Pátek 26. května 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně, abyste se zaregistrovali, abychom mohli zahájit naše jednání.

Chystám se vám navrhnout zhruba následující postup. Informace, které mám k dispozici, říkají, že zhruba během 15 20 minut by mělo být možno dát sumu pozměňovacích návrhů ke - zkráceně řečeno - sociálnímu zákonu množit. Domnívám se, že by bylo vhodné racionálně využít čas, který máme k dispozici zhruba následujícím způsobem.

Odsouhlasili jsme si jako jeden z bodů pořadu odvolání předsedkyně MIV. Vzhledem k tomu, že předpokládám, že po vyřešení tohoto bodu bude následovat návrh na zařazení nového bodu, a to bude volba předsedy MIV - a tato záležitost vzhledem ke zvyklosti rozhodovat v personálních otázkách tajným hlasováním - bude vyžadovat po rozpravě a případném vznesení jednotlivých návrhů určitou technickou přípravu, chtěl bych sněmovně navrhnout, abychom nyní pokračovali projednáváním bodu Odvolání předsedkyně MIV. Dále bychom potom pokračovali po vyřešení tohoto, případně dvou bodů, zákonem - zkráceně řečeno - o vinohradnictví, tisk 1602. To by podle mne mohl být rozumný způsob, jak využít čas, který máme k dispozici. Pak bychom pokračovali v pořadu podle další dohody nebo podle toho, kdy budou k dispozici pozměňovací návrhy a jaké žádosti zazní ze strany předsedů klubů.

Dámy a pánové, zahajuji odpolední část našeho jednání a ptám se, zdali jsou nějaké námitky proti tomu, abychom pokračovali, jak jsem již naznačil, bodem

XXXIV.

Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního

výboru z funkce na její žádost

Není-li námitek, dovolil bych si pokračovat tímto bodem.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vás seznámil s dopisem paní poslankyně Anny Röschové, který zaslala 10. 5. předsedovi Poslanecké sněmovny.

"Vážený pane předsedo, dovolte mí obrátit se na Vás se žádostí týkající se mé osoby. Po dlouhých a dlouhých hodinách přemýšlení o problému, který jsem způsobila nejen sobě, ale i celé ODS, jsem sice nezměnila svůj právní názor, stále si myslím, že jsem ono inkriminované ráno jednala v souladu s Ústavou a zákonem, nicméně musím po pravdě přiznat, že jsem dospěla k závěru, že právo a politika vždy jedno není. po těchto úvahách jsem dospěla k poznání, že jsem se skutečně dopustila politické chyby. Byla jsem vychována tak, že každý člověk za své chyby má zaplatit a politik především. Nikdy jsem nesouhlasila s tím, že někteří politikové naší politické scény nebyli schopni chybu přiznat a nést za ni odpovědnost. Nechci a nemohu se připojit k těmto řadám. Proto je pro mne zcela nevyhnutelné nést za své špatné vyhodnocení situace politické důsledky. Z těchto důvodů, vážený pane předsedo, podávám rezignaci na funkci předsedkyně mandátového a imunitního výboru, neboť jsem tímto povinována nejen své politické straně, za kterou vystupuji v parlamentu, ale i svým voličům. Prosím proto, aby tato má rezignace byla projednána na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny parlamentu."

Abychom jednali v souladu se zákonem o jednacím řádu, ještě připomenu, že podle § 4 písm. l) patří do působnosti České národní rady "zřizovat výbory České národní rady jako své iniciativní a kontrolní orgány, volit a odvolávat předsedy a ostatní členy výborů."

Táži se, zda se chce někdo v tomto okamžiku vyjádřit.

Otvírám rozpravu k tomuto bodu. Přihlásil se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych z tohoto místa paní dr. Röschové poděkovat, protože dle mého soudu tím zvýšila kulturu politické scény na tu úroveň, na kterou potřebujeme. Andulko, děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Jako další se přihlásil pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vyjádřil stanovisko poslaneckého klubu SPR - RSČ k odvolání paní poslankyně Röschové z funkce předsedkyně mandátového a imunitního výboru na její vlastni žádost. Poslanecký klub SPR - RSČ se jistě k vašem u překvapení rozhodl nepodpořit odvolání paní poslankyně Röschové z funkce a nehodlám této situace využít a nechci vystupovat z titulu jakéhosi veřejného žalobce nebo moralisty. Na to jsou v tomto státě jiní a výše postavení. Je zvláštní, že právě z těchto úst nezazněla jinak tradiční slova o pravdě a lásce, která vítězí nad lží a nenávistí. Nehodlám ani posuzovat, co se ráno skutečně stalo, na místě jsem nebyl a není to zas tak důležité. Důležité snad není ani to, proč paní poslankyně Röschová odmítla dechovou zkoušku. Odkaz na to, že jí to zákon zakazuje, přinejmenším neobstojí. Faktem je pouze to, že dechovou zkoušku podstoupit nemusí, nikoliv že nesmí. Dopravní nehoda se může stát každému a já sám jsem nedávno dopravní nehodu měl a nedělalo mi problémy zkoušku podstoupit, a to i s vědomím že nemusím a s vědomím, že často a pravidelně a rád užívám mentolové bonbóny. To však není podstata věci.

Podstatou věci je to, ze na rozdíl od předchůdců z toho vychází paní poslankyně Röschová takřka vítězně a její gesto je za vydatné pomoci sdělovacích prostředků vydáváno za málem morální facku slabé ženy kolegům poslancům. Nakonec aféra vypadá jako morální vítězství Občanské demokratické strany a poslankyně Röschové. Tiskem jsou pak opěvovány samočistící mechanismy dnešní státostrany.

Je nasnadě, že bychom velice rádi odvedli dluhy poslankyni Röschové mimo jiné za její hysterické výjevy po volbě prezidenta České republiky na adresu republikánských poslanců, kteří si dovolili jen a pouze vyjádřit svůj názor na osobu Václava Havla. Ale ve hře za zviditelnění paní poslankyně Röschové a Občanské demokratické strany hrát nehodláme. Ať si prapor své ostudy ještě dlouho nese ten, komu náleží. Ze všeho nejvíce mne a mé kolegy bude těšit, že v případě předvolání před mandátový a imunitní výbor se budeme zpovídat právě výše jmenované poslankyni.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vikovi. (Nesouhlasné pokřikování v pravé části sněmovny.)

Dámy a pánové, prosím o klid. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní dál nikdo nehlásí a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna odvolává poslankyni Annu Röschovou z funkce předsedkyně mandátového a imunitního výboru na její žádost.

Kdo je pro schválení tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 155. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončeno.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 91 pro, 10 proti, 36 se zdrželo.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Dovolil bych si navrhnout Poslanecké sněmovně zařazení nového bodu a jeho projednání hned v tomto okamžiku. Název bodu je

XXXV.

Volba předsedy mandátového a imunitního výboru

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Kdo je, prosím, pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 156. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 128 pro, 1 proti, 15 se zdrželo.

Dovoluji si otevřít rozpravu k tomuto bodu. Jako první se přihlásil pan kolega Gross, potom paní poslankyně Stiborová. Prosím, máte slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, dovolím si z pověření poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické navrhnout kandidáta na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru. Náš poslanecký klub navrhuje na tuto funkci paní poslankyni Petru Buzkovou ze dvou základních důvodů.

Zaprvé se domníváme, že takovýto post především v mandátovém a imunitním výboru by měl být obsazen člověkem, který má právnické vzdělání a kdy při složitých jednáních v tomto výboru, které mnohdy závisí na výkladu zákona, je takovéto vzdělání jednou ze základních podmínek.

Druhý důvod, který vidíme jako velice podstatný, je ten, že paní poslankyně Petra Buzková do této doby vykonává funkci místopředsedkyně tohoto výboru a myslím si, že pro práci v tomto výboru bude důležité, aby byla zachována kontinuita práce.

To jsou dva základní důvody, které náš klub vedou k tomu, abychom paní poslankyni Petru Buzkovou navrhli na funkci předsedkyně tohoto výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grossovi, prosím paní poslankyni Stiborovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně, abych vás seznámila s návrhem na kandidáta na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Poslanecký klub Levého bloku navrhuje jako kandidáta pana poslance dr. Jaroslava Ortmana. Budu trošku stručnější ve zdůvodňování, než byl pan poslanec, ale důvody jsou velice obdobné.

Pan poslanec Ortman je právníkem a zároveň je členem mandátového a imunitního výboru a myslím si, že by zde mohlo být řečeno, že je i členem, který se pravidelně zúčastňuje schůzí mandátového a imunitního výboru. Je platným členem. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Dále se přihlásil pan poslanec Dobal.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jménem ODA bych si dovolil navrhnout pana dr. Miroslava Čerbáka. Při svém zdůvodnění bych mohl použít některé prvky, které použili moji předřečníci.

Miroslav Čerbák je slušný, čestný člověk. Jeho velkou výhodou je, že právě není právník. Podmínku, že je členem tohoto výboru, splňuje také. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Dobalovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám jenom s drobnou poznámkou, že nejde o kandidáty na volbu, ale o kandidáty na funkci nebo o kandidáty do voleb. Prosím pracovníky Kanceláře, aby technicky připravili tajnou volbu. Nebude-li námitek, přeruším v tomto okamžiku projednávání tohoto bodu. Mám signál, že se někdo hlásí. Není tomu tak.

Přerušuji v tomto okamžiku projednávání tohoto bodu. Vrátíme se k němu poté, co bude volba technicky připravena.

S procedurálním návrhem se přihlásil pan kolega Mandelík, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedající, vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout, abychom vyřadili z pořadu této schůze bod Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Domnívám se, že bude ve prospěch úřadu a jeho kvality, jestliže zatím ještě posečkáme s volbou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pokud byste to nepovažovali za rozpravu, doplnil bych ještě informaci o to, že se prezident tohoto úřadu obrátil na pana předsedu se žádostí podobného obsahu s tím, že by velmi přivítal, kdyby bylo možné ještě celou tuto záležitost důkladně připravit a bod přesunout na červen. To je doplnění informace.

Dámy a pánové, dám hlasovat o tomto návrhu na stažení bodu v tomto okamžiku.

Kdo je pro akceptování tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 157. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 122 pro, 4 proti, 32 se zdrželo.

Tím jsme se vyrovnali s body 29 a 30.

Nyní přichází na řadu pan kolega Marek Benda se svou přihláškou.

XXXVII.

Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout zařazení nového bodu a tímto bodem je Volba poslance do výboru. Vzhledem k tomu, že včera nový poslanec složil slib, budeme navrhovat, aby byl zařazen do některého z výborů. Proto prosím, aby byl tento bod zařazen, a to pokud možno ihned.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu na doplnění pořadu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 158. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 148 pro, nikdo proti, 12 se zdrželo.

Otevírám tento nově zařazený bod a prosím pana poslance Bendu, aby nám před nesl návrh a případně jej stručně odůvodnil.

Poslanec Marek Benda: Je pátek odpoledne, takže budu opravdu stručný. Navrhuji, aby pan poslanec Antonín Sochor byl zvolen členem zemědělského výboru. Věc jsme projednali s předsedou tohoto výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil a navrhuji vám přijmout usnesení následujícího znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky volí pana poslance Antonína Sochora členem zemědělského výboru Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 159. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 103 pro, 17 proti, 38 se zdrželo.

Tím jsme se vyrovnali s tímto doplněným bodem pořadu. Nyní se domnívám, že nic nebrání tomu, abychom přistoupili k projednání bodu 27, což je

XXXVIII.

Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně

některých souvisejících právních předpisů

Předložený vládní návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1602, nám odůvodní místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych zvýraznil, že tento vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství si neklade ambice být pouhou výplní čekání členů tohoto parlamentu na pozměňovací návrhy k zákonu o státní sociální podpoře, protože tak byl před chvílí uveden.

Je to velmi důležitá norma, která vyplňuje prostor, který je způsoben absencí tohoto zákona. Tento zákon ukládá povinnosti a zakládá práva pěstitelům vína, čili vinohradníkům a výrobcům vína, čili vinařům.

Tento zákon ukládá vinohradníkům vést evidenci a sázet uznané sazenice. Českou republiku z pohledu stanovištních podmínek rozděluje do vinařských regionů, vinařských oblastí a vinařských obcí. Z pohledu vinařství, to znamená způsobu výroby, nakládání, skladování a označování vína, zakládá povinnosti a práva těmto výrobcům a víno z pohledu obsahu cukernatosti hroznů dělí do tří základních skupin: víno stolní, víno jakostní a víno s přívlastkem.

Víno stolní je víno, jehož hrozny obsahovaly minimálně 11% cukernatosti, víno, které nesmí být označeno vinařskou oblastí nebo vinařskou obcí.

Víno jakostní se dělí na víno známkové a víno odrůdové. Je to víno, které může být označeno vinařskou oblastí či obcí a je vyrobeno z hroznů o minimální cukernatosti 15%, s tím, že víno odrůdové je víno, které je vyrobeno z odrůd, které jsou zapsány ve státní odrůdové knize, a povoluje se tolerance příměsí maximálně 15%.

Třetí skupina je skupina nejkvalitnějších vín, vín s přívlastkem. Tato vína musí být označena jednoznačně vinařskou oblastí, vinařskou obcí a rozdělují se zde tři druhy: je to kabinet, víno z pozdního sběru a víno výběr z hroznů. Kabinet pochází z hroznu o minimální cukernatosti 19%, pozdní sběr 21%, a to nejkvalitnější - výběr z hroznů - 24% cukernatosti.

Tento zákon zakládá samozřejmě určitou možnost kontroly, kterou vykonává, nebo navrhujeme, aby vykonávala Česká zemědělská a potravinářská inspekce, a ukládá také možnost sankcí za porušení tohoto zákona až do výše 1 mil. korun.

Tento zákon je důležitý v několika oblastech. V oblasti k okolnímu světu je to významné proexportní opatření, protože absence tohoto zákona často byla zneužívána jako prvek, který znemožňoval vyvézt naše kvalitní víno do světa, protože prostě nebyl tento zákon a nebyla tato garance státu. Tento zákon jsme připravovali a vláda ho také viděla, řekl bych zrcadlem norem Evropské unie. To znamená, je to výrazný krok ke kompatibilitě, ke srovnatelnosti v této jistě důležité oblasti.

Tento zákon je také důležitý pro naše výrobce vína, protože jim umožňuje, aby kvalitní víno mohlo být takto označeno a samozřejmě také, aby požadovali vyšší cenu. Tento zákon v neposlední řadě je velmi důležitý pro spotřebitele, protože ho vlastně chrání před nekvalitním vínem. To znamená, každý spotřebitel by na etiketě, na každé lahvi si měl přečíst, jde-li o víno s přívlastkem, z jaké vinařské oblasti, z jaké obce a v jaké kvalitě se mu toto víno předkládá. Čili tento zákon by měl přispět také ke kultuře nejenom života, ale i ke kultuře, a ke kultuře jako takové víno jistě patří.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tento návrh zákona vláda vydiskutovala a předkládá ho po diskusi s odbornými kruhy, mohu konstatovat, že jsem připraven přijmout návrhy společné zprávy a dovoluji si vás požádat, abyste tento vládní návrh zákona podpořili. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi za jeho pěknou řeč na milé téma a nyní prosím pana poslance Jiřího Uřičáře, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1739.

Poslanec Jiří Uřičář: Vážený pane předsedající, pane místopředsedo vlády, vážení kolegové, jak již bylo řečeno, pan místopředseda vláda podrobně zdůvodnil a odůvodnil tento vládní návrh. Já se omezím pouze na suché konstatování, že vládní návrh, tisk Poslanecké sněmovny 1602, projednaly dva výbory - hospodářský, který přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh schválit bez připomínek, a výbor zemědělský, jako garanční, který přijal některé změny, které jsou téměř všechny obsaženy ve společné zprávě. Jedna nezařazená změna byla legislativně upravena a tu pak předložím jako pozměňovací návrh.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tento vládní návrh zákona, tisk 1602, ve znění společné zprávy, tisk 1739, a přijatých pozměňovacích návrhů, svým usnesením schválila.

Žádám poslance, aby své případné pozměňovací návrhy předložili písemně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Uřičářovi a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Navrátil, připraví se pan poslanec Procházka.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství reaguje na vývoj v těchto oblastech a po svém schválení bude bezesporu právním předpisem, který bude v této oblasti působit obecně pozitivně. Aby tomu tak skutečně bylo, nestačí, podle mého názoru a přesvědčení, pouze právní normou stanovit povinnosti a sankce, ale musí být zajištěna i možnost kontroly uložených povinností. Nejsem přesvědčen o tom, že si této skutečnosti byli navrhovatelé vědomi, pokud jde o vymezení pojmu vinice. Tedy, jak se uvádí v § 2 písm. e), jako pozemku s trvalou kulturou révy vinné v celkovém počtu nejméně 200 keřů nebo přesahující celkovou plochu 300 m2. Tady si dovolím opravit i úvodní slovo pana ministra, neboť ten se u této otázky zmínil o tom, že je tam spojka a. Nejedná se tedy o podmínku, která by byla ještě vedle toho počtu keřů a 300 m2, ale hovoří se tam o "nebo přesahující celkovou plochu 300 m2".

Podle tohoto ustanovení, pokud by zůstalo tak, jak je v návrhu, by totiž znaky vinice naplňovala téměř každá zahrádka na jihovýchodní Moravě. Pokud by tomu tak skutečně bylo, musel by každý uživatel pozemku přesahující uvedenou plochu, který na něm pěstuje byť jednu jedinou hlavu, tedy keř révy vinné, splnit povinnosti uvedené v části druhé, čtvrté a šesté a znamenalo by to jednak desetitisíce zbytečných hlášení, ale také hrozbu zcela nepřiměřených sankcí podle části páté. Navrhuji proto nahradit text § 2 písm. e) textem: "e) pozemky s trvalou kulturou révy vinné v celkovém počtu nejméně 500 keřů ".

Ještě jednu krátkou poznámku. Už se tu dnes ve sněmovně pronášely různé věci, ať pravdivé či nepravdivé, dokonce se tu i juchalo, já bych mohl i zazpívat, ale ušetřím vás tady toho. Jen chci vyjádřit, že věřím, že i po schválení tohoto zákona se bude nejen na Moravě zpívat "vinohrady, vinohrady, dobré víno dáváte". Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Navrátilovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Procházka, připraví se pan poslanec Čechák.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP