Čtvrtek 20. dubna 1995

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, pamětliva statečných činů, které v období ohrožení od 29. září 1938 do konce druhé světové války vykonali občané našeho tehdejšího státu jako stoupenci zachování nebo obnovy demokracie a jako odpůrci cizích i domácích násilnických způsobů vlády, vědoma si toho, že mnohé z těchto činů nebyly dosud veřejně doceněny, připomíná sobě i všem spoluobčanům, že se nositelé takových činů stali mravní páteří novodobé české společnosti a ve vděčnosti a úctě se sklánějí před jejich odkazem a památkou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Souhlasí navrhovatelka? Ano. Budeme o tomto pozměňovacím návrhu rozhodovat hlasováním, před kterým si vás dovolím odhlásit.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 315. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 19 pro, 80 proti, 10 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Děkuji. V další rozpravě vystoupil pan kolega Soural s návrhem na přijetí dalšího bodu usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O tom bychom měli rozhodnout na závěr tohoto bodu.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Další vystoupila paní kolegyně Röschová, která nepřednesla žádný návrh. Poté vystoupil kolega Bílý, který měl dva pozměňovací návrhy: Místo slova "našeho tehdejšího" doplnit slovo "československého" a místo slov v předposledním odstavci "novodobé české společnosti" navrhl "novodobé společnosti české republiky".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přeje si pan kolega Bílý hlasovat odděleně o těchto dvou návrzích nebo je můžeme spojit jako celek? (Je možno spojit.) Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 316. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 18 pro, 55 proti, 45 se zdrželo.

Tím jsme, nepletu-li se, vyčerpali pozměňovací návrhy k původně předloženému textu. Žádný z nich nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedající, podle mě pan kolega Soural navrhl doplnění tohoto stávajícího usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Soural navrhl nový bod - zvláštní usnesení v rámci tohoto projednávaného bodu. Nyní rozhodneme hlasováním o tomto textu jako celku.

Kdo je, prosím, pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 317. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 120 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.

Nyní bych si dovolil dát hlasovat o návrhu usnesení, jak jej přednesl pan kolega Soural, které směřuje k žádosti směrem k rozpočtovému výboru a výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby projednaly možnost a předložily na příští schůzi zprávu Poslanecké sněmovně. Přejete si slyšet přesně celý text ještě jednou? Není tomu tak. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sourala.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 318. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 16 proti, 65 se zdrželo.

Tím jsme se vyrovnali s tímto projednávaným bodem. Pan kolega Stodůlka se hlásí o slovo.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Děkuji za všechny, kterých se to týkalo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi a předsedovi sněmovny panu Milanu Uhdemu.

Dámy a pánové, dalším bodem je

XXV.

Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Do působnosti Poslanecké sněmovny patří podle § 4 písm. u) našeho jednacího řádu rozhodovat o svých vnitřních poměrech a o pravidlech svého jednání. Na základě tohoto ustanovení jsme na své 1. schůzi schválili zasedací pořádek, který jsme pak v důsledku změn v poslaneckých klubech postupně upravovali. Naposledy jsme se touto otázkou zabývali ve 22. schůzi v září minulého roku, kdy jsme usnesením č. 454 schválili zasedací pořádek tak, jak dnes platí. Jak všichni víte, došlo k určitým změnám ve složení poslaneckých klubů. Proto byl vypracován návrh nového zasedacího pořádku, který vám byl jako pracovní podklad pro naše jednání rozdán. Postupně nám byla rozdána i druhá verze.

Vypracování těchto návrhů koordinoval místopředseda Poslanecké sněmovny pan Pavel Tollner, kterého prosím, aby se ujal slova a návrh odůvodnil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane předsedo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám poněkud trudný úkol, totiž oznámit, že k úplné všeobecné shodě ohledně zasedacího pořádku ve sněmovně nedošlo a přes veškerou snahu o nějaký kompromis stále trvá nedohoda mezi dvěma kluby ve sněmovně, tj. klubem ČSSD a klubem ČMUS. Proto vám teď byly rozdány dva grafické návrhy, z nichž návrh druhý beru jako protinávrh (varianta 2). Pane předsedající, domnívám se, že by bylo důležité, aby se vyjádřili zástupci uvedených klubů přímo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Tollnerovi za úvodní slova. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Gross. Prosím, aby se dostavil k řečništi.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, nechci naše sezení příliš dlouho zdržovat. Myslím, že je možné zvolit ten postup, že 1. varianta, tj. bez označení, by mohla být vzata jako základní materiál, 2. varianta označená jako varianta druhá, jako pozměňovací návrh. Hlasovat o ní a poté hlasovat o zasedacím pořádku jako celku. Myslím, že každý má možnost se na tento materiál podívat, který více odpovídá logice lidského rozumu, nechal bych to tedy na posouzení sněmovny. Bohužel ke shodě nedošlo, přesto že jsme předložili tři varianty klubu ČMUS, ani jedna nebyla akceptována.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu Grossovi, ale s procedurou se asi nevyrovnáme naznačeným způsobem, protože kdybychom přijali pozměňovací návrh jako variantu 2, nevím, jak bychom potom hlasovali o zasedacím pořádku jako celku. Prosím, pan kolega Skočovský se hlásí. Po rozpravě budeme zřejmě hlasovat o jedné variantě a o druhé variantě, ale vezmeme variantu 2 jako pozměňovací návrh.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si navrhnout problém odložit o měsíc. Do té doby se domluvíme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, beru to jako procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu a dávám o něm hlasovat.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 319. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 38 pro, 54 proti, 24 se zdrželo.

Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Býval bych se, dámy a pánové, nehlásil, pan poslanec Tollner mě v podstatě k tomu vyzval. Konstatuji za klub KDU-ČSL, že budeme podporovat variantu č. 2.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Myslím, že budeme postupovat tímto způsobem. Rozhodneme nejprve hlasováním o protinávrhu. Pokud bude protinávrh, tedy varianta, kterou máte rozdanou s označením č. 2, přijat, nebudeme už pokračovat v hlasování. Pokud by přijat nebyl, hlasovali bychom o původním návrhu. Pokud by ani ten přijat nebyl, platil by dosavadní zasedací pořádek. Je nějaká námitka proti tomuto postupu? Jestliže ne, budeme hlasovat. Jsem vyzván, abych vás ještě odhlásil. Činím tak, prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali, a chystám se dát hlasovat o variantě, kterou máte předloženou s označením č. 2.

Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 321. Kdo je proti této variantě? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 93 pro, 12 proti, 19 se zdrželo. Tím jsme přijali variantu č. 2 a zároveň jsme projednali další bod našeho pořadu.

Dámy a pánové, dalším doplněným bodem je

XXVI.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů.

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 1679 až 1683. Má někdo k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku? Pokud tomu tak není, můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona uvedeném ve sněmovním tisku 1679. Týká se zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 322. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 71 pro, 18 proti, 27 se zdrželo.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1680, týká se trestního zákona. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko při hlasování č. 323. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 78 pro, 7 proti, 29 se zdrželo.

Budeme nyní hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1682. Vzhledem k velkému počtu nehlasujících a vzhledem k tomu, že vidím odcházet některé kolegy, si vás dovolím požádat o novou registraci. Děkuji.

Dámy a pánové, nyní rozhodneme tedy hlasováním o tisku 1680, který se týká trestního zákona. Kdo je pro přijetí příslušného usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 324. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 74 pro, 6 proti, 28 se zdrželo.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1681, týká se spotřebních daní. Kdo je prosím pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 325. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 72 pro, 4 proti, 28 se zdrželo.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1682, týká se daně z přidané hodnoty. Kdo je pro přijetí návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 326. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 72 pro, 6 proti, 22 se zdrželo.

Budeme hlasovat o posledním návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1683, který se týká mimosoudních rehabilitací. Kdo je pro přijetí příslušného usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 327. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 80 pro, 4 proti, 14 se zdrželo.

Dámy a pánové, tím jsme se vyrovnali i s dalším bodem našeho pořadu a nyní bych si dovolil přistoupit k bodu s názvem

XXVII.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákona

K tomuto bodu vám byl rozdán sněmovní tisk 1684. Protože podle § 75 jednacího řádu ČNR se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu na výjimečné zkrácení zákonné lhůty, uvedeném ve sněmovním tisku 1684, který se týká mimosoudních rehabilitací. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 328. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl odsouhlasen poměrem hlasů 80 pro, 1 proti, 17 se zdrželo. Tím jsme se vyrovnali i s dalším bodem našeho pořadu.

Dámy a pánové, nyní se přihlásil pan poslanec Kužílek se žádostí o zařazení nového bodu.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na základě pověření klubu ODA a na základě předběžného projednání s představiteli většiny klubů této sněmovny si dovoluji navrhnout zařazení nového bodu s názvem návrh na usnesení sněmovny, kterým se žádá vláda ČR o údaje o příjmech představitelů a zaměstnanců státní správy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kužílkovi a dám hlasovat o jeho procedurálním návrhu. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 329. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 98 pro, 2 proti, 9 se zdrželo.

Prosím pana poslance Kužílka, aby nás seznámil s návrhem a tento návrh odůvodnil.

XXVIII.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky o údaje o příjmech představitelů a zaměstnanců státní správy

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, dovolte, abych ctěnou sněmovnu upozornil na jednu skutečnost, která je zatím trochu nevyjasněná a brání tomu, aby v oblasti platů a odměn ústavních činitelů, členů orgánů zřízených přímo ze zákona jako jsou například Rady televize, rozhlasu, ČTK a podobně, ale i soudců a státních úředníků, se mohlo pokročit k celkové a rozumné regulaci.

Jde o to, že Poslanecká sněmovna zatím nemá údaje o skutečné výši platů a odměn, které pobírají představitelé a úředníci ministerstev a dalších státních orgánů. Pokud například přípravná skupina pro zákon o platu a náhradách ústavních činitelů takový podklad požadovala, dostali jsme pouze údaje o tarifním zařazení, které však po výtce vypovídají pouze o části příjmů, přičemž reálný součet všech příjmů konkrétního představitele či zaměstnance bývá až dvojnásobný.

Víme, že třicetitisícové i vyšší platy nejsou výjimkou. Problém není tak v jejich výši, jako v tom, že Poslanecká sněmovna - strážce rozpočtu republiky - o tom nemá přesný přehled.

Dámy a pánové, považujeme za špatnou vizitku Parlamentu, pokud nemá zřetelnou informaci, jaká je reálná struktura mzdových nákladů vydávaných z peněz daňových poplatníků na státní správu. Vzhledem k tomu, že konec roku byl také spojen s vykazováním celkových příjmů každého představitele a zaměstnance pro účely důchodové, nepochybně jsou takové údaje k dispozici. Proto navrhujeme usnesení, jehož kopii jsem si dovolil představitelům téměř všech klubů v předstihu předložit a předjednat. Znění návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby do příští schůze Poslanecké sněmovny předložila přehled a konkrétní údaje o souhrnných průměrných a maximálních příjmech každé jednotlivé úrovně (např. náměstek, ředitel odboru, ředitel oddělení apod.) představitelů a zaměstnanců státní správy včetně bezpečnostních složek, Celní správy apod. v členění podle rezortů."

K tomuto usnesení do stenozáznamu upřesním, že slovy "souhrnný příjem" se má na mysli souhrn tarifního platu, příplatků, odměn a prémií pracovníka. Děkuji a přeji dobré jednání k této věci.

Předseda PSP Milan Uhde: Dobré jednání si přejeme všichni. Pan poslanec Kužílek zaujal místo na židli předkladatelů. Otevírám k jeho návrhu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které pan poslanec Kužílek předložil, přečetl ho před chvílí, takže nemá smysl rekapitulovat ani opakovat.

Jde o 330. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 330. hlasování skončilo.

Ze 116 přítomných bylo 102 pro, 2 proti, 7 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh usnesení byl přijat.

Sděluji vám, že stojíme před posledním bodem, a tím je

XXIX.

Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Jde o sněmovní tisky 11971344. Návrh jsme začali projednávat na minulé schůzi Poslanecké sněmovny. Vyslechli jsme úvodní slova navrhovatelů a společného zpravodaje výborů. Zahájili jsme rozpravu, ve které 10 pozměňovacích návrhů přednesl poslanec Tomáš Ježek, a poté jsme jednání přerušili do dnešní schůze.

Prosím zástupce navrhovatelů a společného zpravodaje výborů - pány poslance Richarda Mandelíka a Tomáše Ježka - aby zaujali svá místa. Stalo se. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Nemám před sebou žádné přihlášky, ale přihlásil se pan poslanec Věnceslav Lukáš. Má slovo.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem navrhovatelů přednesl ještě několik pozměňovacích návrhů, které by měly do jisté míry upravit život budoucích družstevních záložen a vyhovět v některých případech připomínkám ministerstva financí.

První pozměňovací návrh: V § 3 se za odst. 2 vkládá odst. 3, který zní: "Odstavec 3 - Ustanovení odst. 2 písm. d) se na věci nesplňující uvedenou podmínku, kterými byly zajištěny pohledávky družstevní záložny, nevztahuje po dobu 6 měsíců od jejich nabytí". Dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 4.

Druhý pozměňovací návrh: V § 4 odst. 3 se slovo "pětinásobkem" nahrazuje slovem "dvojnásobkem".

V § 4 odst. 6 písm. a) se na konec doplňují slova "nejvýše však o 11 měsíců".

V § 5 odst. 1 písm. m) se slovo "závazky" nahrazuje slovy "krytí ztrát".

V § 12 odst. 1 zní: "Odst. 1 - Souhrn nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých družstevní záložnou smí překročit podíl na souhrnu vkladů uložených v družstevní záložně stanovený v odst. 2 jen s předchozím souhlasem Úřadu."

V § 12 odst. 2 zní: "Odst. 2 - Podíl podle odst. 1 se stanoví pro období od vzniku družstevní záložny a) do 6. měsíce ve výši 20%, za b) 7. až 12. měsíc ve výši 35%, za c) 13. až 18. měsíc ve výši 50%, za d) od 19. měsíce ve výši 65%."

Další pozměňovací návrh: V § 14 odst. 1 se na konci doplňuje věta: "Sídlem Fondu je Praha."

V § 22 odst. 1 se na konci doplňuje věta: "Sídlem Úřadu je Praha."

Další pozměňovací návrh: V § 26 odst. 5 zní: "Odst. 5 - Přebytek ročního hospodaření Úřadu po splacení návratné finanční vypomoci od státu je příjmem rozpočtu Úřadu v následujícím roce."

Další pozměňovací návrh: V § 29 text za názvem zákona zní: V § 19 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní včetně poznámky pod čarou: "m) příjmy spořitelních a úvěrních družstev - poznámková hvězdička - z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank". Poznámka zní: Zákon č..../1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední pozměňovací návrh: V § 32 se připojuje nový odst. 3, který zní: "Odstavec 3 - Do doby vzniku Úřadu se ustanovení § 2 odst. 3 nepoužije." Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Lukášovi. O slovo se hlásí pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, vážení kolegové, mám jen dva pozměňovací návrhy nebo spíš upřesnění. V mém pozměňovacím návrhu k § 29 z minula nový bod 3 se navrhuje změna, kterou lze považovat vlastně za upřesnění mého minulého návrhu, t.j. slova "družstevní záložnou" nahradit slovy "spořitelním a úvěrním družstvem".

Dále si přeji stáhnout pozměňovací návrh, který se týká § 3 odst. 2 písm. f), který se vypouští. To znamená, že se tam vlastně vrací zpět. Návrh zněl na vypuštění, tím se vrací zpět.

Pane předsedo, v tomto momentě, poté, co jsem konzultoval věc s panem ministrem financí, který by si přál ke všem těmto návrhům se ještě vyjádřit a mít čas na jejich prostudování, navrhuji přerušit do příští schůze projednávání tohoto bodu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Znamená to, pane poslanče, že by se rozprava neukončovala, nýbrž by se přerušil průběh projednávání. Já se ovšem obávám, že nás tady není dost na to, abychom tento procedurální návrh schválili. Oznamuji vám, že vás odhlašuji, a prosím o nové zaregistrování. Doufám, že poslední v průběhu 30. schůze. Stále nás ještě několik chybí, ale posily přicházejí. Jsme zcela zachráněni. Pan poslanec Mandelík se ještě hlásí a já mu dávám příležitost. Prosím ale ostatní, aby už neodcházeli, bude se hlasovat.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že by bylo dobré sdělit sněmovně, jaké je stanovisko navrhovatelů k případnému přerušení do příští schůze. Víte dobře, že jsme měli poslední dobou poněkud obtíže, protože jsme se ponořili do různých propočtů, hodnotili jsme zákon z mnoha pohledů, ale hlavně jsme vedli jednání s ministerstvem financí.

Návrh na přerušení vychází vstříc názoru ministra financí, který tvrdí, že některé věci ještě potřebuje vyhodnotit, aby se k nim mohl kvalifikovaně vyjádřit. Mám poněkud jiný názor. Společná zpráva byla známa ministerstvu financí pět týdnů a pozměňovací návrhy, které předložil pan poslanec Ježek, jsou v podstatě ministerstvu financí známy také. Obávám se, že jde o pokus způsobit, aby zákon nebyl přijat. Zodpovědně říkám, že téměř všem připomínkám ministerstva financí, hlavně těm podstatným, hlavně těm, které se týkají zdanění, kde dnešní pozměňovací návrhy vlastně znamenají, že vše je zdaněno jako u každé jiné právnické osoby, jen ne ty příjmy, které pramení z vkladů u bank, protože kampelička je jakýmsi prostředníkem fyzické osoby vůči bankám - bylo by to zdaněno dvakrát -jsme vyšli vstříc a obávám se, že již nebude možno dalším jednáním přispět ke kvalitě tohoto zákona. Proto stanovisko navrhovatelů je, že by nevítali přerušení a přeložení na další schůzi. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Mandelík domluvil a já se táži, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě, dříve než dám hlasovat o procedurálním návrhu. O tom bych měl dát hlasovat neprodleně, ale pokud chce někdo technickou poznámkou hlasování nějakým způsobem podbarvit, může tak učinit. Není tomu tak. Dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Tomáše Ježka. Je to 331. hlasování na této schůzi.

Předtím vás ještě přece jen odhlásím, abychom zjistili, kolik přišlo poslankyň a poslanců v poslední chvíli. Stalo se.

Pan poslanec Tomáš Ježek navrhl přerušit projednávání tohoto bodu do příští, tj. 31. schůze Poslanecké sněmovny. 331. hlasování.

Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 99 přítomných hlasovalo 28 pro, 56 proti, 15 se zdrželo. Návrh nebyl přijat a budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Rozprava probíhá dále. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a udílím závěrečné slovo panu předkladateli, pokud o to stojí. Ano, stojí o to a závěrečné slovo přednese. Slovo má pan poslanec Richard Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vyjádřím se k pozměňovacím návrhům v pořadí, jak byly předneseny. Protože pozměňovací návrhy, které přednesl pan poslanec Ježek na minulé schůzi, byly se mnou projednány a bylo dost času, aby navrhovatelé k nim zaujali stanovisko, souhlasím s nimi, abychom si ušetřili čas. Je potřeba se ale vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které přednesl pan poslanec Lukáš, protože ty jsou nové. Pozměňovací návrhy vítám, protože některé z nich reagují na určité zjištěné skutečnosti legislativního charakteru, některé drobné rozpory s obchodním zákoníkem a některé věci, které samozřejmě má zákon mít, jako např., že úřad má sídlo apod.

Významným návrhem je návrh pana poslance Lukáše na jiný režim zdanění. Ve svém vystoupení, kde jsem říkal názor navrhovatelů na přerušení tohoto bodu, jsem již naznačil, že tento režim, pokud by byl přijat návrh poslance Lukáše, by znamenal, že od daně z příjmu by byly osvobozeny pouze a jedině ty příjmy, které pramení z úroků z vkladů u bank, které si tam družstevní záložny uloží. Pan poslanec Lukáš správně říkal, že jde o to, že vlastně družstevní záložna již zprostředkovává za fyzické osoby - samozřejmě členové platí daň z příjmu fyzických osob - vklady u bank. Proto by šlo o dvojí zdanění. Všechny ostatní příjmy, tzn. i to, co se odehrává uvnitř, úvěrní obchody mezi družstevní záložnou a jejím členem, poplatky za služby poskytované členovi, všechny tyto příjmy budou řádně zdaněny daní z příjmu právnických osob. Pokud jde o příjmy z dluhopisů, které může nabývat a z hypotéčních zástavních listů, řídí se to tam daňovým zákonem, některé z nich jsou osvobozeny, např. státní dluhopisy a hypotéční zástavní listy. Komunální obligace nejsou osvobozeny od daně z příjmu. Tam by družstevní záložna platila řádnou daň z příjmu právnických osob.

Bude-li přijat pozměňovací návrh pana poslance Ježka, který znamená, že se vlastně vrací režim povolených činností do společné zprávy, pak by mohlo být také příjmem to, co plyne z účastenství v právnických osobách založených za účelem podnikání a opět by to bylo zdaněno řádnou daní z příjmu z právnických osob. Je to tedy výrazný posun směrem k názorům ministerstva financí a myslím, že proti tomu nelze nic namítat. Vzpomeňte si, že původní návrh zákona obsahoval v sobě ustanovení, že družstevní záložny jsou úplně osvobozeny od daně z příjmu. Nyní je to úplně obráceně.

Mohu tedy říci, že se všemi návrhy poslance Lukáše souhlasím a doporučuji jejich přijetí, neboť to zlepší kvalitu zákona. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP