Středa 24. května 1995

Poslanec Ladislav Blažek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolil jsem si vytvořit zpřesnění tohoto návrhu. Je projednáno i v hospodářském výboru i s orgány exekutivy. Návrh zní na nové znění § 9 odst. 2 písm. c): "Práce řidiče v taxislužbě, v silniční dopravě osob, pokud se provozuje autobusem, vykonávala pouze osoba, která je starší 21 let. Práce řidiče v taxislužbě, v silniční dopravě osob, pokud se provozuje autobusem, a v mezinárodní nákladní dopravě, pokud se provozuje nákladním automobilem o celkové hmotnosti vyšší než 5,5 tuny, vykonávala pouze osoba, která je bezúhonná." Tento návrh je podle mého názoru benevolentnější k řidičům nákladních automobilů, protože si myslím, že není potřeba, aby řidiči nákladního automobilu byli bezúhonní. Tím bychom připravili i některé lidi o práci. Alternativně - pokud tento návrh neprojde navrhuji vypustit odst. c).

Můj druhý pozměňovací návrh je zařadit nový § 40 a) ve znění: Do doby přijetí zákona o provozu na pozemních komunikacích je každý účastník silničního provozu - odrážka 8 - § 2 bod 30 vyhlášky 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, to jsou pravidla silničního provozu - povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zvláštními předpisy.

Odrážka devět - vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb., a to jsou vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, ve znění vyhlášky 24/1990 Sb., vyhlášky 553/1992 Sb., vyhlášky 619/1992 Sb. a vyhlášky č. 123/1993 Sb. Dále vyhlášky č. 145/1956 o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 89/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění vyhlášky č. 3/1972 Sb., vyhlášky č. 174/1980 Sb., o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění, a vyhlášky 55/1989 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel.

Zdůvodnění: Tyto vyhlášky jsou samozřejmě přes veškeré diskuse stále platné, protože byly vydány na základě vládního nařízení. Nicméně narážejí na naši dnešní ústavu. Pokud by došlo ke stížnosti u Ústavního soudu, mohlo by se stát, že tyto vyhlášky, protože nemají opodstatnění v zákoně, by Ústavní soud zrušil, z čehož by samozřejmě vznikl chaos. Proto bych rád, kdybyste tento návrh podpořili do doby, kdy přijme resort Ministerstva vnitra nový zákon, který je velice pracný. Do té doby by vyhlášky měly opodstatnění v tomto zákoně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám.

Nyní se chci zeptat, zda si zpravodaj a zástupce navrhovatelů přejí nějakou přestávku. Ne. Pan poslanec Hirš se může vyjádřit hned, pokud chce jako zástupce navrhovatelů.

Poslanec Pavel Hirš: Vážení kolegové, vystoupili zde dva kolegové - kolega Hrazdíra a Blažek. Kolega Hrazdíra nepřednesl žádný pozměňovací návrh. Jen bych chtěl upozornit, že se v některých vývodech mýlil. Není to skutečně tak.

Kolega Blažek přednesl dva pozměňovací návrhy. Jednak pozměňovací návrh k § 9 odst. 2 c), kde navrhuje jiné upravené znění. Pokud je to tak, jak to přednesl, v té formě to nemohu doporučit, protože neznám kategorii 5,5 tuny. To bohužel řekl a já se musím držet toho, co řekl. Co se týče druhého návrhu, k tomu se nevyjadřuji, nechť rozhodne sněmovna.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vy jste říkal, pane kolego, já jsem vám dobře nerozuměl - neznám kategorii 5,5 tuny.

Poslanec Pavel Hirš: Původně bylo navrženo 7,5 tuny, kolega Blažek řekl 5,5 tuny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, nejen já, když mluvíte mimo mikrofony, neslyším, co říkáte, ale ani navrhovatelé pozměňovacích návrhů - podle gestikulace vidím - nemají zcela jasno ve vašem vyjádření.

Poslanec Pavel Hirš: Já to tedy zopakuji. V původním písemném návrhu, který jsme dostali, předposlední věta zněla: o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny. Kolega Blažek řekl - o celkové hmotnosti vyšší než 5,5 tuny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kolega Blažek se hlásí s upřesněním. To můžeme akceptovat i poté, co byla rozprava ukončena.

Poslanec Ladislav Blažek: Omlouvám se, asi jsem se přeřekl. Ale zachovávám 7,5 tuny.

Poslanec Pavel Hirš: V tom případě se situace samozřejmě mění. K tomuto návrhu nechť se opět vyjádří sněmovna. Společná zpráva se striktně drží původního návrhu vlády, jak k tomu vláda vyslovila souhlas.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím nyní pana společného zpravodaje, aby se ujal slova, vyjádřil se k rozpravě, přednesl závěrečné slovo a předložil návrhy k hlasování.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. V rozpravě vystoupili dva poslanci. Jako první vystoupil pan poslanec Hrazdíra, který nedal žádný pozměňovací návrh. Jako druhý vystoupil pan poslanec Blažek, který přednesl tři pozměňovací návrhy, z nichž první dva podmiňují jeden druhý.

Myslím si, že můžeme přistoupit k hlasování o nich. Před tím, než budeme hlasovat, pokusím se vyslovit své stanovisko souhlasné či nesouhlasné - a o totéž požádám i předkladatele.

První pozměňovací návrh řeší nově § 9 odst. 2 c) novým textem, který si dovolím přečíst: Práce řidiče v taxislužbě, v silniční dopravě osob, pokud se provozuje autobusem, vykonávala pouze osoba, která je starší 21 let. Práce řidiče v taxislužbě, v silniční dopravě osob, pokud se provozuje autobusem, a v mezinárodní nákladní dopravě, pokud se provozuje nákladním automobilem o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny, vykonávala pouze osoba, která je bezúhonná.

Nedoporučuji, protože to je podle mého názoru nad rámec toho, co chtěli předkladatelé i vládní stanovisko řešit. Vyjádření předkladatele jste již slyšeli.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je tedy pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 39. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 18 pro, 38 proti, 63 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Josef Holub: Protože tento návrh nebyl přijat, přichází na řadu varianta č. 2 pana poslance Blažka, která žádá celý tento odstavec c) vypustit. Já nedoporučuji, předkladatel také nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 40. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasu 5 pro, 51 proti, 66 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Josef Holub: Poslední pozměňovací návrh jde nad rámec novely, kterou chtěli navrhovatelé řešit. Požaduje zařadit do zákona nový § 40 a) ve znění: "Do doby přijetí zákona o provozu na pozemních komunikacích je každý účastník silničního provozu - odrážka 8 - povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, upravená zvláštními předpisy - odrážka 9." Teď jsou citovány předpisy.

Myslím, že to spadá do kompetence jiného ministerstva než Ministerstva dopravy a podle mých informací má Ministerstvo vnitra, které je k tomu kompetentní, připraven vlastní návrh zákona, který by sněmovna asi do měsíce měla dostat.

Takže nedoporučuji, pan navrhovatel se nevyjadřuje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 41. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 3 pro, 38 proti, 86 se zdrželo. Nepletu-li se, byly to všechny pozměňovací návrhy. Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování o celém návrhu. Budeme hlasovat o návrhu poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle sněmovního tisku 1565, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1740.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 42. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 22 proti, 41 se zdrželo, 14 poslanců nehlasovalo.

Prosím, paní kolegyně.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dovolte, abych zpochybnila toto hlasování právě z těch důvodů, že celkový počet nedával dohromady 143 poslanců přítomných ve sněmovně a kvorum je tím pádem jiné. Činím to bezprostředně po hlasování a poprosila bych o nové hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: V souladu s jednacím řádem to učinila paní poslankyně. Aby nebylo pochyb, myslím, že bych vás měl v tom případě odhlásit a požádat o novou registraci.

Budeme opakovat hlasování o návrhu zákona o silniční dopravě - zkráceně řečeno. Pan poslanec Kužílek se hlásí o slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, byť by to nebylo nutné v tuto chvíli, ale jednací řád vyžaduje nejdříve hlasovat o uznání námitky a pak teprve o opakování hlasování, jestli se nemýlím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím si, že se mýlíte v tomto případě, ale nemám text před sebou. Omlouvám se, ale je-li hlasování zpochybněno - jestliže na tom, pane kolego, trváte, opatřím si jednací řád. Je-li zpochybněn výsledek hlasování, hlasování se opakuje podle jednacího řádu.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, je to jedno, učiňte teď, jak myslíte. Považoval jsem za nutné jenom na to upozornit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nemusím tedy knihu otvírat, jestli rozumím správně vašim gestům. Myslím, že ušetříme čas, když přistoupíme k hlasování. Odhlásil jsem vás. Pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Tady je základní omyl, o tom se nesmí hlasovat, protože to by v určitých situacích mohlo vyvolat - podporuji, pane předsedající, abyste automaticky dal hlasovat, nikoli o té námitce pana kolegy Kužílka, o té ne. (Šum v sále.) Já jsem to nepochopil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Chystal jsem se, hlasování bylo zpochybněno. Domnívám se, že v souladu s pasáží této knihy jsem chtěl dát hlasovat znovu o tomtéž, aby nebylo pochyb.

Dámy a pánové, není-li námitek, dám hlasovat znovu o celém návrhu, tedy o návrhu poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle sněmovního tisku 1565, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1740.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 43. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 75 pro, 29 proti, 37 se zdrželo, 1 nehlasoval. Není-li námitek, ukončili jsme projednání tohoto bodu. Je námitek. Pan kolega Hrazdíra se hlásí.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Mám stejnou námitku jako paní kolegyně. Součet hlasů tak, jak byl, nesouhlasil s počtem přítomných ve sněmovně. Požaduji nové hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, byla vznesena námitka. Dovolím si opakovat hlasování. Přejete si být znovu zaregistrování? Vidím intenzívní mávání žlutými kartičkami. Dovolím si vás odhlásit a požádat o novou registraci.

Dámy a pánové, dám potřetí hlasovat o celém návrhu. Kdo je pro jeho přijetí ať zvedne ruku a stlačí tlačítko. Hlasování má č. 44.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh tentokrát nebyl přijat poměrem hlasů 71 pro, 30 proti, 36 se hlasování zdrželo, 5 nehlasovalo.

Já to nejdříve sečtu a vy si rozmyslete, zdali někdo hlasování zpochybníte. Protože včetně 5, kteří nehlasovali, počet nesouhlasí, dovolte, abych zpochybnil výsledek hlasování a poprosil vás, abyste se znovu zaregistrovali a skutečně se soustředili na to, co právě činíme.

S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, tato faktická poznámka je procedurální návrh. Obávám se po trojím hlasování, že bychom do večera mohli vždy zpochybňovat hlasování. Zdá se, že asi polovině se návrh zákona líbí a polovině nelíbí a záleží na tom, jak kdo přichází a jak kdo odchází.

Mám procedurální návrh, který spočívá v tom, že po vaší námitce proti výsledku hlasování budeme hlasovat a já navrhuji, abychom nejprve rozhodli hlasováním o tom, zda budeme hlasovat pomocí hlasovacího zařízení. nebo za pomoci skrutátorů. Navrhuji, abychom pro toto čtvrté hlasování použili skrutátory.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O slovo se dále hlásí pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dovoluji si také formální návrh. Vzhledem k tomu, že tyto situace upravuje usnesení sněmovny, které bylo přijato, myslím, že podle § 2 jednacího řádu - toto usnesení v tuto chvíli není k dispozici a nikdo nemůže relevantně říci, co v něm přesně v tomto detailu je, doporučuji tuto situaci přerušit, vyhledat a dostat sem toto usnesení a zachovat se podle něj. Zjistit, zdali jsme postupovali v předchozích krocích správně nebo nesprávně. Myslím, že jde o příliš vážné situace, byť vzbuzují humor, než abychom se mohli dále chovat takto lehkovážně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Souhlasím. Dámy a pánové, nebude-li námitek a vzhledem k tomu, že vím o tom, že některé kluby se chystají sejít v polední přestávce a vzhledem k tomu, že je 11.55 hodin a nemám k dispozici všechny podklady pro to, abych mohl o tom relevantně rozhodnout, (hlasy v zasedací síni) - to není nic proti ničemu.

Chtěl jsem vám dát šanci při tom poobědvat, ale vyhlašuji tedy 10 min. přestávku - na to mám jako předsedající právo opatřím si zmíněné usnesení a pak rozhodneme o dalším postupu.

(Schůze přerušena v 11.56 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 1 2.07 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, přijali jsme jednací řád, ve kterém je paragraf 27, který se zabývá v odstavci 4 pochybnostmi o výsledku hlasování. Cituji: Jsou-li pochybnosti o výsledku hlasování, požádá předsedající ověřovatele, aby sečetli hlasy. - O tuto větu se v podstatě opíral pan kolega Výborný. Já jenom zrekapituluji, kam jsme se v té situaci dostali. Hlasovali jsme o zákoně jako o celku a návrh nebyl přijat. V tom okamžiku paní poslankyně Röschová zpochybnila anebo jinou formulací vznesla námitku proti výsledku hlasování. Připomněl bych vám ten dokument, kvůli kterému jsem dělal přestávku, když jsem ho neměl k dispozici, což je usnesení číslo 196 Poslanecké sněmovny z 12. schůze ze dne 1 4. září 1993, kdy jsme se usnesli, kromě jiného, že zpravidla hlasujeme pomocí hlasovacího zařízení a schvalujeme pravidla hlasování v Poslanecké sněmovně pomocí hlasovacího zařízení, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. Z těch pravidel si vám dovolím ocitovat: Každý poslanec může vznést bezprostředně po hlasování námitku proti jeho výsledku. O takové námitce rozhodne sněmovna bez rozpravy. - Měl tedy pravdu pan kolega Kužílek - a já se mu tímto omlouvám korektní by bylo v tomto okamžiku hlasováním rozhodnout bez rozpravy o námitce paní poslankyně Röschové. Pokud námitka bude akceptována sněmovnou hlasováním, bude se hlasování opakovat v souladu s tím, co jsme si přijali jako závazná pravidla. Pokud ne, platí výsledek 1. hlasování. V našem případě ten výsledek, že návrh nebyl přijat, zákon nebyl schválen.

Dodávám na vysvětlenou - mám informace, že odůvodnění paní poslankyně Röschové nebylo v souladu se skutečností, že ta čísla souhlasila. Nicméně ono ze znění toho, co jsem vám právě citoval, to vůbec není podstatné. Byla vznesena námitka a my bez rozpravy o ní máme rozhodnout.

Dámy a pánové, chystám se dát hlasovat. Dovolím si vás odhlásit, požádat o registraci. Pan kolega Hrazdíra se hlásí, já dopovím větu, než dojde k mikrofonu. Chystám se dát hlasovat o námitce paní poslankyně Röschové a v souvislosti s tím zcela logicky prohlásit veškerá další hlasování, která už proběhla, za neplatná nebo za zmateční a všem se vám omluvit.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pokud mohu, respektuji, že se má hlasovat o námitce bez rozpravy, ovšem pouze v tom případě, pokud námitka je relevantní. Ale pokud někdo řekne, že nesouhlasí a ty počty souhlasí, tak pak ta námitka není oprávněná. A jakým způsobem, když je to bez rozpravy, se může taková námitka vysvětlit, že není oprávněná. Paní poslankyně Röschová řekla, že nesouhlasí počty. Z tisku, který jsme dostali z počítače, je jasné, že počty souhlasí. To znamená, že ta připomínka není oprávněná.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Souhlasím s Vámi, pane kolego. Teď jsem ale citoval usnesení. V usnesení je, je-li vznesena námitka, rozhodneme o ní bez rozpravy hlasováním. Jsem se všemi skutečnostmi seznámen, ale nicméně si myslím, že je to nejčistší a nejkorektnější způsob. Chci dodržet všechno to, co jsme přijali.

Prosím ty, kteří se opomněli zaregistrovat, aby tak ještě učinili a dám hlasovat o námitce paní poslankyně Röschové, o prvním hlasování, kterým nebyl návrh zákona schválen.

Kdo je pro akceptování námitky paní poslankyně Röschové, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 45. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Námitka nebyla akceptována poměrem hlasů 45 pro, 82 proti, 36 se zdrželo.

Konstatuji, že jsme ukončili projednání tohoto bodu pořadu a návrh zákona nebyl schválen.

Děkuji vám za pochopení.

Nyní bych vám navrhl před vyhlášením polední přestávky ještě dokončení bodu, jehož projednávání jsme přerušili do okamžiku, než budeme mít k dispozici sumu pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy vám byly rozdány. Pan ministr Dlouhý se vyjádřil v závěrečném slově, pan společný zpravodaj by se mohl v tomto okamžiku ujmout své funkce zpravodaje a mohli bychom mu dát šanci, aby přednesl závěrečné slovo a pak bychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Je proti tomuto postupu námitka? Jestliže tomu tak není, vracíme se k projednávání - zkráceně řečeno - zákona o ochraně spotřebitele.

Vzhledem k tomu, že pan zpravodaj žádá ještě o krátkou přestávku na přípravu, dovolím si vyhlásit polední přestávku do 14.30 hodin s tím, že klub ODS se sejde teď hned v místnosti státních aktů. Prosím o další sdělení. (Následují organizační sdělení předsedů jednotlivých klubů.)

(Schůze přerušena ve 12.16 hodin.)

(Schůze zahájena ve 14.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme pokračovat v jednání k bodu 11, které jsme dopoledne přerušili, aby mohly být zpracovány přednesené pozměňovací návrhy.

Nyní bychom měli o těchto návrzích hlasovat. Než tak učiníme, mám pro vás ještě jeden návrh. Předpokládám, že všichni víte, že pan prezident nám vrátil zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1 989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění zákona č. 425/1990 Sb., který jsme přijali dne 19. dubna 1995.

V této souvislosti proto navrhuji rozšířit pořad této schůze o bod "Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou 1 9. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky".

Paní a pánové, navrhuji, abychom projednávání tohoto bodu zařadili za stávající bod 16 a dám o tomto svém procedurálním návrhu bezprostředně hlasovat. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali. Domnívám se, že v této chvíli nic nebrání tomu, abych dal o svém procedurálním návrhu na zařazení nového bodu hlasovat.

Zahajuji hlasování č. 46.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 91, 3 proti, zdrželo se 7. Návrh na zařazení dalšího bodu byl přijat.

Nyní se vrátíme k projednávání bodu č. 11. Prosím pana společného zpravodaje Vlastimila Vlčka, aby zaujal místo v lavici. Domnívám se, že můžeme přistoupit, není-li námitek ze strany poslanců nebo ze strany pana ministra, k hlasování o pozměňovacích návrzích. Není námitek.

Dámy a pánové, prosím vás o klid a pana společného zpravodaje prosím, aby přednesl první pozměňovací návrh, tak, abychom o něm mohli hlasovat.

XI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle

sněmovních tisků 1563 a 1704

Poslanec Vlastimil Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, protože je to technicky již možné, můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. U každého pozměňovacího návrhu vyjádřím souhlas či nesouhlas a rovněž prosím o vyjádření ano či ne pana ministra Dlouhého, nejlépe per partes, tzn. ke každému návrhu jednotlivě.

Pro přehled. V rozpravě vystoupili čtyři poslanci: poslanec Kuchař - 2 návrhy, poslanec Kačenka - 3 návrhy, poslanec Exner - 9 návrhů a poslanec Vlček - 1 návrh. Celkem tedy bylo podáno 15 pozměňovacích návrhů s tím, že často dochází k souběhu, takže, pane předsedající, můžeme přistoupit k hlasování k pozměňovacímu návrhu prvnímu pana poslance Kuchaře.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP