Čtvrtek 20. dubna 1995

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane předsedající, dámy a pánové, obrátil jsem se s interpelací na ministry vlády České republiky pány Rumla, Zieleniece a Holáně ve věci péče o hroby našich vojáků padlých ve válkách jak na různých bojištích v zahraničí, tak i vojáků protifašistické koalice, padlých na našem území. Hroby vojáků protifašistické koalice po půl století nejsou všude v uspokojivém stavu a obecní, resp. městské, úřady jejich údržbu odmítají mnohde financovat. Uváděl jsem i konkrétní příklady.

Všichni tři páni ministři shodně uvádějí, že v této věci jejich resorty vycházejí z platných mezinárodních smluv ženevských konferencí z roku 1949, které Československo parafovalo v roce 1951. Pan ministr Ruml však současně upozorňuje, že pečovat o hroby mají obce podle platných předpisů o pohřebnictví. Je to vyhláška č. 19 z roku 1988. Současně sděluje, že Ministerstvo hospodářství připravuje zákon o pohřebnictví, kde bude Ministerstvo vnitra iniciovat právě tu část o odpovědnosti za válečné hroby. Všichni tři ministři se shodli na tom: "Mrtví mají být pohřbeni s úctou, jejich hroby šetřeny, udržovány, označovány atd."

Bez ohledu na tyto předpisy se obecní a městské úřady o hroby nestarají. Mohu uvést celou řadu příkladů, kdy představitelé některých obcí a měst někde jdou dokonce příkladem v obrazoborectví.

Koncem března 1995 se na pana prezidenta, předsedu vlády a na pana předsedu sněmovny obrátila paní Věra Picková z Prahy 10, předsedkyně občanské iniciativy zvaná Vděčnost. Uvádí objemný pětistránkový seznam poškozených nejen památníků, ale také hrobů vojáků protifašistické koalice, především Sovětské armády, kteří zahynuli při pochodech smrti a v bojích při osvobozování Československa před 50 lety. A máme se věru o co starat. Při osvobozování Československa v roce 1945 padlo 290 tisíc amerických vojáků, 850 tisíc polských, 3 tisíce rumunských a 144 tisíc sovětských. Z odpovědi pánů ministrů na interpelaci jednoznačně plyne, že odpovědnost za tento stav, broušení nápisů azbukou, přemisťování nebo dokonce hanobení, nesou obecní a městské úřady. Potažmo by na dodržování zákonů měly dohlížet i úřady okresní.

Za zcela kuriozní považuji např. exhumaci v obci Dobramov na Českolipsku, kde se dva hroby sovětských vojáků ztratily, když byly přemisťovány hroby vojáků německých, což je dnes v severních a západních Čechách módní. S uvedenými výhradami a vírou v nápravu s odpovědí pánů tří ministrů souhlasím. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Viléma Holáně na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci péče o hroby našich občanů, padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy, uvedenou v tisku 1519 M.

Hlasování číslo 277. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 67 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi hlasování.

Ministr obrany Vilém Holáň odpověděl na interpelaci poslance Jana Navrátila ve věci řízení o vydávání osvědčení obětem nacistické persekuce za účelem jejich odškodnění podle sněmovního tisku 1606. Odpověď se předkládá jako tisk 1606 D.

Prosím pana poslance o vyjádření, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, mohu říci, že údaje, které jsou uvedeny v odpovědi na moji interpelaci, se v zásadě shodují s mým zjištěním, a to zejména pokud jde o rozsah žádostí, počet žádostí a náročnost prací, které souvisejí s vyřizováním této agendy.

Souhlasím také s tím, že při naprosté většině žádostí, které neobsahují důkazní prostředky od občanů, kteří žádají o vydání osvědčení, různých potvrzení atd., je velmi obtížné odhadnout čas, kdy budou tyto záležitosti vyřízeny.

Proto se domnívám, že jak práce na těchto pracovištích, tak i na jiných pracovištích je třeba posuzovat z toho pohledu, že se nebude jednat pouze o nějakou krátkodobou záležitost.

Velmi jsem uvítal i sdělení opatření, která byla učiněna v zájmu urychlení vyřizování žádostí. Proto bych si dovolil i touto formou poděkovat za odpověď na moji interpelaci i za práci, kterou pracovníci příslušného oddělení v tomto směru vykonávají bezesporu i nad rámec svých služebních povinností.

S odpovědí na moji interpelaci souhlasím.

Pane předsedající, mám ještě jednu žádost. Vzhledem k tomu, že odpověď na moji interpelaci, kterou mi poskytl ministr vnitra Jan Ruml, uvedená pod tiskem 1606 G, se týká věcně stejné problematiky a já rovněž souhlasím s odpovědí, kterou mi dal pan ministr vnitra Jan Ruml, dovoluji si navrhnout, aby v této věci bylo rozhodnuto jedním hlasováním, jestli je to možné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, je to možné. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Viléma Holáně a s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Navrátila ve věci řízení o vydávání osvědčení obětem nacistické persekuce za účelem jejich odškodnění, uvedenou v tisku 1606 D.

Jde o hlasování číslo 278. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 64 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování.

Vážené kolegyně a kolegové, konstatuji, že tím jsme ukončili všechny dnešní odpovědi. Ještě než ukončím tento bod, chci vám sdělit, že jste obdrželi písemné odpovědi na otázky přednesené poslanci na předchozích schůzích. Jde o odpovědi na otázky uvedené ve sněmovních tiscích 1443 A, 1448 A, 1519 I, 1519 K, 1519 P, 1556 A a podněty uvedené ve sněmovních tiscích 1604 A a 1605 A.

Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby s odpověďmi byli seznámeni poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od interpelací se odpovědi na otázky nezařazují na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Tím jsme ukončili tento bod. Děkuji za účast i panu ministru Bělehrádkovi, na kterého tentokrát žádné interpelace nebyly.

Pokud nejsou námitky proti tomuto postupu, navrhuji, abychom pokračovali dalším bodem programu, kterým je

XVII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č, 67/1992 Sb., o vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1474 a společnou zprávu k němu jako sněmovní tisk 1634.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní pan ministr obrany Vilém Holáň. Prosím, aby se ujal slova. Všechny ostatní prosím o klid.

Ministr obrany ČR Vilém Holáň: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dámy a pánové, novelizace zákona č. 67/1992 Sb., o vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona 153/1994, je potřebná s ohledem na změny, které přinese zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. Ten zrušil mimo jiné § 2 zákona č. 67/1992 Sb., na který se odkazují dosud platná ustanovení § 16 odst. 3 a § 19 odst. 1.

Kromě toho se přizpůsobuje dosavadní úprava některých dalších institutů tak, aby odpovídala podobné právní úpravě ostatních zpravodajských služeb.

Předložený návrh zahrnuje zejména tyto změny:

1. zpřesnění týkající se krycích prostředků a krycích dokladů,

2. podrobnější úpravu zpravodajské techniky vojenského obranného zpravodajství včetně zkrácení doby jejího použití,

3. podrobnější úpravu evidence vojenského obranného zpravodajství.

Navrhovaná úprava vychází s ohledem na úkoly a postavení vojenského obranného zpravodajství přiměřeně ze zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.

Samotný návrh novelizace je zpřesněním a zpřísněním podmínek a znamená tedy posílení právní jistoty jak samotných příslušníků vojenského obranného zpravodajství, tak obecně i občanů našeho státu.

Žádám o jeho schválení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny poslanec Vladimír Šuman a aby nás informoval o projednávání návrhu ve výborech.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedající, dámy a pánové, mým úkolem je splnit funkci zpravodaje k tomuto tisku. Jedná se o novelu, která je jednoduchá. Se zdůvodněním, proč je předkládána, v plném rozsahu s panem ministrem souhlasím.

Tuto novelu projednaly dva výbory - výbor ústavně právní a výbor náš. Kromě několika drobných změn chci zdůraznit jednu změnu zásadnější povahy, kterou doporučil a schválil náš výbor a která se objevila ve společné zprávě. Je to rozšíření této novely o kontrolu vojenského obranného zpravodajství. Víte dobře, že vojenské obranné zpravodajství patří mezi ty zpravodajské služby, které působí na území našeho státu. Dodnes nebyl určen způsob parlamentní kontroly tohoto orgánu. My víme, že parlament požádal vládu, aby předložila zákon o parlamentní kontrole zpravodajských služeb. Víme o určitých problémech. Snad k tomu v nejbližší době dojde, snad dojde k předložení zásad.

Ale domnívám se, že bude určitou dobu trvat, než zákon spatří světlo světa. Proto jsme považovali za důležité to, aby analogicky, přísně analogicky jako v případě BIS, byla do tohoto zákona zahrnuta parlamentní kontrola této zpravodajské služby s tím, že stejně jako u zákona o BIS dojde ke zrušení této záležitosti v okamžiku, kdy schválíme zákon o parlamentní kontrole zpravodajských služeb.

Prosím vás o podporu této novely jak v intencích toho, jak o tom mluvil pan ministr, tak také v intencích společné zprávy, která byla zpravodaji schválena.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám žádné písemné přihlášky do rozpravy. Ptám se, kdo se do rozpravy hlásí? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím. Pro pořádek se ptám, zda se chce ještě někdo závěrem vyjádřit, myslím tím pana ministra či pana společného zpravodaje? Není tomu tak.

Navrhuji tedy hlasovat o celém vládním návrhu zákona. Než tak učiníme, všechny jsem vás odhlásil a prosím, abyste se opět přihlásili.

Budeme tedy hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., podle sněmovního tisku 1474, ve znění společné zprávy výborů poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1634.

V hlasování č. 279 se ptám, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je u konce.

Pro návrh hlasovalo 93 poslanců, nikdo proti, 8 poslanců se zdrželo hlasování, 2 nehlasovali. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministru Holáňovi a děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Vladimíru Šumanovi. Konstatuji, že jsme ukončili další bod našeho programu. Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

XVIII.

Vládní návrh zákona o ochraně ozónové vrstvy Země

Byl jsem informován, že pan ministr životního prostředí František Benda je přítomen v budově. Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1505 a společnou zprávu výboru k němu jako sněmovní tisk 1635. Prosím sněmovnu o strpení, neboť z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní pan ministr životního prostředí.

Vítám pana ministra a prosím, aby se ujal slova.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, po necelých dvou letech se vláda vrací k jednomu z problémů odpovědnosti České republiky za globální aspekty ochrany životního prostředí, konkrétně k ochraně ozónové vrstvy Země a předkládá vládní návrh zákona o ochraně ozónové vrstvy Země.

V červenci 1993 přijala Poslanecká sněmovna zákon č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahující. Uvedený zákon přijatý na základě poslaneckého návrhu vytvořil základní právní podmínky k omezení výroby a spotřeby látek poškozujících ozónovou vrstvu a předpoklady pro plnění mezinárodních závazků České republiky. Ve své době tedy znamenal významný krok k řešení problémů tohoto okruhu. Naše zkušenosti však ukázaly a z praktické aplikace tohoto zákona vyplynulo, že je čas k tomu, abychom provedli a předložili zásadní nebo další změnu této úpravy.

Praktická aplikace zákona 211 ukázala, že za prvé zákon reguluje jen omezenou skupinu látek a že není úplně a zcela v souladu s později přijatými dodatky Montrealského protokolu, že současný zákon neumožňuje regulaci spotřeby dalších látek od 1. 1. 1996 v souladu s uvedenými dodatky mezinárodní dohody. Dále také, že tento zákon neřeší důsledně přechodné období do doby účinnosti zákazu výroby a dovozu tvrdých freonů. Současně pak významným nedostatkem současné úpravy je, že neumožňuje řadu aplikací regulovaných látek, které pro zajištění bezpečnosti a obrany státu, leteckého provozu a jaderných zařízení platné mezinárodní dohody umožňují.

Návrh nového zákona reaguje na tyto uvedené nedostatky. Souběžně formuluje přísnější podmínky regulace spotřeby látek ohrožujících ozónovou vrstvu tam, kde to požadují mezinárodní závazky České republiky po roce 1996 na straně jedné a využívá prostor pro oprávněný zájem České republiky mezinárodními dohodami stvrzený na straně druhé.

Návrh zákona plně nahrazuje dosavadní právní úpravu obsaženou v zákoně č. 211, a to tím, že podstatně rozšiřuje počet regulovaných látek v souladu s kodaňským dodatkem, vytváří předpoklady pro postupné snižování jejich potřeby v České republice v souladu s časovým harmonogramem kodaňského dodatku Montrealského protokolu, zavádí systém povolení vydávaných ministerstvem k zacházení s těmito látkami, dodržení stanovených limitů omezované spotřeby, jejich bilancování a k účinnější kontrole při zacházení s nimi. Umožňuje v souladu s Montrealským protokolem zajištění základní potřeby státu v oblastech ochrany zdraví a života, bezpečnosti a obrany státu, bezpečnosti leteckého provozu a jaderných zařízení a dále v oblasti výzkumu a vývoje. Vytváří zvýšením poplatků účelově vázané finanční zdroje pro podporu zavedení efektivního systému recyklace a likvidace těchto látek. Obsahově je zákon kompatibilní s předpisy evropského společenství.

Při přípravě návrhu zákona byla brána v úvahu široká škála různých názorů a zájmů, prezentovaná jak státní správou, tak i podnikatelskou sférou i nevládními ekologickými iniciativami.

Návrh byl projednán bez rozporu a je vládou předkládán Parlamentu ke schválení.

Paní poslankyně, páni poslanci, jsem přesvědčen, že vláda předkládá kvalitní zákon splňující přísná mezinárodní kriteria. Proto vám tento návrh i za svou osobu doporučuji k přijetí. V případě vašeho kladného rozhodnutí to m.j. bude i náš společný dárek ke Dni Země, který si 22. dubna připomínáme. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Pavel Seifer a podal nám zprávu o projednávání návrhu ve výborech.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nový návrh zákona projednaly dva výbory. Projednal ho výbor hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Oba výbory doporučily tento zákon k přijetí s třemi pozměňovacími návrhy, které máte uvedeny v tisku 1635. Předkládám je potom ke schválení při hlasování o pozměňovacích návrzích.

Osobně si myslím, že řešit problémy dodatků Montrealského protokolu, tzn. dodatků z Kodaně a z Londýna, bylo potřeba. Je mi trochu líto, protože tyto dodatky už byly známy při přijímání původního zákona č. 211/1993; nicméně vítám, že jsou zahrnuty zde a je to hlavní důvod, proč si osobně myslím, že je nutné toto opatření udělat.

Dovolím si potom v rozpravě, čímž se hlásím do diskuse, přednést další tři pozměňovací návrhy, které upřesňují legislativně tento návrh zákona. Jak návrhy výborů, tak návrhy, které budu předkládat, jsem konzultoval s ministerstvem. Je souhlas se všemi šesti návrhy, které budu předkládat. Nechci dále zdržovat. Navrhuji, aby začala rozprava k tomuto zákonu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu, do níž se písemně přihlásili páni poslanci Frank, Melichar, Effenberger a ústně pan poslanec Seifer. První tedy pan poslance Frank.

Poslanec Václav Frank: Pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, zákon o ochraně ozónové vrstvy Země můžeme řadit k zákonům, které svým charakterem a významem přesahují rámec našich představ a možných důsledků.

Lze uvítat, že zde máme návrh zákona, který nahrazuje zákon č. 213/1993 Sb., který již plně neodpovídá záměrům Montrealského protokolu. Zejména tam, jak už bylo i panem ministrem řečeno, kde se jedná o požadavek na postupné, etapovité omezení výroby a dovozu látek, zákonem stanovených. Jinými slovy, považuji za klad protifreonového zákona zejména tu skutečnost, že došlo k rozšíření okruhu regulovaných látek prokazatelně poškozujících stratosferický ozón, a to na úroveň již zmíněného kodaňského dodatku k Montrealskému protokolu, včetně lhůt úplného zákazu jejich užívání. Zvláště na rychlost zákazu používání jsou různé názory. Ale vítám tu skutečnost, že návrh zákona umožňuje České republice zavést i přísnější regulaci, než udává kodaňský dodatek.

Myslím, že nejzávažnější otázkou bude možná změna data úplného omezení spotřeby měkkých freonů ze strany České republiky, které kodaňský dodatek Montrealské smlouvy stanoví na rok 2030, což z hlediska již dnes narušené ozónové vrstvy Země by měl být pro všechny účastnické země termín více než varující.

Pozitivním jevem návrhu zákona je i to, že regulace omezení výroby a dovozu zákonem stanovených látek bude prováděna povolením vydávaných Ministerstvem životního prostředí, které snad konečně - a pan ministr se jistě neurazí - nachází postavení hodné svého názvu.

Prospěšné celému záměru návrhu zákona je jistě i zvýšení poplatků a pokut za porušení zákona, zavedení evidence užívaných látek, jejich označení a vázání výnosu poplatků na opatření právě k recyklaci a likvidaci látek. Osobně se domnívám, že navazující podprojekt řídící jednotky grantu fondu na ochranu životního prostředí Země pro český projekt, který je nazván "Postupné vyloučení látek poškozujících ozónovou vrstvu", je rovněž dobrým záměrem.

K tomu všemu je nutno ale říci, že i tento návrh zákona, přestože oproti již zmíněnému zákonu č. 213/1993 Sb., vytváří lepší předpoklady k ochraně ozónové vrstvy Země, má svá diskutabilní místa.

Předně se domnívám, že je možné svým způsobem nebezpečně zvýhodňovat vývoz těchto látek, aniž by došlo k porušení čehokoli ze strany České republiky. Další oblastí těžko kontrolovatelnou je i oblast podnikatelské činnosti, zejména v oboru již instalovaných chladicích zařízení, kde je nebezpečí, že v rámci recyklace budou i nadále látky vypouštěny do ovzduší.

Nejsem zcela uspokojen ani z výjimek ze stanovených omezení v případech, kdy není k dispozici vhodná a dostupná náhrada dosud používaných látek, a to v oblastech, kde to stát považuje za důležité, tzv. základní potřeba státu. Dokážu ji však pochopit.

Domnívám se, že právě tato oblast není dnes definována. Není známa její velikost, i když jde o oblasti velice důležité, jako je zdravotnictví, letectví, jadernou energetiku a další.

Právě z uvedeného důvodu předkládám doplňující návrh k § 7 odst. 3, kde doporučuji na závěr připojit novou větu, která zní:"Stejným způsobem budou uváděny souhrnné údaje o kvantitě základní potřeby státu". Zdůvodňuji to tím, že právě tento údaj může způsobit ztížení kontroly dodržování zákona a údaj o potřebě státu, jeho neuvedení, může výsledek svým způsobem zkreslit.

Myslím, že i Česká republika tímto zákonem činí závažný pokrok k ochraně ozónové vrstvy Země. Nicméně v návrhu zákona jsou sice v přílohách uvedeny lhůty skončení výroby, dovozu a vývozu, ale chybí jakýsi definitivní časový limit, do kterého by mělo jakékoli užívání těchto látek na území České republiky být ukončeno. To je tedy můj druhý pozměňující návrh, který směřuje k § 4, kde doporučuji dát nový odst. 5, který zní:"Od 1. ledna 2010 se zakazuje výroba, dovoz a vývoz všech látek uvedených v části C přílohy Montrealského protokolu". Stávající odst. 5 požaduji přečíslovat na odst. 6. To je všechno. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Frankovi. Prosím pana poslance Melichara.

Poslanec Jaroslav Melichar: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, u právě projednávaného zákona o ochraně ozónové vrstvy Země navrhuji vypustit § 5, který umožňuje podnikatelům získat povolení od ministerstva pro zacházení s chemickými látkami, které zákon zakazuje. Zdůvodnění. V § 4 vládního návrhu zákona, jsou již konkrétně stanoveny případy, pro něž se zákaz dovozu a vývozu těchto látek nevztahuje. Dovolím si citovat § 4 odst. 5; a) na dovoz látek, které budou dovezeny za cílem jejich recyklace a zpětně vyvezeny, a na vývoz a zpětný dovoz látek, které budou vyvezeny za účelem recyklace;

b) na výrobu nebo dovoz látek a výrobků nezbytných pro zajištění ochrany zdraví a života lidí, obrany a bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu a jaderných zařízení, výzkumu a vývoje;

c) na výrobu, dovoz a vývoz látek, které budou použity jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny.

Domnívám se, že takto definovaný vyčet, umožňující používání těchto látek, je dostačující, ať už se jedná o zajištění obrany státu, leteckého provozu, jaderných elektráren atd. a je zcela na místě, neboť v těchto případech by jejich zákaz působil vážné potíže České republice. Aby ale zákon, nazývající se ochrana ozónové vrstvy Země, měl svůj smysl a význam a nevytvářeli jsme jenom dojem, že chceme tímto zákonem přispět k celosvětové ochraně ozónové vrstvy, potom § 5 tam nepatří. Vydávání povolení ministerstvem na základě žádosti podnikatele dle mého názoru celý zákon znehodnocuje. Navíc si lze představit mechanismus, podle kterého se povolení budou udílet. Kladem zákona je obsáhlejší seznam chemických látek, na něž se zákon vztahuje, a přesné pojmenování pro účely, kdy jsou tyto látky pro Českou republiku nutností, a proto by bylo nesmyslné, aby zákaz platil absolutně.

Z těchto důvodů považuji za nadbytečné, aby existovala ještě další možnost udílení povolení neboli licencí prostřednictvím ministerstva, jak je obecně formulováno § 5. Připouštím, že Česká republika z celosvětového měřítka se podílí na poškozování ozónové vrstvy Země zlomkem procenta, že státy jako Ruská federace, Čína a další ještě ani nepřistoupili k Montrealskému protokolu, že nepatříme k průmyslově nejbohatším zemím, že vlastně tímto zákonem některým našim podnikatelům přiděláme starosti atd.

Z této filozofie uvažování a přístupu k předkládanému zákonu je potom ale zapotřebí otevřeně si říci, jestli zákonem opravdu chceme jako Česká republika přispět k ochraně ozónové vrstvy Země, byť z hlediska velikosti našeho státu a produkce těchto látek to bude znamenat opravdu jen zlomek procenta v dosažení žádoucího cíle, což je nezhoršování ochranné vrstvy Země, nebo zákonem chceme jen deklarovat vůli a ochotu se problémem zabývat. Zmíněným § 5 o udílení povolení ministerským úřadem tak činíme, čímž smysl zákona se snižuje, a proto tento paragraf navrhuji vypustit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Melicharovi, prosím pana poslance Effenbergera. Potom se připraví pan poslanec Seifer.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, dovolím si přednést pozměňovací návrh, který vychází z konkrétních potřeb výrobní a dodavatelské praxe. Návrh se týká § 5 odst. 5, který hovoří o povoleních vydávaných na jeden kalendářní rok. Navrhovaná změna spočívá ve vsunutí slova "přepracování" ve druhém řádku za slovo "recyklace". Takže celý text by potom zněl: "Povolení vydává ministerstvo vždy nejvýš na jeden kalendářní rok, není-li předmětem povolení sběr, recyklace, přepracování a zneškodňování látek atd."

Důvodem této navrhované změny je konkrétní situace v dodavatelských vztazích mezi výrobcem a odběratelem, kterým jsou Léčiva Praha pro látky, které slouží jakožto vstupní surovina pro výrobu některých lékařských anestetik. V souladu se zněním § 4 odst. 5 písm. c), kde se hovoří, že zákazy popsané v předchozím znění tohoto paragrafu se nevztahují na výrobu, dovoz a vývoz látek, které budou použity jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny a ve znění společné zprávy, která to doplňuje. Jedná se o přepracování látek typu freonového na látky neškodné pro ozónovou vrstvu, tedy z hlediska tohoto zákona. Protože tento obchodní kontrakt má dlouhodobou povahu a vyžaduje si jisté investiční náklady, je málo přijatelné pro obě strany, aby tento obchodní režim byl podroben krátkodobému jednoletému povolení. To je právě důvod mnou navrhované změny.

Děkuji vám za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP