Čtvrtek 20. dubna 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi, prosím pana poslance Seifera s jeho návrhy.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jedná se o legislativní úpravy.

1. V § 5 odst. 5 už zmíněném na závěr vložit tuto větu "Na řízení o vydávání povolení se vztahují obecné předpisy o správním řízení - zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení, tzv. správní řád."

2. K § 8 odst. 7 - vložit první větu, která zní "Na řízení o uložení pokut se vztahují obecné předpisy o správním řízení".

3. V § 12 slova "1. května 1995" nahradit slovy "1. července 1995"

Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, pan kolega Melichar tady už zmínil, že Česká republika se podílí na celosvětové spotřebě freonů zlomkem procenta. Tuším, že to je konkrétně dvě promile, jestli se nemýlím. Přesto je samozřejmě správné, že Česká republika přistupuje ke všem mezinárodním závazkům, které v této oblasti platí. U tvrdých freonů přistoupení k závazkům je v podstatě jednoduché. Tvrdé freony se zakážou, tak, jak to popisuje zákon v § 4. Dá se říci velmi přesné datum, kdy se zakáží a tím přestane jejich spotřeba a užití.

Větší problém je u freonů měkkých, kde se světové společenství dohodlo, že s nimi musíme ještě několik desítek let žít, protože se zatím nedá nic jiného dělat. Jejich spotřeba musí být utlumována postupně. Ministerstvo tady navrhuje nebo v podstatě zvolilo postup takový, že bude postupně omezovat roční spotřebu a bude na to vydávat povolení. Z tohoto hlediska se domnívám, že by bylo velmi nešťastné přijmout návrh pana kolegy Melichara.

Jiným možným postupem by bylo znevýhodnit ekonomicky měkké freony např. v kombinaci s postupně se snižujícími povoleními tak, jak to znají Spojené státy ve formě obchodovatelných povolení ke spotřebě. Ale výsledná cesta, kterou zákon navrhuje, je poněkud nešťastnou kombinací existujících možností. Je to jednak systém povolení, který už jsem zmínil, a jednak ekonomické znevýhodnění měkkých freonů. Domnívám se, že to je cesta velmi netypická.

V tuto chvíli bych si dovolil obrátit vaši paměť zhruba o rok a půl zpět do roku 1993, kdy jsme projednávali poslanecký návrh pana kolegy Seifera na toto téma.

Tehdy jsem navrhoval právě toto zpoplatnění tvrdých freonů s cílem znevýhodnit je na úkor méně škodlivých látek. Tento princip nakonec byl schválen, bylo to 100 Kč za 1 kg, ale týkalo se to právě těch tvrdých freonů, které už zákon č. 211 předpokládal zakázat od r. 1966. To znamená, že poplatek byl míněn jen na přechodnou dobu jako výraznější ekonomické znevýhodnění.

Předkládaný návrh zákona nicméně zpoplatňuje freony všechny - měkké i ty, na kterých se světové společenství shodlo, že tady s nimi ještě nějakou dobu musíme být a že je musíme postupně snižovat. Obávám se, že v tuto chvíli Česká republika sice omezí svůj příspěvek do toho celosvětového freonového objemu, nebude se například jednat o 2 promile, ale o 1, 8 promile, ale zato ekonomicky znevýhodní české subjekty, které se bez měkkých freonů prostě neobejdou. A takové jsou a ještě poměrně dlouhou dobu budou.

A teď už přestanu se zdůvodňováním a přejdu k samotnému návrhu, který si dovolím podat ve dvou variantách:

První varianta má dva body: V § 6 odst. 1 za slovo "látek" navrhuji doplnit text: "uvedených v části B přílohy tohoto zákona" a v § 12 navrhuji první větu ukončit za slovy: "1. května 1995", přesněji řečeno ve smyslu návrhu pana kolegy Seifera "1. července 1995", protože předpokládám, že jeho návrh bude přijat.

V případě, že by tato varianta nebyla přijata, navrhuji variantu druhou, jednodušší: V § 6, odst. 1 hodnotu 200 Kč nahradit hodnotou 100 Kč, jak jsem již navrhl před rokem a půl. Nedomnívám se, že od té doby inflace dostoupila hodnoty 100%, abychom museli tuto hodnotu zdvojnásobovat. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Špačkovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych podpořit argumentaci kolegy Špačka z hlediska lehkých freonů, poněvadž veškeré argumenty tady padly, jaký je rozdíl mezi tvrdým a měkkým freonem, že jeden zůstává v ovzduší 70 let, druhý 5 - 9 podle toho, jaký je to typ. Jsou u nás technologie, které více méně použití freonů potřebují, a jsou to technologie ekologické, protože zabraňují jiným ekologickým zhýralostem. Je to např. napěňování polyuretanové pěny na izolaci střech, která slouží jako tepelná a současně i jako vodopropustná izolace, a stačí se jen podívat po naší republice, kolik ještě máme rovných panelákových střech, které téměř všechny zatékají a kde tyto technologie jsou jednoznačně používány a jsou asi jediné úspěšné v současné době.

Proto se připojuji ke kolegovi Špačkovi, k jeho návrhům s tím, aby byl rozlišen stupeň nebezpečnosti používaných freonů, poněvadž by mohl nastat i obrácený efekt, že některé firmy na dobu, co budou povoleny ještě do konce roku i tvrdé freony, je vymění za lehké, poněvadž pokud je ekonomická zátěž stejná, použijí levnější a s lepšími technologickými vlastnostmi, takže bychom do konce tohoto roku dosáhli opaku.

Nebudu dávat další pozměňující návrh, myslím, že návrhy kolegy Špačka jsou správné a budu ho podporovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Macháčkovi za jeho příspěvek do rozpravy, který byl zatím poslední. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Protože se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a dávám závěrečné slovo panu ministru Bendovi.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Dámy a pánové, nejdříve musím požádat o to, abychom měli možnost předložené návrhy, které jsme zde vyslechli, ještě posoudit, a budu proto žádat o přerušení na čtvrt hodiny.

Ve svém závěrečném slově bych se chtěl především vyjádřit k tomu nejzákladnějšímu pozměňovacímu návrhu, který byl přednesen, a to k návrhu pana poslance Melichara. Mám dojem, že jeho návrh nevychází zcela z pochopení podstaty tohoto návrhu. Paragraf 5 nijak nezpochybňuje sílu a cíle navrhovaného zákona, tj. udělování povolení, jak je tam v těchto souvislostech vše uvedeno. Naopak, považuji ho za neoddělitelnou součást od předkládaného návrhu, protože znamená určitou nezastupitelnou možnost evidence těchto látek, evidence celého procesu, který je tímto zákonem nastartován, a hlavně pak umožňuje stanovit podmínky pro zacházení s látkami, kterých se tento zákon týká. Proto tedy považuji § 5 za paragraf, bez kterého by navrhovaný zákon ztratil svoji podstatu.

To je myslím, v tomto okamžiku vše, co bych měl k projednání dodat, a prosím ještě jednou o přerušení na 15 minut.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Domnívám se, že je třeba vyhovět požadavku o přerušení tohoto bodu. Myslím, že, jak je v této sněmovně zvykem, bychom mohli rozjednat další bod. To znamená, že bychom pokračovali bodem, kterým je Vládní návrh zákona o státní statistické službě s tím, že bod, který se jmenuje Vládní návrh zákona o ochraně ozónové vrstvy Země, po skončené rozpravě a závěrečném slovu pana ministra přerušuji.

Než se dáme do nového bodu, mám zde zprávu pro všechny členy mandátového a imunitního výboru, že dnešní zasedání mandátového a imunitního výboru se ruší a o dalším budou členové včas informováni písemně.

Dalším bodem tedy je

XIX.

Vládní návrh zákona o státní statistické službě

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1526 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1636. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr vlády pan Igor Němec. Než mu předám slovo, navrhuji, aby se naší schůze mohl v této jednací síni zúčastnit předseda Českého statistického úřadu pan Eduard Outrata a aby mohl případně vystoupit v rozpravě. Než dám o tomto procedurálním návrhu hlasovat, ptám se, zda proti tomu nejsou námitky. (Nikdo se nehlásí.) Nejsou. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Než tak učiním, všechny vás musím odhlásit a požádat o novou prezentaci. (Děje se.) Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu týkajícím se přítomnosti pana předsedy Českého statistického úřadu.

Kdo je pro tento návrh v hlasování č. 280, ať to dá najevo zmáčknutím tlačítka a zvednutím ruky. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 74 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi hlasování. Já tedy prosím, aby pan předseda Eduard Outrata byl pozván do sněmovny.

Prosím tedy, aby se ujal slova ministr vlády pan Igor Němec.

Ministr Igor Němec: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona o státní statistické službě, který dnes projednáváte, byl připravován jako dlouhodobý zákonný rámec pro naši státní statistickou službu. Návrh bere v úvahu bohaté zkušenosti jak naše, tak cizí a odpovídá požadavkům naší budoucí integrace do Evropské unie, takže ani tento významný krok očekávaný v budoucnosti by neměl na jeho platnosti nic měnit.

Návrh nového zákona vychází ze stejných základních principů jako jeho dva předchůdci, totiž návrh zákona ČSFR o státní statistice, který byl připraven, ale nestihl již projednání před rozpadem federace, a dnes platný zákon ČR z roku 1992. Tři roky, po které tento zákon platil, jsme celkem bez legislativních obtíží zvládali proces zavádění demokratických pravidel a etiky a budování Českého statistického úřadu jako moderní statistické instituce. V moderním srovnání vypadáme v tomto smyslu zvláště dobře. Jsme dnes jednoznačně hodnoceni jako úřad, který je v transformaci nejdále. Naskýtá se tedy přirozeně otázka, proč navrhujeme změnu zákona. Tím spíše se tato otázka klade proto, že předseda statistického úřadu často dává přednost řešením manažerským před legislativními, raději řeší problémy akcí než zákonem. Proč tedy nový zákon? A pakliže nový zákon, proč teď?

1. Koncipujeme státní statistickou aktivitu jako službu, zdůrazňující tak základní zaměření činnosti nás všech. Tato změna, kterou by mohl někdo považovat jen za deklaratorní, má velký význam jako fundamentální princip a východisko pro naše vztahy, vztahy statistického úřadu s uživateli.

Moderní statistický úřad musí nejen mít definována práva a povinnosti, ale jeho pracovníci si musí vštípit, že jejich uplatňování a vykonávání je vedeno cílem sloužit, a to nejen státu, ale také občanům a jejich organizacím. (Předsedající: Prosím o klid.)

Přístup jednotlivce a jeho pocity samozřejmě není možno zajistit zákonem, ale zdůraznění tohoto základního principu povede k jiné interpretaci mnohých ustanovení, a proto je jeho trvalé a autoritativní zakotvení tak důležité.

2. Upřesňuje se právní úprava ochrany individuálních údajů, získaných pro statistické účely. Cílem je zvýšit důvěryhodnost statistických orgánů a zároveň umožnit využití získaných údajů v případech, kde zájmy jednotlivých osob nemohou být dotčeny a kde by získání údajů jiným způsobem bylo spojeno se značnými nároky na práci a finanční prostředky, zpravidla ze státního rozpočtu.

V dosavadním zákoně je řada míst, kde správné principy - jako ochrana individuálních dat - jsou zajištěny způsobem, který není po našem soudu dosti rigorózní. Tak například současný zákon dovoluje Českému statistickému úřadu poskytnout individuální data jinému státnímu úřadu, pokud budou použity jen pro statistické účely. Tento správný princip vyžaduje po našem soudu zpřísnění. Nový zákon stanoví přesně, kdo smí pracovat s individuálními daty, takový člověk musí individuálně složit předepsaný slib mlčenlivosti, aby on sám neměl pochyby o tom, jaké jsou jeho povinnosti.

3. Povinnost poskytovat údaje ve statistických zjišťováních budou mít všechny fyzické a i právnické osoby. Možnost požadovat údaje od fyzických osob je však omezena na otázky o podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti těchto osob a dále na otázky o nemovitostech, které tato osoba vlastní nebo užívá, o chovaném hospodářském zvířectvu, o výměrách zemědělských plodin, tedy o skutečnostech, které mají obdobný charakter jako výdělečná činnost. Jiné údaje bude možné získat jen na základě dobrovolnosti. Pro statistiku o stavu a pohybu obyvatelstva budou údaje získávány pouze od správních úřadů nebo zdravotnických zařízení.

4. Navrhuje se změna v organizaci statistických orgánů - zrušení krajských a okresních statistických správ jako orgánu státní správy s tím, že působnost v oblasti statistických služeb na území celé České republiky bude nadále zajišťovat Český statistický úřad. Dosavadní pracoviště krajských a okresních statistických správ zůstanou zachována jako detašovaná pracoviště úřadu. Tato úprava umožní pružnější přizpůsobování struktury územních pracovišť potřebám statistické služby a vytváří lepší podmínky pro plnění úkolů statistiky v nových podmínkách. Máme zato, že vnitřní organizace státní statistické služby nemá byt předmětem zákona, nýbrž odpovědností vedení statistického úřadu, které se má přitom řídit efektivností a ostatními dobrými manažerskými kriterii. V budoucnu úřad bude klást důraz na rozvoj odborných specializací v celé statistické službě a bude omezovat - kde to bude možné - práci rutinní.

5. Návrh zákona opravuje celou řadu archaismů, spojenou se skutečností, že dosavadní zákon byl koncipován ještě za federace. Nejdůležitější z těchto změn je způsob jmenování předsedy, které se vrací do rukou prezidenta na návrh vlády, jak je u nás tradice.

6. Značně se redukuje dosavadní systém podzákonných předpisů. Většina těchto předpisů byla vydána ještě Federálním statistickým úřadem a je v současné době nepoužitelná. Část z nich, zejména předpisy v oblasti klasifikací a číselníků, byly již nahrazeny novými normami, vydanými podle zákona č. 278/1992 Sb. o státní statistice. Z větší části se však tyto předpisy ruší bez náhrady.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, věřím, že předložený zákon vytvoří dostatečné záruky pro ochranu zájmů jednotlivých právnických a fyzických osob při výkonu statní správy v oblasti statistiky a že pokud jej schválíte, bude dobrým legislativním rámcem pro činnost státní statistické služby v dalších letech.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Miloš Skočovský a podal zprávu o projednávání návrhu ve výborech Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, máte před sebou nepochybně společnou zprávu - tisk 1636, která shrnuje poznatky čtyř výborů, které projednávaly návrh tohoto zákona. Byl to výbor ústavně právní, hospodářský, rozpočtový a výbor pro lidská práva a národnosti. Všechny připomínky těchto výborů byly zahrnuty, byly si vzájemně podobné a jsou obsaženy v celkem vlastně devíti bodech, které jsou ve společné zprávě.

Myslím si, že jde o zákon moderní, je to zákon převážně technický, technicko-organizační. Líbí se mi na něm zvýšený důraz na ochranu individuálních dat. Pokládám ho za zákon, který rozhodně může sloužit pro dalších několik let. Proto doporučuji, abychom ho po projednání schválili.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu, do níž se zatím písemně přihlásil pouze jeden poslanec, a to pan poslanec Recman. Uděluji mu slovo. Prosím o další písemné přihlášky do rozpravy.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane předsedo, vážený ministře. Význam statistiky podle mého soudu neustále roste, zejména komplexnost a šíře záběrů poskytovaných informací, vypovídací schopnost, včasnost a věrohodnost výstupních informací. Je jedním ze základních zdrojů pro tvorbu ekonomické, sociální a společenské analýzy. Na základě podkladů získaných z analýz nebo šetření statistiky se rozhoduje na všech úrovních řízení - od místní úrovně, přes okresy až po vrcholové řízení, ministerstva, vládu a Parlament ČR nevyjímaje.

Úhelným kamenem je proto vytvoření podmínek pro objektivní fungování a nezávislost státní statistické služby, zejména na orgánech exekutivy. Současná praxe potvrzuje závažnost a oprávněnost této otázky, protože statistika je řadou vládních činitelů i jednotlivými přestaviteli politických stran a hnutí kritizována v podstatě za to, že buď nevyjadřuje nebo zase málo dostatečně vyjadřuje "úspěch" probíhající transformační politiky. K tomu, aby statistika plnila svou roli zodpovědně ve společnosti, směřují i mé pozměňovací návrhy. Přečtu je podle jednotlivých paragrafů.

První pozměňovací návrh: V § 4 odst. 1 písm. a) vládního návrhu tisk 1526 - str. 3 - nahradit text "a jejich jednotlivých částí" textem ", vyšších územních samosprávných celků, krajů nebo okresů".

Druhý pozměňovací návrh: Obdobně upravit text § 4 odst. 1 písm. d) - doplnit za text "národní hospodářství" nový text ", vyšších územních samosprávných celků, krajů nebo okresů". Dále by pokračoval stávající text.

Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že mnou navržená formulace je přesnější než text předložený předkladatelem, který hovoří jen o jednotlivých částech republiky. Termíny "vyšší územní samosprávné celky, kraje a okresy" jsou obsaženy i v Ústavě České republiky a dalších přijatých zákonech.

Třetí pozměňovací návrh se týká § 13 odst. 1 vládního návrhu tisk 1526, str.10. První větu "Zemědělské soupisy provádí Český statistický úřad nebo ministerstvo zemědělství v součinnosti s obcemi." nahradit textem "Zemědělské soupisy provádí Český statistický úřad v součinnosti s ministerstvem zemědělství a obcemi." Následující text by zůstal beze změny. Domnívám se, že tato dikce je vhodnější, neboť dává garanci za sběr informací na Český statistický úřad, což je podle mne zcela v duchu logiky předloženého zákona a zároveň na tom má možnost participovat příslušné ministerstvo nebo obce.

Pátý pozměňovací návrh je v podstatě jen legislativně technická úprava. Týká se společné zprávy, tzn. tisku 1636. V novém § 26 odst. 3 na str. 3 společné zprávy nahoře za textem "Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu" má podle mne následovat středník, nikoliv čárka. Vyplývá to jednak z logiky textu a jednak z porovnání s příslušným textem ve vládním návrhu, který obsahoval původní paragraf 25 odst. 4 na str. 22 tisku 1526.

Závěrem bych chtěl říci, že se jedná o potřebnou normu, kterou je třeba podpořit v duchu společné zprávy. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Dále se písemně přihlásil pan poslanec Kačenka, uděluji mu slovo. Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Páv.

Poslanec František Kačenka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, i když nevěřím, že pozměňovací návrhy, které přednesu, budou přijaty, jsem povinován k tomuto vystoupení vůči svým spolupracovníkům na okresních a krajských statistických správách. Tím považuji i za splněnou svoji povinnost, která vyplývá z usnesení České národní rady a která se týká střetu zájmů.

Včera jsme byli svědky snahy pánů ministrů Rubáše a Skalického o vytvoření nových regionálních pracovišť a tím i o udržení kvalitních pracovníků. Dnes jsme svědky postupu opačného, kdy máme připravit zrušení dobře fungujících, materiálně vybavených a odborníky zabezpečených územních pracovišť statistiky. Včera jsme byli svědky toho, jak páni ministři odůvodňovali nutnost mít v terénu schopné a talentované pracovníky, jak to prospěje kvalitnější práci úřadů. Dnes budeme z kvalifikovaných pracovníků dělat pošťáky, sběratele výkazů a údajů a budeme tak připravovat podmínky pro to, aby tento úřad opustili.

Jak známe z historie, již ve starých civilizacích byly pro potřebu státu zjišťovány a soustřeďovány určité údaje, které poskytovaly panovníkovi přehled např. o počtu osob, množství sklizeného obilí apod., i když nešlo o statistiku v dnešním pojetí. Přesto se tak nedělo náhodně, ale podle určitých pravidel. Údaje byly soustřeďovány ve vybraných místech, nejčastěji v klášterech. Vedle informací poskytujících přehled o okamžitém stavu byly získávány i další poznatky z hlediska dlouhodobějšího časového hodnocení.

U evropských panovníků nastává výrazná potřeba mít přesné přehledy a informace o státu, který řídí, s rostoucí centralizací. Nejdříve byly zjišťovány pouze údaje, které měly význam pro rozhodnutí o tom, zda se má nebo nemá vést válka. Např. se sledovaly počty koní, množství obilí apod., později se začínají vytvářet katastry pozemků a další různé evidence. Tomuto stavu a vývoji státu odpovídá stav a vývoj orgánů statistiky v rakouském státě, tedy i v zemích koruny české.

Nejdříve se zabýval statistskou jen malý úřad ve Vídni, v jehož čele stál tajný rada, a údaje na území sbírali pověření inspektoři. Později se začíná vytvářet soustava statistických orgánů, která je přizpůsobována územnímu členění státu. Vedle celostátní statistiky existují statistiky zemské, ale i městské.

Systém statistiky v bývalé Československé republice, Československé socialistické republice a České a Slovenské Federativní Republice byl a dosud je přizpůsoben územnímu členění státu. Není pravda, že se jedná o strukturu poplatnou minulému režimu, protože pro území České republiky byl přijat zákon upravující oblast statistiky až po listopadu 1989. Navržená právní úprava tento systém ruší a zavádí obdobu toho, co zde bylo koncem 18. století - jeden úřad a na zbytku území budou působit jacísi inspektoři. Změna je odůvodňována potřebou zajistit lepší využití pracovníků ve statistice, či lépe řečeno z úspor krajských a okresních statistických správ doplnit pracoviště Českého statistického úřadu v Praze, kde dnes chybí kolem 40 pracovníků nutných pro metodickou činnost.

Podle mého názoru se tento nedostatek dá řešit jinak. Počet statistických šetření a zjišťování je omezen pracovníky v terénu. Jinak si budou muset orgány, které výsledky statistiky využívají, hledat zdroje jinde nebo je nahrazovat tzv. prognozami, které však mohou mnohem lépe zpracovat odborníci z jiných úřadů než z orgánů statistiky.

Dnes je statistika mnohem dále než na konci 18. století. Existují územní pracoviště, která jsou dobře vybavena výpočetní technikou, a pracovníci dokáží sledované údaje zpracovat i vyhodnocovat z hlediska časového i věcného. Orgány statistiky plní i nový úkol, který jim v minulosti nikdy nepříslušel. Zabezpečují zpracování volebních výsledků. Nebudou-li na území republiky existovat orgány statistiky, které budou mít důvěru všech politických stran zúčastněných na volbách, buď proto, že nejsou politicky nestranné, nebo nebudou existovat podle zákona, zadáváme zde vážný důvod k tomu, aby byly zpochybňovány výsledky voleb, což se odrazí i v prestiži naší republiky v zahraničí. Proto si dovolím předložit následující pozměňovací návrhy:

1. Vložit nový § 4, ostatní § přečíslovat. § č. 4 tedy zní: "odst. 1 - Zřizují se okresní a krajské statistické správy jako orgány státní statistické služby pro oblast státní statistické služby v obvodu své působnosti. V sídle krajské statistické správy se krajské statistické správy nezřizují. Odst. 2 - Okresní a krajské statistické správy řídí ředitelé jmenovaní a odvolávaní předsedou Českého statistického úřadu. Odst. 3 - Sídla krajských statistických správ a jejich územní působnost stanoví Český statistický úřad obecně závazným právním předpisem."

2. Vloží se nadpis a nové § 5 a 6, ostatní paragrafy se přečíslují. Nadpis zní: "Působnost okresních a krajských statistických správ".

"§ 5 - Okresní a statistické správy

a) provádějí statistická zjišťování pro potřeby České republiky v územním obvodu své působnosti.

b) Vypracovávají, hodnotí a vydávají statistické informace o stavu a vývoji ekonomiky a společnosti v územním obvodu své působnosti.

c) Zpracovávají výsledky voleb do Parlamentu, zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků a obcí a výsledky referenda podle zvláštních předpisů.

d) Vedou registry ekonomických subjektů a jejich ekonomických složek, které mají trvalé místo své výdělečné činnosti v územním obvodu své působnosti.

e) Plní další úkoly, kterými je Český statistický úřad pověří.

§ 6 - Krajské statistické správy:

a) V okrese svého sídla vykonávají působnost Okresní statistické správy.

b) Prověřují dodržování povinností uložených tímto zákonem a ukládají sankce za jejich nedodržování.

c) Zabezpečují úkoly v oblasti metodické a organizační přípravy statistických zjišťování voleb do Parlamentu České republiky, zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků a referenda, kterými je Český statistický úřad pověří.

d) Zajišťují osobní a věcné potřeby Okresních statistických správ v územním obvodu své působnosti.

e) Zajišťují další úkoly, kterými je Český statistický úřad pověří.

Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP