Středa 24. května 1995

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, není to určitě naposledy ani poprvé, co prezident nepodepsal a vrátil zákon sněmovně. Je to naprosto legitimní. Poprvé ale tento akt vyvolal následnou odezvu politiků a novinářů v nejrůznějších masmédiích. Poprvé také jde o zákon z těch málo obvyklých, které zde přijímáme a které se nějak vyrovnávají s minulostí. A poprvé mám nepříjemný pocit za poslední týdny, který jsme míval před rokem 1989, že se tu neustále polemizuje s textem, který většina veřejnosti nezná a že se zde vytváří celá řada stereotypních polopravd a nejasností, které se potom vyvracejí.

Proč má tento zákon smysl, řekl jsem již minule, když jsme ho projednávali. Chtěl bych se spíš nyní vyslovit k tomu, co se děje teď.

Prezidentovo odůvodnění, pokud jste ho četli, je tentokrát překvapivě stručné. Zní takto: Zákon je nespravedlivý a má mnoho vážných právních nedostatků. Nuže, snažím se respektovat osobní názor pana prezidenta a vím, že právě u těchto typů zákonů skutečně záleží i na optice pohledu. Chtěl bych ale jasně ve sněmovně říci k těmto a k ostatním výhradám pár slov:

1. Zákon nespravedlivý není. Naopak ve své původní verzi, kdy vylučoval všechny členy KSČ se dokonce snažil být až příliš spravedlivý, tzn. kompenzovat to tak, že teď odmění pouze a jedině západní odboj. Dokonce, i kdyby to učinil, bylo by to možné a legitimní. Ovšem bylo by to jednostranné řešení. Nechtěl jsem přistoupit ani já na toto jednostranné řešení a zrovna tak nechci přistoupit na postoj pana prezidenta. Oba totiž odmítají to, co je podstatné - rozlišovat.

Podstata spravedlnosti je právě v tom, že nás neustále nutí rozlišovat, vážit a vzpomínat si. Spravedlnost má v ruce váhy a meč. Ne nadarmo.To věděl stejně tak Starý a Nový zákon, jako Karl Jaspers v Norimberku.

2. Zákon nemá právních nedostatků takového typu, které by znamenaly, že je v rozporu s naším právním řádem. To je konec konců i současné stanovisko parlamentní legislativy, pokud jste ho četli. Skupiny, které jsou z tohoto zákona vyloučeny jsou v souladu s příslušnými i když jistě mimořádnými zákony. Hovořili jsme o tom minule. K nároku ucházet se o výsady tohoto zákona - stačí prohlášení, že občan nespadá pod jednu z uvedených skupin. Toto prohlášení je podrobeno jednání dle správního řádu. Jde tedy o řešení ne zcela obvyklé, ale legitimní.

3. Často se uvádí i argument, že vláda zákon odmítla. Faktem je, že vláda odmítla původní předlohu. Ovšem při jednání ve výborech jsme na konečném znění podstatně pracovali. Prohlašuji tedy, že zákon v tom znění, v jakém byl přijat vláda už neprojednávala.

Čtvrtá námitka. Zákon přišel pozdě a nebylo možno podle něho připravit vyznamenání. Návrh byl ve sněmovně od ledna, a byl tedy dostatečným signálem dopředu. A zákon o státních vyznamenáních jsme přijímali zhruba před rokem.

Zákon, který pan prezident vrátil, je nepochybně zákon neobvyklý, to je pravda. Ale v neobvyklé době je občas třeba dělat i neobvyklé věci, tedy i přijímat neobvyklé zákony. Mám dojem, že jsme to v posledních pěti letech udělali příliš zřídka. Je to i zákon kontroverzní, ale to už jsem říkal minule - když se boří mýty, bývají z toho kontroverzní body.

Pokud se mi něco zdá povážlivé, pak ne tento zákon, ale to, že na to, co chce učinit, nepřišel někdo jiný a včas. Nebyla ani uvažována a připravena vyznamenání pro tento den, 9. 5. 1995 a je mi líto, že ani po signálu z parlamentu se nedělo nic, až teprve po vrácení zákona. Vyznamenání mají totiž svůj hluboký smysl a určitá data mají také svůj smysl. Tím, že toto datum bylo pominuto a zákon vrácen, amputoval mu, bohužel, pan prezident jeho nejpodstatnější část. Minule jsem hovořil o tom, že ocenění vyznamenáním je pro mnohé z nás podstatnější než jakákoliv finanční odměna.

Karel Steigerwald napsal před čtrnácti dny v Lidových novinách v paralele na Formanův film Hoří má panenko, (jak tam byl vyznamenáván hasič, otevřel pouzdro, ale zlatou sekyrku mu někdo ukradl), že parlament udělil pouzdro a že sekyrka v něm chybí. Dámy a pánové, je to skutečně pravda, ale nemyslím si, že by to byla vina parlamentu.

To je všechno co jsem chtěl říci. Sám nevím, jak s tímto amputovaným zákonem naložit, já pro něj budu hlasovat, ale nebude-li znovu přijat, budu se snažit o nějaké nové řešení. Tady jsem chtěl jednoznačně a jasně říci, že to byl zákon dobrý a že těch 75 lidí, kteří ho přijali, věděli velice dobře, co činí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Gjuričovi a prosím pana poslance Sourala, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych jménem poslaneckého klubu Levého bloku konstatoval, že náš negativní postoj vůči zmíněnému zákonu se nemění - argumenty a důvody z kterých vycházíme jsou velmi podobné, nebo stejné, které zvolil prezident republiky, případně premiér České republiky. Není třeba je opakovat, my se s nimi více méně ztotožňujeme.

Dovolte, abych také využil této příležitosti a sdělil vám, že poslanecký klub Levého bloku je v případě možnosti připraven předložit nový návrh, který by podle našeho názoru řešil tento problém legislativně čistější formou, bez problémů, které jsou v projednávané předloze obsaženy. Jsme připraveni, pokud bude politická vůle, zvládnout tento úkol ve velmi krátkém čase.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Souralovi a prosím pana poslance Matulku, aby se ujal slova.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, když se na minulé schůzi jednalo o návrhu poslance Janečka, upozornili poslanci klubu KSČM na skutečnost, že zákon je diskriminující, zakládající nepřípustnou nerovnost lidí v právech. Vyslovili jsme uznání a vděčnost účastníkům národního boje za osvobození a měli jsme maximální snahu o vytvoření takového zákona, která by umožňovala vyjádřit tuto vděčnost i ve finanční podobě. Podpořili jsme proto pozměňovací návrh pana poslance Sourala, který skutečně znamenal odstranění právních vad v návrhu zákona a který, pokud by byl přijat, by umožnil vznik opožděného sice, ale spravedlivého zákona.

Všichni víme, jak celá věc dopadla. Parlamentní většina odsouhlasila zákon před kterým zůstává rozum stát. Proto jsme také návrh poslance Janečka nepodpořili, neboť v té podobě, v jaké byl nakonec schválen, jej nepovažujeme za materiál, který by byl způsobilý být součástí právního řádu.

Poslanci z KSČM si nechtějí hrát na generály po bitvě a nemáme ani žádný pocit zadostiučinění z toho, že prezident Havel zákon nepodepsal. Naopak, daleko raději bychom viděli, kdyby raději poslanci naslouchali hlasu zdravého selského rozumu. Především nás však mrzí, že účastníci národního boje za osvobození naší země od fašismu nedostali od této sněmovny zákon, který by v roce 50. výročí osvobození Československa od německého fašismu spravedlivě vyjádřil vztah nového českého státu k jejich hrdinství. Dnes máme šanci tuto chybu z minulé schůze napravit. Protože klub KSČM má skutečný a upřímný zájem na spravedlivém ocenění účastníků národního boje za osvobození, obracíme se na vás, vážené kolegyně a kolegové s prosbou, abyste tentokrát při opakovaném hlasování lépe zvážili všechna p o a proti a abyste návrh nynějšího špatného zákona v jeho současné podobě odmítli a umožnili tak urychlené přijetí zákona nového, tentokrát dobrého, moudrého a spravedlivého.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Prosím pana poslance Hofhanzla, aby se ujal slova. Připraví se paní kolegyně Kolářová.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážené dámy a pánové, nečiní mi potěšení, že musím hlasovat proti panu prezidentovi. Bohužel, myslím si, že jestli něco tato země potřebuje, tak potřebuje ocenění mravní kontinuity, a tento zákon, jak byl předložen, byl především oceněním celoživotního postoje veteránů, kteří celý svůj život stáli za vůdčí myšlenkou svého života. A jestli něco tato země potřebuje, tak potřebuje ocenění těchto hodnot.

To, co vidím 5 let po roce 1989 mě v tom stále více utvrzuje. My jsme to neudělali. Říkám do našich vlastních poslaneckých řad, že můžeme činit dlouhou dobu dobře a pro dobro této země. Jestliže uděláme jednu velkou padoušskou věc, bude podle toho oceněn celý náš život. Budu hlasovat pro tento zákon.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi. Prosím paní kolegyni Kolářovou, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Hirš.

Poslankyně Milena Kolářová: Dámy a pánové, dovolím si hovořit jen krátce. Ve stanovisku pana prezidenta i ve stanovisku některých kolegů zaznělo mimo jiné, že zde řešíme problém právní. My zde neřešíme vůbec problém právní. Problém zákona není v jeho legislativní části. Je to problém vnímání spravedlnosti. Já vím - a tady to také zaznělo od některých předřečníků - je to zákon kontroverzní. Na rozdíl od řady svých kolegů nevím přesně, kde tady je ta spravedlnost. Já budu hlasovat pro tento zákon, protože jsem přesvědčena o tom, že tím, když tento zákon neschválíme, rozhodně nebudeme tak superspravedliví, jak tady zaznívá. My totiž po těch 50 letech nejsme schopni v této sněmovně udělat zcela spravedlivý zákon. Ale to není naše vina. To je vina těch 50 let, respektive těch lidí, kteří v těch 50 letech tady tento systém drželi. Možná tedy i nás všech. Já si myslím, že by na to neměli doplácet ti, kteří v té době byli pronásledováni. Já bych se vůči nim necítila příliš dobře. Nesouhlasím s kolegou Matulkou, že jeho spravedlnost, o které hovoří, je právě ta pravá. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Kolářové. Prosím pana poslance Hirše, aby se ujal slova. Pan poslanec Mach má náhradní kartu číslo 10. Dále se připraví pan poslanec Krámek.

Poslanec Pavel Hirš: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vyslovil názor poslaneckého klubu LSNS. Já jsem pozorně vyslechl argumenty pro i proti a mohu říci pouze jednu věc. Kdysi jsme říkali: Nebuďme jako oni. A dneska zavádíme princip, kdy diferencujeme mezi ty nebo ony. Domnívám se, že naše svoboda, která nám přinesla i vítězství po druhé světově válce, byla vykoupena krví všech. Bez ohledu na politickou příslušnost. To, co někdo spáchal poté, nechť je za to souzen. Ale nedomnívám se, že bychom měli diferencovat tady. Já vím, že to nezní dobře. Vím, že to nezaznívá sluchu některým, kteří ve svatém nadšení chtějí něčeho dosáhnout. Ale opakuji - jedná se o princip spravedlnosti. Nemohu soudit člověka za to, co udělal poté. l když plně souhlasím s důvody. Myslím si, že ten zákon je nedokonalý a že by zasluhoval přepracování. Proto náš klub nemůže tento zákon podpořit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Prosím pana poslance Krámka, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chci se krátce zmínit o jedné věci. Nevystupoval bych, kdybych neslyšel od opozičních poslanců komunistického ražení jejich výhrady a prakticky podporu pana prezidenta Havla. Já se domnívám, že předložená právní norma vůbec neřeší celou problematiku, protože se netýká jenom osob, které se zúčastnily boje ve prospěch Československa, ale týká se i jejich rodinných příslušníků, kteří pouze za to, že někdo se orientoval na jinou světovou stranu, nasadil život, tak trpěli v 50. letech a následně i jejich děti tím, že nemohli dělat to, co chtěli. Proto, i když nejsem spokojen s tím zněním tak, jak je, zvednu ruku opět, protože se domnívám, že ten dluh je daleko hlubší a daleko citlivější a žádná právní norma nemůže nahradit životy a roky, které ve velice obtížných podmínkách prožili ti, o kterých jsem se zmínil. Vážím si i těch, kteří na východní frontě a vůbec na všech frontách se rozhodli nasadit život za republiku, za demokracii, ale nemohu si vážit těch, kteří následně budovali kariéru, a to na úkor jiných bojovníků jen proto, že patřili někam jinam ve svém smýšlení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Pan poslanec Matulka se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Dalibor Matulka: Snad to bude faktická poznámka. Chci se ohradit. Pokud pan poslanec Krámek myslel mezi těmi poslanci komunistického ražení i mě, tak potom prosím, aby mě neobviňoval z něčeho takového, jako je podpora prezidenta Havla. Může si ze stenozáznamu ověřit, co jsem říkal. Rozhodně jsem nepodporoval pana prezidenta. Z toho mě, prosím, neobviňujte! (Veselost.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Koronthály je dalším přihlášeným do rozpravy. Připraví se pan kolega Ullmann.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolem tohoto zákona už se diskutuje dlouho a hodně. Diskutuje se o něčem, co není pravda. Diskutuje se o tom, že zákon soudí životy těch či oněch, že tady něco rozsuzuje. To všechno není pravda. Zákon nesoudí. Zákon napravuje dobu, kdy soudili jiní. Zákon odměňuje ty, kteří dosud byli za svou odbojovou činnost, pokud si pánové a dámy vzpomenou, odměněni zpravidla deseti lety vězení nebo dvanácti lety uranu a podobně. Rozhodně napravuje pouze to, že na ty, kteří podle tohoto zákona mají nějakou odměnu dostat (a tady souhlasím s kolegou Gjuričem, že je velká škoda, že ten nejcennější druh odměny, to znamená odměna nadčasového charakteru, to vyznamenání, nějakým způsobem propadlo), na ty, kteří tuto odměnu nedostali, ačkoli se nejen zasloužili o tu demokratickou současnost, na ty se jednou dostat musí. Omlouvám se, že mluvím nesouvisle, ale mám pocit, že některé věty, které v této sněmovně zaznívaly v této souvislosti, jsou přímo urážející pro některé lidi. Chtěl bych vám sdělit, že klub KDS l. bude hlasovat pro tento zákon. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím pana kolegu Ullmanna, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, budu skutečně velmi stručný, protože mnohé z toho, co bych chtěl říci, bylo řečeno. Nicméně považuji za potřebné podotknout jednu věc, která zde nepadla. Hovořilo se o hledání spravedlnosti. Jistě, hledání spravedlnosti je obtížný proces a vedou k tomu spíš jakési geny, které každý z nás má zakódovány ve svědomí, v tom fenoménu, který neumíme přesně popsat, co to vlastně to svědomí je, a proto se může jevit dosti subjektivní.

Nicméně dovolte mi, abych vyjádřil svůj osobní názor, že tady nejde pouze o hledání spravedlnosti. Tento zákon je totiž o úctě. Tento zákon je o cti. A v mých očích nenalezne úctu ten, kdo nezávisle na tom, zda to učinil dříve či později, zda to učinil před rozhodným obdobím nebo po rozhodném období, učinil něco, co si moji úctu nezaslouží. To je hlavní, základní důvod, proč budu znovu hlasovat pro tento zákon, protože tento zákon je morálním oceněním dobrých činů. Člověk, jak už tu bylo řečeno jedním z mých předřečníků, když jedno udělá něco hanebného, ztrácí čest. A prostě ji ztratil. Nemusíme ho za to trestat. Nikdo ho za to netrestá. Ale už tu čest prostě nemá. A o tom podle mého mínění je tento zákon.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Prosím pana poslance Vyvadila, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, já nebudu dlouze mluvit. Svým způsobem mnohé zde bylo řečeno. Celý ten problém onoho zákona je v jednom. Podle našeho názoru způsob řešení je prostě nedostatečný a já se dokonce odvažuji říci, že je hloupý. A to je ten důvod, pro který nemůžeme tento zákon podpořit.

Jsme pro to, aby se dostalo morálního ocenění těm lidem, kteří si to zaslouží. Vím, že sněmovna je vypointovaná tak, že kdo je pro zákony, je na dobré straně, a kdo nepodpoří zákon, je špatný člověk. Mile mne překvapil po dlouhé době kolega Hirš, že našel odvahu říci, cosi rozumného a v tomto ohledu musím říci že klub poslanců Sociální demokracie je jednoznačně připraven podílet se na přípravě zákona, ale zákona, který bude kvalitní. Pane kolego Janečku, tento zákon do této kategorie nespadá. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jako vždycky bych chtěla udělat pouze tečku. Padala zde silná a - řeknu to s chutí demagogicky zaměřená slova. Když takhle nadávali mně, vždycky mě to mrzelo a já zjišťuji, že jsou i jiní lidé demagogicky zaměření. Např. zůstali věrni myšlence demokracie, zřejmě ano, ale každý po svém. Je negativní představa, že má být oceněn každý. Myslím si, že ne každý, ale ten, kdo bojoval za svou zem, za svou vlast a ten, kdo pro ni trpěl, kdo pro ni umíral. Hovořilo se o vlastnostech odbojáře, že je nemůže mít osoba, která se projevila jako osoba protidemokratická. Většinou, jak vím, se za tímto označením skrývá ledacos a často tím odbýváme to, co se nám nelíbí a co není vhodné, hlavně v této sněmovně. Mohl by potvrdit pan kolega Vik.

Dále, jaké jsou vlastnosti odbojáře?

a) Zůstává odbojářem např. ukradne-li v samoobsluze lentilky?

b) Pokud se třikrát rozvede?

c) Vystupuje nepřátelsky vůči romským menšinám?

Tak bych mohla pokračovat stále. Kdy vlastně přijde o toto označení.

Pan kolega Janeček popisuje postavu odbojáře jako člověka morálně čistého, který stojí nad vším. Je naprostým vzorem, ale to byl Pavka Korčagin ve své době také. Nechtěla bych být odbojářem za takto přísně vymezených podmínek. K dovršení všeho odmítám kádrovat ty, kteří umírali v minulé kruté době za nás, trpěli v koncentračních táborech, odmítám kádrovat mrtvoly. Je to neestetické a nemorální. Přitom nejsem dědicem internacionální diktatury, jak zde bylo řečeno, ale naprosto souhlasím výjimečně s panem prezidentem, který projevil sílu vrátit něco tak nedůstojného a ponižujícího, co spáchal tento parlament. Padla zde slova, jestli něco tato země potřebuje, tak je to ocenění mravní kontinuity. S tím naprosto souhlasím. Dámy a pánové, to se ale týká nás všech, to se týká tohoto parlamentu. Mne nebude příliš tížit to, když nenaleznu úcty v očích kolegy Ullmanna. Mne bude tížit, jestliže my, poslanci, nenalezneme úctu v očích svých voličů, občanů této země. Abychom ji nalezli, musíme si ji zasloužit svou prací, svým jednáním. Nehlasovala jsem pro tento zákon a nebudu pro něho hlasovat zase.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Mazalové. Paní poslankyně Čelišová má náhradní kartu č. 15. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám s úlevou.

Přistoupíme nyní k hlasování o usnesení, jehož text vám přečtu.

Poslanecká sněmovna

l. setrvává na zákonu o ocenění některých účastníků...

Ještě jednou.

Poslanecká sněmovna

l. setrvává na zákonu o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislosti s 50. výročím ukončení II. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácen prezidentem republiky;

II. stanoví, aby toto její rozhodnutí bylo jako opatření Poslanecké sněmovny vyhlášeno uveřejněním plného znění ve Sbírce zákonů.

Jsem žádán o to, abych vás odhlásil. Myslím si, že jsme tu skoro všichni. Nechápu význam této žádosti, ale je zvykem jí vyhovět. Navíc se tady jedná o absolutní kvórum 101 hlasů a ne o to, kdo by byl případně přihlášen a nebyl ve sněmovně. To nemá význam. Vyhověl jsem vaší žádosti, zejména panu kolegovi Kačenkovi. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Je nás daleko více než 159, nicméně někteří z vás mají právo zde posedět a nezúčastnit se hlasování, ani se nezaregistrovat.

Dámy a pánové, návrh usnesení byl přečten, dovolím si dát o něm hlasovat.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 34. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 78 pro, 49 proti, 30 se zdrželo.

Tím jsme projednali tento bod naší schůze a přejdeme k dalšímu bodu, což je

XIII.

Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb.,

o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních

s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb.

Prosím pana poslance Libora Nováka staršího a společného zpravodaje, pana poslance Jana Černého, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů. Právě se tak stalo. Děkuji.

Úvodem připomenu, že projednávání uvedeného návrhu podle sněmovních tisků 13761465 bylo zahájeno na 28. schůzi. Po úvodním slově navrhovatele i společného zpravodaje a v rozpravě, která byla ukončena, požádal pan poslanec Benda, aby projednávání bylo přerušeno a aby se podněty z rozpravy zabývaly jak poslanecké kluby, tak garanční, tj. zemědělský výbor.

Tento výbor se sešel ještě během minulé schůze a doporučil Poslanecké sněmovně, aby projednávání tohoto bodu přerušila až do příští, tj. do 29. schůze. Na 29. ani na 30. schůzi nebyl bod projednáván.

Dávám nyní slovo společnému zpravodaji výboru a současně předsedovi zemědělského výboru panu poslanci Černému, aby nás seznámil se stanoviskem výboru.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP