Čtvrtek 20. dubna 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se na vyjádření pana ministra. Pan ministr nesouhlasí. (Zpravodaj souhlasí.) Rozhodneme tedy hlasováním č. 293.

Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 52 proti, 22 se zdrželo hlasování.

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a budeme tedy hlasovat o celém vládním návrhu jako o celku. Než tak učiním, znovu vás odhlásím a poprosím pro pořádek o další přihlášení. Nyní tedy budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o státní statistické službě, podle sněmovního tisku 1526, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1636 a schválených pozměňovacích návrhů.

Ptám se tedy v hlasování č. 294, kdo s návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že poměrem hlasů 118 pro, 6 proti, 14 se zdrželo hlasování a nehlasoval 1 byl návrh zákona přijat.

Děkuji panu ministru Igoru Němcovi, panu společnému zpravodaji poslanci Skočovskému a loučím se s panem předsedou Českého statistického úřadu Eduardem Outratou. Děkuji tedy všem a konstatuji, že jsme projednali další z bodů naší schůze.

Nyní navrhuji vrátit se k rozjednanému bodu a tím je

XVIII.

Vládní návrh zákona o ochraně ozónové vrstvy Země

Prosím zástupce navrhovatele a pana společného zpravodaje, aby zaujali svá místa. Připomínám, že jsme rozpravu ukončili, pan ministr František Benda držel závěrečné slovo a nyní je na panu společném zpravodaji poslanci Pavlu Seiferovi, aby se ujal své role společného zpravodaje, zhodnotil rozpravu a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Všechny bych vás ještě jednou poprosil o klid.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo 6 poslanců, z toho 5 předneslo pozměňovací návrhy.

Jako první vystoupil kolega Frank. Navrhl v § 7 odst. 3 připojit novou větu, která zní:"Stejným způsobem budou uváděny souhrnné údaje o kvalitě základní potřeby státu". Pan ministr souhlasí. Souhlasím také.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu v hlasování č. 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 121 pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Poslanec Pavel Seifer: Pokud jde o druhý pozměňovací návrh poprosil bych kolegu Franka, aby ho upřesnil. Jde o datum, ke kterému by se to mělo vztahovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S upřesněním pan poslanec Frank.

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, omlouvám se, ale rád bych upřesnil mou navrhovanou změnu, a sice, ve změně číslovky z 2010 na 2015. Děkuji.

Poslanec Pavel Seifer: Text by tedy zněl:"Od 1. ledna 2015 se zakazuje výroba, vývoz a dovoz všech látek uvedených v části C přílohy".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Pan ministr souhlasí. Pan společný zpravodaj také. V hlasování č. 296 se ptám, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 99 pro, 4 proti, 26 poslanců se zdrželo hlasování. Prosím, další.

Poslanec Pavel Seifer: Jako další vystoupil pan poslanec Melichar, který navrhl vypustit § 5. Pan ministr nesouhlasí. Já mám tendenci souhlasit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nezbývá než rozhodnout hlasováním.

Jde o hlasování č. 297. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 36 proti, 48 poslanců se zdrželo hlasování.

Poslanec Pavel Seifer: Jako další vystoupil pan poslance Effenberger, který navrhl doplnit § 5 odst. 5 - název přepracování. Byla zde debata o upřesnění termínu, protože zákon termín přepracovávání ne zcela zná. Chtěl bych poprosit pana poslance, jestli nechce upřesnit tento termín.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím tedy poslance Effenbergera o doplnění z řečniště.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, můj úkol je velmi jednoduchý. Budu opakovat to, co jsem již řekl v úvodním vstupu. Termín přepracování se vyskytuje v závěru § 4, který jsem použil v argumentaci ve prospěch svého návrhu. Tam pod písm. c) se hovoří o výjimkách ze zákazu; v daném případě na výrobu, dovoz a vývoz látek, které budou použity jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny.

Domnívám se, že tato definice v tomto paragrafu je zcela postačující a relevantní, pokud se týče navazujícího pozměňovacího návrhu, který vlastně je praktickým příkladem tohoto obecného ustanovení. Doufám, že není třeba k této věci více vypovídat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji poslanci Effenbergerovi za jeho upřesnění.

Poslanec Pavel Seifer: Pan ministr souhlasí. Souhlasím také.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat v hlasování č. 298. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 124 pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování. Prosím, další návrh.

Poslanec Pavel Seifer: Jako další vystoupil společný zpravodaj a přednesl tři návrhy. Doporučoval bych, aby se o nich hlasovalo souběžně, protože mají podobný charakter a je zde kladné stanovisko jak ministra, tak předkladatele, společného zpravodaje.

Znamená to, v § 5 odst. 5, na závěr vložit tuto větu: "Na řízení o vydávání povolení se vztahují obecné předpisy o správním řízení, zákon 71/1967 Sb., o správním řízení".

Za druhé. § 8 odst. 7, vložit první větu která zní:"Na řízení o uložení pokut se vztahují obecné předpisy o správním řízení".

Za třetí. Odst. 12, slova "1. května 1995" nahradit slovy "1. července 1995".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: O třech návrzích pana poslance Seifera rozhodneme jako o celku, a to v hlasování č. 299. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrhy byly přijaty poměrem hlasů 135 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

Poslanec Pavel Seifer: Jako další vystoupil pan poslanec Špaček, který přednesl dvě varianty jednoho návrhu.

První varianta byla u § 6 odst. 1, za slovo "látek" doplnit text "uvedených v části B přílohy tohoto zákona".

Potom v § 12 ukončit větu za slovy: "1. července 1995". Zbytek věty vypustit. Pan ministr nesouhlasí. Já také nesouhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o těchto dvou návrzích jako o celku.

Hlasování č. 300. Kdo je pro tyto návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrhy nebyly přijaty poměrem hlasů 29 pro, 40 proti, 66 se zdrželo hlasování.

Poslanec Pavel Seifer: Jako druhou variantu navrhl v § 6 odst. 1 nahradit číslovku 200 číslovkou 100. Pan ministr nesouhlasí. Také nesouhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 301. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 36 pro, 41 proti, 55 se zdrželo hlasování.

Poslanec Pavel Seifer: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Prosím vás, abyste nechal hlasovat o celém textu zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji vám, pane společný zpravodaji.

Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o ochraně ozónové vrstvy Země, podle sněmovního tisku 1505, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1635 a schválených pozměňovacích návrhů.

Ptám se v hlasování 302, kdo s návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pro návrh hlasovalo 123, 1 proti, 18 poslanců se zdrželo hlasování a 9 jich nehlasovalo. Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministru Bendovi, který si přeje ještě vystoupit. Zároveň děkuji panu společnému zpravodaji, který si též přeje vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ministr životního prostředí František Benda: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen několika slovy ještě poděkovat vám za celý průběh projednávání tohoto zákona, za to, že tento zákon byl přijat. Chci vám k tomu gratulovat a rád bych ještě připomněl jeden důležitý aspekt, jehož jsme účastníky a aktéry.

Jak zde v rozpravě zaznělo, Česká republika se podílí na produkci těchto látek velmi nepatrným zlomkem. Hlasovali jsme tedy o zákonu, který má podstatně širší symboliku i širší obsah, než jen ochranu životního prostředí České republiky. Přijali jsme zákon, kterým především Česká republika vyjadřuje jasně svoji odpovědnost za globální problémy stavu životního prostředí, ohrožení životního prostředí. V této době jsou takovéto signály velmi důležité. Myslím si, že budou i náležitě oceněny.

Nebyl zde ještě zmíněn jeden aspekt tohoto zákona a svým způsobem je také symbolický. Znamená nástup jakési nové etapy řešení enviromentálních problémů, a sice, že jsme v podstatě přijali zákon, který i přes různá a právě díky různým omezením, kterým budou vystaveni výrobci, dovozci a prodejci, tuto sféru určitým způsobem disponuje k vyšší konkurenční schopnosti, které by stejně nakonec nemohli nijak uniknout. Oni to pochopili a při přípravě tohoto zákona v tomto smyslu s námi spolupracovali. Znamená to i pro ně určité ocenění v některém případě již vynaložených prostředků na zlepšení stavu, zlepšení technologií a v každém případě tedy zlepšení konkurenční schopnosti v budoucnu.

Děkuji vám ještě jednou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu už dlouho zdržovat, jenom chci vyjádřit naději, že velice brzy budeme tento zákon opět novelizovat vzhledem k tomu, že z mezinárodního hlediska jistě dojde ke zpřísnění regulace freonů a že na to budeme reagovat velice pružně a adekvátně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji. Vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

XX.

Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1475 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1637. Nyní prosím navrhovatele pana poslance Janečka, aby předložený návrh odůvodnil. Všechny ostatní prosím o zachování klidu v jednací síni.

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, smyslem předloženého návrhu zákona je při příležitosti 50. výročí ukončení druhé světové války poděkovat těm našim spoluobčanům, kteří se dokázali postavit totalitní moci, kteří dokázali vstoupit do zahraničních armád. Jsou to lidé, kteří hájili evropské hodnoty na evropských bojištích, podíleli se na obraně Francie, podíleli se na záchraně Anglie, podíleli se na obnově demokracie v Německu a je jejich velkou zásluhou, mají velký podíl na tom, že mohlo být po válce znovu obnoveno Československo.

Jejich významný podíl je také v tom, že toto Československo bylo zařazeno mezi vítězné státy, takže i při oslavách vylodění spojenců v Normandii mohl vlát československý prapor. Jsou to ti naši spoluobčané, kteří museli na obnovu hodnot, za které bojovali, čekat vlastně 50 let. V době, kdy se jako ochránci demokracie a ochránci evropských tradic mohli vrátit do své vlasti, bohužel je čekal nový režim, který s nimi nakládal spíše jako s odpůrci a nepřáteli tohoto státu. Bohužel se ukázalo, že prohlášení ÚV KSČ z 15. prosince 1940 nebylo nějakým omylem, stejně tak jako známý Gottwaldův projev. Naopak všechny tyto věci byly naplněny mírou vrchovatou, takže někteří z odbojářů neunesli tlak, který na ně byl vykonáván, a zapojili se do budování nového systému způsobem, že nemohli nevědět, na které straně barikády stojí.

To je onen důvod, proč tento návrh zákona neděkuje nebo nenavrhuje poděkovat všem odbojářům. V podstatě opakuje filozofii zákona č. 255/1946 Sb., který vyjmenovává celou řadu podmínek, které jsou zákonnými překážkami pro to, aby někdo mohl být podle tohoto zákona oceněn jako odbojář. Rád bych upozornil, že i zákon č. 217/1994 Sb., pro něž je tento zákon podmínkou, vlastně umožňuje a uskutečňuje to, že i dneska v těchto dnech sledujeme a posuzujeme, jak se kdo choval před rokem 1945. Domnívám se, že jestliže v těchto dnech posuzujeme, jak se kdo zachoval před rokem 1945, nemůžeme nevzít ohled také na to, jak se kdo zachoval po roce 1948. Ovšem ani tento návrh zákona těm odbojářům, kteří myšlenku odboje zradili, opustili, nic takového nezazlívá, nic jim nebere, pouze jim neděkuje.

V roce, kdy si poprvé celá Evropa svobodně připomene kulaté výročí ukončení druhé světové války, připomene si ho v době, kdy teprve neblahé důsledky této války pro řadu z nich končí. Teprve vlastně pro řadu z nich rok 1989 znamenal naplnění hodnot a cílů, za které bojovali. Je to v podstatě navázání na zpřetrhané kořeny demokracie, navázání na ony myšlenky svobodných národů i jednotlivců, na kterých je budována nová Evropa. Takových lidí si každý demokratický stát velice váží, neboť jsou zárukou jeho existence a jsou vzorem, jak se zachovat v dobách nejtěžších.

Tento návrh zákona tedy navrhuje ocenění morální v tom, aby 50. výročí ukončení druhé světové války bylo řádovým dnem a zároveň navrhuje i ocenění hmotné. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Nyní prosím společného zpravodaje výboru Poslanecké sněmovny pana poslance Viktora Dobala, aby podal zprávu o projednávání návrhu zákona ve výborech.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně přednesl společnou zprávu výborů Poslanecké sněmovny k návrhu zákona poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození, sněmovní tisk 1475. Společnou zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk 1637.

Návrh zákona projednalo celkem osm výborů, neprojednal jej de facto výbor hospodářský a mandátový a imunitní.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému návrhu zákona žádné usnesení.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor nedoporučují Poslanecké sněmovně vyslovit s předloženým návrhem zákona souhlas.

Naproti tomu výbory ústavně právní, branný a bezpečnostní a rozpočtový doporučují Poslanecké sněmovně vyslovit s předloženým návrhem zákona souhlas ve znění společné zprávy, tisk 1637. Jako společný zpravodaj doporučuji, abychom projednávání tohoto zákona vedli ve znění společné zprávy, tudíž tisku 1637.

K odmítavým stanoviskům výborů bych chtěl poznamenat, že se tyto výbory nezabývaly opravou a zlepšením formulací některých v původním návrhu kontroverzních znění, např. § 4 apod. Ostatní výbory, které se zabývaly problémem zformulovat inkriminovaný § 4 a další, přijaly ve výrazné většině znění, které máte před sebou. Proto, pane předsedající, doporučuji zahájit rozpravu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu a konstatuji, že se do ní zatím písemně přihlásili pouze 2 poslanci, a to pan poslanec Soural a pan poslanec Wagner. Prosím tedy prvního z přihlášených, pana poslance Sourala, aby se ujal slova, ostatní prosím o další přihlášky do rozpravy.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mé vystoupení bude velice stručné. Navrhuji vypustit § 4 a 5 ve znění společné zprávy jako ustanovení, která jsou zjevně právně pochybená a diskriminující s tím, že logika těchto návrhů směřuje k závěru, že ten, kdo absolvoval nějaký tříměsíční kurz, za účastníka odboje považován není, kdežto ten, který se případně dopustil vážných trestných činů, za tohoto účastníka, včetně odpovídající odměny, považován bude. Je to pro mne nelogické a nepřijatelné. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, přihlásil jsem se proto, abych řekl zhruba dvě nebo tři věty. Nevím, jaký přímý osobní vztah k této kauze kdo z vás má. Já k ní mám ten vztah, že jako malé dítě jsem věděl, že něco zlého bude končit, když nás někdo osvobodí. A bylo mně úplně jedno a dospělým také, jak jsem s nimi mohl mluvit, jestli nás osvobodí bolševik, nebo někdo jiný. Toť poprvé.

Podruhé. To, co se navrhuje, je stejné dělení, jako dělali oni. Domnívám se, že takto přijatý zákon ne že by byl v rozporu s Ústavou republiky, tedy s Listinou, ale byl by v rozporu s dobrými mravy. Navrhuji přerušit jednání, chce-li pan navrhovatel takovýto návrh předložit. Samozřejmě budu podporovat, aby dostali odměnu všichni ti, kteří se zasloužili o svobodu naší země, našich občanů, ale bez rozdílu. A nebudu rozlišovat, co ten člověk provedl potom. On provedl tehdy jediné své svobodné rozhodnutí. Nasadil vlastní život, aby přinesl svobodu a zachránil životy jiných. A vylučovat kohokoli z odměny nebo z uznání je nepřístojné.

Vzhledem k tomu, že procedurálně není dost dobře možné rozšířit návrh tak, aby k tomu nebylo přiloženo, co to přijde státní rozpočet, navrhuji jednání přerušit, tento výpočet předložit a poté pokračovat v jednání. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, nechal bych o něm rozhodnout po ukončení rozpravy. Písemně přihlášený je pan poslanec Gjurič, potom pan poslanec Matulka.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rovnou říkám a vlastně to ani už říkat nemusím panu poslanci Wagnerovi, že k této tématice hluboký osobní vztah mám, měl jsem a vždy budu mít, zrovna tak jako k zákonu, se kterým to budu do určité míry srovnávat, tj. zákonu, který jsme tu přijali v listopadu a který se nazýval Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce. Pokud to říkám už teď, tak proto, že tehdy jsem se vyslovil určitým způsobem a ještě se k tomu dostanu. Domnívám se, dámy a pánové, že to není poprvé, co se sněmovna určitým způsobem dělí, není to poprvé, co jsou někteří z nás přesvědčeni, že určité dluhy z minulosti je potřeba také zhodnotit a uzavřít.

Druhá světová válka a odboj - to je jedno z těchto témat. Po 50 letech, po půl století, je opravdu nejvyšší čas. Při padesátém výročí ukončení války je podle mého názoru dokonce poslední možnost, poslední smysluplný čas, kdy to můžeme udělat.

O co se jedná? Zákon ze dne 2. listopadu, který jsem už tady zmínil, poskytnutá jednorázové peněžní částky..., bylo podle mého názoru třeba právě takto doplnit. Hovoří totiž výlučně o politických vězních, tedy o jedné, byť největší skupině, ke které ovšem patřili i mnozí, kteří byli postiženi z vnějšku, pasívně. Při vší úctě k těmto obětem slovo "odboj" v tomto zákoně z listopadu zmíněno není. A zdůrazňuje právě jen a pouze jakési prozatímní finanční odškodnění, o cti a vyznamenání nehovoří vůbec.

Pro mě měl od počátku dnešní návrh zákona v dikci společné zprávy svůj velmi podstatný smysl. Je totiž druhou polovinou historie odboje a je také druhou polovinou pravdy, páni kolegové, která 50 let nebyla slýchána. Měl a má pro mě smysl, právě v souvislosti s 50. výročím ukončení 2. světové války, nyní posílen ještě změnou názvu ve společné zprávě. Měl a má pro mě smysl vyzvednutí další významné skupiny těch, kdo bojovali proti nacismu za osvobození země - skupiny, která byla do nedávna pomíjena. Měl smysl a má v akcentu na ocenění, na umožnění vzdát úctu vyznamenáním. Akcent tu není na finanční kompenzaci, ale právě naopak. Měl a má smysl v tom, že pominutý den 8. května 1995, 50. výročí ukončení 2. světové války se tu určuje jako další řádový den, o tom se tu ještě nikdo nezmínil, kdy je výjimečně možno, a já bych řekl, že velice potřeba, vyznamenat účastníky odboje, živé i mrtvé, zahraniční i domácí. I toto je možno změnou ve společné zprávě.

A podle mne smysl i v tom, že stanoví, komu chce vyslovit uznání teď, v této době a touto sněmovnou. Protože v téhle poloze je návrh formulován. Dámy a pánové, to je jeho druhá nosná myšlenka nebo jeho kriterium, někomu prostě teď touto cestou v tomto zákoně ne. Já tuto myšlenku akceptuji.

Pan předkladatel již zdůraznil, že jeho dikce nikomu nic nebere a nikomu nic neupírá, jen někomu toto uznání nevyslovuje. Všem ponechává jejich výsady a jejich výhody z řady předchozích zákonů, jejich výsady a výhody, které mnozí z těch, o kterých tady dnes jednáme, nikdy neměli a mít nemohli. Jen někomu nechce vzdávat čest a komu, to je přesně specifikováno: za prvé těm, kdo se aktivně podíleli atd., jak zní dikce písm. a), což je v souladu se zákonem 198/1993 Sb., čili o zločinném charakteru komunistického režimu a odboje proti němu a za b) těm dle dikce lustračního zákona. Čili já se domnívám, že legislativní problém tady prostě žádný není, že je to jenom věc optiky pohledu a osobního názoru. To samozřejmě ano.

Samozřejmě si byl autor návrhu vědom, do čeho jde, ale chce to udělat a chce zároveň připomenout další tabu naší historie, v důvodové zprávě se o tom stručně zmiňuje a teď to také stručně zmínil, což je právě ten konfliktní bod, ale když je něco 50 let tabu, tak z toho holt bývají konfliktní body.

Dalo by se hovořit o mnohém, ale o tom ať podrobněji hovoří historici. Protože ale kolega Wagner se zmínil o tom, o čem se zmínil, přece jenom pár příkladů. Kolega Janeček už se zmiňoval o tom, že komunistický odboj tu nebyl do roku 1941, a nejenom že tu nebyl, ale z řady dokumentů je naprosto jednoznačně jasné, že známe řadu apelů proti tomuto odboji, apelů na společnou věc českého, sovětského a německého proletariátu v boji proti prohnilé demokracii. Když pak samozřejmě s velkým nasazením a obětmi, to nikdo nepopírá, po napadení Sovětského svazu existoval, aktivizován byl, pak od počátku měl i druhý úkol - budiž to tu řečeno - likvidaci odboje západního a londýnského, všude, dámy a pánové. Markantní, děsivě úspěšný byl tenhle boj v Polsku, když pomineme Katyň, tak v roce 1944 a 1945 byl ozbrojenou formou zlikvidován celý západní odboj, v Polsku úplně. Stejně tak Tito ještě před koncem války se zbavoval takřka všech, kteří mu mohli nějakým způsobem konkurovat.

U nás to nebylo ve formě tak drastické a také jsme to dovedli po válce daleko tvrději zamaskovat. Vzpomínám tu jenom nedávného článku Ferdinanda Peroutky přetištěného v Lidových novinách o situacích v koncentračních táborech. Do jisté míry je u nás známá situace ve Slovenském národním povstání. Nebudu to dál dokumentovat. V revoluční České národní radě ustavené za květnového povstání měli Smrkovský a Pavel jednoznačnou direktivu, aby eliminovali část západního odboje.

Mám i své osobní zkušenosti, protože moje rodina je holt svázána jak s nacistickou diktaturou, tak s komunistickou diktaturou, mám konkrétní údaje od mé tety, která seděla na Pankráci a jenom válka jí zachránila život, která byla potom 15 let zavřená a která mně vyprávěla například o úmyslném přihlašování konspiračních bytů na jména západního odboje atd. Ale to je delší historické povídání.

To je tedy jedna věc. Ta druhá - málokdo z nás by popřel dnes - i kolegové ze skalní levice - že prostě řada lidí nikdy jako bojovníci za svobodu brána nebyla, že dokonce určitý odboj za svobodu neexistoval, že prostě Orwelovsky zmizel z naší historie, neexistovaly pomníčky a pamětní desky byly rušeny stejně tak v Plzni, jako v Praze. A tento zákon chce prostě vzpomenout a vzdát úctu právě těm zahraničním bojovníkům, kteří byli posledních 40 let znovu ničeni, vězněni, posíláni do Jáchymovských lágrů, v lepším případě vylučováni z toho nebo onoho a v optimálním případě alespoň zapomínáni. Ti druzí, o které vám tady teď tak úzkostlivě jde, dámy a pánové, ty svoje metály na svých hrudích mají dodnes a nikdo jim je nebere, čert je vem.

A na závěr znovu k smyslu tohoto zákona. Řekl jsem v listopadu zde ve sněmovně jasně, že jako sirotek po popraveném nechci teď po 40 letech ignorance nic, žádné peníze. Tehdy jsme mluvili jenom o penězích, dámy a pánové. Jestli by teď mohlo něco někoho potěšit, pak se domnívám, že to je čest vyznamenání a domnívám se, že teď naposledy. Zdá se mi povážlivé, že na to nepřišel někdo jiný a že nejsou ani uvažována, ani připravována vyznamenání k 8. 5. 1995.

Slyšel jsem i pragmatické otázky, koho ještě budeme odškodňovat. Ukončím tím, čím jsem začal. V této oblasti už nikoho víc, dámy a pánové. Jestli to neuděláme dnes, tak dnem 8. 5. 1995 se kruh uzavírá. Teď jde jenom o to, jak a jakým způsobem se uzavře. To záleží na nás.

Děkuji vám za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP