Pátek 26. května 1995

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane místopředsedo, vážení zástupci vlády, vážení kolegové a kolegyně, Komunistická strana Čech a Moravy má výhrady a vznesla řadu připomínek k návrhu nového systému sociální politiky, který je panem ministrem Vodičkou charakterizován prostřednictvím tří pilířů. Důchodovým pojištěním, státní sociální podporou a sociální pomocí. Jeho nedostatky vidíme především ve zbyrokratizování celého systému, a tím ve zhoršení sociální pozice občanů, zvláště při snížení výdajů na tuto oblast, a fakticky ve snížení celkových příjmů občanů v rámci sociálních příjmů. Zbyrokratizování znamená i zvýšení na provoz systému, více úředníků. Stát se tak z pozice dříve paternalistické stává prostřednictvím těchto úředníků soudcem nad určitými sociálními situacemi občanů. Toto vše se týká návrhu zákona o státní sociální podpoře.

Na základě tohoto zákona má do budoucna dojít k reálnému snížení sociálních dávek. Problematické vyvrcholení způsobu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně, nepřijetím věcných pozměňovacích návrhů, které by zlepšily návrh zákona, a vážné důsledky jeho přijetí pro občany, nás vedou k tomu, že pro zákon nebudeme hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Budeme nyní hlasovat o vládním návrhu zákona o státní sociální podpoře podle sněmovního tisku 1444 ve znění doporučeném usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 192. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 100 pro, 67 proti, 6 se zdrželo.

Dámy a pánové, tím jsme projednali tento bod programu. Děkuji pro tento okamžik panu ministru Vodičkovi a panu společnému zpravodajovi Krásovi.

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, což je

XXXIX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona

o státní sociální podpoře

Předložený vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1471. K němu nebyla vypracována společná zpráva výborů, ale zpráva o projednání ve výborech, která nám byla rozdána jako sněmovní tisk 1630. Zpráva obsahuje především znění návrhu zákona jak je doporučuje schválit v souladu se svým usnesením garanční výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

Dříve než začneme s vlastním projednáváním, navrhuji vám proto, abychom předložený návrh zákona projednali ve znění doporučení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Je to postup, který jsme už několikrát použili. Ve smyslu jednacího řádu bychom o proceduře měli rozhodnout před projednáváním věci.

Kdo je pro přijetí tohoto postupu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 193. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 86 pro, 32 proti, 24 se zdrželo.

Nyní dávám slovo ministru práce a sociálních věcí panu Jindřichu Vodičkovi., aby nám vládní návrh odůvodnil.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení ministři, dámy a pánové, na zákon o státní sociální podpoře navazuje další návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s jeho přijetím. Návrh vyplývá z nutnosti promítnout změny vyplývající ze zákona o státní sociální podpoře do jiných zákonů.

Návrhem zákona dochází ke změně více než dvou desítek zákonů jako důsledek přijetí zákona o státní sociální podpoře. Ke změně dochází především v právních předpisech upravujících sociální nároky, protože řada dávek dosud poskytovaných v rámci nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení popřípadě jako státní sociální dávky, byla do státní sociální podpory převzata, nebo jí nahrazena. V návaznosti na tuto skutečnost dochází ke změně předpisů upravujících organizaci a řízení této oblasti.

V řadě dalších norem jako jsou zákony pracovně právní, mzdové, daňové, procesní a podobně je třeba upravit terminologii s ohledem na změnu některých pojmů v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře. Uvedené změny mají jen dílčí charakter a jsou v zásadě legislativně technické povahy. Výjimku tvoří jen novela zákona o životním minimu uvedená v článku 11, kde se kromě toho, že se vymezuje shodně osobní rozsah a praktický okruh započitatelných příjmů s úpravou obsaženou v zákoně o státní sociální podpoře, mění i podmínky pro úpravu částek životního minima. Zatímco podle dosud platné úpravy se vláda zmocňuje, aby nařízením zvýšila částky životního minima, jakmile index životních nákladů zaměstnaneckých domácností v nízkém příjmovém pásmu vzroste alespoň o 10%, navrhuje se podle předloženého zákona provést zvýšení životního minima, jestliže souhrnný index spotřebitelských cen vzroste od předchozího ustanovení těchto částek o 5%. Stanovení příznivějších podmínek pro zvýšení životního minima se bude zprostředkovaně odrážet i v dynamice celého systému státní sociální podpory.

Dámy a pánové, předložený návrh zákona vychází z nutnosti provést změny v dalších předpisech s ohledem na nutnou provázanost zákona v našem právním řádu a jeho přijetí je nezbytné pro realizaci zákona o státní sociální podpoře. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a táži se zpravodaje garančního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana kolegy Krásy, zda se chce ke zprávě o projednání ve výborech vyjádřit.

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, páni ministři, paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi, abych vás informoval o průběhu projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře tak, jak probíhalo v jednotlivých výborech.

Zákon projednaly ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vládní návrh zákona neprojednal.

Ústavně právní výbor, rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijaly shodná usnesení s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Branný a bezpečnostní výbor a zemědělský výbor ve svých usneseních vzaly na vědomí vládní návrh zákona s úpravami navrhovanými v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahraniční výbor vzal vládní návrh zákona na vědomí.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti vyslovil s vládním návrhem zákona souhlas, s tím, že doporučil upravit účinnost zákona k 1. lednu, a dále doporučil celkově uvést předlohu do souladu s tiskem 1444, potažmo 1629, tak jak jsme zákon o státní sociální podpoře projednávali. Myslím, pane předsedající, že můžete dát otevřít rozpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a otevírám rozpravu, do které se dosud přihlásil pan poslanec Krása, paní poslankyně Lagová a pan poslanec Štrait. Prosím pana kolegu Krásu, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Krása: V souvislosti s přijetím pozměňovacího návrhu paní poslankyně Váchalové dávám pozměňovací návrh k tisku 1630, a to proto, aby byl v souladu zákon o státní sociální podpoře se zákonem, který mění některé zákony v souvislosti se státní sociální podporou.

Konkrétně dávám pozměňovací návrh k § 6 odst. 2, kde za text "za příjem se nepovažuje část sociálního příplatku náležející ze zdravotních důvodů" se doplní text "a zvýšení důchodu pro bezmocnost". To je celý pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pani poslankyni Lagovou, aby se ujala slova, připraví se pan poslanec Štrait.

Poslankyně Hana Lagová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si předložit pozměňovací návrhy k parlamentnímu tisku 1471.

V čl. V jej doporučuje měnit a doplnit takto: zůstává nedotčeno uvození, to znamená odkazy na jednotlivé měněné a doplňované zákony, a další ustanovení doporučuji měnit a doplnit takto:

Bod 1: V § 48 odst. 1 písm. d) slovo "tři" se nahrazuje slovem "čtyři."

Bod 2: V § 49 písm. c) slovo "tři" se nahrazuje slovem "čtyři".

Bod 3: V § 53 odst. 3 slovo "tři" se nahrazuje slovem "čtyři".

Bod 4: V § 103 odst. 1 písm. a) slovo "tří" se nahrazuje slovem "čtyř".

Dále pokračují dva body z původní předlohy, to znamená bod 1 a bod 2 článku V z tisku 1471, pouze se přečíslují na bod 5 a 6.

Následuje bod 7: V § 155 se slovo "tři" nahrazuje slovem "čtyři".

Bod 8: V § 157 odst. 2 se slovo "tři" nahrazuje slovem "čtyři".

Bod 9: V § 157 odst. 3 zní: "Po dobu mateřské dovolené a další mateřské dovolené nemá zaměstnankyně nárok na mzdu. Hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené upravují předpisy o nemocenském pojištění. Ve kterých případech, za jakých podmínek a po jakou dobu náleží hmotné zabezpečení v době další mateřské dovolené stanoví zákon o státní sociální podpoře."

Bod 10: V § 160 odst. 2 ve druhé větě se slovo "tří" nahrazuje slovem "čtyř".

Bod 11 je v podstatě dosavadní bod č. 3 tohoto článku V vládního návrhu a jen se označuje číslem 11.

Několik slov ke zdůvodnění. V souvislosti s návrhem na změnu, která byla schválena, poskytování rodičovského příspěvku ze tří na čtyři roky, je nezbytné upravit příslušná ustanovení zákoníku práce a dát tak do souladu pracovněprávní nároky s nároky na poskytování dávek státní sociální podpory.

Druhý blok pozměňovacích návrhů se týká: za takto pozměněný a doplněný článek V zařadit nový článek VI v tomto znění: "Zákon č. 1/1990 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, se mění a doplňuje takto:

V § 15 odst. 1 písm. a) v bodě l se slovo "tří" nahrazuje slovem "čtyř"." Odůvodnění je v podstatě stejné.

Dosavadní články ve vládní předloze pod číslem VI až XXV se přečíslují na články VII až XXVI.

Článek XXIV vládního návrhu se doplňuje o odstavec, který zní: Odstavec je číslován číslem 4: "Nárok na další mateřskou dovolenou do čtyř let věku dítěte přísluší i zaměstnankyni, jejíž dítě se narodí před 1. říjnem 1995."

K tomu odůvodnění. V tomto případě se jedná o to, aby nárok na další mateřskou dovolenou v délce do čtyř let věku dítěte by měly mít všechny ženy, které jsou v současné době na mateřské dovolené či na další mateřské dovolené, jakož i ty, kterým se dítě narodí před 1. říjnem t.r. Jedná se tedy o to, aby ženám, které jsou zejména na další mateřské dovolené, byl přiznán rodičovský příspěvek podle stávajících předpisů a mohly využít možnosti prodloužit si mateřskou dovolenou a pobírat rodičovský příspěvek podle schváleného zákona o státní sociální podpoře. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslankyni Lagové. S technickým upřesněním, zřejmě svého návrhu, se přihlásil ještě pan kolega Krása.

Poslanec Václav Krása: Omlouvám se, zapomněl jsem říci, že můj pozměňovací návrh se týkal čl. XI.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nyní prosím pana kolegu Štraita, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám jediný pozměňovací návrh, a sice v čl. XI § 7, který zni: "Částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3 se zvýší o růst souhrnného indexu spotřebitelských cen. Zvýšení stanoví vláda nařízením, jestliže souhrnný index spotřebitelských cen vzroste od předchozího stanovení těchto částek o 5%."

Zdůvodnění. Částky životního minima jsou základním parametrem pro stanovení dávek státní sociální podpory. Přes zvýšení životního minima, od listopadu 1991 třikrát, poklesla kupní síla částek, měřeno k roku 1989, o 25 až 30%, a k listopadu 1991 o 8 až 10%. Důsledkem podhodnocené valorizace životního minima dojde k významnému znehodnocení dávek státní sociální podpory. Z uvedených důvodů se pro dorovnání částek životního minima na úroveň roku 1989 navrhuje princip automatické indexace.

Pokud jde o ekonomický dopad, odhadujeme, že automatická indexace životního minima zatíží státní rozpočet částkou cca 900 mil. korun ročně.

Stejně tak i tento návrh, podobně jako u sociální podpory, byl parafován osmi občanskými sdruženími, tak zvanou sociální koalicí, Odborovým sdružením Čech, Moravy a Slezska, koordinačním výborem organizací důchodců, Českým národním hnutím za mír a lidská práva, Jednotným svazem soukromých zaměstnanců, Odborovým svazem pracovníků vydavatelství, nakladatelství a knižního obchodu, Křesťanskosociálním hnutím, Českou radou pionýra a levicovými kluby žen, kterým se zvlášť omlouvám, protože jsem je při minulém návrhu zapomněl. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Štraitovi a uzavírám rozpravu, do které se už nikdo dál nehlásí. V tomto okamžiku bych se rád zeptal pana zpravodaje, jestli si žádá nějakou přestávku na vyhodnocení pozměňovacích návrhů?

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, domnívám se, že vzhledem k tomu, že pozměňovacích návrhů je poměrně hodně, především u paní poslankyně Lagové, bylo by vhodné přerušit projednávání tohoto bodu asi na 10 minut a porovnat si jednotlivé pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Lagová.

Poslankyně Hana Lagová: Chtěla bych jen připomenout, že věcně se jedná o jeden pozměňovací návrh, obsahově. Samozřejmě ten musí být obsažen v řadě dalších zákonů kromě zákoníku práce, ale jinak je to velmi jednoduché. Jde jen o formální stránku věci, která samozřejmě také musí být v pořádku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já jsem tomu také rozuměl jako jednomu pozměňovacímu návrhu. Chci se zeptat pana ministra, zda si přeje vystoupit a zhodnotit rozpravu? Je tomu tak, prosím, ať tak učiní neprodleně.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Pane předsedající, zazněly prakticky dva pozměňovací návrhy. Paní poslankyně Lagová ten fakt, že rodičovský příspěvek bude vyplácen po dobu 4 let, promítla do všech dalších ustanovení, která se ovšem netýkají rodičovského příspěvku. Já bych tuto rozsáhlou úpravu dalších zákonů nedoporučoval. Bude vyplácen rodičovský příspěvek po dobu 4 let, ano, zde nárok vzniká, ale další předpisy, které se týkají jiných záležitostí kolem mateřské dovolené atd. není potřeba zatím upravovat. Kromě toho ten návrh není úplný. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid, abych aspoň já mohl dobře rozumět vyjádření pana ministra.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Čili nedoporučuji tento návrh k přijetí. Je to komplexní pozměňovací návrh.

Druhý návrh podal pan poslanec Štrait, který říká, že nejen to, kdy má dojít k valorizaci životního minima, ale i o kolik má být životní minimum valorizováno. Zákon hovoří o tom, že je valorizováno, že je upraveno. Samozřejmě zákon nepřipouští, ze by mohlo být životní minimum snižováno. Proto i tento návrh zákona, který skutečně znamená automatickou indexaci - jak se o ní zmínil pan poslanec Štrait - nemohu podpořit. Ze známých důvodů nemohu jakýkoli návrh, který by směřoval k jakékoli automatické indexaci jakékoli částky doporučit k přijetí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ještě pan poslanec Krása přednesl třetí návrh, ale přednesl ho jako první, pokud se, pane ministře, chcete vyjádřit k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: S tímto pozměňovacím návrhem souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Chci se zeptat pana poslance Krásy, zda si přeje nějak zhodnotit rozpravu?

Poslanec Václav Krása: pane předsedající, domnívám se, že přejdeme rovnou k pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh jsem přednesl já k čl. 11 § 6.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, vteřinku, paní poslankyně Lagová se hlásí s faktickou poznámkou. Jinak bych rád upozornil kolegy v předsálí, že se pravděpodobně schyluje k hlasování.

Poslankyně Hana Lagová: Já se omlouvám, ale chtěla bych poprosit pana ministra, jestli by byl tak laskav a věcně zdůvodnil, proč odmítá tento pozměňovací návrh, protože v jeho vystoupení to nezaznělo a já bych to velmi ráda slyšela. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pokud si přejete vystoupit, pane ministře, máte možnost. Budeme to brát jako doplněk vašeho závěrečného slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Ano, ještě jednou. V zákoně o státní sociální podpoře, který byl před chvílí sněmovnou přijat, se předpokládá nebo bylo odhlasováno, že doba pobírání rodičovského příspěvku bude 4 roky. Jinak především zákoník práce obsahuje ustanovení o mateřské dovolené, která trvá tři roky. Např. jeden z důvodů, proč neprodlužovat dobu mateřské dovolené, když rodičovský příspěvek se pobírá 4 roky, je ten, že by každý zaměstnavatel podle současné pracovně právní úpravy byl povinen držet místo ženě, která odejde na mateřskou dovolenou po 4 roky, nikoli po 3 roky, jak je tomu dnes. Zena bude mít nárok pobírat rodičovský příspěvek na děti nebo na jedno dítě po dobu 4 let, ale zaměstnavatel bude povinen držet jí místo pouze tři roky, zůstane-li ta úprava tak, jak je dnes. Myslím, že to velice zvýhodní ženy na trhu práce, protože samozřejmě zaměstnavatel, který by byl povinen držet mladé ženě místo po odchodu na mateřskou dovolenou čtyři roky, by pak velmi váhal s tím, aby např. tuto ženu do zaměstnání přijal.

Takže ten návrh, který podala paní poslankyně Lagová, je samozřejmě podle rozboru - protože byl znám mým právníkům ještě před jeho vznesením - navíc nekomplexní. Čili my tímto složitým zákonem, který reaguje na fakt, že byl schválen zákon o státní sociální podpoře, měníme celkem 26 jiných zákonů. Pak samozřejmě takovýto zásah, který zde navrhla paní poslankyně Lagová, takto učinit přímo ve sněmovně, to je druhý důvod, pro který nedoporučuji přijetí tohoto zákona, že nejsou známy veškeré důsledky přijetí tohoto zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. pan ministr doplnil své závěrečné slovo. nyní můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Jako první zazněl pozměňovací návrh pana poslance Krásy, který v podstatě odráží do tohoto zákona změnu, která byla odhlasována v zákoně, který byl projednáván jako předešlý bod. Přejete si, aby návrh zazněl znovu? Je nám všem jasné, v čem je jeho podstata?

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 194. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 138 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Poslanec Václav Krása: Dalším návrhem byl komplexní návrh paní poslankyně Lagové, který se dotýká čl. 5, čl. 6, čl. 15 a čl. 14. Je to komplexní pozměňovací návrh, který se dotýká té změny, že rodičovský příspěvek je vyplácen na 4 roky. pan ministr se k němu vyjádřil nesouhlasně, já také nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Na vaši žádost jsem si dovolil vás odhlásit. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Zahajuji hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Lagové.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 195. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 64 pro, 63 proti, 12 se zdrželo.

Poslanec Václav Krása: Poslední návrh přednesl pan poslanec Štrait. Týká se článku 11 § 7. Raději ho přečtu: "Částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3 se zvýší o růst souhrnného indexu spotřebitelských cen. Zvýšení stanoví vláda nařízením, jestliže souhrnný index spotřebitelských cen vzroste od předchozího stanovení těchto částek o 5%." Pan ministr se k návrhu vyjádřil negativně, já jej také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zahájil jsem hlasování č. 196. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 69 proti, 19 se zdrželo. Nemýlím-li se, jsou to všechny pozměňovací návrhy.

Poslanec Václav Krása: Ano, to jsou všechny pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat o zákonu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře podle sněmovního tisku 1471, ve znění doporučeném usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví včetně schváleného pozměňovacího návrhu.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu zákona v hlasování č. 197, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 90 pro, 22 proti, 33 se zdrželo.

Tím jsme projednali další bod naší schůze. Děkuji panu ministru Vodičkovi a společnému zpravodaji panu poslanci Krásovi.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych v tomto okamžiku přivítal trochu poškozeného ministra pana Jiřího Skalického a nabídl mu služby našeho zpravodajského stolu, opatřeného mikrofonem. Dovolte, abych konstatoval, že přistupujeme k dalšímu bodu, kterým je

XXXX.

Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR

č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky

ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby

a o Fondu národního majetku České republiky,

ve znění pozdějších předpisů

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1564, nám odůvodní ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický, kterého prosím, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP