této atmosféře. Myslím si, že i pracovníci policie by měli mít dostatek času a klidu pro realizaci určitých kroků. Žádám v této fázi, aby bylo opět přerušeno jednání sněmovny, aby kluby také mohly projednat náš návrh na zřízení vyšetřovací komise. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda Vlach, pan poslanec Honajzer, pan poslanec Exner.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolte mi z tohoto místa jen krátkou poznámku. Myslím si, že budou muset tak jako tak zasednout ještě některé orgány sněmovny. Já bych navrhoval, abychom dokončili hlasování o proceduře a potom využili případné přestávky, kterou tak jako tak předpokládám, k tomu, aby bylo provedeno vše, co je potřeba. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Honajzer rezignuje na svou přihlášku. Pan poslanec Exner promluví. Prosím.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy konstatoval, že nesouhlasíme s rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny o vyklizení galerie v této chvíli. (Potlesk z galerie.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kuba navrhl, aby byl pořad dnešní schůze rozšířen o bod s tímto názvem: Žádost na prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Dr. Lubomíra Voleníka o prošetření hospodaření Sdruženi pro republiku - Republikánské strany Československa. 3. Hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Kuby, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 3. Hlasování skončilo.

Ze 161 přítomných bylo 24 pro, 38 proti, 92 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Stanislav Gross, aby byl zařazen na pořad 33. Schůze nový bod s názvem: Zřízení vyšetřovací komise ve věci zbavení imunity poslance Jana Vika. Prosím vás, nedal jste mi písemné znění svého návrhu, buďte tak laskav a upřesněte jej.

Poslanec Stanislav Gross: Jednalo by se o zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolnosti vzniku dezinformačního letáku "Informace spolkové vlády pro vedení sudetoněmeckého landsmanschaftu".

Předseda PSP Milan Uhde: Takto zní návrh pan poslance Stanislava Grosse. Budeme o něm ve 4. hlasování hlasovat. Hlasování jsem zahájil.

Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování? 4. hlasování skončilo.

Ze 162 přítomných bylo 34 pro, 82 proti, 42 se zdrželo, 4 nehlasovali. Ani tento návrh nebyl přijat.

Dále v rozpravě promluvil pan poslanec Jan Vik. Nepřednesl však žádný doplňující ani pozměňující návrh. Byly tedy vyčerpány všechny pozměňovací návrhy předložené k hlasování. Mně nezbývá než předložit vašemu hlasování návrh na jediný bod pořadu dnešní 33. schůze, tj. Žádost Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy o souhlas s trestním stíháním poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Vika, narozeného 7. dubna 1969.

5. Hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 163 přítomných bylo 89 pro, 27 proti, 40 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh byl přijat a tím dostala 33. schůze svůj pořad.

Hlásí se do rozpravy pan poslanec Miroslav Čerbák. Rád bych úvodem jen poznamenal - mluvím již k prvnímu bodu - že jste dostali na lavice opis dopisu ředitele Úřadu vyšetřován hlavního města Prahy. Obsahem tohoto dopisu se zabýval minulý týden mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny. Své jednání v pátek 21. července přerušil a v jednání pokračoval dnes.

Nyní je na panu předsedovi mandátového a imunitního výboru poslanci Miroslavu Čerbákovi, aby informoval sněmovnu o jednáních a závěrech mandátového výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedo, dámy a pánové, rád bych v této chvíli požádal o třičtvrtěhodinovou přestávku na jednání mandátového a imunitního výboru. Stručně zdůvodním.

Tento výbor se sešel v uplynulém týdnu dvakrát. 23. Července a dnes. Ani v jednom případě se nedostavil na jednání výboru poslanec Jan Vik, o kterém se jednalo. Podle zákona o jednacím řádu má MIV poskytnout možnost poslanci, o kterém se jedná, aby se k věci vyjádřil. Pana poslance Vika jsme opakovaně zvali, ale nemáme žádný doklad, že některé z našich pozvání skutečně dostal. A poněvadž mandátový a imunitní výbor se domnívá, že jde o závažnou záležitost a že je třeba postupovat maximálně korektně, přerušili jsme dnešní jednání s tím, že požádám o toto přerušení. S potěšením kvituji, že vidím pana poslance Vika v zasedací síni a tímto ho zcela prokazatelně zvu na schůzi MIV, která se bude konat v místnosti státních aktů 5 minut po přerušení této schůze. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Já zároveň upozorňuji, že bude-li schválena třičtvrtěhodinová pauza, svolávám na tuto pauzu organizační výbor. Dodatečně ještě sdělím místnost, kde se bude konat. Bude v místnosti č. 106.

Nyní prosím o ohlasy k návrhu, který podal pan poslanec Čerbák. Chce některý z předsedů klubů promluvit nebo je nějaká technická poznámka, která by chtěla upozornit na fakt, jenž brání hlasování? Pan poslanec Exner se hlásí. Má příležitost promluvit.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, navrhuji, aby po přestávce na jednání MIV byla ještě krátká přestávka na projednání v jednotlivých klubech. Navrhuji 20 minut.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, pane poslanče, že po jednání MIV zahájíme jednání, seznámíme se se stanoviskem MIV a poté samozřejmě uděláme pauzu na jednání klubů tak dlouho, jak budete žádat nebo jak budou žádat další předsedové. Rozumím vám správně, nebo jste to myslel jinak?

Poslanec Václav Exner: S takovouto modifikací návrhu souhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Není už další překážky k hlasování? Je. Pan poslanec Vik chce promluvit. Prosím.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji předsedovi mandátového a imunitního výboru za pozvání na jednání výboru. Tohoto jednání se samozřejmě zúčastním. Mám však jednu připomínku k délce jednání MIV. Abychom se nezdržovali, navrhoval bych, aby přerušení schůze bylo pouze na 15 minut. Vždyť televizní přenos také nemůže trvat věčně. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jako první dám v 6. Hlasování hlasovat o návrhu předsedy MIV v 6. hlasování na třičtvrtěhodinové přerušení této schůze, aby mohl zasednout mandátový a imunitní výbor a dokončit své zasedání.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

6. hlasování skončilo. Ze 164 přítomných hlasovalo 140 pro, 6 proti, 16 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Oznamuji, že v 15.10 zasedne mandátový a imunitní výbor. Zároveň v tutéž dobu v místnosti č. 106 výbor organizační a pokračovat v průběhu schůze budeme přesně v 16.00 hodin. Děkuji vám za dochvilnost.

Prosím okamžik, neviděl jsem přihlášku pana poslance Vika.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, nejsem úplně nejlepší znalec jednacího řádu, ale domnívám se, že jsem podal zcela legitimní návrh, o kterém se mělo hlasovat dříve.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Samozřejmě že nešlo o protinávrh, ale šlo o alternativní návrh. Procedurální návrh pana kolegy Čerbáka nebyl ani společnou zprávou ani návrhem zákona. Hlasovalo se naprosto korektně.

(Schůze přerušena v 15.05 hodin.)

(Schůze opět zahájena 16.37 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně a poslanci, poslancům se právě rozdává usnesení mandátového a imunitního výboru. Prosím, abyste se navrátili do sálu abychom mohli pokračovat v jednání. Mám na zřeteli návrh předsedy poslaneckého klubu KSČM pana poslance Václava Exnera, že žádá o určitý časový termín, určitou časovou lhůtu na schůzi klubů. Jsem však toho názoru, že nejdříve je na čase abyste převzali text usnesení mandátového a imunitního výboru a vyslechli si vyjádření jeho předsedy poslance Miroslava Čerbáka. Potí bychom věnovali potřebnou přestávku na schůzi klubů a vrátili se do Poslanecké sněmovny k rozpravě a k hlasování. Prosím tedy, abyste zaujali svá místa v lavicích abychom mohli pokračovat v jednání.

Především vám oznamuji, že jsem vás v tuto chvíli odhlásí a prosím vás o novou registraci. Jakmile se ukáže, že jsme schopni usnášení, a to je v tuto chvíli, budeme pokračovat. Domnívám se, že je na čase, abych udělil slovo předsedovi mandátového a imunitního výboru panu poslanci Miroslavu Čerbákovi. Bude nás informovat o jednání i závěrech mandátového a imunitního výboru. Písemné znění 25. usnesení mandátového a imunitního výboru z 25. července 1995 máte všichni před sebou nebo jej v krátké chvíli dostanete.

Slovo má pan poslanec Miroslav Čerbák. Ostatní žádám o utišení. Děkuji za pochopení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP