Středa 19. dubna 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Prosím pana předsedu Uhdeho, aby se ujal slova.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, věru jsem nečekal, že se soubor stylistických úprav stane předmětem rozpravy. Panu poslanci Matulkovi bych rád připomněl, že za tímto řečništěm jsem stál a své návrhy oznamoval, ale oznamoval jsem jejich podání v písemné podobě, protože se domnívám, že všech šest desítek stylistických úprav přednášet z tohoto místa by zdržovalo sněmovnu. Potvrdili jsme způsob, jakým se bude s návrhy pracovat. Pan kolega Výborný a paní kolegyně Röschová zváží, zda stylistickou úpravou nebyl byť ani v nejmenším posunut smysl. Připomínám zase, že jsem prošel z pilnosti všechny pozměňovací návrhy. I ty jsem stylisticky upravil, takže v rukou poslanců, kteří drží patronát nad tímto zákonem, i tyto úpravy musejí být. Domnívám se, že bychom měli už o této věci rozhodnout a neprotahovat rozpravu. Není to dobré.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásila zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Anna Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Dámy a pánové, skutečně bych doporučovala nedramatizovat tuto situaci. Nyní jsem velmi rychle prošla jednotlivé stylistické úpravy pana předsedy Uhdeho s tím, co bylo přijato zde na plénu. Přišla jsem na jeden jediný odstavec, a to u § 86 odst. 4, ale vůbec se stylistická úprava, kterou předložil pan předseda, netýká toho, co bylo přijato. Takže bych apelovala na zdravý rozum. Přikláním se k tomu, co říkal pan poslanec Kužílek.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Payne vznesl dotaz, myslím, že bylo vysvětleno i panu poslanci Matulkovi, jak se věci mají. Domnívám se, že i v souladu s tím, jak jsme odsouhlasili na počátku pokračování tohoto bodu, bychom měli přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu stylistického charakteru předsedy sněmovny pana Milana Uhdeho. Spatřuje v tom někdo nějakou závadu? Pan poslanec Kužílek navrhl usnesení. To je pravda.

Poslanec Miloslav Výborný: Pokud mám vyjádřit svůj názor k procedurálnímu ani ne snad tak požadavku, spíš námitce poslance Payna, vyjádřil jsem ho tím, že bych potřeboval 15 až 20 minut, abych ho zkontroloval. V tuto chvíli nejsem schopen říci, že pouze § 86 odst. 4 je dotčen. Znovu opakuji - podle mého mínění - neadekvátní byla námitka, že poslanec Uhde nepodal návrh. Podal návrh, je přípustné podat návrh písemně. Avizoval podání tohoto návrhu. Lze to ve stenozáznamu ověřit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil pan místopředseda Vlach, potom pan poslanec Ortman.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte mi krátce se vyjádřit z tohoto místa. Na politickém grémiu jsme se dohodli, že po hlasování o pozměňovacích návrzích bude tak jak tak kratší přestávka pro jednání klubů. Pak se sejde politické grémium - to byl požadavek předsedů některých opozičních klubů - abychom si sdělili svá stanoviska ještě před závěrečným hlasováním o zákoně. Myslím si, že tento jeden soubor pozměňovacích návrhů je možno přesunout také za přestávku. Tím bude možno srovnat, jestli se tam něco změnilo nebo je něco případně v rozporu. Pan zpravodaj na začátku obnoveného jednání nám řekne, co si máme v materiálu škrtnout pro úplnost nebo pro přesnost, a tím bude celá záležitost podle mého názoru vyřešena. Berte to jako procedurální návrh, případně návrh na další postup.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Myslím, že to je jedna z možných cest. O slovo se hlásí pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedající, měl bych cestu druhou, protože si myslím, že zpravodaj si musí porovnat věci a 15 - 20 minut, které požaduje, by se mohlo využít tak, že bychom přerušili projednávání tohoto bodu teď a projednávali věc, kvůli níž je tady pan ministr Vodička a poté bychom se vrátili k této věci a projednali zbytek jednacího řádu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Je-li to chápáno jako procedurální návrh, dám o něm hlasovat, ale za sebe říkám, že s tím nesouhlasím a že doporučuji, abychom se vyrovnali s bodem "jednací řád ". Dříve než pan poslanec Ortman řekl svůj procedurální návrh místopředseda Vlach. Zopakuji ho. V tuto chvíli přerušit projednávání tohoto bodu, vytvořit prostor pro jednání klubů zhruba půl hodiny, souhlasíte-li. Málo? Stačí? Je 16.50 hod, v 17.20 začne grémium a domnívám se, že v 17.30 se můžeme sejít zde ve sněmovně, že grémium bude sloužit k tomu, abychom si vyměnili informace.

Vzhledem k tomu, že tady zazněly dva procedurální návrhy - prosím o klid - je třeba o nich rozhodnout hlasováním, protože nemůžeme znevýhodnit pana poslance Ortmana.

Ptám se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem místopředsedy Vlacha poté, co jsem ho časově upřesnil? Protože tady došlo k určité migraci, tak si vás dovolím odhlásit a požádat o novou registraci.

Ptám se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana místopředsedy Vlacha? Zahájil jsem hlasování číslo 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek je 119 pro, 7 proti, 20 se zdrželo. Návrh místopředsedy Vlacha byl přijat. Nemá smysl hlasovat v tuto chvíli o návrhu pana poslance Ortmana.

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)

(Schůze po přestávce zahájena v 17.47 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové poslanci, vidím, že jsme se již shromáždili v dostatečném počtu. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se zaregistrovali. Všechny prosím, aby se usadili.

Předávám slovo společnému zpravodaji panu poslanci Výbornému a všechny vás prosím o klid.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, nejprve se musíme vypořádat s námitkou pana poslance Payna. Upozornil na to, že v důsledku přijetí některých pozměňovacích návrhů bychom se mohli dostat do rozporné situace komplexním přijetím toho všeho, co písemně navrhl poslanec Uhde. Slíbil jsem, že tuto věc zkontroluji a dám vám zprávu.

Z písemného návrhu předsedy sněmovny poslance Milana Uhdeho je podle mého mínění nezbytné vypustit 17. bod na straně 3, neboť tam by skutečně došlo k rozporu. § 86 odst. 4 byl již odhlasován v jiném znění. Dále je to bod 27 na straně 4, neboť poslanec Kužílek přednesl návrh na doplnění další věty a tento návrh byl přijat. Poněvadž poslanec Uhde ve svém návrhu stylistické úpravy rozdělil dřívější větu na věty dvě a poslanec Kužílek odkazuje ve svém přijatém návrhu na větu předchozí, tak by věc ztratila smysl.

Proto po této kontrole doporučuji, abychom o návrhu poslance Uhdeho hlasovali tak jak již bylo schváleno sněmovnou, a to jako o návrhu jediném, avšak se třemi resp. čtyřmi upřesněními učiněnými na začátku dnešní schůze a pak s upřesněním, že je třeba body 27. a 17. tohoto návrhu hlasování nepodrobit, čili vypustit je z písemného návrhu. To snad možné je, nebudete-li nic namítat, poněvadž pokud byste namítali, nezbylo by nic jiného než hlasovat o jednotlivých bodech samostatně, čili ještě 53 krát.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Není námitek proti tomuto způsobu? Není.

Zahajuji hlasování č. 209. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 141 pro, nikdo proti, 13 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, bylo velmi mnoho pozměňovacích návrhů. Jsem přesvědčen, že byly už všechny podrobeny hlasování. Kdybych snad na nějaký zapomněl, myslím, že právě nyní je ta pravá chvíle, aby se navrhovatel přihlásil. Já jsem přesvědčen, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a že je nutno přikročit k hlasování závěrečnému.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dívám se po poslancích a zdá se mi, že je souhlas s vaším konstatováním. Než dám hlasovat o celém návrhu, konstatuji, že se o slovo přihlásil předseda klubu Levý blok poslanec Ortman. Dávám mu slovo.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, považuji za důležité před celkovým hlasováním objasnit postoj našeho klubu k tomuto zákonu. Na začátku projednávání jednacího řádu jsme upozornili na to, že tato norma je klíčová, že musí mít dlouhodobou platnost, a proto nemůže vycházet pouze ze stávajícího rozložení politických sil, musí také zabezpečovat svoji použitelnost v případě odlišného výsledku parlamentních voleb. Předložený návrh však ne vždy odpovídal myšlenkám opozice.

Přístup Levého bloku k závěrečnému hlasování vyplývá proto nejen z průběhu diskuse, ale především z kvality přijatých pozměňovacích návrhů. Nesouhlasíme rozhodně s nerespektováním zásady poměrného zastoupení v orgánech sněmovny, výhrady máme také k dalším ustanovením návrhu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Z těchto důvodů Levý blok návrh nepodpoří.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. O slovo se přihlásil předseda sociální demokracie pan poslanec Gross. Omlouvám se - klubu České strany sociálně demokratické.

Poslanec Stanislav Gross: Ano, děkuji, už jsem to chtěl upřesnit pro protokol, aby nevznikly problémy. Já bych chtěl také vyjádřit stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie k návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. My jako klub jsme vlastně před více než 2 lety iniciovali to, aby vznikla komise, která by měla novou normu, která upraví jednání Poslanecké sněmovny, připraví. Prakticky celou dobu se členové našeho klubu myslím poměrně intenzivně podíleli na práci této komise, předkládali jsme řadu pozměňovacích návrhů a předkládali jsme už tehdy ten návrh, který je podle našeho názoru stěžejní, a to je otázka poměrného zastoupení nejenom v orgánech sněmovny, ale také ve funkcích Poslanecké sněmovny. To kolega Ortman zapomněl dodat. Tento požadavek je pro náš klub v současné době stěžejní a jelikož nebyl akceptován ani při projednávání ve výborech a ani při projednávání v této sněmovně, poslanecký klub České strany sociálně demokratické tento návrh zákona nebude podporovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grossovi. Protože to je poslední z přihlášených, přistoupíme k závěrečnému hlasování o celém návrhu poslance Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 966, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1060 a schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování č. 210 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji, hlasování skončilo výsledkem 99 poslanců pro, 49 proti, 24 poslanců se zdrželo. Konstatuji, že jsme přijali nový jednací řád Poslanecké sněmovny.

Dovolte, abych poděkoval společnému zpravodaji, všem zpravodajům ze všech výborů, i jako předseda komise všem, kteří se aktivně podíleli na práci, která vyústila v návrh. Zároveň mi dovolte poděkovat všem výborům za jejich aktivní přístup při vytváření společné zprávy. O slovo se přihlásil předseda sněmovny poslanec Milan Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, odpusťte, že mluvím neformálně z tohoto místa. Pan místopředseda Kasal, i kdyby byl méně skromný, než je, samozřejmě nemohl připomenout svou zásluhu. Já připomínám, že stál v čele komise a že mu patří dík, který si nepřisvojil. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi. Tím jsme zřejmě vyčerpali příspěvky související s tímto zákonem. Myslím, že můžeme přejít k dalšímu bodu programu, kterým je vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995. Omlouvám se paní poslankyni Anně Röschové, hlásila se, přehlédl jsem ji, nemělo by se to stát.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, neomlouvejte se, spíš já se omlouvám této sněmovně, že včera, když se projednával návrh pořadu této schůze, jsem zapomněla požádat sněmovnu, aby zařadila jeden bod, takže spíš omluva je na mé straně. Dovolte, abych tak učinila nyní.

Navrhuji, aby na pořad této schůze byl zařazen bod "Odvolání pana poslance Krupíka z mandátového a imunitního výboru a volba pana poslance Jaroše do tohoto výboru". Myslím, že to může být po skončení bodu pana ministra Vodičky nebo třeba zítra ráno. Bude to otázka 2 minut. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Anně Röschové, předsedkyni mandátového a imunitního výboru. Navrhla zařazení nového bodu. Já se domnívám, že bychom skutečně neměli zdržovat pana ministra Vodičku. Zařadíme tedy bod, který navrhla paní poslankyně, jako první bod zítra ráno.

Kdo souhlasí s tím, aby prvním čtvrtečním bodem bylo odvolání poslance Josefa Krupíka z mandátového a imunitního výboru? Hlásí se pan poslanec Oldřich Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dovoluji si navrhnout změnu tohoto návrhu pouze tak, že bude provedena změna v mandátovém a imunitním výboru. Navrhuji, aby to, kdo bude navrhován do tohoto výboru, bylo předmětem až toho bodu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já souhlasím. Myslím, že to lze a paní poslankyně Röschová s tím také souhlasí. Takže dám hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby prvním zítřejším bodem byl bod "Změny v mandátovém a imunitním výboru".

Kdo s návrhem paní poslankyně Röschové souhlasí, ať to dá najevo v právě zahájeném hlasování č. 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 92 pro, 10 proti, zdrželo se 33. Návrh tedy byl přijat.

Nyní budu pokračovat v čtení úvodního textu, projednávání zákona o zvýšení důchodů. Konstatuji tedy, že jsme obdrželi tisk 1506 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1581.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

IX.

Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, podle sněmovních tisků 15061581

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, předsedo, místopředsedové, dámy a pánové, dovolte, abych krátce odůvodnil návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce l995.

Předpokládá se, v návaznosti na zákon č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů, že dochází k pravidelným valorizacím vyplácených důchodů v ČR. K naplnění startovací podmínky pro další zvýšení důchodů, tj. k růstu spotřebitelských cen, nebo přesněji řečeno, životních nákladů o 10% od předchozího zvýšení důchodů, sice dojde pravděpodobně až v měsíci listopadu nebo prosinci 1995, avšak ke zvýšení se navrhuje přistoupit proto od 1. 7. letošního roku, aby bylo zajištěno zachování přiměřeného vývoje reálných příjmů důchodců ve vztahu k vývoji reálných příjmů ostatních skupin občanů.

Navrhuje se, obdobně jako v prosinci loňského roku, zvýšit vyplácené a nově přiznávané důchody o pevnou částku a zároveň formou procentního zvýšení, a to od července 1995; od prosince 1994 náleží k důchodům zvýšení o pevnou částku ve výši 420 Kč měsíčně. V případě souběhu nároků na více důchodů, náleží tato pevná jednotná částka každému důchodci pouze jednou.

Návrh zákona předpokládá zvýšení uvedené částky o 260 Kč měsíčně, tj. na 680 Kč měsíčně. Důchody se dále navrhuje zvýšit formou procentního zvýšení, které činí u vyplácených důchodů 5% a u důchodů přiznávaných od 1. července do 31. prosince 1995 - 38,6% měsíční výše důchodů. Vyšší zvýšení je u nově přiznávaných důchodů navrženo obdobně jako při předchozích zvyšováních tak, aby v úhrnu bylo shodné jako u důchodů přiznávaných před datem účinnosti zákona.

Vedle zvýšení důchodů se navrhuje zvýšit též nejvyšší výměry pro souběh důchodů, důchodových dávek, a to o 300 Kč. Návrh zákona dále předpokládá zvýšení důchodů upravených z titulu jediného zdroje příjmů, a to promítnutím zvýšení důchodů o pevnou částku, tj. u důchodu jednotlivce o 260 Kč měsíčně; tedy ze současných 2.460 Kč na 2.720 Kč měsíčně a u dvojice o 520 Kč měsíčně; tedy ze současných 4.360 Kč na 4.880 Kč měsíčně.

Obdobně se navrhuje zvýšit hranice, do nichž mohou být přiznávány sociální důchody vyplácené. Sociální důchody se navrhuje zvýšit rovněž o 260 Kč měsíčně u jednotlivce a o 520 Kč u dvojice.

Zvýšení důchodů si v roce 1995 vyžádá náklady na výplatu důchodu navíc o 6,6 miliard Kč.

Společná zpráva vypracovaná výborem rozpočtovým a pro sociální politiku a zdravotnictví je souhlasná. Proto vám doporučuji, dámy a pánové, abyste tento zákon schválili tak, jak byl Parlamentu předložen. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Jindřichu Vodičkovi. Prosím, aby se slova ujala paní společná zpravodajka výborů Hana Lagová a podala zprávu o projednání návrhu ve výborech.

Poslankyně Hana Lagová: Pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, podle sněmovního tisku 1506 projednaly pouze dva výbory. Rozpočtový výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Ve společné zprávě obou výborů podle sněmovního tisku 1581, oba dva výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas. Prosím, abyste otevřel rozpravu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni. Otevírám rozpravu. Mám dvě písemné přihlášky v tuto chvíli. Jako první je přihlášena paní poslankyně Eva Fischerová, jako druhý pan poslanec Jaroslav Štrait.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi k projednávaném u návrhu zákona o zvýšení důchodů, parlamentní tisk 15061581, podat několik pozměňovacích návrhů.

K § 1, věta první, řádek třetí - číslovku 5 změnit na 8,3.

K § 2, věta první, řádek třetí - číslovku 38,6 změnit na číslovku 43.

V § 4 odst. 1, věta druhá - číslovku 5.100 změnit na 5.260.

§ 6, věta první, poslední řádek - číslovku 300 změnit na 400.

§ 7, odst. 1, řádek třetí - číslovku 2.720 změnit na 2.800; dále řádek čtvrtý, číslovku 4.880 změnit na 5.040.

§ 8 odst.1, věta první - číslovku 260 změnit na 340 a číslovku 520 změnit na 680.

Dále § 8 odst. 2, řádek třetí - číslovku 2.720 změnit na 2.800 a číslovku 4.880 na 5.040.

Nyní mně, vážení přítomní, dovolte zdůvodnění. Cílem pozměňovacích návrhů je dosáhnout zvýšení průměrného důchodu o 15% a přiblížit se tak zvýšení kupní síly důchodů pružněji, než v této době navrhuje vláda. Dále alespoň do jisté míry snížit propad kupní síly důchodů ve srovnání s rokem 1989.

Sám navrhovatel v důvodové zprávě uvádí, že v červenci r. 1995 reálná hodnota průměrného starobního důchodu po pětiprocentním poklesu v I. pololetí bude před valorizací 90% reálné hodnoty z června 1992 a pouhých 79% hodnoty z roku 1989.

Je třeba si, vážení přítomní, znovu připomenout, že dynamika ekonomické reformy má nejen dopady pozitivní, ale i dopady negativní, které je nutné stejně dynamicky a hlavně v pravý čas ošetřit.

Dnes už je jasné, že dosavadní trend vzestupu životních nákladů bude rychlejší než oficiálně předpokládá vláda. V červnu se očekává zdražení plynu, elektřiny v průměru kolem 12%; v červenci nájemného kolem 20%. V současné době se zdražila doprava i poštovné. Kdybychom se shodli na průměrném 15% zvýšení důchodů, podařilo by se nám alespoň do jisté míry zmírnit i vládou očekávaný pokles reálné hodnoty důchodů.

Vláda sama očekává koncem tohoto roku pouze 81% reálné hodnoty důchodů ve vztahu k roku 1989 a 95% ve vztahu k roku 1992.

Prostředky, o které ve druhém pololetí důchodci opět tímto způsobem přijdou nikdo zpětně nenahradí.

Dovolte mi dále zdůraznit ze závěrečného účtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, že prostředky na 15%-ní zvýšení důchodů jsou: v roce 1994 výběr pojistného pro účely důchodového pojištění dosáhl částky 97,2 mld. korun, výdaje pro tyto účely dosáhly částky 85,7 mld. korun. Rozdíl v částce 12,2 mld. korun není vůbec nutné komentovat. Je to známý starý spor. 6,6 mld. korun by vláda vynaložila na 12%-ní zvýšení. Rozdíl mezi 12 a 15%-ním zvýšením by činil 1,6 mld. korun ve druhém pololetí. K úsporám dále dojde v souvislosti s realizací státní sociální podpory a bude to činit nejméně dalších 6 mld. korun.

Vážené kolegyně a kolegové, pamatujte tedy na skupinu našich starších spoluobčanů, kde povinnost společnosti nelze nazývat státním paternalismem, protože tato generace už možnost odpovědnosti za své stáří bohužel realizovat nemůže. Dovolte mi ještě dodat, že i zde mezi námi je hodně těch, kterým se připozdívá. Děkuji vám za pochopení i podporu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové. Prosím, aby se slova ujal poslanec Jaroslav Štrait a připraví se poslanec Jaroslav Novák.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přednesu pět pozměňovacích návrhů s krátkým zdůvodněním.

První: v § 1 se číslovka 5% nahrazuje číslovkou 17%.

Druhý: v § 2 se číslovka 38,6% nahrazuje číslovkou 54,4%.

Třetí: v § 7 odst. 1 se částka 2 720,- korun nahrazuje částkou 2 960,- korun a částka 4 880,- korun částkou 5 030,- korun.

Čtvrtý: v § 8 odst. 1 se částka 260,- korun nahrazuje částkou 500,- korun a částka 520,- korun se nahrazuje částkou 670,- korun.

Pátý: v § 8 odst. 2 se částka 2 720,- nahrazuje částkou 2 960,- korun a částka 4 880,- korun částkou 5 030,- korun.

Zdůvodnění: přes zvýšení důchodů v roce 1990, došlo k němu už devětkrát, poklesla kupní síla důchodu o 27% proti lednu 1989 a o 8% proti červnu 1992. Měřeno vztahem k průměrné mzdě poklesla relace důchod - mzda z 55% v I. čtvrtletí 1989 na 43% ve IV. čtvrtletí 1994.

Navrhované zvýšení starobních důchodů vrátí jejich trvale znehodnocenou kupní sílu na úroveň června 1992. Do konce roku 1995 dojde k 3%-nímu znehodnocení. Navržený mechanismus valorizace v zákoně o základním důchodovém pojištění zakonzervovává tak přibližně 18%-ní znehodnocení důchodu proti lednu 1989 až do roku 2000. Reálné mzdy mají v tomto období dosáhnout přibližně 7%-ní růst proti předtransformační úrovni. Z uvedeného je zřejmé, že rozevírání nůžek mezi reálnými důchody a reálnými mzdami se nejen neodstraní, ale naopak se dále urychlí. Míra sociální oběti u důchodců je v současnosti o 11% bodu vyšší než míra sociální oběti produktivní části populace. Tento stav považujeme pro Českou republiku za zcela neúnosný.

Pozměňovací návrhy sledují odstranění této anomálie a obdobně jako při 22. schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji zvýšit kupní sílu důchodů na úroveň reálné mzdy. Valorizaci důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, a sociálních důchodů navrhuji dorovnat na kupní sílu předtransformační úrovně.

Odhadujeme, že navržené změny zvýší náklady předložené valorizace cca o 4,9 mld. korun v letošním roce. Jsou výrazné přebytky důchodového pojištění - v letech 1993 a 1994 to bylo 5,8 a 15,4 mld., dohromady 21,2 mld. Výhledově i v roce letošním jsou naše požadavky ekonomicky zdůvodnitelné. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Štraitovi, prosím, aby se slova ujal poslanec Jaroslav Novák.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP