Pátek 26. května 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa a zaregistrovali se, abychom mohli přistoupit k závěrečnému hlasování o vládním návrhu zákona o vinohradnictví a vinařství.

Dámy a pánové, chystám se dát hlasovat o návrhu zákona, je nás tady evidentně víc než 76, znovu prosím, abyste se zaregistrovali a prosím o klid.

Budeme nyní hlasovat o vládním návrhu zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů podle sněmovního tisku 1602, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1739 včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 172. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 130 pro, nikdo proti, 20 se zdrželo. Děkuji panu ministru Luxovi a panu společnému zpravodaji poslanci Uřičářovi.

Dámy a pánové, v průběhu projednávání minulého bodu jsme obdrželi na lavice sumu pozměňovacích návrhů k tisku 1444, což je vládní návrh zákona o státní sociální podpoře. Podle mého názoru nic tedy nebrání ve smyslu našeho minulého usnesení nebo rozhodnutí tomu, abychom přistoupili k doprojednání tohoto bodu pořadu. Prosím pana ministra Vodičku a pana společného zpravodaje Václava Krásu, aby zaujali svá místa. Chci se zeptat zástupce navrhovatele pana ministra Vodičky, zda si přeje přednést závěreční slovo. (Ano.) Prosím pana ministra, aby přistoupil k řečništi.

XXXIII.

Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, podle

sněmovních tisků 1444 a 1629

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, předsedo, vážený pane premiére, vážení kolegové z vlády, dámy a pánové, máme před sebou 209 pozměňovacích návrhů, což není až tolik po té minimálně pětihodinové rozpravě, která se k tomuto zákonu ve sněmovně odvíjela. Debata byla víc politickou debatou a řekl bych, že zcela očekávatelnou, protože podobný návrh sociálního zákona vždy takovou politickou debatu vyvolá. Chtěl bych poděkovat všem poslancům, kteří podali pozměňovací návrhy, protože tím velice konstruktivně přistoupili k projednávání tohoto zákona. Myslím, že má pravdu i pan poslanec Dobal, když říká, že podobný typ zákona vždy potřebuje široký konsenzus ve společnosti, v tomto případě demokratické společnosti. Společnost, veřejnost zastupují svobodně zvolení zástupci, kterými jsou poslanci, a myslím, že ve sněmovně minimálně od 27. ledna, kdy paragrafované znění tohoto zákona přišlo do sněmovny a bylo rozdáno poslancům, se tento konsenzus na všech možných grémiích, úrovních ve výborech, v kuloárech, klubech hledal. Svým hlasováním o konečné podobě tohoto zákona rozhodnete.

Co se týče trestních oznámení, nevím, jestli se ještě někdy uvidíme. Rozhodně by mně vaše společnost chyběla. Ale pokud jde především o to druhé trestní oznámení, které z tohoto místa učinil pan poslanec Grulich, chtěl bych připomenout, že dne 14. prosince loňského roku Parlament přijal zákon o státním rozpočtu na rok 1995. V jeho rámci schválil i rezervu na sociální účely v kapitole Všeobecná pokladní správa ve výši 1 miliardy korun. Ve zdůvodnění této rezervy bylo jasně řečeno, že volné prostředky této rezervy mohou být využity k finančnímu zabezpečení nové organizace státní podpory a pomoci. Na základě takto koncipovaného a Parlamentem schváleného užití rozpočtových prostředků v roce 1995 vláda přijala usnesení o organizačním zabezpečení státní sociální podpory a uložila ministru vnitra, financí a mne, abychom zahájili realizační kroky. Tolik na vysvětlenou a možná na připomenutí poslancům, kteří rozhodovali o státním rozpočtu na tento rok a možná už pozapomněli na drobnost, kterou tento zákon obsahoval. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a nyní dávám slovo zpravodajovi garančního výboru, aby se vyjádřil k rozpravě. Pani poslankyně Fischerová se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, chtěla bych jenom připomenout, že pozorní poslanci nepřehlédli a doufám, že nepřeslechli, že jsem usnesení, které vydala vláda, citovala.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana poslance Krásu, aby se ujal slova a vyjádřil se k rozpravě.

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, páni poslanci, dovolte, abych vás seznámil s průběhem rozpravy k zákonu o státní sociální podpoře - tisk 1444 - který jsme projednávali ve znění tisku 1629.

V rozpravě vystoupilo celkem 15 poslankyň a poslanců. pozměňovací návrhy k jednotlivým ustanovením zákona máte všichni před sebou na lavicích, takže budu jenom velmi stručně říkat jména paní poslankyň a pánů poslanců a čísla jednotlivých pozměňovacích návrhů, případně návaznosti tam, kde by se jednotlivá hlasování nemohla uskutečnit, protože jsme o návrhu již před tím hlasovali.

První v rozpravě vystoupila paní poslankyně Fischerová, která přednesla celkem 6 pozměňovacích návrhů. První návrh se týká § 17. Jako zpravodaj nedoporučuji, pan ministr jako předkladatel také nedoporučuje k přijetí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím, aby jednotliví navrhovatelé případně zvážili své upřesnění zejména v tom, které návrhy máme považovat za samostatné a které jsou tak provázané, že by o nich bylo dobře hlasovat dohromady.

Nic nebrání tedy tomu, abychom hlasovali o prvním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Fischerové.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 173. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 78 proti, 19 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Druhý návrh se týká také § 17, ale není totožný s prvním návrhem a musíme dát o něm hlasovat. Jako zpravodaj nedoporučuji, pan ministr jako navrhovatel také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasováni č. 174. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 60 pro, 80 proti, 27 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Třetí návrh se týká koeficientu. Domnívám se, že můžeme dát hlasovat společně o obou koeficientech, jestli paní poslankyně bude souhlasit. Ministr jako navrhovatel nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, není námitek. Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 175. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 86 proti, 24 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Čtvrtý návrh se týká § 20 - je to zvýšení koeficientu. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 176. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 70 pro, 87 proti, 14 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Pátý návrh paní poslankyně se týká výše pohřebného. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 177. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 72 pro, 73 proti, 22 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Poslední návrh paní poslankyně se týká zmocnění pro vládu. Já doporučuji k přijetí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 178. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 152 pro, 5 proti, 12 se zdrželo.

Poslanec Václav Krása: Druhá v rozpravě vystoupila paní poslankyně Lagová, která nepřednesla žádný pozměňující návrh.

Třetí v rozpravě vystoupila paní poslankyně Mazalová. První její návrh se týká § 2. Jde o to přesunout přídavky na dítě mezi dávky netestované. Nedoporučuji, pan ministr také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 179. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 70 pro, 80 proti, 20 se zdrželo.

Další návrh je myslím totožný s návrhem, o kterém jsme už hlasovali. Hlasovat o něm tedy nebudeme. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Další v rozpravě vystoupil pan poslanec Štrait. Je však třeba říci, že o jeho prvním návrhu v prvním bodě jsme již hlasovali v případě paní poslankyně Mazalové, takže by šlo v prvním bodě hlasovat pouze o zdravotním příspěvku, jestli pan poslanec Štrait s tím takto souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Souhlasí, děkuji. Budeme hlasovat o větě "Pod číslem čtyři se zařazuje nová dávka zdravotní příplatek."

Poslanec Václav Krása: Ano. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 180. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 89 proti, 22 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: O druhém bodu nelze hlasovat, protože byl vázán na bod jedna, takže můžeme hlasovat až o třetím bodě pana poslance Štraita. Jedná se o odpočitatelné položky. Pan ministr nesouhlasí, já také nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 181. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 81 proti, 28 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Ve čtvrtém návrhu pana poslance Štraita se jedná o posuzované osoby. Byl by to vážný zásah do zákona a vlastně zákon by tím ztrácel značně smysl. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 182.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 51 pro, 92 proti, 25 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Pátý návrh se týká také společně posuzovaných osob, a to rodin bez dětí. Byl by to také vážný zásah do zákona. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 183. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 89 proti, 18 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Šestý návrh pana poslance Štraita byl vázán na hlasování v případě paní kolegyně Mazalové, to bylo přeřadit přídavky na děti do netestovaných dávek. Nelze o něm podle mého mínění hlasovat.

Sedmý návrh se týká koeficientu, musíme o něm hlasovat. Stanovisko pana ministra je negativní, moje také.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 184. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 72 pro, 86 proti, 12 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Osmý návrh pana poslance Štraita se týká příspěvku na bydlení, je to zvýšení koeficientu. Pan ministr nesouhlasí, já také nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Zahájil jsem 185 hlasování.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 71 pro, 89 proti, 12 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Další návrh pana poslance Štraita je vázán podle mého mínění na neschválený bod 8 a nelze o něm hlasovat.

Desátý návrh pana poslance Štraita - je to rozšíření příspěvku na dopravu o městskou dopravu. Pan ministr nesouhlasí, já také nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme hlasovat o tomto návrhu v hlasování číslo 186.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 87 proti, 17 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: O návrhu číslo 11 pana poslance Štraita nelze hlasovat, protože nebyl schválen zdravotní příspěvek v případě jeho prvního bodu, který předložil.

Totéž se týká bodu 12.

U bodu 13 by došlo ke zhoršení a k větší administrativní náročnosti, protože by všichni museli dávat souhlas s poskytováním dávky. Pan ministr nesouhlasí, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 187. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 98 proti, 18 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: O návrhu číslo 14 nelze hlasovat, protože jsme neschválili zdravotní příspěvek.

Návrh číslo 15 - lze o něm hlasovat, ale protože nemáme nikde definovány náhrady, vypadla by ta část, kde by bylo jasné, kdo dává potvrzení o zaplacení nájemného. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nicméně hlasujeme o tomto návrhu v hlasování číslo 188.

Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 94 proti, 19 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: O bodu číslo 16 nelze hlasovat, protože jsme neschválili příspěvek na zdravotní péči.

O bodu 17 jsme již hlasovali v případě paní poslankyně Fischerové. Týká se to § 80, tj. zmocnění pro vládu.

To jsou všechny pozměňovací návrhy pana poslance Štraita.

Další v diskusi vystoupili pan poslanec Loukota, pan poslanec Štambera a pan poslanec Kačenka, z nichž ani jeden nepřednesl žádný pozměňovací návrh. Další v rozpravě vystoupila paní poslankyně Marvanová, která přednesla dva pozměňovací návrhy. Je to vlastně jeden pozměňovací návrh, protože je provázán § 24 s § 25. Doporučuji proto, abychom o nich hlasovali společně, jestli paní poslankyně souhlasí. Doporučuji tento pozměňovací návrh schválit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 189. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 148 pro, 9 proti, 9 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Další vystoupila v rozpravě paní poslankyně Váchalová, která přednesla dva pozměňovací návrhy. Pan ministr první návrh nedoporučuje. Já se nevyjadřuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 190. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 95 pro, 26 proti, 47 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Krása: Druhý návrh paní poslankyně Váchalové - domnívám se, že je provázaný a že lze o něm hlasovat společně. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 191. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 77 pro, 70 proti, 26 se zdrželo.

Nepletu-li se, byl to poslední pozměňovací návrh.

Poslanec Václav Krása: Ano, to byl poslední pozměňovací návrh. Dále ještě vystoupili v diskusi pan poslanec Gjurič, pan poslanec Dobal, pan poslanec Macháček, paní poslankyně Kolářová a pan poslanec Valenta.

Ještě bych chtěl upozornit, že pan poslanec Wagner ve svém vystoupení hovořil o zřízení vyšetřovací komise. Nevím, jestli to byl procedurální návrh nebo ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím, že by bylo správné o tom hlasovat po skončení tohoto bodu jako o návrhu na zařazení nového bodu "Zřízení vyšetřovací komise". Tak nějak bych to chápal. Jsou to tedy všechna hlasování o pozměňovacích návrzích. V tomto okamžiku se přihlásil pan poslanec Gross a jako předseda klubu má právo vystoupit. Potom pan poslanec Exner.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane premiére, dovolil bych si požádat o pětiminutovou přestávku na jednání klubů a aby to mohlo být skutečně 5 minut, nebudeme ani odcházet ze sněmovny, ale poradíme se zde.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vyhovuji žádosti klubu sociální demokracie a zahájíme jednání v 16.45 hodin.

Dámy a pánové, došlo ke změně. Na žádost předsedů klubů opravuji své rozhodnutí předsedajícího a budeme pokračovat v 16.55 hodin.

(Schůze přerušena v 16.40 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, přestávka na jednání klubů i se značnou rezervou skončila, chystám se pokračovat v jednání. O slovo se přihlásil pan poslanec Exner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP