Středa 19. dubna 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 51. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 28 pro, 92 proti, 40 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Dále navrhuje poslanec Řezáč v podstatě systematickou úpravu jednacího řádu. Text § 8 vypustit z této části jednacího řádu, ale v nezměněném znění ho zařadit do závěru § 45 odst. 1 písm. b) zákona. To je samozřejmě věcí dlouhodobé debaty mezi právníky, zda je lépe tu nebo tam. Budu podporovat společnou zprávu a nikoliv návrh poslance Řezáče.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 52. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 76 proti, 47 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Hrazdíra navrhuje doplnit § 10 o nový odst. 3. Písemné znění tohoto návrhu máte před sebou. V podstatě jde o zákaz nošení střelné zbraně do budovy Poslanecké sněmovny. Nejsem žádným přítelem střelných zbraní, považuji docela za směšné, chodí-li někdo po parlamentu ozbrojen, nicméně se nedomnívám, že je to záležitost, která musí být řešena takovýmto ustanovením zákona. Proto návrh nedoporučuji, ačkoliv si přeji, aby tady nikdo ozbrojen nechodil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 53. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 80 pro, 48 proti, 35 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pan poslanec Matulka navrhuje vypustit druhý odstavec § 10. Tam jde o omezení delegace vyslané shromážděním k předání petice na 5 osob. Zřejmě kolega Matulka necítí praktickou obavu tvůrců návrhu jednacího řádu. Domnívám se, že návrh je poněkud nadbytečný. Nebudu ho podporovat a nepochybně nejde o nějakou zásadní záležitost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 54. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 20 pro, 89 proti, 51 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Hrazdíra navrhl v § 11 odst. 1 doplnit druhou větu ve znění: "Členové vlády a vedoucí správních úřadů jsou povinni poslance na jeho žádost přijmout."

Nedovedu si představit, že by ministr odmítl baviti se s poslancem, zvláště když jej poslanec pak může interpelovat a zvláště když se domnívám, že by to bylo politicky velmi chybné rozhodnutí onoho ministra. Nicméně návrh nedoporučuji, neboť se domnívám, že jde snad o trochu nadbytečnou obavu ze zhýralosti a zhůvěřilosti exekutivní moci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 55. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 72 pro, 57 proti, 35 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Páni poslanci Kužílek, Matulka a Vrzal předložili shodný návrh k § 11 odst. 1 a 2. Vypustit tam z textu tohoto znění slovo "ústředních". Jde tedy o to, že pak by jednotliví poslanci mohli po přijetí tohoto návrhu vyžadovat informace a vysvětlení potřebná pro výkon jejich funkce i od vedoucích jakýchkoliv úřadů. To pro osvěžení paměti. Jak vidíte, návrh je podáván ze všech stran politického spektra. Už v úvodní řeči jsem řekl, že nesdílím ony obavy některých poslanců, bez ohledu na to, ke které straně patří, z toho, že se úředníci budou vůči nim chovat špatně. Nicméně chápu, že někdo tyto obavy sdílet může.

Vzhledem k široké debatě, která o tom proběhla ve výboru ústavně právním, osobně budu podporovat znění společné zprávy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 56. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 123 pro, 17 proti, 29 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Kužílek navrhl doplnit do § 11 odst. 2 text: "pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění včetně odkazu pod čarou". To je návrh, který výrazně doporučuji k přijetí, a to zvláště poté, kdy byl přijat předcházející pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 57. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 116 pro, 15 proti, 34 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Jak už bylo řečeno, návrhy poslance Matulky a poslance Vrzala byly přijaty.

Pokud jde o návrh poslance Novotného, týkající se ustanovení § 12, tento návrh podporuji. Je to zřetelně dobré upřesnění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 58. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 144 pro, 5 proti, 15 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Matulka navrhl nový § 13. Máte jeho text před sebou. Z několika důvodů, mimo jiné také proto, že nevím, jaká opatření by měl předseda sněmovny učinit v případě zásahu orgánu veřejné moci proti poslanci, tedy z mnohých důvodů tento návrh nepodpořím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 59. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 80 proti, 34 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Teď jsem jako zpravodaj v poněkud obtížné situaci. K § 13 zazněly čtyři pozměňovací návrhy. Máte je řazeny tak, jak odezněly v rozpravě, ovšem podle mého mínění by bylo správnější hlasovat nejprve o návrhu poslance Hirše, se kterým nesouhlasím. Je to návrh slovo "zaveden" nahradit slovy "může zavést" v odst. 1.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Chci se zeptat, je-li námitek proti tomu, abychom pozměňovací návrhy, které se týkají tohoto paragrafu, seřadili nebo rozhodovali o nich ne podle toho, jak byly předneseny, ale podle určité logiky. Jestliže není námitek, budeme hlasovat jako o prvním o tom, který je v našem pracovním materiálu označen číslem 4, tedy návrh pana poslance Hirše.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 60. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 11 pro, 113 proti, 45 se zdrželo. Prosím o další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Pak jsou tu dva návrhy poslance Matulky. Směřují alternativně k odstavci 2. První návrh je vypustit odst. 2. S tím já naprosto souhlasit nemohu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 61. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 28 pro, 100 proti, 37 se zdrželo.

Tím jsme odmítli první část návrhu uvedenou pod číslem 2.

Poslanec Miloslav Výborný: Protože tento návrh přijat nebyl, musíme hlasovat i o druhém návrhu pana poslance Matulky, to znamená v § 13 odst. 2 slova "lze zavést" nahradit slovy "se zavede". Pokud si vzpomínám, vedli jsme o tom velké debaty v ústavně právním výboru. Já osobně bych byl skoro nakloněn akceptovat tento návrh pana poslance Matulky, a to i z těch důvodů, pro které jsem výrazně odmítal návrh kolegy Hirše. Pravdou je, že závěry výboru, jemuž jsem předsedal, byly takové, jaké byly ve společné zprávě, takže tuto informaci vám dávám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 62. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 60 proti, 49 se zdrželo.

Prosím o další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Tím jsme přešli ke třetímu odstavci § 13. Zdá se, že nejsprávnější bude nejprve hlasovat o radikálním návrhu poslance Novotného, který navrhuje třetí odstavec vypustit. S tím zásadně nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 63. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 28 pro, 118 proti, 20 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Nesouhlasím ani s návrhem poslance Řezáče k § 13 odst. 3. Mně se jeví tento návrh tak, že kdyby snad byl akceptován, zablokovala by se ústavou předpokládaná možnost, abychom v jiných zákonech mohli zavést při projednávání přestupků pro poslance stejný režim jako pro každého jiného občana tohoto státu. To si přeji již velmi dlouho. Kdybychom akceptovali návrh pana poslance Řezáče, tak bychom si tuto možnost zřejmě odebrali. Proto já říkám ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 64. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 75 pro, 72 proti, 20 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: V § 14 navrhuje poslanec Matulka nový text. Vysvětlil, proč se mu takové znění jeví spravedlivější. Já sám bych s vysvětlením velmi souhlasil, ba i s textem. Pravdou však je, že ani v ústavně právním výboru a pokud vím, ani v jiném výboru (i když to bych netvrdil na 100%) takový názor neobstál zase z jiných důvodů, že volba by tady byla nahrazována jakousi ad hoc nominací.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 65. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 85 pro, 53 proti, 33 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: O dalším návrhu pana poslance Matulky hlasovat není možné. Totéž platí o ještě jednom návrhu pana poslance Matulky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tím jsme se dostali na stranu 4, pokud to dobře sleduji.

Pan poslanec Matulka se hlásí s faktickým upřesněním.

(Poslanec Matulka podává vysvětlení poslanci Výbornému.)

Poslanec Miloslav Výborný: Já se omlouvám. Druhý návrh pana poslance Matulky je třeba podrobit hlasování. Ještě jednou se omlouvám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To znamená poslední návrh na straně 3 pod číslem 2. Prosím o vyjádření.

Poslanec Miloslav Výborný: Vyjádření není pozitivní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 66. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 84 proti, 22 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní je zde sada návrhů poslance Novotného. Pokud s tím pan poslanec bude souhlasit, domnívám se, že není možné o nich hlasovat. Tato věc byla vyřešena včetně navrhovaného vypuštění § 18.

Pokud jde o další návrh poslance Matulky k § 19 v odst. 1, tato věc už podle mého názoru je také vyjasněna.

Poslanec Řezáč pak navrhuje v § 21 odst. 2 připojit text "nepřetržitě nejvýše 80 dnů". Někteří právníci tvrdí, že je takový návrh mimo ústavu, v každém případě já jej nepodpořím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 67. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 93 proti, 25 se zdrželo.

Pan poslanec Matulka má faktickou poznámku.

Poslanec Dalibor Matulka: Pan zpravodaj vyjádřil svůj názor, že můj pozměňovací návrh týkající se § 19 je vyřešen. Já se domnívám, že tomu tak není. Možná by nebylo na škodu, kdyby se pan zpravodaj lépe soustředil.

Poslanec Miloslav Výborný: Pokusím se se sebou něco udělat, pane kolego. K § 19 navrhl pan poslanec Matulka v odst. 1 za slovem "napomenutí" čárku nahradit tečkou a zbývající text vypustit. To by tedy znamenalo, že za opakované nepřístojné chování by nebylo možno poslance vykázat z jednacího sálu nejdéle do konce jednacího dne, v němž k vykázání došlo.

Poněvadž třetí odstavec navrhovaného textu nevylučuje poslance z hlasování a protože se domnívám, že nepřístojně bychom se neměli chovat ani ve sněmovně, nehodlám podporovat návrh poslance Matulky. Soustředil jsem se na to.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Rozhodneme tedy o návrhu pana poslance Matulky k § 19.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 68. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 96 proti, 37 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Hrazdíra navrhl úpravu § 28, vypustit konec věty "a zvolí předsedy výborů". To navrhl samozřejmě proto, že navrhuje úplně nový text § 35 a pak také změnu § 50. Je to legislativně zpracováno bez jakékoliv vady, je to v podstatě návrh k původnímu tisku. Jde o to, zda předsedové výborů mají být voleni výborem a potvrzováni sněmovnou ve funkci nebo zda má být dosavadní stav nynějšího jednacího řádu zachován a mají-li být předsedové výborů voleni sněmovnou. Pravdou je, že navrhovatelé dospěli k závěru, že to má být tak, jak žádá poslanec Hrazdíra. Pravdou je, že mně osobně to, co bylo vypracováno v § 35, je docela sympatické a pravdou také je, že garanční výbor shledal správnějším ten text, který máte ve společné zprávě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Chci se zeptat, když byl takto označen ten pozměňovací návrh, zda nemají být ty tři návrhy spojeny do jednoho hlasování.

Poslanec Miloslav Výborný: Já se, pane předsedající, domnívám, že je to asi správný požadavek a vidím, že kolega Hrazdíra s tím souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Rozhodneme tedy o všech třech návrzích jedním hlasováním v souladu s názorem zpravodaje i navrhovatele.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 69. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 95 pro, 44 proti, 31 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Kužílek upozornil na to, že by bylo třeba doplnit další větu do § 29 odst. 3. Já jsem přesvědčen, že věcně jeho návrh je správný a že by dokonce absence této věci mohla chybět v novém jednacím řádu, avšak je zde uveden text, který není správný z hlediska legislativního vyjádření. Žádné předsednictvo zákonodárného sboru není. Prosil bych poslance Kužílka, zda by připustil, řekněme stylistickou úpravu, nebo sám ji učinil v tomto jeho návrhu?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím, pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: S panem zpravodajem jsme toto téma konzultovali a nejen, že jsem svolný s tímto návrhem, ale jsem mu za něj též vděčný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Ptám se sněmovny, zda je s touto úpravou souhlas?

Poslanec Miloslav Výborný: Musím ji nejprve přečíst. Ten pozměňovací návrh, který bych pak doporučoval k přijetí by zněl doplnit další větu ve znění: "Vykonává i jinou působnost v případech svěřených zákonem ČNR do působnosti jejího předsednictva, nestanoví-li zákon jinak." Odkazy by zůstaly samozřejmě doplněny o správná čísla zákonů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Stačí formulace "zákonem České národní rady"? (Ano.) Děkuji za vysvětlení.

Není-li námitek, abychom hlasovali o takto upraveném pozměňovacím návrhu, kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 70. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 155 pro, 7 proti, 9 se zdrželo. Pan poslanec Řezáč s faktickou poznámkou.

Poslanec Vladimír Řezáč: Pane místopředsedo, další dva pozměňovací návrhy k § 29 odst. 1, g) a h) beru zpět.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. O tom musíme rozhodnout hlasováním.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 71. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 168 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Wagner navrhl připojit druhý odstavec k § 32: "Výbory pro informace. Sněmovna může zřídit výbor pro informace. Takovýto výbor připravuje návrhy usnesení sněmovny ve věcech kontroly výkonné moci. Návrhy projednává z podnětu sněmovny, svého, či jiného výboru."

Dovolím si dotázat se poslance Wagnera, zda ona první věta "výbory pro informace" je míněna jako název toho odstavce. (Ano.) To nemohu doporučit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 72. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 27 pro, 104 proti, 46 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Další tři návrhy se týkají § 33 odst. 1 a zejména v tom textu, který navrhl poslanec Novotný jde podle mého názoru o návrh dost klíčový o osud jednacího řádu. To je můj návrh. Poslanec Hrazdíra byl první, který přednesl návrh k odstavci 1, navrhl tento odstavec vypustit. To nepodporuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 73. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 49 pro, 92 proti, 32 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Další návrh poslance Řezáče také nepodporuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 74. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 84 proti, 33 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Miloslav Výborný: Návrh poslance Novotného také nepodporuji, protože kdyby byl přijat, nelze výbory sestavit podle zásady poměrného zastoupení jednotlivých klubů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 75. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 82 proti, 48 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Návrh poslance Hrazdíry v § 35 byl přijat. Pokud jde o návrh téhož poslance k novému znění § 36 odst. 4, dovolím si říci, že tento návrh nepodporuji. Do jisté míry jsem překvapen, že je podán poslancem opoziční strany.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 76. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 25 pro, 91 proti, 48 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: V odst. 1 § 36 navrhl poslanec Řezáč jiný text. Myslím, že ten návrh je správný a doporučuji pro něj hlasovat. Já pro něj hlasovat budu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 77. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 168 pro, nikdo nebyl proti, 7 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: V § 38, odst. 1 navrhl poslanec Řezáč nahradit slovo "třetina" slovem "polovina". Jde o to, v přítomnosti kolika členů by byl výbor usnášeníschopný. Po mnoha debatách ve výboru ústavně právním setrvávám na společné zprávě. Nepodpořím tento návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 78. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 95 proti, 19 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pak je tu návrh poslance Kužílka k § 39 odst. 2. Rád bych se dotázal poslance Kužílka, zda jeho další návrh v § 41 odst. 2 dlužno považovat za návrh jediný, s tímto společný. I proto, že tomu tak je; podle poslance Kužílka je to návrh jediný, ale nejen proto, považuji tento jediný návrh za povážlivý ve svých důsledcích a nehodlám jej podpořit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 79. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 70 pro, 81 proti, 19 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Kužílek navrhl v § 43 odst. 1 v první větě za slova "kteří řečníci vystoupili v rozpravě" doplnit text "jmenovitý seznam poslanců hlasujících o usneseních k jednotlivému bodu pořadu". To považuji za správné. Podporuji tento návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 80. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 148 pro, 1 proti, 21 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Podporuji i další návrh poslance Kužílka, který navrhuje text "pokud na tom řečníci trvají" změnit na text "pokud na tom poslanec předkládající návrh trvá". Podporuji to už proto, že nepochybně jiný řečník, než poslanec, nemůže ve výboru návrh přednášet.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí návrhu, ať to dá zvednutím ruky a stiskem tlačítka najevo v hlasování č. 81. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 174 pro, 1 proti, 1 se zdržel.

Poslanec Miloslav Výborný: Další změnu první věty odst. 1 navrhl poslanec Páv. Vzhledem k přijatým návrhům poslance Kužílka, o tomto jeho návrhu už hlasovat možno není.

Můžeme tedy přejít k návrhům, jež se týkají § 43 odst. 3. Návrhy přednesli poslanci Pavela a Páv. Věcně jde o tentýž problém. Domnívám se, že správnější je návrh poslance Páva. Proto nebudu podporovat návrh poslance Pavely, ale naopak, podpořím návrh poslance Páva.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je tedy pro přijetí návrhu poslance Pavely, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 82. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 52 proti, 103 se zdrželo.

Nyní dám hlasovat o návrhu pana poslance Páva, který máme na str. 7 pod číslicí 5. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 83. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 143 pro, 11 proti, 20 se zdrželo.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanci Řezáč a Hirš přednesli shodný návrh k § 44. Vypustit druhou větu v odst. 3. Druhá věta říká, že jednání podvýboru je neveřejné, pokud se podvýbor neusnese jinak. Tyto návrhy nepodporuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP