Čtvrtek 22. června 1995

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, já bych v tomto případě žádal o přestávku na klub v trvání 15 minut. Varianta může být - buďto hned přestávka nebo pokračovat jiným bodem a nechat polední přestávku na projednání tohoto zákona v klubech. Zvažte sám, co je lepší, ale trváme na tom, abychom měli možnost se poradit v délce 15 minut.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Bývá dobrým zvykem vyhovět klubům. Dámy a pánové, skončili jsme projednávání bodu 14. Přerušuji projednávání bodu 15 a dovolte mi, abych vás seznámil s několika organizačními pokyny a poradil se s vámi o dalším postupu. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu svolává na 13.30 hodin. organizační výbor. Do té doby bychom mohli zvládnout Polední přestávku. proto mi dovolte, abych vás seznámil s předběžným programem odpoledního jednáni, abyste se na něj mohli připravit.

Předpokládám, že po polední přestávce se budeme vracet k projednávání nyní přerušeného bodu o spotřebních daních. Pak bychom dokončili projednávání tzv. školských zákonů, čili bodů 8 a 9. Poté bychom projednali zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí, návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o nabývání a pozbývání státního občanství a návrh poslance Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona o novele zákona o obecní policii. Předpokládám zatím, že tím bychom skončili dnešní jednání. Ještě jednou opakuji, že vyhlašuji polední přestávku s tím, že se sejdeme ve 14.30 hodin.

(Schůze přerušena ve 12.26 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.38 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, všechny jsem vás odhlásil. Prosím všechny přítomné, aby se zaprezentovali svými magnetickými kartami a budeme pokračovat v našem programu, a to přerušeným bodem pořadu, kterým je Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů.

Připomínám, že ve středu jsme vyslechli odůvodnění pana místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka a zprávu společného zpravodaje výborů pana poslance Stanislava Pěničky. Oba pány bych prosil, aby zasedli do příslušné lavice. Pak připomínám, že jsme vedli rozpravu, kterou jsme uzavřeli a já se nyní táži pana místopředsedy vlády Ivana Kočárníka, zda si přeje pronést závěrečné slovo.

Prosím, pane místopředsedo vlády.

Prosím všechny v kuloárech, aby se dostavili do jednací síně, protože vzápětí budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych hned v úvodu poděkovat za pozornost, kterou věnovala sněmovna, jednotlivé výbory návrhům novely zákona o spotřebních daních, samozřejmě i panu společnému zpravodaji za odvedenou práci. V rozpravě k novele zákona o spotřební dani zaznělo několik pozměňovacích návrhů, z nichž některé jsou legislativně technické, upřesňující zákon a budu s nimi souhlasit. Některé nejsou legislativně technické, jsou řekl bych věcné a mají nenulové dopady do rozpočtu, ať již tím ci oním směrem. Já bych vzal postupně ty jednotlivé pozměňovací návrhy, tak jak zazněly, a krátce bych se k nim vyjádřil.

Pozměňovací návrh pana poslance Koláře se týká bionafty. Vzhledem k tomu, že zazněl podobný pozměňovací návrh pana poslance Macha, který celou tu problematiku bionafty posunuje ještě dále a řeší ji řekl bych globálněji, komplexněji, i ten systém zdanění derivátů, které se přimíchávají do bionafty, a potom následné odpočítávání vracení této daně. Jsem v tomto případě pro návrh pana poslance Macha, který je tedy globálnější.

Z těch legislativně technických je pozměňovací návrh pana poslance Recmana, který se týká spotřebních daní ve vztahu k diplomatům, institucím mezinárodním a podobně, kde navrhl, aby tam bylo uplatněno znění stejné, jako je u zákona o dani z přidané hodnoty. Doporučuji sněmovně, aby s tímto návrhem vyjádřila souhlas.

Pravděpodobně velký zájem sněmovny vzbudil i návrh pana poslance Koháčka. Doporučuji, aby tento pozměňovací návrh pana poslance Koháčka sněmovna přijala.

Pan poslanec Pěnička navrhl pozměňovací návrh, který se týká lehkých topných olejů ve vztahu k návrhu, který je obsažen ve společné zprávě. Rovněž s tímto návrhem bych si dovolil vyslovit souhlas.

Podobně do společné zprávy se dostal návrh, který se týkal jiného zdanění cigaret, navíc návrh, který rozevíral nůžky mezi zdaněním krátkých a dlouhých cigaret, a to není žádoucí tendence, protože víme o státech, které toto učinily a na trhu mají potom pouze krátké cigarety, protože je to daňově i jinak výhodné. Čili návrh pana poslance Pěničky v tomto směru pokud jde o zdaňování cigaret, je návrhem, který jde v tom koridoru, kde předpokládáme, že by se měly vyvíjet spotřební daně na cigarety.

To jsou moje poznámky k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Chtěl bych ještě jednou Poslanecké sněmovně poděkovat za pozornost, kterou věnovala těmto návrhům.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím, aby se ujal svého slova společný zpravodaj výborů pan poslanec Stanislav Pěnička, současně budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. (Hluk v sále.) Prosím o klid ve sněmovně.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rozpravě vystoupilo celkem 7 poslanců a přednesli pozměňovací návrhy, tak jak je máte před sebou. Doporučoval bych, abychom zně ní jednotlivých pozměňovacích návrhů nečetli, neopakovali, a abychom přistoupili k hlasování.

V úvodu bych si dovolil vznést návrh - neboť pan poslanec Kolář a pan poslanec Mach vznesli své pozměňovací návrhy k jednomu problému, jestli pan kolega Kolář souhlasí, protože jeho návrh je ještě nezralý - abychom nejdříve hlasovali o návrhu pana poslance Macha a v případě jeho přijetí bychom o návrhu pana kolegy Koláře, který je také dobrý, nehlasovali. (Veselost.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, já chápu vaši dobrou snahu, nicméně myslím, že je třeba dodržet jednací řád a je třeba hlasovat o pozměňujících návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Myslím, že sněmovna vzala na vědomí to, co bylo právě řečeno, ale je třeba držet se toho, co platí.

Poslanec Stanislav Pěnička: Hlasujeme o poslaneckém návrhu kolegy Koláře, jak jsem již předeslal. Je to problematika, která je souhlasná s návrhem poslance Macha. V tomto případě já a pan ministr také nedoporučujeme návrh schválit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o prvním z návrhů pana poslance Roberta Koláře v hlasování č. 85. Kdo je pro tento návrh? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

První pozměňující návrh pana poslance Koláře nebyl přijat poměrem hlasů 54 pro, 37 proti, 56 se zdrželo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Stanislav Pěnička: Druhý návrh je návrh poslance Recmana, který doporučuji přijmout a pan ministr také.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme o pozměňujícím návrhu pana poslance Recmana v hlasování č. 86.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 136 pro, nikdo proti, 20 se zdrželo hlasování.

Prosím o další.

Poslanec Stanislav Pěnička: Dalším návrhem je návrh pana poslance Koháčka. Já i pan ministr doporučujeme tento návrh přijmout.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasujeme o pozměňujícím návrhu pana poslance Koháčka v hlasování č. 87.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 60 proti, 47 se zdrželo hlasování.

Další návrh.

Poslanec Stanislav Pěnička: Další návrh je návrh pana poslance Karla Macha a je shodný s návrhem kolegy Kováře. Teto návrh doporučuji. Pan ministr výrazně doporučuje přijmout.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Rozhodneme hlasování o pozměňujícím návrhu pana poslance Karla Macha v hlasování č. 88. Ptám se:

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 159 pro, proti nikdo, 6 poslanců se zdrželo hlasování.

Prosím o další pozměňovací návrh.

Poslanec Stanislav Pěnička: Další pozměňující návrhy jsem podal já. Prosil bych, aby se hlasovalo o prvním a druhém společně, protože mají logickou návaznost. Pan ministr i já tyto návrhy doporučujeme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud není námitek, budeme hlasovat o prvních dvou bodech společně v hlasování č. 89.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrhy nebyly přijaty poměrem hlasů 75 pro, 48 proti, 41 poslanec se zdržel hlasování.

Poslanec Stanislav Pěnička: Můj třetí návrh. Jde o snížení sazby daně z révového vina oproti společné zprávě. Já i pan ministr doporučujeme jeho přijetí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasujeme o bodě 3 v návrzích pana poslance Pěničky. Hlasování č. 90.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 149 pro, 1 proti, 14 se zdrželo hlasování.

Poslanec Stanislav Pěnička: To je můj čtvrtý pozměňovací návrh, který se týká cigaret. Já i pan ministr doporučujeme přijetí tohoto znění.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu č. 4 pana poslance Pěničky v hlasování č. 91.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 91 pro, 28 proti, 46 se zdrželo hlasování.

Poslanec Stanislav Pěnička: Pátý návrh je čistě legislativně technická záležitost, která souvisí s tím, že návrh kolegy Koháčka nebyl přijat. Musíme přijmout tento můj návrh. Pan ministr i já ho podporujeme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme tedy o pátém bodu návrhu pana poslance Pěničky. Hlasování č. 92.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 140 pro, 3 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Poslanec Stanislav Pěnička: S návrhem kolegy poslance Emila Jaroše nemůžeme souhlasit, protože to je velice krátká doba.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, musím konstatovat, že takovýto pozměňovací návrh jsem nepodal tak, jak je uvedeno v písemné zprávě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, mohu se zeptat, jaký návrh jste tedy podal?

Poslanec Emil Jaroš: Můj pozměňovací návrh zněl: V článku 5 ve druhé řádce vypustit mezi číslicemi 42 a 43 malé "a", dát čárku a pokračovalo by za číslicí 43 malé "a" a číslice 49. A článek 2 a tak dále.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Prosím vyjádření předkladatele.

Poslanec Stanislav Pěnička: To znamená v lidské řeči, že by zdražení platilo s účinností tohoto zákona. To je prostě to samé, přátelé, v jiné řeči. (Pobavení v sále.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Jaroš, prosím, zdržte se komentářů.

Poslanec Emil Jaroš: Není to to samé, protože v písemné podobě se navrhuje od 1. července. Toto jsem nikdy neřekl. Můj návrh je, aby to platilo dříve než od 1. ledna 1996.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, vyslechli jsme upřesnění pana poslance Jaroše. Myslím, že je třeba o tomto pozměňovacím návrhu rozhodnout hlasováním.

Poslanec Stanislav Pěnička: Chtěl bych jen připomenout, že tento návrh není možné schválit, protože čas je opravdu tak krátký, že se na něj nemohou ani vývozci ani dovozci cigaret připravit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme právě před chvílí přijali pozměňovací návrh pana poslance Pěničky, který se týkal téhož bodu, je třeba upozornit, že v současné době ta ustanovení, která mají výjimku, mají účinnost dnem 1. srpna 1995. V tom případě, pokud by se zařadil tento bod, jak navrhuje pan poslanec Jaroš, mezi body, které mají výjimku, došlo by k tomu, že by nabyl účinnosti bod 49 také k 1. 9. 1995.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Prosím ještě o názor navrhovatele. Vláda nesouhlasí. Dám tedy hlasovat v hlasování č. 93.

Kdo je pro pozměňovací návrh pana poslance Jaroše? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 44 pro, 82 proti, 49 se zdrželo hlasování.

Je zde ještě poslední pozměňovací návrh pana poslance Jegly.

Poslanec Stanislav Pěnička: Poslední dva návrhy podal pan poslanec Jegla. Ten první se týká vína. Chce ponechat sazbu dosycovaných vín 23,40 jak je uvedeno ve společné zprávě. O tomto návrhu se nedá hlasovat, protože je to návrh duplicitní a platí to, co je ve společné zprávě. Návrh je obsazen ve společné zprávě, o tom se nedá hlasovat. Hlasovali bychom dvakrát o jednom.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou pan poslanec Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Pane předsedající, dámy a pánové, osobně se domnívám, že hlasovat se musí, protože je to za prvé můj pozměňovací návrh a hlasovat by se o něm mělo a v opačném případě se mělo hlasovat v bodě c) odst. 3 odděleně, protože tam jsou spojené obě tyto položky. V tom případě se mělo hlasovat odděleně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasovalo se tak, jak se hlasovalo. Myslím, že právě teď nelze vnášet návrh na oddělené hlasování, které už proběhlo. Domnívám se, že se nedá o návrhu č. 1 už hlasovat. Pokud jde o návrh č. 2?

Poslanec Stanislav Pěnička: Druhý návrh se týká snížení sazby daně lehkých topných olejů. Myslím, že snižovat spotřební daň podle počasí není možné a nedoporučuji tento návrh přijmout. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou pan ministr Kočárník.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážená Poslanecká sněmovno, jsem téměř před infarktem z toho, že neprošel pozměňovací návrh pana poslance Pěničky. Rozhodli jste o tom, že se zvýší zdanění lehkých topných olejů více než 3x s tím, že bychom měli umět vracet tuto daň.

Prohlašuji, že to neumíme a v žádném případě to nejsme schopni zajistit. Povede to pouze k tomu, že se prudce zvednou ceny u všeho, kde se používá lehký topný olej - k zemědělským produktům, k sušení atd. Já bych moc prosil Poslaneckou sněmovnu, aby ještě jednu zvážila tento návrh. Podle našich analýz barvení a značkování, jakkoliv byly v lehkých topných olejích velké problémy, přinesly své ovoce v podobě výrazného snížení těch problémů, které byly u lehkých topných olejů, a sazba, která tam dnes je - 2200 Kč - je další pojistkou kromě tohoto barvení proti daňovým únikům. Velmi bych prosil Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila ještě jednou své hlasování.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády za toto vystoupení. Tímto byla znovu otevřena rozprava. Hlásí se pan kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážené dámy a pánové, je to poněkud neobvyklý způsob, jak se po hlasování znovu vrátit k odhlasované záležitosti a já nemohu než nereagovat na toto. V prvé řadě chci říci, že je pravda to, co říká pan ministr, že tím, že se začaly barvit tyto produkty, došlo ke snížení. Na druhé straně ovšem tento rozdíl ve spotřební dani umožňuje dále pokračovat v záležitostech kriminálního charakteru a stát zatím nedokázal tuto věc jiným způsobem ovlivnit tak, aby nedocházelo k daňovým únikům.

Chci říci, že existují státy, např. Spolková republika Německo, kde se to řeší pomocí vrátek, a je to otázka lhůty, která k tomu bude určena. Domnívám se, že stát musí na tuto záležitost reagovat takovým způsobem, aby snížil pravděpodobnost, protože odstranit ji nelze, zneužívání těchto věcí k daňovým únikům, což prokazatelně v současné době existuje. Prosím, aby sněmovna zvážila při hlasování především to, zda doba, která je určena k naplnění nového systému, je reálná či není. Tady bych souhlasil s eventuální úpravou, ale v každém případě si myslím, že stát musí přijít s takovým řešením, aby se tyto kriminální jevy snížily. Děkuji za pozornost. (Potlesk).

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Šumanovi, hlásí se pan místopředseda vlády, potom pan poslanec Černý.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážená poslanecká sněmovno, jsem ten poslední, který by se bránil potírání daňových úniků. Jestliže někdo provádí záměnu, tak se dopustí trestného činu a představa, že my umíme vymyslet nějaký systém, který dovede zabránit tomuto trestnému činu absolutně, není z tohoto světa. Mám obrovský balík, co pro to v Maďarsku dělali, zavedli poukázky, přišli na to, že se poukázky falšují, prostě je to neustálý souboj s těmito lidmi, kteří páchají tuto trestnou činnost. Ale berme to tak, že le to trestná činnost a za tuto trestnou činnost mají být dopadeni a souzeni. My musíme udělat předpoklady pro to, aby možnosti páchání této trestné činnosti byly co nejmenší. Předpoklady se vytvořily, oleje se barví, je tam další daň. Jsou státy, které nemají na lehké topné oleje vůbec žádnou daň. My máme 2200 korun, jsme na horní hranici doporučení Evropské unie. Minimálně prosím o to, aby v zákoně nebyla lhůta od 1. 7., protože to v žádném případě neumíme udělat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, poprosil bych tuto sněmovnu, aby si uvědomila, že to, co jsme před chvílí přijali, resp. to, co bylo ve společné zprávě, přinese obrovské problémy při stanovování norem spotřeby. Každá kotelna je jiná, každá sušárna obilovin je jiná, všude bude muset být udělána jakási norma spotřeby, neboť těch daňových úniků bude ještě podstatně více a budou legalizovány tím, že někdo bude mít prostě spalovnu na lehké topné oleje apod. a bude brát vrátku zpátky. Pro zemědělství, které lehké topné oleje používá na sušení obilí, na topení v drůbežárnách apod., je prostě podobné zdanění doslova a do písmene smrtící, vnese spoustu více nákladů, čekání na to, kdy se ta vrátka spotřební daně vrátí. Stejně tak u škol, u rozpočtových organizací, příspěvkových organizací, které budou platit lehké topné oleje s 8340 korunami navíc a pak budou čekat tři měsíce na to, až se vrátka spotřební daně vrátí. Je to obrovský zásah do rozpočtu těchto organizací. Navrhuji revokaci hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Pěničky, tzn. body 1 a 2 jeho pozměňovacího návrhu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Honajzer jako předseda klubu.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, domnívám se, v tomto okamžiku, že bude dobré, abychom si věci vyjasnili. Proto navrhuji udělat krátkou přestávku na jednání poslaneckých klubů. Žádám o 15 minut.

(Schůze přerušena v 15.07 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.04 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání o vládním návrhu o spotřebních daních. Přerušili jsme projednáváni k projednání v poslaneckých klubech uprostřed rozpravy. Do rozpravy se nyní po přestávce jako první přihlásil pan kolega Šuman. Ostatní přihlášky nemám. Prosím, pane kolego.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP