Středa 19. dubna 1995

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové.

Dovolím si jen stručné zdůvodnění, které považuji za nutné, dříve než-li mnou navržené úpravy vyvolají tradiční odezvu typu: Kde na to vzít apod.

Rád bych zdůraznil, že vláda státu se mimo jiné hodnotí i podle toho, jak se dokáže postarat o své nemocné, o své staré a svoji mládež. Pokud má vláda finanční prostředky, například na držení tak rozsáhlého kontingentu armády v rámci UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie, pak mi nezbývá než říci, že prostředky zde jistě jsou.

To, co navrhuji jménem poslaneckého klubu Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa, považuji za reálné a hájím tím zájmy našich voličů na rozdíl od některých pánů poslanců, kteří zde dnes hájí zájmy kohokoli, jenom ne těch, kteří je v roce 1992 zvolili.

Nyní k mým pozměňovacím návrhům. Navrhuji ve vládním návrhu zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995 podle sněmovního tisku 1506 tyto změny:

V části první v § 1 navrhuji nahradit číslo 5% číslovkou 7%. Předám to pak písemně.

V § 2 navrhuji nahradit číslovku 38,6% číslovkou 40%.

V § 3 odst. 1 navrhuji nahradit částku 1 100,- korun částkou 1 300,- korun.

V odst. 2 navrhuji nahradit částku 100,- korun částkou 300,- korun a částku 50,- korun nahradit částkou 150,- korun.

V § 4 odst. 1 navrhuji částku 5 100,- korun nahradit částkou 5 300,- korun.

V § 5 odst. 1 navrhuji nahradit částku 680,- korun částkou 880,- korun a částku 420,- korun nahradit částkou 620,- korun. V odst. 2 navrhuji nahradit částku 680,- korun částkou 880,- korun.

V § 6 navrhuji nahradit částku 300,- korun částkou 400,- korun.

V § 7 odst 1 navrhuji nahradit částku 2 720,- korun částkou 3 020,- korun a částku 4 880,- korun nahradit částkou 5 080,- korun.

V § 8 odst. 1 navrhuji nahradit částku 260,- korun částkou 460,- korun a částku 520,- korun nahradit částkou 720,- korun. V odst. 2 navrhuji částku 2 720,- korun nahradit částkou 3 020,- korun a částku 4 880,- korun nahradit částkou 5 080,- korun.

To je vše, děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Novákovi. Vzhledem k tomu, že se další přihlášky do rozpravy ke mně nedostavily, rozpravu končím a ptám se, zda-li navrhovatel a zpravodajka požadují nějaký čas na zpracování pozměňovacích návrhů. Nikoliv.

Prosím, aby se závěrečného slova ujal pan ministr Jindřich Vodička.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové.

Neřeknu, že na navrhovaná zvýšení důchodů, protože všechny tři přednesené pozměňovací návrhy směřují pouze ke zvýšení částek, které jsou zapsány ve vládní předloze návrhu zákona o zvýšení důchodů v roce 1995, nejsou peníze.

Očekával bych, že navrhovatelé těchto změn ukáží, kde v rozpočtu pokrátíme výdaje na letošní rok.

A kde v rozpočtu pokrátíme výdaje na příští rok, abychom vykryli toto zvýšení důchodů. Já ze svého každodenního styku s důchodci bych chtěl říci, že i když jsou to lidé, kteří mnohdy mají hluboko do kapsy, tak rozhodně nejsou až tak ubozí, jak někdy jsou vykreslováni. Chtěl bych říci, že dochází - a řekl jsem to už ve svém úvodním slově - k dalšímu zvýšení důchodů již 6 měsíců po posledním zvýšení důchodů v prosinci 1994, kdy očekáváme, že růst spotřebitelských cen za toto období bude kolem 5%, a tím i růst životních nákladů. Důchody jsou zvyšovány, tak jak je navrhováno, v průměru o 12,1%. To znamená, že dochází k výraznému reálnému růstu vyplácených důchodů v České republice. Není pravdou, že dochází k rozevírání nůžek mezi vyplácenými mzdami a přiznávanými důchody, kdy právě toto opatření to rozevírání nůžek zastavuje a nůžky začíná opět svírat. Není rovněž skutečností to, že důchody po úpravě v červnu a po výplatě v červenci letošního roku budou pouze na 90% reálné hodnoty června 1992. Budou mírně - o jeden procentní bod - nad reálnou hodnotou června 1992. Je jasné, že další zvýšení důchodů bude udržovat i reálnou hodnotu důchodů na této úrovni, event. zlepšovat reálnou úroveň důchodů. Čili další zvýšení důchodů se předpokládá někdy začátkem příštího roku, buď březen nebo duben. Jsem tedy nucen odmítnout, resp. navrhnout sněmovně, aby nepodpořila návrhy, které zde zazněly na ještě větší zvýšení důchodů, než je navrhováno, protože návrh, který je předložen a který byl shledán přijatelným i výborem pro sociální politiku a zdravotnictví a výborem rozpočtovým, je návrhem vyváženým a zlepšujícím reálnou úroveň života důchodců od července letošního roku o 7% proti úrovni, které dosahovali v prosinci loňského roku, kdy došlo k poslednímu zvýšení důchodů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jindřichu Vodičkovi za jeho závěrečné slovo. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Eva Fischerová. Připomínám, že rozprava je u konce, takže věřím, že se budeme držet formy faktické poznámky.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane ministře, vážení přítomni, přidržím se skutečně pouze faktické poznámky. Jsem jistě člověk omylný, ale dovolila bych si pana ministra upozornit na to, že přílohou vládního návrhu zákona o zvýšení důchodů, který právě projednáváme, jsou dva grafy. Jeden graf znázorňuje reálnou hodnotu příjmu důchodců ve srovnání s lednem 1989. A zde z tohoto grafu, který mohu ukázat a nepochybuji, že poslanci, kteří čtou návrhy, to viděli, vyplývá, že před valorizací (já jsem v textu svého vystoupení pravila, že se jedná o hodnoty před valorizací, vím, že ve srovnání s červnem 1989 po valorizaci bude něco málo nad 100 procentních jednotek, v tom má pan ministr pravdu) je to kolem 90 jednotek. Mohu ukázat panu ministrovi i na sněmovnu tento graf. Takže já jsem pravila pravdu. Druhá otázka je, zda v rozpočtu bude ochota našim důchodcům dát to, co z jednostranného povinného vztahu a povinného smluvního pojištění tato naše skupina občanů platí. Stejná situace je i k lednu 1989, po valorizaci je to asi 87% a před valorizací je to 79%. Je to přesně tak, jak jsem uvedla ve svém vystoupení. Já na to musím upozornit, protože bych si nedovolila v těchto prostorách říkat věci, které nejsou pravda.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za faktickou poznámku paní poslankyni Fischerové a prosím společnou zpravodajku výborů poslankyni Hanu Lagovou, aby se ujala zpravodajských povinností. Protože se schyluje k hlasování - předpokládám, v tuto chvíli vás všechny odhlásím a požádám o novou registraci. Zároveň prosím paní poslankyni Lagovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Lagová: Dámy a pánové, byly předloženy celkem tři kompletní pozměňovací návrhy. Já bych si nejprve dovolila učinit k nim několik poznámek.

Obsah všech tří pozměňovacích návrhů je záležitost názorů a přístupu jednotlivých poslanců podle zdůvodnění, tak jak byly jednotlivými navrhovateli předneseny.

Podle mého náhledu, tak jak jsem to stačila rychle učinit, pouze návrhy poslankyně Fischerové a poslance Nováka jsou kompletními a byly by, pokud by byly přijaty, i spravedlivé z hlediska eventuálního zvýšení pro všechny kategorie důchodů. Říkám to proto, že návrh pana poslance Štraita některé kategorie důchodů bohužel opomíjí a v tom celku by se to pravděpodobně jevilo nespravedlivé.

Navrhuji, abychom o pozměňovacích návrzích jednotlivých poslanců hlasovali společně, protože ony vytvářejí celý blok návrhů, které spolu úzce souvisí. Tolik úvodem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Chci se zeptat, zdali jsou nějaké námitky proti způsobu, který paní poslankyně Hana Lagová navrhla. To znamená, že v podstatě budeme hlasovat o třech komplexních návrzích, tak jak z úst jednotlivých navrhovatelů zazněly. Je s tím souhlas? Ano. Prosím.

Poslankyně Hana Lagová: Ještě se zeptám úvodem, zda mám znovu pozměňovací návrhy jednotlivých poslanců opakovat, právě proto, že se většinou týkají téhož, ale svým procentuálním nebo číselným vyjádřením se liší. Takže je to na zvážení. Jsou samozřejmě obsáhlé, týkají se v podstatě všech paragrafů. Je mou povinností se dotázat, zda je mám opakovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přeje si někdo, aby paní zpravodajka zopakovala návrhy? Není tomu tak. Takže můžeme přistoupit k hlasování o komplexních návrzích podle předkladatelů.

Poslankyně Hana Lagová: Nejprve bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Fischerové, připomenu, že se to týká paragrafů 1, 2, 4, 6, 7 a 8.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 212 a ptám se:

Kdo souhlasí s komplexním návrhem paní poslankyně Fischerové? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 53, proti 48, zdrželo se 35. Návrh paní poslankyně Fischerové nebyl přijat.

Poslankyně Hana Lagová: Druhým souhrnným pozměňovacím návrhem jsou návrhy pana poslance Štraita. Dotýkají se § 1, § 2, § 7 a ve dvou případech § 8.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování číslo 213. Hlasujeme o návrzích pana poslance Štraita.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 35 poslanců, proti 72, zdrželo se 28 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Lagová: Jako třetí vystoupil s pozměňovacími návrhy pan poslanec Novák. Dotýkají se § 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, zahajuji hlasování č. 214.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhy poslance Jaroslava Nováka? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 51 poslanců, proti 63, zdrželo se 22 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Domnívám se tedy, že mohu dát hlasovat o celém vládním návrhu zákona o zvýšení vyplácení důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995 podle sněmovního tisku 1506.

Zahajuji hlasování č. 215.

Ptám se, kdo s tímto návrhem zákona souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Pro se vyslovilo 141 poslanců, proti nebyl nikdo, 2 poslanci se zdrželi hlasování. Konstatuji, že jsme přijali tento vládní návrh zákona.

Ptám, se zda si přeje pan ministr vystoupit. - Není tomu tak.

Děkuji tedy jak jemu, tak paní společné zpravodajce.

Dámy a pánové, odhlasovali jsme si, že ještě dnes v podvečer projednáme návrh, který má předkládat pan ministr Skalický. Pan ministr Skalický, podle posledních aktuálních informací je na cestě, a proto si myslím, že můžeme čas, který máme k dispozici, využít k tomu, abychom projednali

X.

Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.

Tento návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1449 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1631.

Prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Emila Jaroše, aby předložený návrh zákona odůvodnil.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážení hosté!

Zákon č. 37 z roku 1989 Sb., který byl přijat teprve před 5 lety, značně zastaral. Byl přijat v jiných společenských podmínkách, nese v sobě prvky paternalistického pojetí role státu a jeho orgánů v podpoře zdraví a nevychází z působení tržního ekonomického mechanismu. Operuje rovněž četnými nejasnými, nedefinovatelnými pojmy, které umožňují různý výklad a činí některá zakotvená ustanovení neúčinnými.

Předkládaná novela zákona výrazněji podtrhuje význam ochrany před kouřením. Jedná se hlavně o ochranu nekuřáků před škodami způsobenými používaným tabáku, a to hlavně na veřejných místech, v dopravních prostředcích, v restauracích, ve zdravotnických zařízeních a školách.

Zdravotní důsledky pasívního kouření jsou dnes zcela známé díky výzkumům, které publikovala agentura Environmentální ochrany. V ní se klasifikuje tabákovým dýmem znečištěné ovzduší jako kancerogenní třída písmenem A, tzn. jako činitel způsobující rakovinu, a přisuzuje pasívnímu kouření 3 tisíce úmrtí na plicní rakovinu ročně mezi nekuřáky Spojených států amerických.

Společnou zprávou je v návrhu vypuštěna ta část, která měla regulovat reklamu na tabák a alkohol. Zákon o regulaci reklamy na tyto komodity jsme přijali nedávno a od 1. dubna vešel v platnost.

I když kapitánům reklamních agentur se dělají vrásky na čele, jak si vyložit při reklamě na tabák nenabádání ke kouření, na druhé straně naprosto ignorují na billboardech tu část zákona, která určuje 10% plochy reklamy ke zdravotnímu varování velkým černým písmem. Skutečnost je taková, že bílý pruh má rozsah sotva kolem 5% a varování je čitelné až z bezprostřední blízkosti a ještě je toto místo využíváno k jiným informacím, než stanoví zákon.

Projednávaný návrh zákona stanoví též variabilní zdravotní varování na obalech cigaret, a to již explicitně v rozsahu 20% zevní stěny a velikosti písma 5 mm. Dále na boční stěně krabičky cigaret je povinností výrobců informovat o množství dehtu a nikotinu v cigaretě.

Tento návrh novely zákona neřeší otázky výroby, distribuce a používání drogy, která má v naší společnosti přímo raketový nástup. Tuto problematiku, jak se domnívám, by měl řešit samostatný zákon.

V evropských zemích jsou též v posledních letech přijímány zákony, které podobně, jako tato novela, řeší řadu problémů s kouřením a legislativně sjednocují tyto otázky zvláště v zemích Evropské unie. Posledním případem je Finsko, kde obdobný návrh vstoupil v platnost dne 1. března letošního roku. Stejně jako v našem návrhu, dochází k posunu věkové hranice zákazu prodeje a konzumace výrobků z alkoholu a tabáku na 18 let. S tím je pak spojen zákaz prodeje tabákových výrobků v prodejních automatech. V jiných zemích je tato hranice ještě vyšší, např. v USA a v Japonsku 21 let, ve Švédsku 20 let atd.

Návrh zákona též zpřísňuje a zpřesňuje sankční ustanovení.

V souladu s doporučením Evropské unie stanoví pro výrobce maximální hodnoty, resp. hranice hodnoty dehtových látek v cigaretě.

Závěrem chci zdůraznit, že se nejedná o převratnou novelu zákona, ale o novelu, která téměř hluchý zákon opět oživí a aktualizuje. Jde o novelu, která není jistě kvalitativním skokem, ale krokem správným směrem.

Z tohoto místa si přece jenom neodpustím jednu poznámku. Berlínský parlament zapálil Van den Lube, náš parlament hořel díky kuřákovi. (Veselost.) Děkuji za podporu a pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jarošovi a nyní prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Miroslava Čerbáka, aby podal zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh projednaly tři výbory - výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a výbor zemědělský. Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti nepřijal stanovisko k předloženému návrhu zákona, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a zemědělský výbor doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas s úpravami, které jsou obsaženy ve společné zprávě.

Jako společný zpravodaj cítím ještě povinnost upozornit, že vláda k tomuto návrhu zaujala záporné stanovisko, ale ne ze zásadních věcných námitek, ale se zdůvodněním, že chystá novelu komplexnější a úplnější. To je vše.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Byl jsem upozorněn na jednu věcnou chybu ve společné zprávě a prosím, abyste si to opravili. Na druhé stránce v bodu "13" má být v bodu "14", protože se to posunulo tím, že byl vypuštěn bod 9, tím se to posunulo. Uvádím to jen proto, aby se v tom udělalo jasno.

Když se vypustí bod 9, je to pochopitelně nový bod 13, ale jinak podle dosavadní předlohy je to k bodu 14.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Myslím si, že to není návrh na doplnění. Je to upozornění technického charakteru.

Dámy a pánové, rozpravu v této chvíli končím. Protože nezazněly žádné pozměňovací návrhy, domnívám se, že se mohu zeptat navrhovatele, jestli ještě chce vystoupit. (Ne.) Nechce, tak vás v této chvíli znovu odhlásím a požádám o novou registraci.

Konstatuji, že budeme hlasovat o celém návrhu poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., podle sněmovního tisku 1449, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1631. Dámy a pánové, zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 216.

Kdo je pro tento návrh zákona? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek - 76 pro, 31 proti, 21 se zdrželo. Všichni hlasovali.

Gratuluji panu poslanci Jarošovi za opakovaný úspěch. Myslím, že to bude den, na který u Jarošů nezapomenou.

Poslanec Emil Jaroš: Gratuluji Poslanecké sněmovně. Děkuji moc.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, skoro závidím panu poslanci Jarošovi, protože jeho návrhy se vždy setkají se zcela mimořádným ohlasem v Poslanecké sněmovně. Je to prostě dar.

Chci se zeptat, zda má někdo povědomost, kde se nachází v této chvíli pan ministr Skalický. Slyším, že už jede.

Dámy a pánové, souhlasíte-li, můžeme využít času podle dobrého zvyku, který je při našich schůzích již zaveden, a mohli bychom se pokusit projednat body, které se týkají zprávy o činnosti organizačního výboru a zprávy o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny. Vidím, že nejsou námitky proti tomuto postupu.

Takže budeme projednávat bod

XI.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1663. K předložené zprávě otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1663.

Dovolte mi, abych vás před hlasováním ještě jednou poprosil o novou registraci. Zahajuji hlasování č. 217.

Kdo souhlasí s návrhem na usnesení, jak jsem ho před chvílí přečetl? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 94 pro, 1 proti, 6 poslanců se zdrželo hlasování.

Nyní budeme projednávat bod

XII.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995

Zpráva je uvedena ve sněmovním tisku 1664. Otevírám k předložené zprávě rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1664.

Přistoupíme k hlasování. Právě jsem zahájil hlasování pořadové číslo 218.

Kdo s usnesením, které jsem právě přečetl, souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 89 poslanců, nikdo nebyl proti, 5 poslanců se zdrželo. Konstatuji, že i tuto zprávu jsme přijali.

Hlásí se pan poslanec Jiří Payne.

Poslanec Jiří Payne: Slyším zde jakési řeči o tom, že se máme řídit jakýmsi usnesením sněmovny, leč chtěl bych upozornit na to, že přeřazujeme body pořadu jednání bez jakéhokoliv usnesení, navzdory tomu, že pan Kasal ve svém návrhu jednacího řádu např. ve výborech pro tyto situace předpokládá třípětinovou většinu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ptal jsem se, zda jsou námitky proti postupu, který jsem navrhl.

Paní poslankyně, páni poslanci, mám informaci, že pan ministr Skalický je v budově, takže bych byl velmi rád, aby se dostavil do sněmovny i zpravodaj Richard Mandelík, je-li někde poblíž.

Posledním bodem dnešního programu je

XIII.

Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995

Návrh rozpočtu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1582 a uvede jej předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky a ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický, který je současně pověřen odůvodněním stanoviska vlády, které je součástí předloženého materiálu. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, v souladu s § 9 odst. 2 zákona 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vám předkládám návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995.

Rád bych charakterizoval tento návrh alespoň v základních aspektech v několika bodech.

Za prvé celková výše tohoto návrhu činí 161,4 mil. korun, což je zhruba 89% skutečně čerpaných nákladů rozpočtu v roce 1994.

Za druhé objem prostředků tzv. provozních, tj. souvisejících s činností Fondu jakožto instituce, se v zásadě nemění. V roce 1994 to bylo 136,7 mil. korun, nyní se navrhuje 136,9 mil. korun.

Za třetí oproti roku 1994 dochází k výraznému snížení investičních výdajů. Loni to bylo 44,3, letos zhruba 24,5 mil. korun. Tento fakt souvisí se skutečností, že hlavní investiční akce při rekonstrukci budovy Fondu národního majetku byly realizovány již v roce 1994. V tomto roce se investice soustřeďují v hlavní míře na dobudování centrálního informačního systému zhruba ve výši 8,5 mil. korun.

Za čtvrté návrh rozpočtu vychází z potřeby podstatného posílení mzdových prostředků. Ze zhruba 32 mil. korun v loňském roce na 60,4 mil. korun v roce letošním. Má to v zásadě dva důvody. Prvním z nich je skutečnost, že Fond národního majetku musel reagovat na fakt, že ke konci minulého roku byly zrušeny okresní privatizační komise, které vykonávaly mnoho činností pro Fond národního majetku. Fond na základě této skutečnosti rozhodl o vybudování 7 regionálních pracovišť jako náhrady za zrušené okresní privatizační komise. Dalších 71 pracovníků, o které má být posílen Fond národního majetku v letošním roce, souvisí s nezbytným posílením činnosti Fondu v souvislosti s potřebou posílit především následující agendy: Operace na kapitálovém trhu, fungování centrálního informačního systému, schopnost vymáhat pohledávky po lhůtě splatnosti a efektivně vykonávat vlastnická práva. Výše průměrné mzdy vychází ze specifické struktury pracovníků Fondu a ze skutečnosti, že v roce 1994 mzdy stagnovaly na úrovni roku 1993. Návrh počítá s limitním stropem průměrné mzdy ve výši 16 300 korun.

Za páté podstatnou změnou při koncipování rozpočtu na tento rok je záměr vyčlenit z výdajů zahrnovaných a kontrolovaných rozpočtem náklady na realizaci privatizačních projektů. Tyto výdaje nesouvisí přímo s fungováním Fondu jakožto instituce, mají zvláště díky novým metodickým postupům vazbu na výnosy, které jsou příjmem majetkového účtu a nikoliv rozpočtu Fondu. Odměny externím subjektům nebudou totiž nadále stanovovány fixní částkou, ale ve vazbě na dosaženou cenu při prodeji majetku.

Za šesté bych rád uvedl, že návrh rozpočtu na tento rok zároveň v části B obsahuje souhrn určitých základních "rozpočtových pravidel" pro budoucnost. Stanoví se zde závaznost rozpočtu v jednotlivých položkách, zmocnění pro hospodářský výbor schvalovat případné přesuny mezi provozními a investičními náklady, požaduje se dřívější předložení rozpočtu v příštích letech k projednání vládou, než bylo dosavadní praxí, stanoví se pravidla pro hospodaření Fondu na počátku roku, není-li dosud schválen příslušný rozpočet a konečně se pověřuje hospodářský výbor schvalováním odměn členům orgánu Fondu.

Vážené poslankyně a poslanci, návrh rozpočtu, který vám předkládám jménem prezídia Fondu, projednala v souladu se zákonem jednak dozorčí rada Fondu národního majetku a jednak vláda České republiky. Dozorčí rada doporučila rozpočet schválit s tím, že v položce mzdových nákladů schvaluje navrženou výši prostředků jako nepřekročitelný limit v závislosti na skutečném čerpání přepočteného počtu pracovníků v průběhu roku a že nesmí být překročena stanovená průměrná měsíční mzda.

Vláda návrh rozpočtu svým stanoviskem rovněž podpořila. S tímto doporučením vám tudíž, vážené poslankyně a poslanci, předkládám návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995 k projednání. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP