Čtvrtek 25. května 1995

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, vaše informace je bohužel nepřesná. Odpověď na tuto interpelaci byla projednána na minulé schůzi až do fáze, že byla ukončena rozprava. V této věci jsme se vyslovili tak, že nesouhlasíme s odpovědí a uvedli jsme celou řadu důvodů, především přehled otázek, na které odpověď neobsahovala konkrétní odpovědi. Jednání bylo ukončeno přerušením schůze sněmovny pro neúčast poslanců bez hlasování. Je tedy potřeba jenom dokončit hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Byla tedy skončena rozprava, vy jste vyjádřil nesouhlasný postoj a nebylo možno přistoupit k hlasování. Takový je pravý stav věcí. Nicméně nechce-li se nikdo vyjádřit z členů vlády, samozřejmě budeme pokračovat v hlasování.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci vystoupení ministra Jindřicha Vodičky v televizi NOVA dne 19. 3. 1995, uvedenou v tisku 1616 A.

Zahájil jsem hlasování č. 98 a ptám se, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 35, proti 42, zdrželo se 8. Návrh nebyl přijat.

Předložím jiný návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Václava Exnera ve věci vystoupení ministra Jindřicha Vodičky v televizi NOVA dne 19. 3. 1995, uvedenou v tisku 1616 A.

Zahájil jsem hlasování č. 99 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, přistoupíme k projednávání další odpovědi.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci požadavků občanů obce Těchlovice - Přední Lhota na zastavení fyzického, psychického teroru a diskriminace, zasahování do vlastnického práva občanů a devastace životního prostředí v prostoru okolí kamenolomu "Severokámen" Těchlovice - Přední Lhota, tisk 1646. Odpověď se předkládá jako tisk 1646 A.

Ptám se pana poslance, zdali považuje odpověď za uspokojivou? Nesouhlasí s odpovědí. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí.

Přistoupíme k hlasování, ale dovolte mi, abych vás nejdříve všechny odhlásil a poprosil o novou registraci, protože počet nehlasujících poslanců dosáhl závratné výše.

Přistoupíme k hlasování o usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci požadavků občanů obce Těchlovice-Přední Lhota na zastavení fyzického, psychického teroru a diskriminace, zasahování do vlastnického práva občanů a devastace životního prostředí v prostoru okolí kamenolomu "Severokámen" Těchlovice-Přední Lhota, uvedenou v tisku 1640 A.

Zahájil jsem hlasování č. 100.

Ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Jubilejní hlasování skončilo.

Výsledek je: pro 25, 41 proti, 15 se zdrželo. Návrh nebyl přijat. Předložím opačné usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy Václava Klause na zmíněnou interpelaci poslance Oldřicha Vrchy. Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování č. 101, které jsem právě zahájil.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 48 pro, 23 proti, zdrželo se 15. Návrh byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci činnosti a výroků ministra vnitra Jana Rumla - tisk 1661. Odpověď se předkládá jako tisk 1661 A.

Ptám se pana poslance, zdali považuje odpověď za uspokojivou? Není tomu tak. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Gross. Má slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane premiére, pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem uvedl, s odpovědí pana premiéra na tuto interpelaci spokojen nejsem a pokusím se vysvětlit proč.

Nejprve chci hovořit o podstatě interpelace, která se týkala kontaktů pana ministra Rumla s bratry Helbigovými a poté bych chtěl vyhovět i přání pana premiéra, kdy mě vyzývá, abych uvedl některé další záležitosti, které se netýkají přímo této konkrétní kauzy. Nechci slovíčkařit, protože pan ministr Ruml odpovídal velice vyhýbavě na mé interpelace, které se týkaly této kauzy, nicméně bych chtěl uvést pouze několik citátů.

Pan ministr Ruml odpověděl, že se pouze sešel na krátké pracovní jednání s panem Helbigem, který mu prezentoval nabídku své firmy. Jednalo se údajně o kontakt na stejné úrovni jako s mnoha jinými firmami, které se ucházely o obchodní kontakty s jeho ministerstvem.

Pokud se týká slovíčkaření, zřejmě by se z toho dalo vyvozovat, že pan ministr vnitra v této fázi mluvil pravdu, ale když budeme upřímní, tak mě určitě nikdo nebude chtít tvrdit, že pan ministr Ruml chodí na večeře a objímá se s každým představitelem firmy, který se uchází o obchodní kontakty s jeho ministerstvem. Nechci takto slovíčkařit do odpovědi pana ministra Rumla, ale chci se dostat o kousek dál.

V odpovědi pana premiéra na mou interpelaci se uvádí následující. Budu citovat: Pokud jde o výroky ředitele inspekce ministra vnitra dr. Nechanického, jistě víte, že sám osobně uznal, že jeho výroky byly neuvážené a že věc komentoval bez dostatku informací a bez znalosti předchozích vyjádření ministra. Konec citátu.

Jenom pro informaci chci uvést, že pan ředitel inspekce tehdy uvedl, že pan ministr Ruml může být vydíratelný za zveřejněné fotografie o jeho kontaktech s pány bratry Helbigovými. Ani tento argument pana premiéra nemohu uznat, protože si velice dobře dovedu představit, jak podřízený úředník, když něco takového vynese o svém nadřízeném, tak poté, kdy je s ním uveden pohovor, velice rychle změní svůj názor. V závěru své odpovědi mě pan premiér vyzývá. Budu citovat.

Vážený pane poslanče, ve své interpelaci tvrdíte, že ministr vnitra opakovaně neuvádí Poslanecké sněmovně a veřejnosti pravdivé údaje. Chci věřit, že byste s podobným výrokem veřejně nevystoupil, pokud byste ho neměl dostatečně podložen, a proto vás žádám o konkrétní vyjádření, kdy a jakým způsobem neuváděl ministr vnitra pravdivé údaje.

Pokusím se vyhovět žádosti pana premiéra a doufám, že takováto fakta dostatečně uvedu.

Nejprve bych se chtěl v této souvislosti vrátit ke své interpelaci, která se týkala ochrany utajovaných informací a byla uvedena ve sněmovním tisku 789. Odpověď pana ministra Rumla byla uvedena pod číslem 789 A.

Zde pan ministr Ruml uvádí - cituji:

Pan Viktor Kožený splnil formality, které ukládá zákon 102 o ochraně státního tajemství a v doprovodu vedoucích pracovníků Federálního ministerstva vnitra dvakrát pracoviště technické správy prošel. Po nějakém čase pak sdělil, že ocenění správy neprovede a tím byly veškeré kontakty s panem Koženým ukončeny.

Tato interpelace se týkala právě pohybu pana Koženého po tehdejším Federálním ministerstvu vnitra. Toto uvedl pan ministr Ruml a po čase jsme se dozvěděli, že pan Kožený pracoval jako poradce ministra vnitra a měl neomezený přístup do budov Federálního ministerstva vnitra a jeho průkazy ho opravňovaly k takovémuto vstupu až do konce Federálního ministerstva vnitra. Myslím si, že je to jednoznačný důkaz toho, že minimálně údaj, který je na písemně odpovědi pana ministra uveden, není pravdivý.

V další části interpelace, která se týká téhož problému, se uvádí následující.

Cituji:

K nějaké supertajné dokumentaci pan Viktor Kožený přístup neměl, ani k osobním datům příslušníků správy.

Zde bych jenom připomněl, že pan Viktor Kožený sám, ve svém rozhovoru, pro jeden deník uvedl, že jakožto poradce federálního ministra vnitra měl přístup ke všem materiálům tohoto druhu. To ale není ještě to nejpodstatnější.

Dále bych chtěl upřít pozornost sněmovny a veřejnosti na moji interpelaci, která se týkala personální situace na ministerstvu vnitra a otázek, které jsem tehdy vznesl. Zeptal jsem se pana ministra Rumla - a teď budu zase citovat - zda pan Matejčík byl bývalým důstojníkem zpravodajské služby. Pan ministr Ruml odpověděl následovně: Pan Matejčík nebyl zařazen v útvaru, který patřil ke státobezpečnostním složkám SNB.

Já jsem se pana ministra tehdy na to vůbec neptal, ale již dobře chápu, proč tehdy pan ministr Ruml mě takovýmto způsobem odpověděl, protože po čase se mě dostala do ruky osobní karta tohoto důstojníka a pracovníka Federálního a i současného ministerstva vnitra a zde je jednoznačně uvedeno: Od 1. 4. 1982 byl starší důstojník operativně technické skupiny zpravodajské správy, od 16. 3. 1988 byl pověřený zástupce vedoucího starší důstojník - specialista operativně technické skupiny zpravodajské správy a od 1. 10. dokonce tento pracovník pracoval jako vedoucí starší důstojník. Myslím, že je to další nezvratný důkaz o tom, že tehdy pan ministr Ruml nemluvil pravdu.

Jako poslední důkaz bych snad uvedl to, že jsem se v téže interpelaci ptal na to, zda pan Savel byl zařazen na fakultě StB - Vysoké školy SNB a tehdy mě pan Ruml odpověděl. Cituji: Pan Savel byl zařazen na katedře dějin státu a práva VŠ SNB.

Tato katedra nebyla součástí fakulty StB. Opět se mi po nějakém čase dostala do ruky osobní karta tohoto pracovníka, který pracuje úspěšně na ministerstvu vnitra a zde je uvedeno, že od 1. 10. tento člověk pracoval - cituji - jako učitel skupiny fakulty StB katedry dějin státu a práva, od 1. 9. 1984 jako asistent skupiny pro fakultu StB katedry dějin státu a práva.

Věřím, pane premiére, že jsem vás uspokojil v tom, oč jste mě žádal a žádám sněmovnu, aby tuto odpověď na interpelaci neodsouhlasila.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozprava je otevřena, ptám se, kdo se do ní ještě hlásí. Nikoho nevidím. Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci činnosti a výroku ministra vnitra Jana Rumla uvedenou v tisku 1661 A. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování č. 102.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 35 proti, 17 se zdrželo, nehlasovalo 8.

Budeme hlasovat o usnesení opačném:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci činnosti a výroku ministra vnitra Jana Rumla uvedenou v tisku 1661 A. Hlasování č. 103.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 38 poslanců pro, 47 proti, 13 se zdrželo hlasování.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Oldřicha Vrchy ve věci těžby mramoru v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, tisk 1662. Odpověď se předkládá jako tisk 1662 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci těžby mramoru v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras uvedenou v tisku 1662. Hlasování č. 104.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 95 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci paní poslankyně Marie Stiborové. Paní poslankyni nevidím ve sněmovně, nebudeme se tedy touto interpelací zabývat.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Jiřího Vyvadila. Ani pana poslance nevidím ve sněmovně, nebudeme se touto interpelací zabývat. Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Jozefa Wagnera ve věci značení ubytoven podnikatelů, zvláště ve sféře stravování a ubytování podél dálnic. Jedná se o tisk 1694. Odpověď se předkládá jako tisk 1694 M.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Nesouhlasí.)

Prosím pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane předsedo vlády. Oslovuji vás samostatně, neboť celý vtip odpovědi je v tom, že je podivuhodně zvláštní, že právě vy odpovídáte způsobem, který poškozuje české podnikatele. A nejen že tak odpovídáte, ale vláda tak koná, aby je to poškozovalo. Nechci zdržovat sněmovnu. Spisy k té věci jsou velmi rozsáhlé. Kdybych je tady citoval, zbytečně bychom ztráceli mnoho času, protože pan premiér je měl jistě, a jeho úřad také, k dispozici všechny. Bylo průkazně a jednoznačně dokázáno všemi podnikateli, kteří se ohradili proti správním aktům, které provedly různé státní orgány, zejména v působnosti Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva hospodářství, že se jedná zcela jednoznačně o poškozování zájmů českých podnikatelů.

Jistou část potvrdil pan premiér tím, že sdělil, že Ministerstvo pro hospodářskou soutěž vyvolalo jednání se zástupci Ministerstva vnitra a dopravy, které proběhlo 4. května v Brně. Na tomto jednání bylo mj. konstatováno, že k prolomení monopolu došlo prakticky již v průběhu roku 1994, kdy byly povoleny reklamy dalším subjektům. Oprávněná výhrada tak byla překonána.

Pane premiére, to je zcela zvláštní postup. Vy sdělujete, k čemu došlo de facto, ale neberete na vědomí, že de jure je právní stav pořád takový, že platí pravidla, která znemožňují volnou soutěž a že podnikatelé jsou nuceni utrácet zbytečně peníze tím, že musí používat monopolní firmy, které monopol do rukou daly příslušné státní orgány. Přitom se jedná o věc tak prostou. Skutečně velmi prostou. Stačilo by, aby Ministerstvo vnitra povolilo jedinou značku na každém výjezdu z dálnice. Samozřejmě, že ti podnikatelé nežádají, aby tam byla tabule informující o tom, kde přesně a kdo s jakým názvem zařízení má, že tam pouze stačí jediná dopravní značka upozorňující, že ve vzdálenosti např. 1 km je první takovéto zařízení. V prostoru do tohoto jednoho kilometru již mimo dálnici pak další značky mohou umístit. Nebude-li toto povoleno, je jejich konkurenceschopnost značně poškozena. Ti lidé, jak jsem ve své interpelaci uvedl, většinou podnikají jako soukromé osoby, použili svého soukromého majetku jako garanci za úvěry, které na vybudování možnosti ke svému podnikání potřebovali, a tedy riskují příliš. A vláda, která se chlubí tím, že chce pomáhat podnikání, de facto likviduje české podnikatele. Doufám, že i tato vláda uzná, že s takovouto odpovědí jejího premiéra nelze souhlasit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci pana poslance Jozefa Wagnera ve věci značení ubytoven podnikatelů, zvláště ve sféře stravování a ubytování podél dálnic, uvedenou v tisku 1694 M. Hlasování č. 105.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

38 pro, 39 proti, 18 se zdrželo.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 38 pro, 39 proti, 18 se zdrželo hlasování.

Nezbývá než navrhnout usnesení opačné:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci Jozefa Wagnera ve věci značení ubytoven podnikatelů zvláště ve sféře stravování a ubytování podél dálnic, uvedenou v tisku 1694 M.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 106.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 36 proti, 11 se zdrželo hlasování.

Tím jsme vyčerpali odpovědi pana předsedy vlády Václava Klause.

Pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci uplatňování zákona České národní rady číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - tisk 1315. Odpověď byla předložena jako tisk 1315 G. Její projednávání bylo na 30. schůzi poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslance. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, sama realita vám jistě odpoví poté, co se stalo ve věci Lotynky, že považovat odpověď za uspokojivou jistě nelze. Já jsem ve stejné věci interpeloval podruhé, podruhé odpověděl pan ministr financí zhruba totéž. Podruhé neuznal odpovědnost svého úřadu za část toho, co dnes by mělo být spíše předmětem jednání možná vyšetřovací komise parlamentu nebo orgánů činných v trestním řízení nebo obojího. Průkaznou a jednoznačnou vinu na této věci má samozřejmě svým postojem i ministerstvo financí a možná, že rozhodující. Proto nesouhlasím a jen proto, že vás nechci zdržovat, nebudu dále argumentovat. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Otvírám rozpravu o této věci. Zároveň jsem vás znovu odhlásil a prosím o novou prezentaci kvůli pohybu ve sněmovně.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci uplatňování zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, uvedenou v tisku 1315 G.

Kdo je pro tento návrh usnesení v hlasování č. 107, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 43 pro, 38 proti, 13 se zdrželo hlasování, 5 nehlasovalo.

Nezbývá, než hlasovat o usnesení opačném, které přečtu:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci uplatňování zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, uvedenou v tisku 1315 G.

Kdo je pro tento návrh usnesení v hlasování č. 108? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 41 proti, 12 se zdrželo hlasování a 5 nehlasovalo.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila. Pan poslanec tady není, nemůžeme se tím zabývat.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Františka Kačenky ve věci nezákonného postupu ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí při zřizování a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory - tisk 1641. Odpověď se předkládá jako tisk 1641 A. Ptám se pana poslance Kačenky, zda považuje odpověď za uspokojivou. Nepovažuje. Přejete si vystoupit? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec František Kačenka: Jen jednu větu. K problematice se vyjádřím v souvislosti s příjímáním zákona o státní sociální podpoře.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji a otvírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí. Rozpravu uzavírám a končím. Přijmeme toto usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Františka Kačenky ve věci nezákonného postupu ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí při zřizování a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory, uvedenou v tisku 1641 A.

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 109, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 38 pro, 40 proti, 13 se zdrželo hlasování.

Navrhnu usnesení opačné:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci Františka Kačenky ve věci nezákonného postupu ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí při zřizování a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory, uvedenou v tisku 1641 A.

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať tak učiní v hlasování č. 110, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 39 proti, 10 poslanců se zdrželo hlasování, nehlasovalo 14.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti Společnosti nevidomých a slabozrakých - tisk 1643. Odpověď se předkládá jako tisk 1643 A. Já se ptám pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem požádal pana ministra, protože jsem dostal odpověď počátkem tohoto týdne, jestli bychom to mohli odložit. Pan ministr souhlasil, takže žádám sněmovnu o odložení této odpovědi na příští plénum. Děkuji.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP