Pátek 30. června 1995

Poslanec Jindřich Němčík: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Orgoníkové. Myslím si, že o prvním pozměňovacím návrhu nemůžeme hlasovat vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh paní kolegyně Fischerové. O druhém nemůžeme hlasovat vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh pana kolegy Štambery.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Paní kolegyně Orgoníková se hlásí zřejmě s upřesněním nebo s faktickou poznámkou.

Poslankyně Hana Orgoníková: Jen bych upřesnila návrh, který podával kolega Štambera. Je to zhruba stejné, ovšem já doplňuji větu "Návrh procentuálního snížení výdělečné schopnosti předkládá odborný lékař.". V tom je rozdíl.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážená paní kolegyně. Platí o tomto případu totéž, co jsem předtím konstatoval k návrhu paní poslankyně Fischerové. Váš návrh, nebo požadavek na hlasování by byl zcela odůvodněný, pokud by návrh kolegy Štambery nebyl přijat. V případě, že byl přijat, už jsme rozhodli o určitém znění. Není možné hlasovat o vašem návrhu.

Prosím o předložení dalšího návrhu.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 3 paní poslankyně Orgoníkové - pardon, o pozměňovacím návrhu č. 3 nelze hlasovat vzhledem k přijetí pozměňovacího návrhu paní kolegyně Fischerové č. 13.

Pozměňovací návrh č. 4 - rovněž nemůže být o něm hlasováno.

Přecházíme k pozměňovacím návrhům pana poslance Janečka a je to pozměňovací návrh č. 1. Zpravodaj rovněž nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec se hlásí s technickou poznámkou.

(Poslanec Janeček hovořil z místa.)

Poslanec Jindřich Němčík: Ale nebyly takto předneseny, ale přesto doporučuji, abychom o nich hlasovali o jednom celku. První tři návrhy pana poslance Janečka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, zadrhl jsem se u pozměňovacího návrhu č. 4 paní poslankyně Orgoníkové. Je souhlas s tím, že o tomto návrhu už není možno hlasovat vzhledem k tomu, že jsme přijali znění v jednom z předchozích hlasování. Nyní tedy budeme rozhodovat o návrzích pana poslance Janečka uvedených na straně 8. Zaznělo vyjádření navrhovatele, že o prvních třech budeme rozhodovat v jednom společném hlasování. Pan ministr nesouhlasí.

Poslanec Jindřich Němčík: Já rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto komplexního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 463. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat pomérem hlasů 77 pro, 74 proti, 16 se zdrželo. Další návrh, prosím.

Poslanec Jindřich Němčík: Návrh č. 4 pana poslance Janečka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Paní poslankyně Lagová navrhuje odhlášení a novou prezentaci. Prosím, abyste se zaregistrovali. Nemohu se zbavit dojmu, že je nás více než 101.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh pana poslance Janečka č. 4. Pan ministr nesouhlasí, já rovněž nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 464. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 76 pro, 84 proti, 10 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Jindřich Němčík: Dámy a pánové, dostáváme se k pozměňovacím návrhům pana poslance Štraita. Zeptám se ho, jestli to, co uvedl při přednášení, že první tři platí jako jeden celek? (Ano.) Čili bohužel ani o těchto třech návrzích nemůžeme hlasovat, protože o nich podle mého názoru bylo rozhodnuto pozměňovacím návrhem pana kolegy Štambery.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, dostali jsme se tedy na stranu 9.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh označený č. 4 pana poslance Štraita. Pan ministr nesouhlasí, já rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 465. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 91 proti, 23 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Jindřich Němčík: Návrh č. 5. O něm rovněž není možno hlasovat vzhledem k tomu, že hlasování o něm bylo vyloučeno hlasováním o druhém pozměňovacím návrhu kolegy Štambery.

Návrh č. 6 je vlastně totožný s návrhem č. 5 paní kolegyně Fischerové, o kterém jsme již hlasovali.

Dostáváme se k návrhu č. 7. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, zahájil jsem hlasování, žádám vás, abyste na to nereagovali. Později jsem zaznamenal vztyčenou ruku pana poslance Exnera.

Poslanec Václav Exner: Návrh pana poslance Štraita se liší od návrhu poslankyně Fischerové poměrně významně, neboť pan poslanec Štrait doporučil pouze nahradit náhradu číslic, zatímco paní poslankyně Fischerová zároveň doplnila ještě určité údaje o věku a také o tom, jde-li o ženu a dvacet let a jiné podobné záležitostí. O návrhu pana poslance Štraita je tedy možné hlasovat. Jde o jeho návrh měnící číslo 15 na číslo 10.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, myslím abychom předešli dalším diskusím, hlasujme i o tomto návrhu. O pozměňovacím návrhu č. 6 pana kolegy Štraita na straně 9. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 467. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 55 pro, 87 proti, 25 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Jindřich Němčík: Dostáváme se znovu k pozměňovacímu návrhu č. 7. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 468. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 84 proti, 22 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Jindřich Němčík: Hlasování o dalším pozměňovacím návrhu je podle mého názoru vyloučeno přijetím pozměňovacího návrhu pana poslance Štambery, který byl označen č. 5.

Pozměňovací návrh uvedený pod č. 9 je podle mého názoru totožný s pozměňovacím návrhem kolegyně Fischerové, o kterém jsme hlasovali jako o čísle 7, čili rovněž nemůžeme hlasovat.

Stejně tak o pozměňovacím návrhu č. 10, o kterém jsme hlasovali, když jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Štambery č. 6.

Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu č. 11. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 469. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 83 proti, 25 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 12, pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 470. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 83 proti, 23 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 13. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne. Bylo hlasováno už při pozměňovacím návrhu paní poslankyně Lagové č. 7.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji za pomoc jak paní poslankyni Lagové, tak panu poslanci Exnerovi. Dostali jsme se na str. 11 k § 68.

Poslanec Jindřich Němčík: Teď si nechám pomoci já u pozměňovacího návrhu č. 14, který se týká § 68. Myslím, že můžeme o návrhu hlasovat. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 471. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 79 proti, 24 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pozměňovací návrh č. 15. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 472. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 23 pro, 84 proti, 60 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Evy Novákové. Pan ministr zásadně nesouhlasí, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, prosím o zopakování návrhu k hlasování.

Poslanec Jindřich Němčík: Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Evy Novákové. Pan ministr zásadně nesouhlasí, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 473. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 76 pro, 77 proti, 18 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu pana poslance Vrchy, který je tak dokonalý, že by si možná zasloužil samostatnou právní normu. (Hluk v sále.)

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Nechávám to na moudrém rozhodnutí sněmovny.

Poslanec Jindřich Němčík: Já si myslím, že o tomto návrhu nelze hlasovat. Nemá legislativní podobu. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Vrcha se hlásí. Prosím o klid!

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy a pánové, já bych chtěl svůj návrh trochu upřesnit. Byly určité připomínky. Chápu, že to někdo nepochopil tak, jak jsem to řekl. (Smích v sále.)

Můj první pozměňovací návrh, zvýšení věkové hranice pro pana ministr Vodičku a pro pana premiéra Václava Klause na 99 let je dán tím, že dnes mohu konstatovat, že to máme za 343 dnů. Budou nové volby.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, vy jste uváděl, že chcete upřesnit svůj návrh. Upřesněte tedy svůj návrh, rozprava neprobíhá, přestože by mě zajímalo, co chcete sdělit.

Poslanec Oldřich Vrcha: Za tu dobu nebude ani pan premiér, ani pan ministr ve své funkci. Věřím tomu, že budou vykonávat -

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím o upřesnění návrhu, jinak jsem povinen podle platného zákona vám odejmout slovo. Prosím o upřesnění návrhu!

Poslanec Oldřich Vrcha: Budou vykonávat jinou práci. Jako Přemysl Oráč -

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím o upřesnění vašeho návrhu! (Poslanec Vrcha odchází od mikrofonu.) Já vám děkuji. Dámy a pánové, prosím o klid! Pan kolega Vyvadil se hlásí o slovo. (Hluk v sále.) Dámy a pánové, přestože je pár minut po půlnoci, pořád jsme zasedajícím Parlamentem.

Poslanec Jiří Vyvadil: Přijel jsem ze Štrasburku, abych konstatoval, že pan ministr otevřel rozpravu. Chtěl být vtipný, byl vtipný. Otevřel ji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Samozřejmě že nemáte pravdu, pane kolego. Pan ministr má právo se vyjádřit.

Poslanec Jindřich Němčík: Já si rovněž myslím, že je jedno, jestli svůj názor přednáší pan ministr ze svého křesla, nebo od mikrofonu. Pořád je to stanovisko k pozměňovacímu návrhu.

Budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Vrchy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 474. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 19 pro, 67 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Poslanec Jindřich Němčík: Budeme hlasovat o druhém návrhu pana poslance Vrchy. Pan ministr nedoporučuje, já rovněž ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 475 Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 91 proti, 24 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Tím jsme, pane předsedající, projednali všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Vrcha s faktickou poznámkou. Chystáte se vystoupit jménem klubu jako jeho předseda?

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, podal jsem tři návrhy. Muži a ženy zvlášť.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že jste měl toto upřesnit v době, kdy byl návrh předkládán k hlasování, nicméně myslím, že bude lepší, když zopakujeme hlasování, resp. hlasování, které proběhlo, budeme považovat za hlasování o první části návrhu tak, jak upřesňuje navrhovatel. Ještě další faktická poznámka pana kolegy Vrchy.

Poslanec Oldřich Vrcha: Já jsem původně řekl, že předkládám tři pozměňovací návrhy. Prosím stenozáznam.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ve stenozáznamu se můžete přesvědčit. Dostal jste dvanáctistránkový podklad, byl jste vyzván k upřesnění. Byly předkládány návrhy k hlasování. Já jako řídící se chovám tak vstřícně, že jsem ochoten respektovat vaše upřesnění, přestože k němu došlo až po původním hlasování.

Poslanec Oldřich Vrcha: Dobře, ale pane předsedající, dámy a pánové, nemůžeme hlasovat o dvou návrzích jednotně. To není možné.

Poslanec Jindřich Němčík: Právě pan předsedající vám řekl, že budeme hlasovat o vašem druhém pozměňovacím návrhu ve dvou částech, čili budete mít tři pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, jestli dovolíte a nebude-li námitek, prohlásil bych poslední hlasování za zmatečné nebo nepřesné na základě upřesnění navrhovatele. Dosti často respektujeme takový postup. Dal bych znovu hlasovat o první části návrhu pana poslance Vrchy na straně 12 pod číslem 2, tedy v § 32 písm. a) - u mužů změnit věkovou hranici odchodu do důchodu na 57 let roku věku. Zřejmě na 57 let.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 476. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl schválen poměrem hlasů 16 pro, 87 proti, 13 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o druhé části návrhu, tedy o § 32 písm. b) - ženy odchod do důchodu 52 let roku věku.

Kdo je pro odsouhlasení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 477. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl schválen poměrem hlasů 19 pro, 85 proti, 12 se zdrželo.

Tím jsme projednali všechny pozměňovací návrhy. Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o důchodovém pojištění. Pan kolega Gross se hlásí o slovo, par kolega Sýkora se hlásí o slovo. Prosím, aby přistoupili k řečništi.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, poprosil bych v této chvíli jménem tří klubů o přestávku na poradu klubů. Jistě oceníte vstřícnost, že je to pouze na čtvrt hodiny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vyhlašuji patnáct minut přestávku na poradu klubů. Budeme pokračovat v 0.41 hodin.

(Schůze přerušena v 0.36 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 0.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa. Pan kolega Ortman jako předseda klubu se hlásí o slovo. Prosím o klid.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážené kolegyně a kolegové, za několik vteřin přistoupíme k závěrečnému hlasování po 16 hodinovém maratonu. Protože sněmovna může rozhodnout o způsobu hlasování, tedy veřejného hlasování, navrhuji, abychom hlasovali, že se bude hlasovat podle jmen.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Předseda klubu přednesl návrh. Myslím si, že každé hlasování od té chvíle, kdy máme hlasovací zařízení, je hlasování po jménech. Jestli si přejete nějakým speciálním způsobem zveřejnit hlasování, můžeme tomu vyhovět. Nicméně je tu návrh na jmenovité hlasování. Vy tedy požadujete nějakou podobnou proceduru, jaká byla obvyklá v době, než jsme měli hlasovací zařízení, tzn. čtení jednotlivých jmen podle seznamu, podle klubů a každý aby se vyjádřil, aby povstal a vyjádřil své stanovisko? Dobře, je to procedurální návrh, myslím si, že bude rychlejší o něm rozhodnout hlasováním, než polemizovat o tom, zda je to možné anebo ne.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 478. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl schválen poměrem hlasů 64 pro, 77 proti, 32 se zdrželo.

Dámy a pánové, budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o důchodovém pojištění podle sněmovního tisku 1574 ve znění doporučení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví uvedeném ve sněmovním tisku 1801, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Hlasování č. 479. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 100 pro, 76 proti, jeden se zdržel, jeden nehlasoval.

Dámy a pánové, konstatuji, že jsme projednali tento bod naší schůze, nicméně je tu ještě návrh na přijetí doprovodného usnesení. Návrh byl přednesen panem poslancem Wagnerem.

Cituji ze stenozáznamu: "Navrhuji, aby sněmovna přijala doprovodné usnesení k návrhu zákona o důchodovém pojištění ve věci použití privatizovaného majetku pro účely důchodového pojištění v souladu s § 12, odst. 2, písm. d) zákona o podmínkách převodu státního majetku na jiné osoby."

Dávám hlasovat o tomto návrhu doprovodného usnesení. Hlasování č. 480.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 73 proti, 36 se zdrželo.

Tím jsme tedy projednali další bod naší schůze a můžeme přistoupit k projednání nebo budeme pokračovat v projednávání bodu

XXXVIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Zeptám se pana ministra Vodičky, ministra práce a sociálních věcí, zda si přeje vyjádřit se k rozpravě. Není tomu tak. Prosím tedy, aby se závěrečného slova ujal zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jindřich Němčík.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, v rozpravě se k tomuto návrhu vyslovili tři poslanci s tím, že jsem byl požádán panem poslancem Raškou, ze by rád se vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům, které v rozpravě k tomuto zákonu uvedl.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, prosím pana kolegu Rašku, aby se vyjádřil.

Poslanec Miroslav Raška: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že nebyla přijata úprava, která byla obsahem návrhu č. 11 kolegy Štambery, dovolte mi, abych po rozpravě navrhl stažení těchto svých návrhů, které vzhledem k tomuto stavu nemají už možnost být prakticky realizovány. Navrhuji tedy, aby z tohoto tisku, který je vám všem předložen, sněmovna rozhodla o tom, že návrhy obsažené na str. 1, str. 2 a str. 3, pořádek dosavadní poznámky 51 až 54, se nově označují za poznámky 54 až 57, byly staženy.

Dále třetí odstavec zezdola, tedy v bodě 39 atd., byl stažen. Poslední návrh na straně 3 byl stažen. Na straně 4, odst. 1, 2 a odst. 3., tedy zbytek mého návrhu, byl rovněž stažen. Ještě na str. 3 - řádek, kde je napsáno body 29 až 40, se vypouštějí.

Tedy tyto návrhy navrhuji stáhnout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Dávám hlasovat o tomto návrhu na stažení. Kdo ho podporuje, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 481. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh na stažení byl přijat poměrem hlasů 119 pro, 1 proti, 31 se zdrželo.

Prosím o předložení návrhu k hlasování.

Poslanec Jindřich Němčík: Budeme nyní hlasovat o zbylých návrzích pana poslance Rašky. Prvním je pozměňovací návrh, který začíná na str. 3 slovy:

"v článku 2" - "V článku 2 vložit za bod 12 nový bod 13 tohoto znění".

Pan ministr doporučuje, já rovněž.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 482. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 122 pro, 1 proti, 36 se zdrželo.

Poslanec Jindřich Němčík: Další pozměňovací návrh pana poslance Rašky je hned následující a začíná v bodě 26 c), v § 36, písm. g -"vypouštějí slova".

Pan ministr doporučuje, zpravodaj rovněž doporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 483. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 123 pro, 2 proti, 30 se zdrželo.

Prosím další návrh.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP