Pátek 26. května 1995

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře a místopředsedo vlády, vážení páni ministři, dovolte m i, kolegyně a kolegové, přednést pozměňovací návrhy k tisku 1602 k vládnímu návrhu zákona o vinohradnictví a vinařství.

Než uvedu pozměňovací návrhy, prohlašuji, že nevlastním žádný vinohrad, ani jednu hlavu vinné révy, nevyrábím víno, ale tyto pozměňovací návrhy jsem diskutoval s jedním z nejlepších odborníků u nás na vinohradnictví a vinařství.

Dovoluji si přednést první návrh, a to v § 8 odst. 3 navrhuji druhé souvětí v tomto znění: "u jakostního révového odrůdového vína smí činit podíl hroznů nebo révového vína z jiné oblasti nejvýš 15%".

V § 8 navrhuji nové znění odstavce 4: "Odrůdové révové víno jakostní musí být označeno vinařskou oblastí a může být označeno i vinařskou obcí."

Odůvodnění: Ve vinařských zákonech zemí EU je dána povinnost označit jakostní víno vinařskou oblastí (někdy až tratí) a hrozny k jeho produkci musí pocházet výhradně z uvedené oblasti. Směs domácího vína se zahraničním se musí označovat jako směs. Pokud nebude platit alespoň námi navrhované znění, bude všeobecně při exportu naše jakostní odrůdové víno považováno v Evropě za víno stolní jako dosud. Navíc by to snižovalo v zahraničí účel našeho zákona.

Druhý pozměňovací návrh. V § 11 písmeno a) bod 1 nahradit údaj "20 stupňů" cukernatosti pro bílá vína na "21 stupňů".

Odůvodnění: Dosáhne se tím vyšší stability vína, např. v Rakousku je to 21,7 stupňů, v SRN jsou odlišnosti podle oblastí.

Třetí pozměňovací návrh. V § 11 písmeno g) bod 1 ponechat pouze znění: "Nízkokalorická nebo nekalorická sladidla pro úpravu sladkosti vína".

Odůvodnění: Přidávat do vína umělé sladidlo (ani rafinovaný cukr) za účelem zvýšení sladkosti vína nepovoluje žádný vinařský zákon v Evropě. Především diabetici by měli konzumovat pouze suché víno. Navíc má možnost každý konzument provést takovou úpravu vína odporující slušnému vinařskému chování sám podle vlastní chuti.

Čtvrtý pozměňovací návrh. V § 13 písmeno g) navrhuji vypustit a navrhuji zjednodušené nové znění, a to uvést množství obsahu alkoholu.

Odůvodnění: Na etiketách zahraničních vín - uvádím Rakousko, SRN, Itálii, Francii - není uváděn údaj o konzervačních prostředcích vůbec.

Pátý pozměňovací návrh: v odst. 13 bod 2 vypustit celý bod 2 s odůvodněním, že pro diabetiky jsou vhodná všechna suchá vína, není třeba zavádět další kategorii, která se ani v zahraničí u vína nevyskytuje. To je všechno, děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Procházkovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Čechák.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k času mi dovolte pouze krátké konstatování. Považuji za nutné zdůraznit, že zákon, který přijímáme, je potřebný a nutný. V žádném případě dobrým vinařům neuškodí, spíš jim pomáhá, a cíleně působí k tomu, aby spotřebitelé dostávali kvalitní výrobek. Podle mě je vyvážený a i kdybychom některé pozměňovací návrhy nepřijali, budu pro něj hlasovat.

Mám pouze dva v podstatě velmi jednoduché pozměňovací návrhy, které přednesu. První: ve stávajícím odstavci 2 § 8 navrhuji nové znění takto: "Druh známkové víno jakostní nesmí být vyráběno jakostní úpravou odrůdových révových vín a musí mít stálou jakost."

Zdůvodnění: známková vína jdou mimo ohodnocení komisí a mohou se vyrobit z hroznů nad 15 stupňů cukernatosti, tzn. i ze směsi odrůd, které se nepředkládají komisi. § 8 to ve stávajícím znění umožňuje a v § 14 taková vína nepožaduje hodnotit. V podstatě to znamená, že do známkových vín by se mohly tzv. utopit i hrozny s cukernatostí nižší než 15 stupňů a nedalo by se to prokázat ani rozborem. To je první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh. V § 11 písm. d) odst. 2 doplnit na konci odstavce za čárku text "s výjimkou úpravy obsahu kyselin".

Zdůvodnění: úprava kyselin se běžně v technologickém procesu při ovlivňování extraktu provádí a v některých letech je naprosto nezbytná. V žádném případě nezhoršuje kvalitu vína a někdy je dokonce i žádoucí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čechákovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan poslanec Uřičář. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Uřičář: Jak jsem už avizoval, navrhuji některé legislativně technické úpravy, především v § 2 nové znění písmena j): "zahuštěným révovým moštem koncentrát. Postup získáváni tohoto koncentrátu z révového moštu upraví právní předpis vydaný ministerstvem zemědělství (dále jen ministerstvo)."

Krátce zdůvodním. Užití rafinovaného cukru je v předpisech EU týkajících se zahuštěného moštu zakázáno. Snaha jižných zemí EU řešit nadprodukci hroznů určených k výrobě stolního vína zpracováním na zahuštěný mošt a ten exportovat do severních vinařských oblastí. Současný stav technologie u nás ale neumožňuje pokrytí spotřeby zahuštěného moštu vlastní produkcí dle předpisu Evropské unie a dovoz moštu z jižních států je pro nás zatím příliš drahý.

Proto se navrhuje pro určitou časově omezenou dobu povolit užití rafinovaného cukru pro nižší jakostní stupně vína. povolení by ale nemělo vyplývat přímo ze zákona, který bude asi předmětem zájmu odborných kruhů EU k posouzení stavu vinohradnictví a vinařství u nás. Pokud bude zákon příliš benevolentní, nebude tento obor u nás brán za rovnocenného partnera EU a budeme mít potíže při exportu vína všeobecně.

Z toho důvodu navrhujeme přesunutí tohoto povolení do prováděcí vyhlášky. Bude-li přijat tento pozměňovací návrh, pak v § 3 odst. 1 věta druhá zní: " Ústav je podřízen ministerstvu."

Odůvodnění: Původní legislativní zkratka obsahovala ustanovení § 3. Bude-li přijat první pozměňovací návrh, je nutno z tohoto ustanovení to vypustit.

Třetí pozměňovací návrh. Čl. III doporučujeme vypustit a ostatní články přečíslovat.

Zdůvodnění: Zákonem nelze novelizovat přímo vyhlášku, která je právním předpisem, jehož vydávání přísluší na základě zmocnění v zákoně ministerstvu. Proto musí být čl. III vypuštěn.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Uřičářovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Chci se zeptat pana ministra, zda si přeje vystoupit hned anebo jestli se zpravodajem potřebuje nějaký čas na vyhodnocení? Není tomu tak. prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova a přednesl závěrečné slovo.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si krátký komentář především k pozměňovacím návrhům. Návrh pana Navrátila - omlouvám se za slůvko "a", tam má být skutečně "nebo" - aby se zvýšil počet keřů, tzn. aby do 500 keřů nepodléhalo pěstování vína tomuto zákonu, nemohu podpořit, protože oněch 200 keřů není zvoleno náhodně. Těch 200 keřů odpovídá právě těm 500 litrů nezdaňovaného vína, které je zakotveno v zákoně o spotřební dani. Kdybychom zvedli tento počet, tak víme, že se dostaneme přes 1000 litrů a to už jsme v kategorii nikoli jen rodinného hospodaření. Doporučuji, aby tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Procházka předložil pět pozměňovacích návrhů. Ten první hovoří o jakosti révového odrůdového vína především ve vztahu ke zpřísnění.

Tento návrh já nepodporuji.

Co se týče druhého návrhu, aby odrůdové révové víno jakostní bylo označeno vinařskou oblastí a aby mohlo být označeno i vinařskou obcí, tento druhý návrh má moji podporu.

Další návrh - posunout obsah cukernatosti z 20% na 21% v § 11 bod a) znamená umožnit doslazování pro producenty. Takto velkorysí bychom podle mého názoru neměli být. Tento návrh nepodporuji.

Návrh týkající se § 11 písm. g), tzn. vyřadit diabetiky z tohoto režimu (má to vazbu i na poslední návrh pana poslance) nepodporuji, protože umělé sladidlo fakticky nezvyšuje cukernatost, je to pouze něco na úrovni konzervačních látek, vzbuzuje to pocit sladkosti, ale obsah cukernatosti se tím fakticky nemění. V této vazbě je samozřejmě velmi důležité, aby spotřebitel věděl, že toto víno je takto přislazováno, tzn., aby na etiketě bylo jasně napsáno, že je to víno pro diabetiky. Čili ani změnu § 13 odst. 2 ani změnu § 11 písm g) nepodporuji.

Pokud jde o množství obsahu alkoholu, o tom jsme vedli v zemědělském výboru velké diskuse. Některé státy uvádějí, některé nikoliv, my si myslíme, že ano, čili také nesouhlasím.

První dva zpřesňující návrhy pana poslance Čecháka podporuji, ty zpřesňují text. Co se týká výjimky úpravy kyselin, tady nemám silný názor, je to spor vinařů a víceméně kontrolorů. Nechám to na rozhodnutí Parlamentu.

Návrhy pana poslance Uřičáře podporuji, protože jsou legislativně technické.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Nyní dávám slovo společnému zpravodaji výborů, aby se vyjádřil k rozpravě a případně přednesl závěrečné slovo.

Poslanec Jiří Uřičář: Pane předsedající, v rozpravě vystoupili 4 poslanci, kteří předložili pozměňovací návrhy. První byl poslanec Navrátil, který navrhuje v § 2 písm. e), aby u pozemků s trvalou kulturou révy vinné byl celkový počet nejméně 500 keřů. Předkladatel nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vy jste tedy přeskočil závěrečné slovo a přistoupil jste rovnou k předkládání pozměňovacích návrhů k hlasování. To je samozřejmě možné.

Myslím, že bude správné, abych vás požádal o novou registraci než zahájím hlasování o prvním pozměňovacím návrhu. Poslanec Navrátil se hlásí s upřesňující poznámkou.

Poslanec Jan Navrátil: Pane předsedající, pane ministře, můj návrh směřoval zároveň i k odstranění výměry 300 m. Jestliže bude na pozemku, který bude mít více než 300 m, byť jen jedna jediná sazenice révy vinné, bude se jednat o vinohrad? K tomu mě vede výklad tohoto ustanovení.

Pokud mi ještě dovolíte - já si skutečně nemyslím, že by 200 keřů bylo relevantní k 500.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, to první bylo vysvětlení. Já jsem si také všiml, že je tam slovo "nebo" a s kolegy jsem to zde konzultoval, nicméně to další by už patřilo do rozpravy, a to už bych neměl připustit, takže se omlouvám, ale musel jsem vám zabránit v dalším projevu.

Chci se zeptat, jestli se k tomu hodlá vyjádřit pan zpravodaj nebo pan ministr.

Poslanec Jiří Uřičář: 300 m2 se rozumí souvislá výsadba. Není možné to oplotit, mít tam jeden keř a říci, že je to vinice.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vyjádřil se zpravodaj, vyjádřil se zástupce navrhovatele. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 160. hlasování na této schůzi. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 44 pro, 46 proti, 48 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Jiří Uřičář: Jako druhý vystoupil pan poslanec Procházka, který navrhl několik pozměňovacím návrhů. V § 8 odst. 3 navrhuje druhé souvětí v tomto znění: "U jakostního révového odrůdového vína smí činit podíl hroznů nebo révového vína z jiné oblasti nejvýše 15%. Předkladatel nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 161? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 61 proti, 26 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Jiří Uřičář: K § 8 odst. 4 navrhuje poslanec Procházka: "Odrůdové révové vino jakostní musí být označeno vinařskou oblasti a může být označeno i vinařskou obcí". Zbytek věty vypustit. Já doporučuji, předkladatel také doporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 162. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 138 pro, 1 proti, 6 se zdrželo.

Poslanec Jiří Uřičář: Další návrh se týká § 11 písm. a) bod 1 - nahradit údaj 20 stupňů cukernatosti pro bílá vína číslovkou 21. Předkladatel nedoporučuje, já doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 163. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 78 pro, 22 proti, 44 se zdrželo. Prosím o další návrh a zároveň vás žádám o klid.

Poslanec Jiří Uřičář: § 11 písm. g) bod 1 ponechat pouze ve znění: "Nízkokalorická nebo nekalorická sladidla pro úpravu sladkosti vína". Nedoporučuji, předkladatel nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 164. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 46 proti, 32 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Jiří Uřičář: Další návrh se týká § 13 odst. 1 písm. g), kde je návrh na toto znění: "Množství obsahu alkoholu". Předkladatel nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 165. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 65 proti, 33 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Jiří Uřičář: Poslední je návrh pana poslance Procházky k § 13 odst. 2, kde doporučuje vypustit; je to označení vína pro diabetiky. Nedoporučuje předkladatel. Rovněž nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Černý se hlásí s žádostí o upřesnění.

Poslanec Jan Černý: Domnívám se, že to mělo vztah k vypuštění v jednom z předchozích pozměňovacích návrhů, že teď je bezpředmětné o tom hlasovat. Když tam zůstala možnost přislazování sladidly, bylo by nelogické vypouštět označení těchto vín.

Poslanec Jiří Uřičář: Jedná se o označení na etiketách. Myslím, že bychom raději měli hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Předkladatel pozměňovacího návrhu nedal panu kolegovi Černému za pravdu. Budeme tedy hlasovat s tím, že jsme slyšeli odmítavé stanovisko navrhovatele i zpravodaje.

Kdo je tedy pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 166. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 55 pro, 69 proti, 33 se zdrželo.

Poslanec Jiří Uřičář: Potom vystoupil poslanec Čechák, který navrhuje v § 8 odst. 2 nové znění: druh, známkové víno jakostní, smí být vyráběno jakostní úpravou odrůdových révových vín a musí mít stálou jakost. Předkladatel doporučuje, já také doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stlačí tlačítko v hlasování č. 167. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 149 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.

Poslanec Jiří Uřičář: Další návrh poslance Čecháka, § 11 písm. b) odst. 2 - konec odstavce za čarou doplnit textem: s výjimkou úpravy obsahu kyselin. Předkladatel nedoporučuje. Já doporučuji vzhledem k výjimečnému ročníku, který se vyskytne jednou za deset let, takže doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 168. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 125 pro, 8 proti, 21 se zdrželo.

Poslanec Jiří Uřičář: Další návrh jsem předložil já. Jde o legislativně-technické úpravy. § 2 písm. j): zahuštěným révovým moštem, koncentrát - postup získávání tohoto koncentrátu z révového moštu upraví právní předpis vydaný Ministerstvem zemědělství (dále jen ministerstvo). Předkladatel doporučuje, já také doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 169. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 146 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo.

Poslanec Jiří Uřičář: Dále k § 3 odst. 1, věta druhá zní: ústav je podřízen ministerstvu. Předkladatel doporučuje, já také.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 170. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 134 pro, 3 proti, 12 se zdrželo.

Poslanec Jiří Uřičář: Poslední pozměňovací návrh je vypustit článek III. Předkladatel doporučuje, já také doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 171. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 142 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo.

Poslanec Jiří Uřičář: Pane předsedající, tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Žádám, abyste dal hlasovat o celém zákonu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Štambera se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Dalibor Štambera: Spíš s jednou procedurální prosbou. Pane předsedající, pane předsedo, jménem klubu Českomoravské unie středu žádám, zda bychom mohli před závěrečným hlasováním požádat o 10 minutovou přestávku pro jednání klubu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Máme tu žádost o přestávku od představitele klubu. Dámy a pánové, ještě než vyhlásím tuto přestávku, protože je dobrým zvykem vyhovět každé takové žádosti(Nemáme jinou možnost; čekal jsem na informaci o tom, jak jsou připraveny volby. Ještě nejsou připraveny lístky kompletně.)

Vyhlašuji tedy přestávku do 16.10 hodin.

(Schůze přerušena v 15.58 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.14 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP