Čtvrtek 20. dubna 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan navrhovatel též doporučuje. Rozhodneme hlasováním.

Jde o hlasování 308. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 122 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi.

Poslanec Ondřej Zemina: Jako poslední vystoupil pan poslanec Zdeněk Trojan s pozměňovacím návrhem, který směřuje do § 5 stávajícího zákona, kde by se vkládal nový odst. 4, který by zněl: "Při opatřování dokladů osvědčujících nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky poskytují správní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, orgán sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, archivy a v případě potřeby též ministerstva osobám uvedeným v § 3 účinnou pomoc". Zde se jako zpravodaj nevyjadřuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Navrhovatel souhlasí.

Dávám tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu v hlasování číslo 309. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 4 proti, 66 se zdrželo.

To jsou všechny pozměňovací návrhy.

Poslanec Ondřej Zemina: Ano, pane předsedající. Já bych si jen dovolil pro sněmovnu a pro stenoprotokol uvést, než budeme hlasovat o celém návrhu zákona, že systematika této novely - pokud bude schválena - by měla být taková, že bod 1 by byl návrh pana poslance Výborného, neboť směřuje k § 3. Jako bod druhý by pak byl návrh poslance Ortmana.

Rád bych ještě dodal (domnívám se, že sněmovna by o tom mohla rozhodnout hlasováním), že tento návrh by se měl jmenovat správně "zákon, kterým se mění a doplňuje". V návrhu je pouze "zákon, kterým se mění zákon".

Pane místopředsedo, buďte tak laskav a nechte o této legislativní úpravě hlasovat. Pokud se sněmovna domnívá, že to není třeba, a akceptuje moje sdělení, není třeba hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já se to domnívám též a řeknu to v závěru. Já vám děkuji, pane zpravodaji.

Budeme hlasovat o celém zákonu jako o celku. Budeme hlasovat o návrhu poslance Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce podle sněmovního tisku 1590 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Dám hlasovat o celém zákoně v hlasování číslo 310. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 121 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali. Děkuji navrhovateli panu poslanci Ortmanovi a společnému zpravodaji panu poslanci Zeminovi. Konstatuji, že jsme ukončili další bod.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dalším bodem je

XXII.

Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

O zařazení tohoto bodu jménem poslaneckého klubu ODA požádal místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Ledvinka. Prosím, aby pověřený zástupce tohoto klubu, kterým je paní poslankyně Kateřina Lojdová, přednesl návrh, jeho odůvodnění a současně také návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslankyně Kateřina Lojdová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se zde z tohoto místa vzdala svého členství v komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a zároveň na uvolněné místo navrhla kolegu poslance Oldřicha Kužílka, a to s jeho vědomím a souhlasem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím, protože se do ní nikdo nehlásí. Prosím, paní kolegyně, abyste přednesla návrh usnesení.

Poslankyně Kateřina Lojdová: Domnívám se, že by mělo jít o dvě usnesení. Jedno by mě zprostilo činnosti v této komisi a druhým by do komise byl zvolen poslanec Kužílek.

Návrh prvního usnesení: Poslanecká sněmovna odvolává poslankyni Kateřinu Lojdovou z komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 311. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 98 pro, 2 proti, 11 se zdrželo.

Poslankyně Kateřina Lojdová: Návrh druhého usnesení: Poslanecká sněmovna volí poslance Oldřicha Kužílka za člena komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 312. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 94 pro, 2 proti, 17 se zdrželo.

Poslankyně Kateřina Lojdová: Děkuji. Doufám, že kolega Kužílek bude posilou pro tuto komisi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Lojdové. Tím jsme projednali další bod našeho pořadu. Dalším bodem našeho programu je

XXIII.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích v platném znění

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 441 z 5. dubna 1995. Návrh usnesení uvede a odůvodní předseda rozpočtového výboru pan Tomáš Ježek. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor se zabýval problémem, jak naložit s výročními finančními zprávami politických stran. Po diskusi s panem prezidentem NKÚ Voleníkem jsme dospěli k závěru, že bychom měli doporučit Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecké sněmovna

I. zmocňuje rozpočtový výbor

a) Projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí (dále jen výroční zprávy) a sdělení Nejvyššího kontrolního úřadu ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 118/1994 Sb.), o sdružování v politických stranách a politických hnutích.

b) Dát v případě potřeby Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podnět k přezkoumání, zda jsou výroční zprávy v souladu s § 17 - 19 zákona.

II. Ukládá rozpočtovému výboru

a) předložit Poslanecké sněmovně souhrnnou zprávu o projednání výročních zpráv;

b) zajistit zpřístupnění výročních zpráv po jejich projednání v rozpočtovém výboru pro veřejnost.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Effenberger. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, k přednesenému návrhu usnesení podávám návrh na doplnění v bodu I./1 písm. b), a sice v takovém znění, že by mezi slova "potřeby" a "Nejvyššímu" byla vložena slova "se souhlasem sněmovny", čili text bodu b) by zněl "dát v případě potřeby se souhlasem sněmovny Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podnět...." atd.

Domnívám se, že tento návrh je v souladu s kontextem celé této předlohy a prostě zvýrazňuje okolnost, že závěrečné slovo, pokud se týče projednání těchto výročních zpráv, má plénum sněmovny. Čili i sněmovna by měla posoudit, zda nastal dle písmena b) uvedený případ potřeby dát zmíněný podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. To je vše, děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a myslím, že nejprve rozhodneme o návrhu, který přednesl pan poslanec Effenberger. To je pozměňovací návrh k návrhu usnesení. Přejete si ho prosím zrekapitulovat?

Poslanec Tomáš Ježek: Chtěl bych jen říci, že s tím návrhem souhlasím, jen to bude o něco zdlouhavější, ale ta myšlenka samotná je správná, s tou souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je tedy pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 313. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 96 pro, 7 proti, 8 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Kdo je pro jeho přijetí včetně schváleného pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 314. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 112 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

Děkuji panu poslanci Ježkovi a konstatuji, že jsme projednali další bod našeho pořadu.

Dámy a pánové, není-li námitek, přešli bychom k projednání bodu původně označeného jako bod 22, což je

XXIV.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939

Návrh usnesení, který vám byl rozdán, vypracoval předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde. Prosím jej proto, aby návrh uvedl.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, trochu historie před tím, než přečtu text, který vám předkládám.

Na počátku tohoto návrhu stál pan poslanec Zbyšek Stodůlka, jenž se účastnil smuteční slavnosti věnované mrtvým vojákům, kteří v noci ze 14. na 15. březen ve Frýdku-Místku kladli odpor německé branné moci a takovým způsobem se vyslovili pro to, aby se Československo bránilo a nevzdávalo se okupantovi bez boje. Pan poslanec Kalus v průběhu projednávání upozornil, že v rámci někdejšího Československa nebyl tento případ ojedinělý, že se i v Podkarpatské Rusi takový ojedinělý hrdinský případ stal.

Pan poslanec Stodůlka si představoval, že bychom tohoto hrdinství příslušníků naší armády, pravidelné armády, která tím vyvracela pověru, že se Československo nikdy a v ničem nebránilo, vzpomněli určitým usnesením, ale protože jsme po určitých poradách s dalšími kolegy poslanci dospěli k názoru, že je mnoho hrdinských činů, jichž by bylo potřebí vzpomenout, pokusil jsem se formulovat poctu onomu dlouhému, mnoho desetiletí trvajícímu období v podobě obecné. Prosím, abyste vyslechli text, ke kterému jsem dospěl, a abyste se potom k němu v rozpravě vyjádřili:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, pamětliva statečných činů, které v období ohrožení od 29. září 1938, za druhé světové války a v desetiletích po ní vykonali občané našeho tehdejšího státu jako stoupenci zachování nebo obnovy demokracie a jako odpůrci cizích i domácích násilných způsobů vlády, vědoma si toho, že mnohé z těchto činů nebyly po celé půlstoletí veřejně doceněny, některé byly záměrně zapomínány, některé pronásledovány a jiné do obecné paměti vůbec nevstoupily, připomíná sobě i všem spoluobčanům, že se nositelé takových činů stali mravní páteří novodobé české společnosti, a ve vděčnosti a úctě se sklání před jejich odkazem a památkou."

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi Milanu Uhdemu a dávám slovo panu poslanci Zbyškovi Stodůlkovi.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, měl jsem tu čest, že jsem byl pozván na vzpomínkový akt, který k 56. výročí odporu kulometné roty třetího praporu osmého pěšího pluku slezského v Místku pořádala frýdecká radnice, okresní úřad spolu s organizacemi bojovníků za svobodu, obcí legionářskou a dalšími odbojářskými organizacemi.

Při této příležitosti mi bylo připomenuto, že veškeré naše zákony, veškerá uznání se týkají období od 1. září 1939 do května 1945, s jedinou výjimkou, že zákon 255/1946 pamatuje na odškodnění těch příslušníků stráže obrany státu, kteří padli, nebo byli těžce zraněni.

Tehdy jsem si uvědomil, že fakticky nikdo v této republice neocenil činnost těch, kdo věrni ideálům demokracie a svobody, věrni ústavě a jejím tradicím, dbali o ústavní pořádek a územní celistvost republiky v roce 1938 a těch, kteří 14. března 1939 ve večerních hodinách jako příslušníci pravidelné armády kladli odpor cizí branné moci, která v rozporu s tehdy platnými mezinárodními úmluvami pronikla na území státu. Úmyslně jsem se zaměřil pouze na území, které je dnes územím České republiky.

Pan předseda Uhde po konzultaci mi doporučil, abych se pokusil přepracovat návrh i na další skupiny. Toho já jsem nebyl schopen. To udělal on. Mám zato, že je třeba v období, kdy si připomínáme jednak ono nešťastné výročí 15. března 1939 a současně i výročí padesátiletého ukončení války, je třeba, abychom tyto lidi, z nichž mnozí se nikdy o žádné ocenění nehlásili, alespoň vzpomenuli. Někteří byli odměněni, někteří byli odškodněni.

Rodiny některých byly alespoň částečně odškodněny zákony. Je však mezi námi dosud spousta těch, kteří se podíleli jednak na rezistenci, jednak na ozbrojeném odporu, lidé, kteří by se nikdy o tyto zásluhy nehlásili. A především těm je třeba v této době poděkovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se přihlásil pan poslanec Kalus. Připraví se paní poslankyně Čelišová.

Poslanec Jaromír Kalus: Vážený pane předsedo, pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, podnětem k mému krátkému vystoupení byla vlastně první verze usnesení zpracovaná panem kolegou Stodůlkou. Přesto, že v tuto chvíli před námi leží verze nová, komplexnější, považuji v rámci určité historické pravdy a spravedlnosti za nezbytné svůj příspěvek přednést. (Ostatně před nedlouhým časem, nedlouhou chvílí, zde kolega Gjurič hovořil o jakémsi orvelovském mizení z historie, takže chci připomenout cosi, co orvelovsky z naší historie zmizelo.)

Neprávem se dosud traduje, že jediným místem, kde Československá armáda kladla 14. března 1939, odpor byl Místek. Avšak už od časného rána toho dne, sváděly československé jednotky skutečně tvrdé boje s užitím kulometů, obrněných vozidel, tanků a děl s okupanty na východě republiky na Podkarpatské Rusi. Tady samozřejmě nešlo o okupanty německé, ale o maďarskou armádu a ukrajinské povstalce. Urputné boje trvaly až do 17. března, kdy se podařilo posledním československým oddílům evakuovat na Slovensko, do Polska a do Rumunska. Československé ztráty činily přes 40 padlých, množství raněných a zajatých, kteří pak byli internováni v maďarských koncentračních táborech. Ztráty vetřelců byly několikanásobně vyšší, nejvíce však utrpělo místní rusínské a ukrajinské obyvatelstvo, neboť zajatí obránci byli hned zastřeleni či popraveni při veřejných popravách.

Skutečnost, že Podkarpatská Rus byla jednou ze zemí předválečné Československé republiky, se až donedávna příliš nepřipomínala, protože by to mohlo narušovat legendu o jejím připojení k Sovětskému svazu. Tak se stalo, že bylo zapomenuto hrdinství československých vojáků, četníků, příslušníků finančních stráží, policistů, státních úředníků, železničářů a všech členů jednotek stráže obrany státu, kteří v těchto místech, často s nasazením vlastních životů, bránili v pohnutých dobách od října 1938 zájmy Československé republiky.

V říjnu 1938 získala Podkarpatská Rus po příkladu Slovenska autonomii, a do čela autonomní vlády byl posléze postaven Augustin Vološin. Její území bylo značně okleštěno tzv. vídenskou arbitráží z 2. listopadu 1938. Maďarsku připadly i Užhorod a Mukačevo, takže hlavním městem se stal Chust. Šlo o nedílnou součást Československa hájenou Československou armádou a jejími dalšími složkami.

Při odvracení útoků maďarských a polských diverzantů, kteří od října 1938 vnikali hluboko na Podkarpatskou Rus s cílem provádět zde záškodnické akce a vyvolávat podmínky pro připojení území k Maďarsku, zahynulo či bylo zraněno nebo odvlečeno za hranice několik desítek československých obránců.

Teprve 15. března 1939 došlo k vyhlášení úplné samostatnosti, tzv. Karpatské Ukrajiny a československé úřady spolu s armádou evakuovaly ze země, která byla vzápětí obsazena maďarským vojskem. Stateční obránci Podkarpatské Rusi se nikdy nedočkali uznání. Jen někteří dostali od československých úřadů ještě v zimě 1938/39 děkovné dopisy. Poválečné odškodnění bylo spíše jen symbolické, většinou žádné. Mnozí přišli o veškerý svůj majetek, který museli ještě během války splácet, pokud jej měli na půjčky. Není známo, zda obdrželi státní vyznamenání v akci, kterou Ministerstvo národní obrany a Ministerstvo vnitra chystaly v roce 1947.

Tolik tedy krátké připomenutí nezanedbatelného momentu naší moderní historie, kdy vojáci Československé armády dokázali do důsledků plnit slova své přísahy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kalusovi. Prosím paní poslankyni Čelišovou, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Soural.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych uměla velice emotivně vystoupit v této kauze při vzpomínce nad zbytečně zmařenými životy druhou světovou válkou, kdy milióny pokládaly své životy.

Zkusím spíše svým vystoupením oživit paměť některým z nás, a možná, i trochu sáhnout do svědomí některým z nás.

Poslanecký klub KSČM, stejně jako občané, které zde zastupujeme, si vždy vážil odkazu a památky těch, kteří přinesli oběti a položili život za osvobození vlasti v letech druhé světové války. Mimo jiné i proto, že velká část z nich byli právě komunisté.

Nemůžeme proto souhlasit s předloženým návrhem, který se snaží spojit tuto vážnou problematiku s jednostranným a ideologickým hodnocením dalšího poválečného období. Proto nemůžeme předkládaný návrh podpořit a předkládáme svůj návrh usnesení, i při vědomí toho, že víme, že nebude asi Poslaneckou sněmovnou přijat:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, pamětliva statečných činů, které v období ohrožení od 29. září 1938 do konce druhé světové války vykonali občané našeho tehdejšího státu jako stoupenci zachování nebo obnovy demokracie a jako odpůrci cizích i domácích násilných způsobů vlády, vědoma si toho, že mnohé z těchto činů nebyly dosud veřejně doceněny, připomíná sobě i všem spoluobčanům, že se nositelé takových činů stali mravní páteří novodobé české společnosti a ve vděčnosti a úctě se sklání před jejich odkazem a památkou. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana poslance Sourala, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemám žádný návrh, pokud jde o návrh deklarace, kterou projednáváme. Vnitřně se s ní ztotožňuji a podporuji ji. Přesto se domnívám, že by bylo žádoucí a velice bych přivítal, kdybychom tento text doprovodili usnesením nebo zvláštním bodem usnesení, který by signalizoval vůli k určitému konkrétnímu kroku. Tento krok si představuji tak, že existuje řada otevřených a podle mne aktuálních záležitostí, které spojuji s 50. výročím konce druhé světové války. Kdyby tato sněmovna mohla učinit gesto, které by jednoznačně vyjádřilo, že jsme připraveni konkrétně nějakým způsobem k tomuto výročí přispět. O čem hovořím?

V Lidicích existuje základ významného památníku, památníku dětským obětem války. Tento památník by měl být otevřen u příležitosti 53. výročí této tragédie. Bohužel tento památník není dokončen. Částky, které vyžaduje dokončení tohoto symbolu 13 milionů mrtvých dětí v době druhé světové války, jsou nemalé a občanské iniciativy, které se snaží tyto částky získat, nemusí být ve své snaze zcela úspěšné. Možná, že by bylo žádoucí, aby Poslanecká sněmovna svým usnesením vyjádřila připravenost řešit tento problém a v rámci bodu, který projednáváme, jednoznačně řekla, že k překonání těchto potíží by ráda přispěla. Domnívám se proto, že by jako zvláštní usnesení v rámci tohoto bodu mohlo být přijato usnesení, které by znělo takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, vědoma si významu dokončení památníků dětských obětí války v Lidicích, žádá rozpočtový výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby

a) projednaly s Ministerstvem kultury a Ministerstvem financí možné účinné formy podpory dokončení památníku dětských obětí války v Lidicích,

b) podaly Poslanecké sněmovně na nejbližší schůzi zprávu o výsledcích tohoto jednání s případným doporučením dalšího postupu.

Návrh tohoto usnesení nás bezprostředně k ničemu nezavazuje. Zavazuje nás pouze k tomu, abychom se touto otázkou zabývali a abychom hledali určité formy, které by mohly přispět k dokončení památníku, který již několik desítek let vzniká na území obce Lidic. Myslím si, že by to bylo velice významné a přinejmenším žádoucí gesto vůči tomuto kroku. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Souralovi. Dále se přihlásila paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, skutečně jsem se nikdy nedomnívala, že bych k tomuto bodu vystupovala v rozpravě. Nicméně jsem tak učinila, protože se přiznám, že se mě velmi dotklo vystoupení paní poslankyně Čelišové.

Musím říci trochu ze svého osobního života. Narodila jsem se v městě Strakonicích a léta bydlím v městě Plzni. To znamená, že obě tato města byla osvobozena spojenci západních vojsk, americkou armádou. Z tohoto místa jasně prohlašuji, že není pravda, že Komunistická strana si vždycky vážila obětí druhé světové války a svých padlých. Prostě to pravda není. Ve městě Strakonice i v městě Plzni jsem zažila, že lidé, kteří oslavovali výročí osvobození svých měst, byli zavíráni do vězení. Měla jsem v příbuzenstvu lidi, kteří bojovali na západní frontě, byli to angličtí letci a v roce 1949 byli odsouzeni na doživotí. Tvrdím tady, že to, co řekla paní poslankyně Čelišová, pravda není. Komunistická strana Československa si od roku 1948, dokonce tvrdím od roku 1945 nevážila svých padlých, brala to politicky, vážila si padlých jen z jedné strany.

Hluboce mě to pobouřilo a cítím za svoji povinnost toto sněmovně sdělit. Děkuji vám. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové. Prosím další přihlášené do rozpravy - pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám před sebou návrh usnesení Poslanecké sněmovny, se kterým souhlasím a chtěl bych ho také hlasováním podpořit. Jde mi jenom o to, abychom ho formálně upřesnili.

Myslím, že není třeba zde používat opisování a říci přímo, že vykonali občané československého státu. Tedy za slova "vykonali občané našeho tehdejšího státu" použít "československého státu". To berte jako můj první pozměňovací návrh.

Potom vycházím z ústavy i z vašeho názoru, který tady prezentujete jako většinový, že jste byli občanskou společností, proto si myslím, že slova "páteří novodobé české společnosti" by měla být nahrazena "společností České republiky". Myslím, že Čechové i Moravané mají vlastní mravní páteře. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bílému. Hlásí se pan poslanec Koronthály.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dámy a pánové, moc se omlouvám, že takhle pozdě vystupuji s replikou na to, co říkal pan kolega Bíýy. Domnívám se, že v tom případě by musel vyjmenovat všechny občany České republiky, poněvadž každý z nás má svou vlastní mravní páteř v takovém případě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Koronthálymu. Uzavírám rozpravu, do které se už nikdo další nehlásí.

Myslím, že budeme moci přistoupit k hlasování nejprve o pozměňovacích návrzích, potom o návrhu jako celku a potom o doplňovacím návrhu dalšího bodu nebo nového usnesení v rámci tohoto bodu tak, jak ho přednesl pan poslanec Soural.

Prosím pana kolegu Stodůlku, který funguje u tohoto bodu jako společný zpravodaj, aby se ujal slova.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Děkuji. V rozpravě vystoupil jako první pan kolega Kalus, který nevznesl žádný pozměňovací návrh. Jako další vystoupila kolegyně Čelišová, která navrhla změnu textu, resp. jiný text. Mám ho číst?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přejete si rekapitulaci pozměňovacího návrhu nebo si pamatujeme, v čem spočívá obměna - vypuštění a mírné doplnění tohoto textu. Někteří si přejí, aby přece jenom zazněl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP