Čtvrtek 25. května 1995

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, jedná se o podnět pana poslance Bodyho.

Jinou přihlášku do rozpravy k tomuto bodu nemám, takže ho končím.

Přejdeme k dalšímu bodu, kterým jsou

XXVIII.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty

poslanců Poslanecké sněmovny

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tomto bodě máme projednat celkem 107 odpovědí na interpelace. Asi polovina odpovědí na interpelace nám zbyla z minulé schůze. Na základě zkušeností z minulé schůze jsme opět předem oslovili příslušné poslance s dotazem, zda souhlasí s odpovědí na svoji interpelaci. Všechny odpovědi, k nimž byl dán předchozí souhlas, jsme zařadili do jednoho bloku. Celkem jde o 7 odpovědí týkajících se šesti poslanců. Ptám se, zda se k tomu někdo z těchto šesti pánů poslanců chce vyjádřit? Není tomu tak. Ptám se tedy, kdo souhlasí s tím, abychom tyto odpovědi projednali v jednom bloku? Nejdříve mi dovolte, abych vás odhlásil, což jsem učinil, a prosím vás, abyste se přihlásili. Hned budeme hlasovat. S technickou poznámkou se hlásí kolega Kavan.

Poslanec Petr Kavan: Vážení přítomní, jen bych doplnil váš blok, protože se mě nikdo nezeptal, pane místopředsedo, Souhlasím s odpovědí pana ministra obrany Viléma Holáně na moji interpelaci 30.I 01, tisk 1692.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, kdo v 89. hlasování podporuje návrh, kterým sněmovna souhlasí s tím, abychom tyto odpovědi projednali v jednom bloku? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 82 poslanců, proti nebyl nikdo, nezdržel se nikdo.

Nejdříve tedy projednáme blok souhlasných odpovědí. K tomu vám navrhuji usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí

s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jana Bláhy, podle sněmovního tisku 1690 A;

s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Josefa Wagnera, podle sněmovního tisku 1590 N;

s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Václava Franka, podle sněmovního tisku 1619 A;

s odpověďmi ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka, podle sněmovního tisku 1542 A a interpelaci poslance Miloše Skočovského, podle sněmovního tisku 1666 A;

s odpověďmi ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Dalibora Matulky, podle sněmovního tisku 1607 A a interpelaci poslance Václava Franka, podle sněmovního tisku 1618 A;

s odpovědí ministra obrany Viléma Holáně na interpelaci poslance Petra Kavana, podle sněmovního tisku 1694 J;

s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Jiřího Hájka, podle sněmovního tisku 1688 A.

Otevírám k tomuto návrhu usnesení rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení, které jsem přednesl.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to v 90. hlasování dá najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 88, proti nebyl nikdo, nezdržel se nikdo.

Nyní dovolte, abychom přednostně projednali dvě interpelace, které byly sněmovnou prohlášeny za naléhavé. Ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na naléhavou interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře. Pan kolega ovšem není přítomen, takže nemůžeme tuto interpelaci projednávat. Interpelace bude tudíž odložena, přestože panem poslancem byla považována za naléhavou.

Ministr životního prostředí František Benda odpověděl na naléhavou interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci kontroly využívání výjimky Ministerstva životního prostředí České republiky pro výstavbu lanovky v národní přírodní rezervaci Moravský kras střed - tisk 1606. Odpověď byla předložena jako tisk 1606 A. Její projednávání bylo na 30. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslankyně. Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou? Nepovažuje.

Poslankyně Petra Buzková: Mohla by se projednávat v přítomnosti pana ministra.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní poslankyně požaduje, aby byl při projednávání účasten pan ministr životního prostředí, takže prosím Kancelář, aby se pan ministr životního prostředí dostavil na jednání. Prosím vás, dámy a pánové, o shovívavost, nebudu vyhlašovat přestávku.

Mezitím pan kolega Stránský ohlásil náhradní kartu č. 14.

Dámy a pánové, pana ministra Bendu se nepodařilo sehnat. Paní kolegyně trvá na svém, a má na to právo.

Dovolte mi, abych vám poděkoval za účast při dopoledním jednání. Vyhlašuji přestávku na žádost poslaneckých klubů a na žádost předsedů různých komisí. K pokračování schůze se sejdeme ve 14.00 hodin. Přeji vám dobrou chuť.

(Schůze byla přerušena ve 12.21 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, můžeme pokračovat v jednání. Pan kolega Ledvinka mi připomíná, že skončil v bodě, kdy vyzýval paní poslankyni Petru Buzkovou a dával jí možnost, aby se vyjádřila k odpovědi pana ministra Františka Bendy na naléhavou interpelaci. Její žádosti, aby byl přítomen během jejího vystoupení pan ministr životního prostředí, je vyhověno, takže jí v případě jejího zájmu uděluji slovo.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo, jsem nucena sdělit, že odpověď pana ministra Bendy na mou interpelaci ve věci narušení NPR Moravský kras střed při výstavbě lanovky, č. j. M/1230/95, kterou vyřizoval ing. Kabelka, je pro mě neuspokojivá a považuji ji za nedostatečnou. Z této odpovědi jsem pochopila pouze tolik, že výjimka udělená ministerstvem životního prostředí k výstavbě lanovky byla špatně zpracována a je nedostatečná. Došlo k hrubému zanedbání na správě CHKO i na ministerstvu životního prostředí, tedy v orgánech, které výjimku schvalovaly a připravovaly.

Za pozoruhodný v odpovědi pana ministra považuji fakt, že následné šetření prováděla opět Správa CHKO Moravský kras. Musím tomu tedy rozumět tak, že orgán státní správy, který svým zanedbáním de facto zapříčinil způsobení škody, má za úkol vyšetřit, k jakým škodám došlo, kdo je za ni zodpovědný a vyvodit závěry. Tuto kontrolu sama sebe považuji skutečně za kuriózní. (Hluk v sále.)

Pane předsedající, nemohl byste poprosit o ticho?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, domnívám se, že bychom se měli zklidnit a dát příležitost paní kolegyni Buzkové, aby svůj příspěvek přednášela k pozorné sněmovně. Myslím si, že není nezbytné, abych prosil jednotlivé pány poslance, a věřím, že tento můj apel bude brát vážně každý.

Poslankyně Petra Buzková: Děkuji. Za jistou kuriozitu lze označit i to, že v místech rozježděných těžkou technikou měl být v mezietapě stavby, a to na základě podmínek výjimky ministerstva životního prostředí, instalován haťový chodník. Tento typ pěšiny se užívá ve zvláště chráněných lokalitách, které mají být chráněny před sešlapem. Haťový chodník do tohoto místa instalován byl, ale až poté, co jsem přednesla ve sněmovně svoji interpelaci, a byl instalován již v místě, které bylo zcela zničeno a kde již skutečně nebylo co chránit. Rovněž poškození asi 20letého kulturního porostu s převahou buků nelze bagatelizovat. Jedná se sice o kulturní porost, leč o porost zjevně atypický a významný. Buk jako těžko pěstitelská rostlina se vysazuje především v chráněných krasových oblastech jakožto původní dřevina. V tomto případě se dokonce jedná o porost skalní hrany přímo nad zpřístupněnými jeskyněmi, který plní řadu ekologických funkcí. Poškození, které se nadále prohlubovalo, sice narušilo samotnou národní přírodní rezervaci v relativně krátkém úseku, ovšem dále jsou doslovně likvidovány porosty v ochranné zóně národní přírodní rezervace. Podle mého odhadu se jedná o cca 60 až 70 metrů ochranného pásma, ale též o cca 100 metrů rezervace, což z odpovědi pana ministra jaksi vypadlo.

Kromě toho nesdílím ani nadšení pana ministra nad ekologičností celé stavby a lanovky. Nedomnívám se, že se ve výsledném efektu výrazně zlepší podmínky ochrany národní přírodní rezervace. Pouze se pravděpodobně zvýší návštěvnost partií v okolí Macochy o hromadné návštěvy návštěvníků Punkevních jeskyní, a tím i tedy i tržby chaty u Macochy. Zvedne se tak i zatížení dosavadní cesty pro pěší od chaty zpět do žlebů a k vírům Punkvy. Tato výtka však již zavádí do koncepčního sporu, zda dělat z krasu lunapark nebo naopak regulovat návštěvnost chráněných celků na únosnou míru. Přiznám se, že jsem zastáncem druhé varianty. Už proto, že toto území by mělo zůstat zachováno dalším generacím pokud možno v podobě, která dovolí nejen rozumní turistické využívání, ale i zachování všech přirozených funkcí, byť jen pro čerpání poznatků o krasu v budoucnu.

Z výše uvedených důvodů odpověď tak jak byla formulována nemohu přijmout už proto, že z ní vyplývá mnohem víc otázek, než obsahovala má původní interpelace. Takže, pane předsedající, navrhuji Poslanecké sněmovně, aby odpověď pana ministra Bendy na moji interpelaci nepřijala.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Petře Buzkové. O slovo se přihlásil ministr životního prostředí pan František Benda. Rád mu ho uděluji.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, především se musím vyjádřit k několika tvrzením, která jste před chvílí mohli v interpelaci paní poslankyně vyslechnout. Já samozřejmě plně respektuji právo paní poslankyně interpelovat a formulovat svou interpelaci jakkoli. Nicméně považuji za svou povinnost za sebe se vyjádřit k věcné a obsahové stránce, která se dotýká mého ministerstva a mě samotného.

Zaprvé jsem nikdy nekonstatoval a ministerstvo nikdy nezjistilo, že výjimka, kterou udělilo k této stavbě, byla zpracována špatně. Nechal jsem to prověřit a tato chyba nebyla nikde prokázána.

Zadruhé tento problém jsem se snažil paní poslankyni popsat co nejlépe jak jsem uměl, protože jsem nepochyboval o jejím dobrém úmyslu a starosti z případného poškození tohoto velmi cenného území. Nicméně jsem v této fázi nepovažoval za tak úplně vhodné připomenout, že naprosto nepochybuji - jak paní poslankyně naznačuje - o intelektu paní poslankyně, ale že jsem nepochyboval též o tom, že zná správní řád a zákony. A proto jsem nezdůrazňoval, že interpelací, kterou se na mě obrací, se neobrací na zcela správného adresáta, protože celé toto řízení řádně probíhá v rámci řízení, které provádí příslušný stavební úřad.

V rámci tohoto řízení ve všech jeho etapách se všechny dotčené subjekty - jak orgány státní správy, tak i další - ke všem aspektům výstavby vyjadřovaly. Nevznesly připomínky, které by v zásadě toto řízení zpochybnilo. Všechny podmínky, které byly uvedeny, včetně podmínek, které byly uvedeny ve výjimce mého ministerstva, byly poté posouzeny při kolaudačním řízení. V tomto řízení právě proto, aby - jak paní poslankyně naznačovala - bylo trochu zmírněno riziko, že by jeden orgán státní správy vydávající příslušnou výjimku kontroloval sám sebe. Tohoto řízení se zúčastnily tři orgány mého resortu - Správa českých a moravských jeskyní, Správa chráněné krajinné oblasti a ministerstvo. Žádný z těchto orgánů nevznesl námitky proti kolaudačnímu řízení ve smyslu, který naznačuje paní poslankyně ve svém vystoupení. Nevím nyní dost dobře, protože informace o správním postupu jiných orgánů a jiných resortů automaticky na svůj stůl nedostávám, jestli toto kolaudační řízení nabylo již právní moci.

Pokud je zde obava, která byla vznesena, mohla být vznesena řádným způsobem, to znamená při stavebním a kolaudačním řízení. Tuto možnost měla svým způsobem i paní poslankyně jak přímo, tak nepřímo. Není vyloučeno, že ještě nějaká lhůta, během které by mohly být uplatněny tyto připomínky, možná probíhá - to se mi nepodařilo do této chvíle zjistit. Ve své odpovědi, kterou samozřejmě zašlu písemně, se ve smyslu tohoto mého improvizovaného vystoupení ohradím.

Chtěl bych připomenout na okraj - a to je spíš obecná připomínka - že jsme někteří z nás zažili v minulých desetiletích doby, kdy do správních řízení vstupovaly, jak se to zrovna hodilo, různé orgány jak státní správy, instituce, politické orgány atd. Tento postup zásadně odmítám. Až se ke mně někdo odvolá, budu toto odvolání řešit. Pokud se mými prostředky, které mám - to znamená včetně inspekce životního prostředí - zjistí pochybení některého z mých orgánů, tak jej samozřejmě budu řešit a starat se o nápravu. Takové pochybení jsem nezjistil. Moje písemné stanovisko k této interpelaci bude v duchu mého vystoupení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Františku Bendovi. O slovo se opět přihlásila paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vážený pane ministře, kromě několika výroků ryze osobního charakteru, které pan ministr uvedl, považuji za nejdůležitější jeho tvrzení, že jsem se obrátila na špatného adresáta, tedy na pana ministra, a že jsem se měla obrátit spíše na stavební úřad, zúčastnit se kolaudace apod.

Pan ministr také uvedl, že neví dost dobře, že nemá informace z kolaudačního řízení. Pan ministr možná neví, ale já na druhou stranu vím a vím velmi dobře, že ve smyslu § 85 čl. 2 zákona 114/1992 je ministerstvo řízené panem ministrem Bendou povinno dozírat na plnění zákonu o ochraně přírody a krajiny a zákonu o životním prostředí. Takže ne já, ale pan ministr Benda se měl zajímat o kolaudační řízení. Děkuji a trvám na svém původním návrhu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Buzkové. O slovo se přihlásil opět pan ministr František Benda.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Nechtěl jsem podruhé vystupovat. Pane předsedající, paní poslankyně, musím ještě reagovat na vaše další vystoupení. Za prvé - co se týče dozoru ve smyslu zákona, který mně a mému resortu zákon ukládá, jsem ve svém vystoupení - doufejme doložil. Všech stupňů jednání a řízení se zúčastnily tri nejméně, v jednom případě čtyři - instituce, většinou orgány státní správy mého ministerstva. Všechny tyto instituce mi sdělují, že proti žádnému kroku celého správního řízení nemají žádné námitky. Jejich výhrady a námitky byly vypořádány.

Řekl-li jsem, že nemám informace, pak jsem zdůraznil, že nemám informace o tom, doběhla-li nějaká lhůta jako možnost podání nějakého odvolání. Mám protokol a tedy mám poslední výrok celého řízení, ve kterém je konstatováno a podepsáno všemi účastníky, že není žádných námitek. Já jsem pouze paní poslankyni chtěl tímto nabídnout, že možná je ještě nějaká lhůta, jak v rámci zákona a správního řádu uplatnit případný nesouhlas formou odvolání proti tomuto rozhodnutí. Tuto nabídku ale nemohu garantovat, protože informaci, do jaké míry tato možnost trvá, nemám. Jinak samozřejmě trvám na svém stanovisku, jak jsem je nyní shrnul.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Bendovi. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Pavel Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pro mnoho poslanců je zřejmě tato debata příliš akademická. Já jsem se ze zájmu šel podívat na dotčenou krajinu a problém, o který šlo. Faktem je, že došlo k poškození velmi cenného životního prostředí. O tom by mělo ministerstvo vědět a snažit se zabránit případně dalším podobným krokům. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Rozpravu končím. Vzhledem k vyjádření paní poslankyně Petry Buzkové navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na naléhavou interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci kontroly využívání výjimky Ministerstva životního prostředí České republiky pro výstavbu lanovky v národní přírodní rezervaci Moravský kras - střed, uvedenou v tisku 1606 A.

Než přistoupíme k hlasování, dovolil jsem si vás odhlásit a žádám vás o novou registraci.

Budeme tedy hlasovat o usnesení, které jsem právě přednesl. Zahájil jsem hlasování č. 91.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Interpelace skončila výsledkem 41 pro, 33 proti, zdrželo se 22. Návrh, který jsem přednesl, nebyl přijat.

Pokusím se navrhnout jiné usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na naléhavou interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci kontroly využívání výjimky Ministerstva životního prostředí České republiky pro výstavbu lanovky v Národní přírodní rezervaci Moravský kras - střed, uvedenou v tisku 1606 A.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 92 skončilo výsledkem 43 pro, 41 proti, zdrželo se 18. Ani toto usnesení nebylo přijato.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Tomáše Štěrby. Poslanec Tomáš Štěrba - nemýlím-li se - není přítomen v tuto chvíli.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera ve věci týdenních svodek od BIS, tisk 1537. Odpověď byla předložena jako tisk 1537 A. Její projednávání bylo na 30. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Ptám se pánů poslanců, zdali považují odpověď za uspokojivou? Pan poslanec Seifer nikoliv, pan poslanec Vlček rovněž ne. Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ve smyslu vyjádření obou interpelujících poslanců navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslanců Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera ve věci týdenních svodek od BIS, tisk 1537 A.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 93 skončilo výsledkem 43 pro, 39 proti, zdrželo se 12. Usnesení nebylo přijato.

Předložím opačné usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na zmíněnou interpelaci.

Rozhodneme o tomto usnesení v hlasování č. 94, které jsem právě zahájil.

Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 45 pro, 34 proti, 16 se zdrželo. Návrh usnesení nebyl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka ve věci zařazení ekologických iniciativ do seznamu skupin, které jsou údajně ve sledování BIS, tisk 1538. Odpověď byla předložena jako tisk 1538 A. Její projednávání bylo na 30. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Ptám se pana poslance Vlčka, zdali považuje odpověď za uspokojivou. Kýváním hlavy dává najevo, že nikoliv. Dovolte mi, abych otevřel v této věci rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ve smyslu vyjádření pana poslance Vlčka navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka ve věci zařazení ekologických iniciativ do seznamu skupin, které jsou údajně ve sledování BIS, uvedenou v tisku 1538 A. Zahájil jsem hlasování č. 95 a ptám se, kdo je pro usnesení, které jsem před chvílí přečetl. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo výsledkem 38 pro, 39 proti, zdrželo se 12.

Předkládám tedy jinou formulaci usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka ve věci zařazení ekologických iniciativ do seznamu skupin, které jsou údajně ve sledování BIS, uvedenou v tisku 1538 A.

Rozhodneme v hlasování č. 96, které jsem právě zahájil.

Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 46, 34 proti, zdrželo se 15. Návrh nebyl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka ve věci územního plánu VÚC Jeseníky, tisk 1539. Odpověď byla předložena jako tisk 1539 A. Její projednávání bylo na 30. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze.

Ptám se pana poslance, zdali považuje odpověď za uspokojivou? Ano, je tomu tak. Považuje ji za uspokojivou. Otevírám v této věci rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka ve věci územního plánu VÚC Jeseníky, uvedenou v tisku 1539 A.

Zahájil jsem hlasování č. 97 a ptám se, kdo je pro usnesení, které jsem přečetl. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování právě skončilo výsledkem 89 pro, nikdo proti, zdrželo se 7. Návrh usnesení byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci vystoupení ministra Jindřicha Vodičky v televizi NOVA dne 19. 3. 1995, tisk 1616. Odpověď byla předložena jako tisk 1616 A. Její projednávání bylo na 30. schůzi usnesením Poslanecké sněmovny přeloženo na jednání příští schůze. Ptám se pana poslance Exnera, zdali považuje odpověď za uspokojivou. Pan poslanec se hodlá vyjádřit jinak než pokýváním hlavou. Dáme mu k tomu příležitost, prosím.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP