Středa 21. června 1995

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrhy k příloze č. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Navrhuji doplnit přílohu 1 takto. Nejdříve vždycky uvedu číslo kódu celního sazebníku a o jakou komoditu se jedná:

050400střeva, měchýře a žaludky z jiných zvířat než z ryb, celé, nebo jejich části
0506kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, upravené kyselinou nebo zbavené klihu, prach a odpad z těchto hmot
05100010žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům
03119110odpad z ryb
05119190ostatní živočišné zužitkovatelné odpady
05119980ostatní biologický materiál
06011010nekořenovité řízky a rouby vinné révy
060220stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, těch druhů, které rodí jedlé ovoce a ořechy
06022010vinné keře roubované nebo kořenovité
06029100podhoubí
06029930sazenice zeleniny a jahodníku
06029945kořenovité řízky a mladé rostliny
31010000živočišná nebo rostlinná hnojiva smíchaná i nesmíchaná, chemicky upravená i neupravená, hnojiva získaná smícháním nebo chemickou úpravou hnojiv živočišného nebo rostlinného původu, tzv. biohnojiva
4401palivové dřevo, polena, špalky, větve, otepi apod., dřevěné štěpky nebo třísky, dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarů.

Zdůvodnění: z pozměňovacího návrhu je zřejmé, že můj návrh se týká meziproduktů rostlinného nebo živočišného původu. Většina těchto výrobků je už zařazena do výměry daně z přidané hodnoty ve výši 5%. Jde o meziprodukty, které jsou svým významem celospolečensky nezaměnitelné, jež jsou důležité po stránce potravinové a ekologické, ale jsou i významné pro zdravotnictví a farmaceutický průmysl a svým charakterem navazují na zemědělskou výrobu.

U položky č. 4401 sleduje můj návrh zamezení spekulativního obcházení zákona. Z těchto důvodů navrhuji přeřadit tyto produkty do seznamu produktů s pětiprocentní sazbou DPH. Vzhledem k tomu, že i zemědělský výbor při projednávání zákona o dani z přidané hodnoty podpořil v osmi případech můj návrh, viz příloha nezařazených pozměňovacích návrhů, žádám vás, vážené kolegyně a kolegové, o podporu předloženého návrhu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křížkovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Karel Mach. Připraví se poslanec Tomáš Páv.

Poslanec Karel Mach: Dámy a pánové, v tuto chvíli nebudu už mít žádný pozměňovací návrh, neboť pan poslanec Křížek měl ten samý, který jsem chtěl přednést já. Po velmi široké diskusi v zemědělském výboru byly tyto připomínky přijaty a nebyly zařazeny do společné zprávy. Proto není jiné možnosti než je vyzvednout zde i vzhledem ke slovům pana poslance Wagnera jako společného zpravodaje.

Ještě bych si dovolil k tomu říci, že tyto věci nejsou v žádném případě nějakým lobismem, ale že jsou potřebné zejména u stromů a zákrsků, je to číslo ceníku 060220. Situace je taková, že většina těch, kteří nakupují, jsou neplátci daně. Odvětví, které bylo na špičkové evropské úrovni, díky tomuto zchátrává. Myslím si, že to není žádná velká položka, ale já ji podporuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Machovi, prosím, aby se slova ujal poslanec Tomáš Páv a připraví se poslanec Josef Hájek.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegové a kolegyně. Hodlám se také zabývat přílohou č. 1 k zákonu o dani z přidané hodnoty, ne však proto, že bych chtěl rozšiřovat seznam zboží, podléhajícího snížené sazbě daně, ale z hlediska jejího zpřesnění, odstranění chyb a projasnění.

Číselné zatřídění zboží v tomto seznamu je provedeno na základě Celního sazebníku České republiky a tento je opět vytvářen na základě Harmonizovaného systému platného v zemích Evropské unie. Žádný z těchto systémů ale není statický, ale podléhá každoročním změnám a každoroční revizi a jednou za šest let důkladnému přepracování. Prvním impulsem k tomuto pozměňovacímu návrhu tedy bylo uvést zákon do souladu se změnami, které v průběhu jeho platnosti proběhly.

Druhým impulsem bylo to, že i textová část uvedených položek, tj. jejich pojmenování a vnitřní obsah, není nic statického, ale dynamicky se mění v souladu s rozvojem vědy, techniky a objemu informaci, které máme k dispozici. Rozhodli jsme se zařadit mezi zboží se sníženou sazbou zařízení, která slouží speciálním potřebám lidí se zdravotním postižením. Naše fantazie však skončila u klasických zařízení typu Braillovy tiskárny a objeví-li se zařízení zcela principiálně nová, např. multiprocesorový optický snímač s hlasovým výstupem, který umožňuje nevidomým občanům číst, resp. naslouchat běžně tištěným knihám, mají celní orgány a daňové orgány značné potíže s jeho zařazením tak, aby nikoliv liteře, ale duchu zákona bylo vyhověno.

Na závěr se omlouvám, že se mi tuto revizi podařilo dokončit až ve chvíli, kdy již byla společná zpráva hotova, a jsem nucen volit cestu pozměňovacího návrhu zde přímo ve sněmovně, i když se mi tento způsob příčí.

Nyní tedy k mým pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh je komplexní a je nutno o něm hlasovat jako o celku. Z přílohy č. 1 zákona č. 588/1992 Sb. vypustit položky 8471 9190 - Ostatní - Braillská tiskárna pro nevidomé, 8471 9990 -Ostatní - pouze zařízení pro vytváření hmatového písma, např. Braillova, nebo reliéfních grafických znaků a záznamů pro nevidomé, a z bodu 72 společné zprávy k novele tohoto zákona položku 8471 20 - Pouze počítače speciálně upravené pro nevidomé. Místo tohoto všeho nově zařadit do přílohy jedinou položku, která by zněla takto: 8471 - Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky, magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení na zpracování dat, jinde neuvedená ani nezahrnutá - pouze zařízení speciálně určená pro osoby se zdravotním postižením. Tím bude zajištěno, že i nám dosud neznámé elektronické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením, které mohou výrazně ulehčit jejich návrat do života, budou moci být správně zařazeny, aniž bychom museli měnit v budoucnu zákon.

Pokud by tento návrh nebyl přijat, je nejvýše nutné alespoň opravit chyby v číselném zařazení následujících položek. Tzn. v příloze 1 položku 8471 9290 - Ostatní - Braillská tiskárna pro nevidomé, nahradit položkou 8471 9220 - Tiskárny - Braillská tiskárna pro nevidomé. A v příloze 1 položku 8471 9990 - Ostatní - pouze zařízení pro vytváření hmatového písma, např. Braillova, nebo reliéfních grafických znaků a záznamů pro nevidomé nahradit položkou 8471 9980 - Ostatní - pouze zařízení speciálně určená pro osoby se zdravotním postižením.

O těchto návrzích je sice možno hlasovat samostatně, ale nedává to valný smysl.

Druhý můj návrh reaguje na změnu, která zřejmě proběhla v průběhu platnosti zákona, neboť tři zde uvedené položky začínající čtyřčíslím 4802 již v nomenklatuře neexistují a jim příslušné zboží je v celním sazebníku uvedeno pod jinými čísly a s nepatrně modifikovaným textem.

Navrhuji proto z přílohy č. 1 zákona č. 588/92 vypustit položky uvedené čtyřčíslím 4802 a nahradit je položkami 4802 52 - Papíry o plošné hmotnosti 40 gramů na metr čtvereční nebo však vyšší, ne však vyšší než 150 gramů na metr čtvereční - pouze Braille papír. 4802 53 - Papíry o plošné hmotnosti vyšší než 150 gramů na metr čtvereční - pouze Braille papír, a položku 4802 60 - Papíry ostatní - pouze Braille papír. Protože jde prakticky pouze o legislativní změnu, navrhuji hlasovat o tomto návrhu jako celku. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Pávovi za jeho vystoupení a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, dovolím si vznést dva velmi stručné pozměňovací návrhy k novele zákona o dani z přidané hodnoty.

První návrh se týká horní daňové sazby, která po novu bude nazývána základní sazbou daně a je stanovena ve výši 22%. Já se domnívám, že tato sazba je zbytečně vysoká. Chtěl bych argumentovat argumenty Ministerstva financí v minulém roce, kdy nás ubezpečovali, že v průběhu dvou, maximálně tří let přejdeme na vlastně evropský standard, jehož maximum je 19% a který musí splňovat každá země, která chce podat přihlášku do Evropské unie. Domnívali jsme se tedy, že každoročně bude z 22% postupně ubíráno, rok 1996 je tedy dnes znovu zastavením. To je jeden důvod. Víceméně řeknu důvod, který by nás více přiblížil k daňovému standardu ekonomického okolí, v němž bychom se chtěli pohybovat.

Druhý důvod je důvod pragmatický. Myslím si, že snížení této horní hranice daňové sazby by nebylo fiskálně nějak dramatické, naopak by podle mého názoru mohlo pomoci přibrzdit inflaci, která - zdá se - se rozvíjí trochu více, než činí vládní odhad, tzn. toto opatření by mohlo podržet růst cen kolem ročních 10 procent dynamiky.

Abych byl tedy přesný, hovořím k bodu 8 na str. 2 společné zprávy a doporučuji nahradit číslovku 22 číslovkou 20.

Druhý návrh se vztahuje k dosti zde diskutované příloze číslo 1. Dovolím si přednést jeden rozšiřující návrh do přílohy číslo 1. Myslím si, že návrh, který plně splňuje kritéria, s kterými je tato příloha konstruována. Doporučuji tedy rozšířit o novou položku takto:

Číslo celní zbožové nomenklatury 84-19-89-95, text po pomlčce: - pouze sterilizační konventory pro likvidaci nemocničního odpadu.

Řekl jsem, že to odpovídá logice této přílohy. Jedná se o zařízení, která jsou nesporně ekologická zařízení, která by odstranila různá provizoria u našich nemocnic, spalovny, které zpravidla jsou předmětem obecné kritiky nejen v blízkosti nemocnic, ale i v širším okolí. To za prvé.

A druhý zcela logický důvod spočívá v tom, že nemocniční zařízení není plátcem daně z přidané hodnoty, nemá tedy šanci si odpočítat v jiných položkách daň z přidané hodnoty a více méně tedy tato sazba pouze prodražuje nákup těchto ekologických zařízení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi a s faktickou poznámkou vystoupí místopředseda Jiří Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pane místopředsedo, zcela mimo téma, ale přesto žádám o velkou pozornost zde i v předsálí, protože asi bych měl dneska vsadit nějakou loterii, protože jedna věc, kterou jsem našel - a vyzývám majitele, kterému by mohly brýle chybět - a jsou to brýle značky Revert.

A druhá, ještě zajímavější věc je klíček od automobilu značky Volvo. Pokud by náhodou někomu scházel, tak prosím, ať se u mne přihlásí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Jsem rád, že náš parlament má svého Davida Copperfielda, který tahá zajímavé předměty z kapes a protože nikdo jiný se nehlásí do rozpravy... Pan poslanec Wagner do rozpravy ještě?... Ne, tak rozpravu končím a dovolíte-li, myslím, že bychom měli přerušit projednávání tohoto bodu. (Poslanec Wagner se hlásí s tímtéž návrhem) Ano, takže jsem rád, že jsem vzácně zajedno s panem poslancem Wagnerem, takže ve vzájemné shodě se společným zpravodajem přerušuji projednávání tohoto bodu. Věřím, že pozměňovací návrhy, které zazněly, dostanou písemnou podobu tak, abychom při hlasování je mohli mít před sebou a tak aby se mohly stát případně námětem pro jednání klubů.

Takže předpokládám, že není námitek proti tomu, abychom přikročili k dalšímu bodu, kterým je

XIV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních

ve znění pozdějších předpisů

Zákon měl sněmovní tisk 1676 a z pověření vlády návrh zákona odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, takže mu dávám slovo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády předkládám návrh novely zákona o spotřebních daních.

Chtěl bych zdůraznit, že tento návrh novely zahrnuje především legislativně technické úpravy, které zjednodušují správu daně, dále návrh na zrušení nižších sazeb daně z piva vyráběného v tzv. malých nezávislých pivovarech, dále zvýšení sazby spotřební daně z cigaret a nový způsob zdanění cigaret, při kterém bude daň placena již při nákupu tabákových nálepek.

Zahrnutí spotřební daně do ceny tabákových nálepek může účinněji bránit daňovým únikům. Vychází se z toho, že výrobce nebo dovozce cigaret bude povinen zaplatit spotřební daň nejdéle do 60 dnů od nákupu tabákových nálepek. Navržený způsob zdanění cigaret především eliminuje daňové úniky v případě, kdy firma, která se označuje za výrobce nebo dovozce cigaret, legálně nakoupí tabákové nálepky a použije je na pašované nezdaněné cigarety. Přitom po nákupu zmizí a kontrolní orgány nebo policie již viníka nevypátrají.

Aby se nezhoršily platební podmínky plátců daně, je na druhé straně stanovena 60ti denní lhůta, do které musí být tabákové nálepky zaplaceny. Správce daně je oprávněn u nových, neznámých či nejistých subjektů vyžadovat pro poskytnutí daňového úvěru bankovní záruku, která zajistí výběr daně od ručitele v případě, že plátce ve stanovené lhůtě daň nezaplatí. Tím, že spotřební daň bude zahrnuta do ceny tabákových nálepek, se změní i legislativní postavení plátce i správce daně. Správce daně již nebude povinen předkládat daňová přiznání, odvádět denní zálohy apod. Tak se postup při správě spotřební daně cigaret bude lišit od postupu správy daně u ostatních vybraných výrobků. Zejména zrušení povinnosti odvádět denní zálohy znamená značnou administrativní úlevu pro plátce i správce daně. Z novely zákona vyplývá, že u výrobce nebo dovozce cigaret, který nesplnil povinnosti značení cigaret, bude za klíčový moment považováno vyskladnění výrobku či překročení hranic při dovozu cigaret.

Způsob odvodu spotřební daně u cigaret, ten, který je předmětem návrhu, uplatňuje 5 států Evropské unie už několik desítek let s dobrými zkušenostmi.

Za vstřícný krok vůči daňovým poplatníkům dále je třeba pokládat v novele obsažené zrušení kategorie tzv. "středních plátců daně", to je plátců daně, kteří mají měsíční daňovou povinnost vyšší než 100 000 korun měsíčně a nižší než 2 mil. korun měsíčně. Tito plátci nebudou muset tak, jak tomu bylo dosud, odvádět zálohy na daň jednou za měsíc.

Navíc se limit pro odvod denních záloh zvyšuje na 5 mil. korun daňové povinnosti za měsíc.

Zvýšení spotřební daně u cigaret o 9 haléřů na 1 kus, to je zhruba o 2,20 Kč na krabičku včetně 22% sazby daně z přidané hodnoty, by mělo zvýšit příjmy státního rozpočtu zhruba o 2 mld. korun.

Vážená Poslanecká sněmovno, doporučuji vám, abyste návrh novely zákona o spotřebních daních schválili. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Kočárníkovi a prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů pan poslanec Stanislav Pěnička a informoval nás o jednáni ve výborech.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, po vyčerpávajícím slově pana ministra jen stručně. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/92 Sb., o spotřebních daních, projednaly výbory hospodářský, zemědělský a rozpočtový. Novela zahrnuje zjednodušení administrativní náročnosti, zpřesňují se některá legislativně technická ustanovení a v některých návrzích jde o zamezení daňových úniků, jako je např. zahrnuti daně z cigaret do cen tabákových nálepek.

Také nulová sazba daně u technických benzinů je krok správným směrem a jsem toho názoru, že řešení problémů daňových úniků při používání benzinu není v celoplošném zavedení spotřební daně, ale v zavedení jasného a přehledného systému evidence a kontroly jejich použití.

Vážený pane předsedající, končil bych. Prosím o otevření rozpravy k novele o spotřebních daních, do které bych se přihlásil jako první.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, respektuji vaše přání, ale jenom potud, že vás mohu zařadit do pořadí a v tuto chvíli máte pořadové číslo 5. Mám tady písemné přihlášky některé staršího data než je dnešní den. Zaznamenávám si vaši přihlášku do rozpravy. Bohužel jednací řád neumožňuje, aby společný zpravodaj se těšil nějakým privilegiím.

Slovo dostane jako první poslanec Robert Kolář, dále je přihlášen pan poslanec Recman, Koháček, Mach a pěnička.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k projednávanému tisku. Týká se původního vládního návrhu, kde navrhuji v § 19 odst. 1 za slovy "motorové nafty" vypustit závorku (vyjma bionafty), následuje čárka a vkládá se slovo "bionafta".

Dále v § 19 odst. 3 zní: "Bionaftou se pro účely tohoto zákona rozumí paliva a maziva biologicky odbouratelné minimálně z 90% za 21 dní podle mezinárodního testu CECL 33-T-82, přičemž jednu ze složek bionafty tvoří metylestery kyselin obsažených v různých tucích a olejích.

Dále v § 22 se pod číselným kódem nomenklatury celního sazebníku 3823 zavádí nová podpoložka - bionafta ve smyslu § 19 odst. 3, sazba daně 0 Kč/T.

V podstatě jde o to, že pokud by byla schválena novela zákona v té podobě, jak ji projednáváme, tak by se výrazně zvýšila výrobní cena bionafty asi na 17 Kč a mnou navrhované řešení umožňuje, že bionafta se stane předmětem spotřební daně se sazbou 0 a na základě toho bude možno uplatňovat nárok na odpočet u zdaněných surovin, které se používají pro výrobu bionafty. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertovi Kolářovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Recman.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, vážená sněmovno, můj pozměňovací návrh se týká bodu 19 sněmovního tisku 1676 na str. 4.

V tomto bodu je formulován návrh, podle kterého je spotřební daň vrácena osobám jiných států, které nemají trvalý pobyt v tuzemsku a dále diplomatickým misím, konsulátům a mezinárodním organizacím.

Ministerstvo financí má stanovit způsob vrácení daně vyhláškou, na jejímž základě se bude vracet daň diplomatům a zároveň nahradit současnou praxi, kdy diplomaté mohou nakupovat bez daně pouze ve vybraných obchodech.

Vlastní text novely zákona však připouští výklad, že vyhláška by mohla zavést režim, kdy daň bude vrácena všem občanům cizího státu za uskutečněné nákupy zboží. To pravděpodobně Ministerstvo financí ve smyslu důvodové zprávy nezamýšlelo a nebylo by ani vhodné zvýhodnit takto nákupy turistů. Jedná se o shodný problém, který byl řešen a ošetřen ve sněmovním tisku 1792, což je daň z přidané hodnoty na str. 8 společné zprávy. Jedná se o bod 64.

Navrhuji proto upravit obdobně i text bodu 19 sněmovního tisku 1676 na str. 4, který by zněl takto: "19. § 12 odst. 3 zní:

"(3) Dan za uskutečněné nákupy vybraných výrobků je vrácena

a) diplomatickým a zvláštním misím a konsulárním úřadům cizích států,

b) mezinárodním organizacím,

c) osobám jiných států, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 18)"

Dále by pokračoval původní text, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 1676.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Prosím, aby se slova ujal poslanec Petr Koháček a připravil se Karel Mach.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, na minulé plenární schůzi Poslanecké sněmovny jsme požádali o stažení z programu minulé schůze návrhu zákona, který jsme podali s kolegou Paynem a který se týkal zvýhodnění malých pivovarů, pokud jde o spotřební daň.

Tento svůj návrh jsme pozastavili proto, že jsme věděli, že na této schůzi budeme projednávat identický návrh vlády, která v širší novele navrhuje i to, co jsme my navrhovali v novele užší, jednostranně zaměřené.

Proto si dovoluji navrhnout vypustit ze společné zprávy ustanovení, které se týká bodů 3, 42 a 43 a článku II. Jinými slovy, aby bylo úplně jasné, navrhuji vrátit body 3, 42 a 43 a čl. II ve znění vládního návrhu tak, aby bylo zvýhodnění malých pivovarů z našeho zákona o spotřební dani vypuštěno a pro všechny pivovary platily stejné podmínky, aby byla zachována neutralita této daně a nezvýhodňovala jedny podnikatele proti druhým a nepůsobila nám i komplikace při stanovování daně pro piva dovážená ze zahraničí. Nedomnívám se, že bych měl nyní svůj návrh více a podrobněji zdůvodňovat, a proto jsem se omezil na tato slova a věřím, že v tyto dny bude sněmovna mému návrhu již příznivě nakloněna. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Koháčkovi, prosím, aby se slova ujal poslanec Karel Mach, připraví se pan poslanec Stanislav Pěnička.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, chtěl bych v podstatě podpořit návrh pana poslance Koláře. Chtěl jsem o tom též hovořit, to znamená o nutnosti úpravy předloženého textu z hlediska výrobců bionafty konkurenceschopnosti na trhu. Protože se mi zdá, že náš návrh je propracovanější a je konzultován ještě v odpoledních hodinách s ministrem financí, tak si myslím, že jej předložíme a bylo by asi na výboru nebo společném zpravodajovi, aby řekl, který je kvalitnější a přijmout ten, který je potřeba. Přesto ho přečtu.

Dovolím si krátké zdůvodnění, které nepadlo, a několik čísel. V návrhu novely zákona o spotřebních daních a ve společné zprávě se odráží úmysl zabránit daňovým únikům tím, že se zdaní polotovary pro výrobu bionafty. Tento záměr je sice správný, ale jeho důsledné uplatnění by mohlo znamenat likvidaci i těch výrobců bionafty, kteří se nezpronevěřili původnímu záměru vyrábět bionaftu ze skutečně přírodních surovin, tj. z metylesteru řepkového oleje.

Proto bych navrhoval upravit definici bionafty tak, aby bylo stanoveno, že bionafta musí obsahovat metylester řepkového oleje.

Za druhé umožnit výrobcům klasické bionafty udržet jejich daňové zvýhodnění tak, aby bionafta i nadále byla konkurenceschopnou vůči motorové naftě i při platnosti opatření, které budou bránit daňovým únikům.

Podpořit omezení daňových úniků tím, že Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství bude vydávat povolení pro výrobu bionafty a tak bude mít jednoznačnou evidenci takových výrobců a bude moci snáze uplatňovat kontrolu a jiná opatření proti vzniku daňových úniků.

Navržené změny vládního návrhu zákona zdokonalují systém boje proti daňovým únikům a přitom respektují důvody, pro které bionafta není zdaněna spotřební daní.

Předložené pozměňovací návrhy tak tvoří jeden celek. Proto doporučuji, aby se o nich hlasovalo najednou, a ne postupně, podle bodů.

Nyní předložím vlastní, konkrétní pozměňovací návrhy.

V bodu 15 vládního návrhu zákona se na konci připojuje tento text: "Při uplatněni nároků na vrácení daně při převzetí na sklad, plátce zdaněných vybraných výrobků vstupujících jako materiál do vyráběné bionafty, podle § 19 odst. 3, je plátce povinen doložit nárok na vrácení daně povolením k výrobě bionafty, podle § 19 odst. 3, které vydává Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem zemědělství."

Za druhé. V bodu 33 vládního návrhu zákona se za slova "V § 19 odst. 1 " vkládají slova "s výjimkou bionafty"; nahrazují se slovy "bionafta" a za slova "lehké topné oleje" se vkládá slovo "se". Poznámka. Úvod k textu bodu 33 tedy bude znít takto: "V § 19 odst. 1 se slova (s výjimkou bionafty) nahrazuji slovy "bionafta", "lehké topné oleje se nahrazují".

Za třetí. Za bod 33 vládního návrhu zákona se doplní nový bod 34, který zní: "V § 19 odst. 3 se na konci připojuje text "přičemž jednou ze složek bionafty musí být metylestery kyselin obsažené v různých tucích a olejích".

V bodu 36 vládního návrhu zákona se na konci připojuje tento text: "V položkách 2710, 3403 a 3823 se ve sloupcích text a sazba doplňují nové řádky: bionafta, ve smyslu § 19 odst. 30 Kč na tunu."

Za další. V článku 5 se za slova bodu 3 vkládají slova 15 a za slova 33 se vkládají slova 34.

Ještě bych řekl několik prostých čísel. V současné době čistá bionafta bez DPH, cena se pohybuje 16 Kč za litr; s DPH 17 Kč za litr. Směs třetiny bionafty a 2 třetiny komponentů stojí bez DPH 11 Kč a s DPH u čerpacích stanic 14 Kč pro maloodběr, čerpačky a 12 Kč velkoodběr v cisternách u větších spotřebitelů. Kdežto u motorové nafty jsou ta čísla 12,30 a 11 - 12 Kč bez DPH a 15,30 - 16 u maloodběrů a 13 a 14 u velkoodběrů.

Čistá bionafta bez spotřební daně s 5% DPH je konkurenceschopná naftě motorové. Bez těchto opatření je logické, že by nikdo bionaftu nespotřebovával a také by na ni nejezdil, protože to není důvodné. Děkuji vám za pozornost. (Text samozřejmě předám písemně.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP