Středa 19. dubna 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Skalickému. Konstatuji, že návrh rozpočtu byl přikázán k projednání dvěma výborům. Rozpočtovému výboru a hospodářskému výboru. Prosím, aby nejdříve informoval o výsledku jednání zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Richard Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, v rámci svého vystoupení vám pouze přečtu usnesení rozpočtového výboru k této věci.

Rozpočtový výbor

I. nesouhlasí s koncepcí nezařazení nákladů na realizaci privatizačních projektů do rozpočtu Fondu národního majetku;

II. přerušuje projednávání návrhu rozpočtu Fondu národního majetku;

III. žádá ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, aby předložil po předchozím projednání ve vládě upravený rozpočet, jehož součástí budou náklady na projednání a zejména realizaci privatizačních projektů podle § 18 odst. 2 písm. c) a § 19 zákona ČNR č. 171/1991 Sb.

Jsem zmocněn předsedou výboru přednést zde za něj toto usnesení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Holub a seznámil nás s výsledky jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, hospodářský výbor jednal o návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995, tisk 1582, po jednání rozpočtového výboru a došel k následujícím závěrům.

Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 1582.

Za druhé schvaluje navrženou výši mzdových nákladů 60 mil. 400 tisíc korun jako nepřekročitelný limit v závislosti na skutečném čerpání přepočteného počtu pracovníků v průběhu roku 1995 při nepřekročení průměrné měsíční mzdy na jednoho pracovníka za jeden měsíc ve výši 16 300 korun.

Za třetí žádá o čtvrtletní přehled nákladů přímo souvisejících s realizací a předložení zásad pro jejich regulaci.

Na základě těchto jednání si vám dovoluji předložit usnesení v následujícím znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. schvaluje návrh rozpočtu Fondu národního majetku pro rok 1995, sněmovní tisk 1582.

2. schvaluje navrženou výši mzdových nákladů 60 mil. 400 tis. korun jako nepřekročitelný limit v závislosti na skutečném čerpání přepočteného počtu pracovníků v průběhu roku 1995 při nepřekročení průměrné měsíční mzdy na jednoho pracovníka za jeden měsíc ve výši 16 300 korun.

3. žádá o předkládání čtvrtletních přehledů nákladů přímo souvisejících s realizací privatizačních projektů a žádá o předložení zásad pro jejich regulaci hospodářskému výboru Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holubovi a otevírám rozpravu. Mám zde prozatím jednu písemnou přihlášku. Pan poslanec Vorlíček chce přednést stanovisko. Má k tomu nyní příležitost.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi na začátku určitou úvahu nad stavem privatizace v České republice, inspirovanou některými názory odborníků. Souvislost s rozpočtem Fondu národního majetku prokážu vzápětí.

Privatizace je u nás formálně ukončena. Ministerstvo pro privatizaci a správu národního majetku už pomalu začíná hovořit o perspektivě skončení své činnosti. Fond národního majetku dnes spravuje jen asi 15% národního majetku. Řadu podniků sice zprivatizoval, ale u mnohých ještě závazky vůči státu zdaleka nejsou vyrovnány, některé podniky své dluhy Fondu dokonce ještě ani nezačaly platit. Řada podniků je sice zprivatizovaná a s Fondem se vyrovnala, ale dluží bankám a finančním institucím, v nichž má na oplátku Fond národního majetku značné podíly.

Vzniká zvláštní forma křížového vlastnictví. Odborníci někdy mluví o tom, že masová privatizace vedla v České republice zatím od quasi vlastnických struktur státního socialismu ke quasi privátní formě kapitalismu. Stát, potažmo Fond národního majetku, se nyní ocitl na křižovatce. Buď musí úplně vycouvat ze všech vlastnických struktur, odprodat všechny podíly Fondu národního majetku, odepsat staré dluhy u Konsolidační banky atd., zbavit se zcela možnosti vykonávat vlastnická práva a možnosti cokoliv v ekonomice České republiky takto ovlivňovat. Nebo stát, potažmo Fond národního majetku, musí říci, že takto rychle privatizovat je nereálné a že je to úkol na 10 - 15 let. Pak by se však stát, resp. Fond národního majetku, musel podstatně aktivněji než dnes ujmout vlastnické role všude, kde formálně tato práva má nebo kde se privatizace nepovedla a jde o nezaplacené přímé prodeje, veřejné soutěže atd., tedy hledat praktickou neideologickou cestu ze situace, kdy řada podniků je soukromých ve skutečnosti jen podle názvu. To je ta křižovatka, na které se Fond národního majetku nachází.

Česká vláda zatím neřekla jak dále, je tedy podle mého názoru nejasná i další úloha a poslání Fondu národního majetku. Buď to bude instituce s krátkou budoucností, jejíž činnost by měla začít uhasínat a rozpočet se zmenšovat, nebo by se měl Fond promyšleně přebudovat na sbor výkonných, vysoce profesionálních, osvícených a neúplatných technokratů, kteří budou realizovat určitou státní průmyslovou politiku v oblasti, která jim bude svěřena.

Zatím to však vypadá tak, že se česká vláda tváří, jako by chtěla stát z vlastnických práv rychle vyvázat, zatímco Fond naopak do sebe mohutně investuje, rozhodl se silně zvýšit počet pracovníků, prostředky na mzdy, průměrné platy, nakupuje další auta atd.

Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995 (tisk 1582) je dotažením myšlenek tisku 1221 ze září 1994 o zvýšení počtu pracovníků a prostředků na mzdy, materiálu, který se pro všeobecný odpor nakonec do sněmovny vůbec nedostal. Zatímco v září se ovsem mluvilo o maximálním počtu 261 pracovníků Fondu, tak dnes už rovnou o 309.

Sotva jsme nedávno zrušili privatizační komise, které už neměly do čeho píchnout, začíná Fond budovat regionální pracoviště. Mezi rokem 1992 a 1994 vzrostl rozpočet Fondu národního majetku z 32 miliónů na 187 miliónů. Letos je to o 20 miliónů méně, patrně proto, že utratit každý rok 44 miliónů na investicích jako loni by bylo přece jen "trochu silné kafe". Takže letos "jen" 24,5 miliónů.

Už zářijové zdůvodnění bylo jako každý rok opřeno o velké počty privatizačních akcí, majících charakterizovat očekávané výkony. 2199 standardních privatizačních akcí v průmyslu, 5000 projektů při privatizaci zdravotnictví atd. Odtud se odvíjejí nárůsty pracovníků, tvrzení, že noví pracovníci budou údajně špičkoví specialisté, musí mít vysoké mzdy atd.

Bohužel, moje zkušenost s Fondem národního majetku říká (viz. např. výroční zpráva Fondu za rok 1993), že skutečné výkony Fondu národního majetku jsou obvykle dosti hluboko pod výkony plánovanými. Ve vystoupeních k výroční zprávě Fondu národního majetku za rok 1993 jsem výpočty dokládal, že si Fond do rozpočtu na rok 1993 prosadil prostředky na značný počet privatizačních transformací, tj. plánovaných veřejných soutěží, dražeb, zakládání akciových společností atd., ale ve skutečnosti realizoval jen 46,9% veřejných soutěží, 59,4% dražeb a založil jen 38,3% plánovaných akciových společností. Nevím však nic o tom, že by Fond národního majetku z rozpočtových prostředků roku 1993 nadsazené částky vrátil. Stejně nadsazeně na mne působí předložený návrh rozpočtu na rok 1995.

Přestože se v minulých letech Fond národního majetku nemohl honosit ani výkony, ani kvalitou práce - což charakterizují i připomínky české vlády k práci Fondu z posledních let - počty pracovníků a mzdy ve Fondu rostly rok od roku utěšeně. Dovolte mi předložit několik charakteristických čísel, zčásti oficiálních údajů, zčásti mých propočtů. Rok 1992 - 116 pracovníků, rok 1993 - 170 pracovníků, rok 1994 - 190 pracovníků, výhled v září 1994 - 261 pracovníků, nyní navrhovaná skutečnost 309 pracovníků.

Průměrná mzda v roce 1992 - 8848 Kč, v roce 1993 - 12 750 Kč, v roce 1994 - 13 456 Kč, výhled v září 1994 na rok 1995 - 15 017 Kč. Skutečnost nyní navrhovaná je 16 300,- Kč.

K finanční situaci pracovníků Fondu národního majetku je třeba připojit, že podle předsedy Výkonného výboru Fondu národního majetku Romana Češky jsou pracovníci v průměru členy statutárních orgánů dvou akciových společností (dříve byli i ve více orgánech) a jejich odměna za práci v orgánu jedné akciové společnosti je běžně 5000,- Kč měsíčně, v bohatších podnicích i 10 000,- Kč měsíčně za účast v jednom statutárním orgánu. To jen na dokreslení situace.

Zatímco v roce 1992 byla na mzdové prostředky Fondu vyplacena částka 13 miliónů Kč, v roce 1993 to bylo 26 miliónů Kč, v roce 1994 zhruba 33 miliónů Kč a pokračuje se tak, že Fond národního majetku bude potřebovat v roce 1995 kolem 62 miliónů Kč. Ze 13 miliónů Kč se dostat na 62 miliónů Kč mzdových prostředků za 4 roky je pozoruhodná expanze této organizace.

Bohužel tomu není úměrná ani rychlost, ani kvalita realizace privatizačních projektů, nemluvě o smlouvách s nabyvateli a dlužných částkách.

Vůbec se nedivím, že stanovisko dozorčí rady Fondu k předloženému projektu zvýšení počtu pracovníků a mzdového fondu je zdrženlivé a stanovisko rozpočtového výboru záporné.

Já doporučuji, aby bez podrobné analýzy činnosti Fondu národního majetku, bez jasné koncepce jak dále a zajištění podstatně vyšší vnitřní efektivity jeho fungování nebyl sněmovnou schválen materiál, který pracovníkům Fondu vytváří exkluzívní privilegované postavení vůči zaměstnancům ve srovnatelných profesích ústředních orgánů státní správy.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. O slovo se přihlásil předseda klubu, písemnou přihlášku mám od pana poslance Šolera. Nejprve bude tedy hovořit pan poslanec Šoler, poté pan poslanec Exner.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, mám obavu, že můj předřečník vyčerpal některá témata, o kterých jsem se chtěl zmínit. Navíc je na rozdíl ode mne fundovaně doložil. Proto se zmíním pouze o několika dojmech z přednesené zprávy.

Pokud vím, základní ideovou doktrinou stávající vládní garnitury je - všechno privatizovat. To je samozřejmě směr, který je naprosto pochopitelný a proti němu nic nemám.

Vede k tomu, že dojde k osvobození státu od správy majetku a mělo by dojít k redukci státní byrokracie. To je cíl naprosto pochopitelný. Dojde k úsporám na státním aparátu, dojde ke snížení daní, tyto prostředky bude možno použít třeba na sociální účely. Ovšem z té zprávy, kterou jsme tu slyšeli, mám obavu, že spíše dochází k růstu instituce zvané Fond národního majetku, rostou jim budovy, roste jim počet zaměstnanců, budují nový informační systém. Jako ekonom amatér mám obavu, že tady dochází k oné zvláštní podobě, kterou nazýváme zhoubné parkinsonovské bujení. Budeme snad jednou všichni místo práce v průmyslu, ve školách, ve vědeckých ústavech či na polích spravovat národní majetek v kancelářích? To určitě není ten způsob, kterým naše společnost může úspěšně pokračovat. Mám obavu, že místo staré Státní plánovací komise, kterou jsme šťastně zrušili, tady budujeme nový podobný institut, který se jmenuje Fond národního majetku.

Ptám se předkladatelů, co bude dál, jaký je trend? Máme snad budovat nový státní byrokratický kapitalismus? Máme snad čekat, až úřední šiml bude řehtat tak dlouho, až nám dojdou veškeré prostředky, které v této společnosti máme? Chci se zeptat pana ministra, jestli bude schopen odpovědět, jak dlouho ještě tato instituce poroste, kdy skutečně dojde k převodu péče o výrobní prostředky do jiných rukou než do této byrokratické instituce. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Přihlášen je pan poslanec Exner, připraví se pan poslanec Richard Mandelík.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, analýza činnosti Fondu národního majetku, jeho příjmů a výdajů, vyúsťuje v závěry, které už byly sděleny. V některých věcech by bylo možné tyto informace ještě doplnit. Nicméně je potřeba se podívat na celou záležitost i z hlediska možného neschválení předloženého rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995 a z hlediska navrženého usnesení. Z této věci vyplývá, že je třeba hlasovat o jednotlivých navržených bodech odděleně.

Dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k usnesení, který se týká bodu, ve kterém máme schválit výši mzdových nákladů a průměrnou mzdu na jednoho pracovníka za 1 měsíc. V této souvislosti byly už uvedeny mnohé argumenty. Domnívám se, že nárůst je naprosto neoprávněný a že je potřeba určitým způsobem do možného nového projednání rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 1995 limitovat právě tuto oblast. Proto navrhuji, aby příslušný bod zněl takto:

"Schvaluje výši mzdových nákladů 45 300 000 Kč jako nepřekročitelný limit v závislosti na skutečném čerpání přepočteného počtu pracovníků v průběhu roku 1995 při nepřekročení průměrné měsíční mzdy na jednoho pracovníka za jeden měsíc ve výši 12 225 Kč."

Uvedená čísla jsou snížením o 25% proti číslům, která jsou předpokládána v návrhu usnesení. Tím pádem je také z textu vyškrtnuto slovo "navrženou".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Richard Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, přednesu návrh na usnesení ve dvou alternativách. První alternativa:

"Poslanecká sněmovna

I. přerušuje projednávání tohoto bodu do své 31. schůze;

II. žádá rozpočtový a hospodářský výbor, aby znovu projednaly návrh rozpočtu FNM a návrhy přednesené k tomuto bodu na 30. schůzi Poslanecké sněmovny."

Prosím, aby o těchto dvou bodech I. a II. bylo hlasováno společně a pokud nebude tento návrh přijat, aby se hlasovalo o následujícím návrhu:

"Poslanecká sněmovna

I. přerušuje projednávání tohoto bodu;

II. žádá rozpočtový výbor, aby projednal návrhy přednesené v rozpravě k tomuto bodu, zaujal k nim stanovisko a seznámil s ním Poslaneckou sněmovnu tak, aby mohl být rozpočet FNM projednán na její 30. schůzi."

Opět prosím, aby se o I. a II. hlasovalo současně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. To byl poslední návrh, který zazněl. Rozpravu končím. Ptám se pana ministra Skalického, zda-li chce reagovat na podněty, které v rozpravě zazněly a pana poslance Holuba se ptám, zda-li bude schopen dát poté hlasovat o návrzích, které v rozpravě zazněly. Je tomu tak, takže je šance, že se s tímto bodem dnes vyrovnáme. Nyní uděluji slovo panu ministru Jiřímu Skalickému.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dovolím si reagovat alespoň improvizovaně na některé věci, které zazněly v rozpravě.

První poznámka. Návrh rozpočtu projednaly všechny orgány Fondu národního majetku včetně dozorčí rady, vláda ČR i gesční hospodářský výbor a navrženou koncepci rozpočtu na letošní rok přijaly a schválily. Z tohoto hlediska usnesení rozpočtového výboru, které žádá zařazení nákladů na realizaci privatizačních projektů zpět do rozpočtu, je určitým vybočením z řady.To usnesení nám přináší ten faktický problém, že by s ním pravděpodobně nesouhlasily všechny ostatní orgány, které rozpočet projednaly.

Za druhé k usnesení hospodářského výboru chci konstatovat, že ho akceptuji v plném znění, jak stanovisko dozorčí rady, které je v něm inkorporováno, tak požadavek, aby byl čtvrtletně předkládán přehled o nákladech z majetkového účtu, které byly vynaloženy v souvislosti s realizací privatizačních projektů. Zásady pro regulaci výdajů, resp. metodicky pokyn, kterým se realizuje výběrové řízení na jednotlivé agendy, které fond uskutečňuje pomocí externích subjektů, jsem již zaslal předsedovi rozpočtového výboru k eventuálnímu opětovnému projednání návrhu rozpočtu.

Co se týče vystoupení pana poslance Vorlíčka, chtěl bych konstatovat zhruba toto: Nejen vláda, o které on hovořil, ale i orgány fondu mají velmi přesnou představu, jak dál. Ta představa spočívá v tom urychleně dokončit realizaci těch transformací, těch privatizačních projektů, které už byly schváleny a které čekají na realizaci.

Dovolte, abych v této souvislosti uvedl několik čísel, kterými bych chtěl vyvrátit občas rozšiřovaný dojem, že privatizace z hlediska realizace v podstatě skončila a fond nemá, co by dál činil. Ke konci roku 1994 ministerstvo privatizace a vláda schválily projekty na majetek v hodnotě zhruba 937 miliard Kč.

Zbývá, co se týče Ministerstva privatizace, ještě projednat privatizaci majetku v hodnotě zhruba 30 miliard Kč. Z hlediska realizace, především standardních metod, bylo u prodeje majetku sumárně realizováno zhruba 48% z takto už projednaného, schváleného a předaného majetku na Fond národního majetku. Z hlediska prodeje akcií bylo např. u bezúplatných převodů na obce a jiné instituce a z hlediska restitucí realizováno 25% všeho, co doposud bylo schváleno a předáno na Fond.

Z hlediska prodeje akcií 21% a z hlediska privatizace těch akcií, které byly svěřeny Fondu do pouze dočasného držení, tj., bylo zároveň určeno, že mají být postupně tyto balíky akcií doprivatizovány; Fond národního majetku zrealizoval zatím 6% toho, co před ním stojí jako jeho úkol. Včetně kupónové privatizace to znamená, že Fond realizoval privatizaci u zhruba 61% majetku a akcií a z hlediska standardních metod je Fond teprve zhruba ve třetině své práce. Realizace dosáhla úrovně 38% toho, co bylo na Fond předáno.

Domnívám se, že tato čísla jasně ilustrují, proč je zapotřebí, aby Fond zintenzivnil činnost v této oblasti. Je celkem logickým průvodním jevem, že zároveň s tím, jak postupně klesá počet pracovníků a utlumuje se činnost Ministerstva privatizace, tak zároveň je třeba, aby se zesílil výkon činnosti v oblasti realizace, a to je na Fondu národního majetku.

Fond národního majetku rozhodně nehodlá aspirovat na to, stát se Státní plánovací komisí, a všechno, co dočasně ve svém vlastnictví drží, nadále spravovat a vytvářet si proto složitý administrativní aparát. Úkol Fondu vláda, prezídium Fondu vidí v dokončení všech schválených transformací. Dále vymezit jasně ty strategické účasti, kde si stát hodlá podržet vliv a těch nesmí být mnoho. Při vykonávání vlivu státu v těchto společnostech považuji za nutné, abychom spolupracovali s těmi orgány státní správy, s těmi ministerstvy, které jsou odpovědné za příslušný úsek činnosti vlády.

Těchto účastí, jak už jsem řekl, nesmí být mnoho. Tam, kde se stát rozhodne skutečně si tuto účast podržet, tam samozřejmě musí, na rozdíl od minulosti, výkon vlastnických práv provádět velmi efektivně. To je moje reakce na vystoupení pana poslance Vorlíčka.

Co se týče pozměňovacích návrhů na mzdové prostředky, jestliže např. pan poslanec Vorlíček prohlásil, že činnost okresních privatizačních komisí byla ukončena proto, že už prostě "neměly do čeho píchnout", tak se proti tomu ostře ohrazuji. Okresní privatizační komise významných způsobem pomáhaly Fondu národního majetku, ale zároveň bylo patrno, že existence zhruba 80 komisí o zhruba 5 lidech je už nadbytečná a že vynakládat prostředky v řádu kolem 100 mil. Kč ročně z účtu Ministerstva privatizace se už jeví v dané fázi neefektivní a že bude lepší, když si jak Fond národního majetku, tak Pozemkový fond ČR zřídí vlastní a podstatně útlejší institucionální nástroje k tomu, jak realizovat privatizaci, řeknu "na regionální úrovni".

Z toho důvodu považuji změnu spočívající v tom, že místo zhruba 80 komisí o zhruba 5 pracovnících bude existovat 7 regionálních pracovišť o zhruba pěti až sedmi pracovnících za významné racionalizační opatření. Myslím, že tento nárůst pracovníků Fondu, jestliže přihlédneme zároveň k ukončení činnosti zhruba 400 lidí okresních privatizačních komisí, je zcela odůvodněný.

Návrh pana poslance Mandelíka, který ve dvou variantách v podstatě navrhuje, aby bylo přerušeno projednávání tohoto bodu, ponechávám bez komentáře. Nesouhlasím s ním a nechávám na rozhodnutí sněmovně, jak o tomto návrhu rozhodne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Skalickému. Prosím pana poslance Holuba, aby se ujal slova. Ostatní prosím, aby se posadili a znovu zaregistrovali, protože jsem vás právě všechny odhlásil.

Poslanec Josef Holub: Děkuji za slovo. V rozpravě vystoupili celkem 4 poslanci. Pan poslanec Vorlíček ani pan poslanec Šoler nepřednesli žádné návrhy, o kterých by bylo možno hlasovat. Třetí v pořadí, pan poslanec Exner, přednesl jeden návrh, o němž je možno hlasovat. Pan poslanec Mandelík přednesl dva návrhy, z nichž jeden je podmíněn případným nepřijetím prvního.

Myslím si, že postup by měl být takový, že nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Mandelíka. Pokud budou přijaty bude rozhodnuto o tom, že se dále nehlasuje. Pokud přijaty nebudou hlasovali bychom potom samostatně o návrhu pana poslance Exnera. Pak bych si dovolil, pokud i toto hlasování dopadne tak, jak si doufám předpokládat, aby se hlasovalo o návrhu usnesení, který jsem přednesl, jako o celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dívám se na pana poslance Exnera, který z toho není nikterak nadšen, ale také nikterak neprotestuje, takže můžeme připustit postup, který jste navrhl.

Poslanec Josef Holub: Děkuji. První návrh poslance Mandelíka zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR:

I. přerušuje projednávání tohoto bodu do její 31. schůze;

II. žádá rozpočtový a hospodářský výbor, aby znovu projednaly návrh rozpočtu Fondu národního majetku a návrhy přednesené k tomuto bodu na 30. schůzi Poslanecké sněmovny.

Pan ministr nedoporučuje, já si dovolím také nedoporučit, protože hospodářský výbor řádně projednal a přerušovat do příští schůze mi připadá opravdu trochu příliš.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Zahajuji hlasování č. 219. Ptám, kdo je pro tyto návrhy pana poslance Mandelíka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Takže rozdílem 0 hlasů, tzn. bylo dosaženo přesně tolika hlasů, kolik bylo třeba, bylo přijato usnesení, které pan poslanec Mandelík navrhl jako první.

Tím pádem se domnívám, že můžeme konstatovat, že tento bod je do 31.schůze přerušen.

Dámy a pánové, byl to poslední bod, který jsme nyní projednali.

Mám tady informaci, prosím ještě o klid, že vzhledem k pokročilé hodině, stálá komise Poslanecké sněmovny pro státní vyznamenání se sejde až zítra v polední přestávce. Tolik informace od pana místopředsedy Tollnera. Všem vám přeji hezký večer. Zítra se sejdeme v 9.00 hodin ráno.

(Schůze přerušena v 19.29 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP