Čtvrtek 20. dubna 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kačenkovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Páv. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Koucký.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, chtěl bych polemizovat s prvním pozměňovacím návrhem pana kolegy Recmana. Slova "České republiky a jejích jednotlivých částí" v písm. a) v odstavci 1 se netýkají správního vymezení České republiky. To je dostatečně uvedeno v uvozovací větě odst. 1, kde se mluví o orgánech územní samosprávy atd. V tomto místě jde o územní části vymezené zcela jinými charakteristikami. Tady jde např. o zjišťování regionu určité nezaměstnanosti, průmyslu, vzdělávání, zemědělství apod.Tyto celky nemusí nutně korespondovat s územním členěním republiky.

K pozměňovacímu návrhu pana kolegy Kačenky jenom stručně bych chtěl poznamenat, že vlastně popírá smysl předloženého zákona a vede pouze k rozkvětu byrokracie v Čechách a na Moravě. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Pávovi a prosím pana poslance Kouckého.

Poslanec Jan Koucký: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl čtyři velmi drobné pozměňovací návrhy.

Za prvé ve společné zprávě zpravodajů k § 4 odst. 2 se pod bodem e) uvádí, že zajišťuje vývoj nových statistických metod. Myslím, že není zcela v možnostech úřadu zajišťovat vývoj nových statistických metod, ale spíš podporovat vývoj těchto metod. Tudíž navrhuji zaměnit slovo "zajišťuje" za slovo "podporuje".

Za druhé v téže společné zprávě se uvádí v § 5 v odst. b) v první větě, že Český statistický úřad je nezávislý při určování statistických ukazatelů s tím, že v celém zákoně termín "statistický ukazatel" není vůbec definován ani upřesněn, naopak celý zákon pracuje s pojmem "statistické informace", který je i vyložen v tomto smyslu v § 1. Navrhuji tudíž nahradit slovo "ukazatelů" slovem " informací ".

Za třetí v § 3 odst. 2 se uvádí, že státní statistickou službu mohou při splnění podmínek daných zákonem vykonávat též ministerstva a jiné ústřední orgány. Nastává ovšem situace - např. ve školství tomu tak je - že tímto je pověřen Ústav pro informace a vzdělávání, což při existenci zhruba 23.000 vykazujících jednotek je pochopitelné, že nemůže zvládnout ministerstvo školství.

Navrhuji tudíž doplněk odst. 2 tohoto § 3 o slova "a jimi zmocněné organizace".

Poslední moje poznámka se týká § 2 odst. 5, ve kterém je určeno, že zpravodajskou jednotkou je právnická nebo fyzická osoba a státní orgán. Opět se v praxi stává - a školství je toho příkladem - že existuje obrovské množství zpravodajských jednotek, které nejsou ani právnickou ani fyzickou osobou. Jsou to buď zálohové organizace nebo jsou to součásti jiné organizace v případě soukromých škol apod. Proto navrhuji, aby bylo v § 2 odst. 5 uvedeno: "Zpravodajská jednotka je právnická nebo fyzická osoba nebo její součást a státní orgán...". Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Než dám slovo panu poslanci Wagnerovi, který se písemně přihlásil do rozpravy, hlásí se s faktickou poznámkou pan poslanec Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Jenom bych rád krátkou repliku panu kolegovi Pávovi. Každý mluvíme o něčem jiném. Já o tom, že nic nového nevznikne, že jsem proti tomu, aby něco zbytečného vznikalo, jak je tomu v případě Fondu národního majetku, ale jsem také proti tomu, aby se rušilo něco, co dobře pracuje a zavádělo něco nesystémového. Naopak kolega Páv se tváří, jako by vznikalo cosi nového, něco, co by tu být nemělo. A v tom je ten hlavní rozdíl.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana poslance Wagnera k řečništi.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci přednést několik pozměňovacích návrhů. Nejdříve bych je zdůvodnil. Především zákon nedává prostor pro výkon statistické služby orgánům samosprávy. Oprávnění k výkonu této služby mají pouze orgány státní správy. Tento zásadní prvek, totiž působnost orgánů samosprávy u vlastní statistiky, by měl být řešen v předstihu ještě před ustavením územně samosprávných celků. Informační systémy Českého statistického úřadu a ústředních orgánů státní správy nepodléhají přímo zákonu 256/1992 o ochraně individuálních dat v informačních systémech. Domnívám se, že je to třeba doplnit. Povinnost mlčenlivosti musí být vymezena obsahově nikoliv okruhem fyzických osob, jichž se týká. Zcela postrádáme právo fyzické a právnické osoby na bezúplatnou a bezodkladnou informaci o tom, jaká data jsou o nich shromážděna. Odkaz na již citovaný zákon 256 nestačí, neboť ten se nevztahuje na informační systém zřízený zvláštními zákony, tedy ani na státní statistickou službu.

Navrhuji tyto pozměňovací návrhy. K § 5: "Český statistický úřad je nezávislý ústřední orgán České republiky, který se při výkonu státní statistické služby...", dále pokračuje původní text.

K § 25: Sankce 200 tisíc je v dnešních cenových relacích asi příliš nízká, doporučuji 500 tisíc.

K § 27 navrhuji odst. 1, 2 a 3 vypustit.

Zrušení regionálních pracovišť státní statistiky v této chvíli by asi nebylo to nejrozumnější. O jejich zachování či zrušení by mělo být rozhodnuto až po zřízení územních samosprávných celků, a to právě těmito celky. Proto se nabízí ještě jedna možnost: Pro případ, že by v § 27 neprošel návrh vypuštění jeho odstavců prvního, druhého a třetího, navrhuji k ustanovení o účinnosti zákona tento dodatek:

Ustanovení odstavců prvního, druhého a třetího § 27 nabývá účinnosti nejdříve dva roky po zřízení územních samosprávných celků.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Wagnerovi.

V rozpravě si přeje vystoupit pan předseda Českého statistického úřadu Edward Outrata. Uděluji mu slovo.

Předseda Českého statistického úřadu Edvard Outrata: Pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za spolupráci ve výborech a za nynější poznámky.

Chtěl bych se zmínit jen o několika bodech, kde si myslím, že je nutno přidat nějakou informaci.

To, co jsem řekl, vyjádřil dost jasně pan poslanec Páv. Je velice důležité, aby prošel zákon v původní podobě tam, kde se týká krajských a okresních správ. Současná legislativní situace je taková, že není možno měnit povinnosti těchto orgánů, a to způsobuje zdražování, které bude čím dál tím horší, v celém systému. Samozřejmě neplánujeme, a to jsem chtěl říci jasně, aby to všichni poslanci věděli, v tomto okamžiku žádné rušení nebo dokonce početní omezování těchto správ.

V dlouhé perspektivě bychom ale rádi racionalizovali a ušetřili na státní správě. K tomu musíme mít volnost. Fixování přesných povinností 85 různých detašovaných institucí není rozumný způsob, jak řídit státní správu. O to tam jde. V tomto momentě, opakuji, propouštět lidi, o to vůbec nejde.

U ostatních navrhovaných změn, u nichž tady nebyla později řeč, nemám názor.

Co se týče přesného vymezení slibu a jeho obsahu, nejde mi o podstatu této věci. To bychom samozřejmě mohli udělat. Dostali jsme legislativní názor, že je rozumnější to udělat v podzákonné normě, a to také umíme. Tam jde hlavně o to, aby bylo jasné, kdo tyto povinnosti má a kdo ne. Je zde důležitý rozsah. Slib sám je dost jasný a vyplývá ze zákona. Myslím, že tam není velký problém.

Také bych nerad viděl změny v § 27, protože v okamžiku, kdy přestávají fungovat krajské správy, je daleko víc práce kolem rozpočtování. Kdyby se věc nechala, bude s tím problém. Odložení o dva roky po územně správním členění, to neodpovídá situaci. Samozřejmě zaručujeme, a v zákoně to je, že regionální informace budou k dispozici orgánům samosprávy. Tam není problém. To se bude muset zařídit jedním nebo druhým způsobem. Samozřejmě to uděláme. Nemá cenu vázat naše racionalizační opatření v rámci existujícího systému na věc, která s tím nemá nic společného. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu předsedovi Českého statistického úřadu. Hlásí se pan poslanec Recman.

Poslanec Svatomír Recman: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, skleróza nebolí, ale člověk se naběhá. Ve své mladické nerozvážnosti jsem zapomněl přednést jeden pozměňovací návrh, což bych teď učinil.

Týká se to tisku 1526, části druhé, § 29 na straně 33. Nahradit text "na návrh vlády prezident republiky" textem "na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prezident republiky."

Tímto svým návrhem se vracím k původní dikci zákona, kde sice jmenuje předsedu statistického úřadu prezident republiky, ale je to na návrh zákonodárného sboru. V minulosti to bylo na návrh ČNR.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu tedy uzavírám a končím a táži se, zda se chce na závěr ještě vyjádřit pan ministr vlády Igor Němec. Nebo spíše se ptám, zda si předkladatelé a zpracovatelé vyhrazují nějaký čas ke zpracování. Nepotřebují čas ke zpracování. Dávám tedy možnost závěrečného slova jak pro pana ministra, tak po té pro společného zpravodaje. Prosím pana společného zpravodaje, aby shrnul rozpravu a budeme hlasovat o pozměňujících návrzích.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Promiňte, vážené kolegyně a kolegové, poprosil bych o klid ve sněmovně.

Poslanec Miloš Skočovský: V rozpravě vystoupili 4 poslanci, z nichž dva vystoupili dvakrát. Pět připomínek podal pan kolega Recman, jednu připomínku pan poslanec Kačenka, pan poslanec Páv nepodal žádnou připomínku, pan poslanec Koucký čtyři nebo pět připomínek, pan Wagner podal celkem čtyři připomínky, tedy pozměňující návrhy.

Dovolil bych si podle postupu, jak jdou paragrafy, uvést jednotlivé pozměňovací návrhy a poprosil bych současně pana ministra o jeho stanovisko k těmto návrhům.

V § 2, odst. 5 pan poslanec Koucký navrhl doplnit...

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, domnívám se, že bychom měli postupovat podle pořadí podaných pozměňujících návrhů, ne podle paragrafů.

Poslanec Miloš Skočovský: Nejprve návrh pana poslance Recmana. Pan poslanec Recman předložil jako první návrh v § 4, odst. 1, písm. a), str. 3 tisku 1526 nahradit text "a jejich jednotlivých částí" textem "vyšších územních samosprávných celků, krajů nebo okresů".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, všechny jsem odhlásil, prosím o nové přihlášení. Rozhodneme tedy hlasováním o tomto prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Recmana.

Prosím o stanovisko předkladatele a navrhovatele. Pan ministr nesouhlasí.

Poslanec Miloš Skočovský: Já rovněž nesouhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat v 281. hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 28 pro, 59 proti, 19 se zdrželo, 2 nehlasovali. Prosím o další pozměňovací návrh.

Poslanec Miloš Skočovský: Druhým pozměňovacím návrhem byla obdobná úprava textu v § 4 odst. 1 písm. d), doplnit za text "národního hospodářství" text "vyšších územních samosprávných celků, krajů nebo okresů". Dále pokračuje stávající text.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr nesouhlasí, společný zpravodaj také ne. Budeme hlasovat v 282. hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 33 pro, 64 proti, 19 se zdrželo.

Poslanec Miloš Skočovský: Třetím pozměňovacím návrhem byl návrh týkající se § 13 odst. 1 na straně 10 vládního návrhu, tisk 1526. První větu "Zemědělské soupisy provádí Český statistický úřad nebo Ministerstvo zemědělství v součinnosti s obcemi" nahradit textem "Zemědělské soupisy provádí Český statistický úřad v součinnosti s Ministerstvem zemědělství a obcemi". Následující text beze změny.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr nechává na rozhodnutí poslanců.

Budeme hlasovat v 283. hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 48 pro, 19 proti, 47 se zdrželo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Miloš Skočovský: Další pozměňovací návrh byl ke společné zprávě, uvedené v tisku 1636. Týká se to technické úpravy, čárka se mění na středník.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: To je skutečně technická úprava, nemusíme o ní hlasovat. Prosím o další návrh.

Poslanec Miloš Skočovský: Dále vystoupil s připomínkami pan poslanec Kačenka. Doporučil, aby byly vloženy nové paragrafy 4, 5 a 6. Přečtu text, který doporučuje do zákona doplnit:

§ 4 (1) Zřizují se Okresní a Krajské statistické správy jako orgány státní statistické služby pro oblast státní statistické služby v oboru své územní působnosti. V sídle Krajské statistické správy se Okresní statistické správy nezřizují.

(2) Okresní a Krajské statistické správy řídí ředitelé, jmenovaní a odvolávaní předsedou Českého statistického úřadu.

(3) Sídla Krajských statistických správ a jejich územní působnost stanoví Český statistický úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 5 se týká působnosti Okresních a krajských statistických správ.

Okresní statistické správy

a) provádějí statistická zjišťování pro potřeby České republiky v územním obvodu své působnosti,

b) vypracovávají, hodnotí a vydávají statistické informace o stavu a vývoji ekonomiky a společnosti za územní obvod své působnosti,

c) zpracovávají výsledky voleb do Parlamentu České republiky, zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků a obcí a výsledky referenda podle zvláštních předpisů,

d) vedou registry ekonomických subjektů a jejich ekonomických složek, které mají trvalé místo své výdělečné činnosti v územním obvodu své působnosti,

e) plní další úkoly, kterými je Český statistický úřad pověří.

§ 6 Krajské statistické správy

a) v okrese svého sídla vykonávají působnost Okresní statistické správy

b) prověřují dodržování povinností uložených tímto zákonem a ukládají sankce za jejich nedodržení,

c) zabezpečují úkoly v oblasti metodické a organizační přípravy statistických zjišťování voleb do parlamentu České republiky, zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků a referenda, kterými je Český statistický úřad pověří,

d) zajišťují osobní a věcné potřeby Okresních statistických správ v územním obvodu své působnosti,

e) zajišťují další úkoly, kterými je Český statistický úřad pověří.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud jsem správně z gestikulace pochopil, pan poslanec Kačenka navrhuje, aby se o jeho návrzích hlasovalo jako o jednom celku. Prosím o stanovisko pana ministra. Pan ministr nesouhlasí.

Poslanec Miloš Skočovský: Po vysvětlení předsedy statistického úřadu se zdržuji svého názoru. (Smích v sále.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím o klid!

Budeme hlasovat v 284. hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrhy nebyly přijaty poměrem hlasů 31 pro, 58 proti, 33 se zdrželo, 6 nehlasovalo.

Poslanec Miloš Skočovský: Další návrhy přednesl pan poslanec Wagner. Prvním návrhem pana poslance Wagnera byl návrh k § 5: "Český statistický úřad je nezávislý ústřední orgán České republiky, který se při výkonu státní statistické služby" - pokračuje původní text.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr nesouhlasí. Prosím o vyjádření společného zpravodaje.

Poslanec Miloš Skočovský: My jsme tuto záležitost projednali na rozpočtovém výboru a dospěli jsme k názoru, že státní úřad nemůže být nezávislý. Nezávislé mohou být jeho činnosti. Proto byl § 5 upraven ve společné zprávě. To byl náš návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane společný zpravodaji, já bych prosil o stručné a krátké vyjádření.

Poslanec Miloš Skočovský: Ne.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat v 285. hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 20 pro, 74 proti, 29 se zdrželo, 9 nehlasovalo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Miloš Skočovský: V § 25 se navrhuje sankce až do výše 500 000 Kč, nahradit dosavadních 200 000 Kč. Doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr nechává na rozhodnutí poslancům.

Budeme hlasovat v 286. hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 28 pro, 15 proti, 80 se zdrželo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Miloš Skočovský: V § 27 se vypouštějí odstavce 1, 2 a 3. Souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr nesouhlasí.

Budeme hlasovat v 287. hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 31 pro, 49 proti, 45 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Miloš Skočovský: Dále je tu návrh, že v případě, že nebude přijat návrh, o kterém jsme právě hlasovali, tak se konstatuje, že odstavce 1 - 3 § 27 nabývají účinnosti nejdříve dva roky po zřízení územní samosprávy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr nesouhlasí. (Zpravodaj souhlasí.) Hlasujeme v hlasování č. 288. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 32 pro, 57 proti, 38 se zdrželo hlasování.

Poslanec Miloš Skočovský: Ještě návrhy pana kolegy Kouckého na jazykové úpravy. Pan poslanec Koucký navrhoval v § 2 odst. 5 doplnit do textu slova "nebo její součást".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr souhlasí? (Zpravodaj souhlasí.) Budeme tedy hlasovat v hlasování č. 289.

Kdo je pro tuto změnu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 107 pro, 5 proti, 16 se zdrželo hlasování.

Poslanec Miloš Skočovský: Další návrh pana poslance Kouckého se týká § 3 odst. 2. Prosím o upřesnění pana poslance Kouckého, jak se doplňuje § 3 odst. 2.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana poslance Kouckého, jestli by byl tak laskav a doplnil to.

Poslanec Jan Koucký: "...a jimi zmocněné organizace".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Slyšeli jsme doplnění. Prosím o vyjádření. Pan ministr souhlasí, pan společný zpravodaj také souhlasí. Budeme tedy hlasovat. V hlasování č. 290.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 110 pro, nikdo proti, 9 se zdrželo hlasování.

Poslanec Miloš Skočovský: Další se týká § 4 odst. 2. Na konci písmena d) tečku nahradit čárkou a vložíme písmeno e) následujícího znění. V tomto znění se mění místo "zajišťuje vývoj nových statistických metod" je "podporuje vývoj nových statistických metod".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr souhlasí? (Zpravodaj je proti.) Hlasování č. 291. Ptám se kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 63 pro, 17 proti, 42 se zdrželo hlasování.

Poslanec Miloš Skočovský: Poslední návrh se týká § 5 ve společné zprávě písmena b), kde je věta "je nezávislý při určování statistických ukazatelů". Navrhuje se slovo "ukazatelů" změnit na slovo "informací".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan ministr souhlasí? Ano. (Zpravodaj také.) Hlasování č. 292. Ptám se kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 96 pro, 6 proti, 18 se zdrželo hlasování.

Poslanec Miloš Skočovský: Toto byly všechny pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane společný zpravodaji. Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku. Hlásí se s faktickou poznámkou pan poslanec Recman.

Poslanec Svatomír Recman: (Hovoří z místa.) Ještě já jsem přednášel pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Recman reklamuje ještě jeden pozměňovací návrh, který podal. Obávám se, že má pravdu. Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Miloš Skočovský: Omlouvám se, je to dodatečně podaný návrh. Týká se § 29 na str. 33 vládního návrhu, tisk 1526. Nahradit text "na návrh vlády prezident republiky" textem "na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prezident republiky".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP