Úterý 14. března 1995

Poslanec Otakar Vychodil: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již pan předkladatel řekl, jedná se o jisté rozšíření Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státní hranici v železniční a silniční dopravě. Tato změna smlouvy má ten význačný charakter, že zavádí řekněme standardní režim na česko-slovenské hranici, přesněji řečeno činí ho standardnějším. Z jednání na zahraničním výboru vyplynulo, že takovéto smlouvy máme prakticky s Německem a Rakouskem. Myslím si, že je to krok správným směrem. Pro vaši informaci sděluji, že zahraniční výbor projednal na své schůzi dotyčnou změnu, projednal ji i výbor rozpočtový a také výbor branně bezpečnostní. Protože se jedná o výkon funkce složky nosící zbraň na území cizího státu, je jasné, že se tím musí zabývat i výbor branně bezpečnostní. Jinak stejně jako předkladatel, i já doporučuji sněmovně tuto změnu smlouvy ratifikovat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Otovi Vychodilovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Ani v tomto případě nemám žádnou písemnou přihlášku a nevidím žádnou zdviženou paži, která by oznamovala, že se někdo hlásí do rozpravy z místa. Proto rozpravu uzavírám. Předpokládám, že ani tentokrát pan místopředseda vlády a ministr financí, ani společný zpravodaj nechtějí nic dodat k tomu, co již řekli úvodem. Zopakuji tedy návrh usnesení - zní takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně smlouvy, podepsané v Praze dne 30. března 1993 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsanou v Bratislavě dne 23. ledna 1995.

Než budeme hlasovat ve 28. hlasování, odhlašuji vás a prosím, abyste se nově zaregistrovali svými magnetickými kartami.

Kdo podporujete předloženy návrh usnesení, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 28. hlasování je skončeno.

Ze 100 přítomných bylo 94 pro, 6 nehlasovalo. Usnesení bylo přijato.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi za přehršli zákonů, spíše smluv, které nám sem přinesl a pomohl schválit, jakož i společnému zpravodaji panu Otovi Vychodilovi, který nás provodil přijetím usnesení k poslednímu návrhu smlouvy.

Přistupujeme k bodu

X

Návrh poslanců Roberta Koláře a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., a zákona ČNR č. 189/1993 Sb.

Předložený návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 1476. Odůvodní jej pan poslanec Robert Kolář. Žádám ho, aby se ujal slova před touto povážlivě prořídlou sněmovnou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych odůvodnil novelu zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice.

Po roce 1989 vznikla v oblasti kultury, zdravotnictví a sociální péče řada nestátních subjektů, vykonávajících veřejně prospěšnou činnost, která v naprosté většině nepřináší zisk. Podle stávající právní úpravy jim nelze poskytnout přímé dotace ze státního rozpočtu, a tato nestátní zařízení jsou pak provozována k tíži okresních rozpočtů, což je v případě okresů s nižší daňovou výtěžností obzvláště nepříjemné. Obecně se jedná zejména o církevní organizace, kulturní zařízení, organizace s charitativním zaměřením, subjekty poskytující sociální služby, nadace a pod.

Státem zřizované organizace zabývající se toutéž činností však nárok na dotace ze státního rozpočtu mají, a tak dochází k deformaci tržního prostředí a k potlačování konkurence, která je základní hybnou silou rozvoje v jakékoliv oblasti. Navrhovanou novelou rozpočtových pravidel se umožňuje poskytování dotací ze státního rozpočtu všem fyzickým a právnickým osobám, ovšem pouze v případě, že působí ve vyjmenovaných oblastech, tj. kultuře, zdravotnictví a sociální péči.

Druhá část novely - a to je vlastně ten důvod, proč tento návrh zákona projednáváme před bodem, který bude následovat - reaguje na problematiku zástavního práva a poskytování státních záruk. V současné době vznikají problémy při podpisování záručních smluv ve vztahu k zahraničí. Odkaz na obchodní zákoník umožňuje poskytovat státní záruky výhradně podle našeho práva a znemožňuje podpisování záručních smluv ve vztahu k zahraničí, neboť zahraniční věřitelé ve všech případech požadují použití cizího práva. Dnes je již podepsána úvěrová smlouva mezi zahraničními finančními institucemi a Českými energetickými závody na dostavbu jaderné elektrárny Temelín a dodávku prvního paliva, finanční kontrakt mezi Evropskou investiční bankou a Českými drahami na financování výstavby železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav, kontrakt s Investiční bankou na financování výstavby ropovodu z Ingolstadtu do Prahy apod. Tyto projekty by nemohly být realizovány a úvěrové smlouvy by zanikly, pokud by platil zákon o rozpočtových pravidlech ve stávající podobě. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi a zvu k řečništi společného zpravodaje výborů pana poslance Tomáše Ježka - odůvodní společnou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk 1584. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednaly ve svých schůzích návrh poslanců Roberta Koláře a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586 z r. 1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcích v ČR, tzv. rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů a doporučují Poslanecké sněmovně, aby předložený zákon schválila se změnami, které jsou uvedeny ve společné zprávě v tisku 1584.

Pane předsedo, já sám mám ještě jeden pozměňovací návrh, který bych si po otevření rozpravy dovolil přednést.

Předseda PSP Milan Uhde: Já vás samozřejmě, pane poslanče, zavolám k řečništi, jakmile otevřu rozpravu, což se tímto děje. Nemám žádnou přihlášku písemně podanou, a nehlásí-li se nikdo ze svého místa, přihlásil se pan poslanec Ježek Tomáš a má slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážení kolegové, v § 36 navrhuji, aby druhá věta odst. 2 zněla takto: "Při poskytnutí státní záruky může ministerstvo financí k zajištění úplné nebo částečné úhrady vyplývající z ručení zřídit zástavní, nebo podzástavní právo k majetku osoby, jejíž závazek má být státní zárukou zajištěn."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Přihlásil se sám předkladatel poslanec Robert Kolář o slovo - má je mít.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také rád přednesl jeden pozměňující návrh - týká se čl. I., kde bod 1 § 5 odst. 3 zní:

Ze státního rozpočtu se mohou poskytovat:

a) dotace a návratné výpomoci právnickým osobám a fyzickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou činnost (odkaz 4),

b) návratné finanční výpomoci obcím a okresním úřadům a jejich prostřednictvím též organizacím jimi založenými nebo zřízenými,

c) dotace občanským sdružením (odkaz 5) a politickým stranám (odkaz 6),

d) dotace právnickým osobám, které jsou založeny k poskytování zdravotních, kulturních a sociálních služeb a fyzickým osobám, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely,

e) dotace státním fondům republiky ve výši stanovené pro jednotlivé fondy zákonem o státním rozpočtu,

f) příspěvky fyzickým osobám podle zvláštních předpisů (odkaz 7).

Bod 2 se ze společné zprávy vypouští.

Zdůvodnění tohoto návrhu je takové, že jsem přečetl celé znění § 5, odst. 3, to jsem přečetl pro přehlednost, aby bylo zaznamenáno a hlasovalo se o uceleném znění, a ta vlastní změna, která tady je, v podstatě souvisí s tím, že při projednávání společné zprávy vypadl bod c) dotace občanským sdružením. Čili tak, jak byla předložena společná zpráva, kdybychom ji schválili v té podobě, tak v podstatě ta občanská sdružení by doposud mohla dostávat dotace ze státního rozpočtu a kdybychom to dnes schválili, tak by je nedostávala. Čili vlastně vracíme původní bod c) do té polohy, v jaké původně byl a tento návrh rozšiřuje původní poslanecký návrh, který se týkal poskytování těchto dotací zdravotních, kulturních a sociálních služeb, o oblast vzdělávání. To jsou ty dvě změny, které tento obsáhlý text obsahuje. Jinak je to v podstatě původní znění § 5 odst. 3 stávajícího znění o rozpočtových pravidlech.

Ale já bych využil této příležitosti a vyjádřil bych se k návrhu pana kolegy Ježka. Ten v podstatě tu poslední větu precizuje, já s ním souhlasím a jako předkladatel ji doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Ne-li, konstatuji, že se o ni podělili pan předkladatel s panem společným zpravodajem, a rozpravu uzavírám a žádám pana společného zpravodaje poslance Ježka, aby předložil sněmovně oba pozměňující návrhy k hlasování.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji, pane předsedo. Jako první byl předložen pozměňovací návrh, který jsem formuloval já. Podotýkám, že šlo skutečně o precizaci spíš toho textu než o obsahovou záležitost. Týkal se § 36 odst. 2, navrhoval jsem nové znění té druhé věty. Prosím, pane předsedo, abyste dal hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, dávám hlasovat, ale nejdříve vám oznamuji, že vás odhlašuji, a prosím, abyste se nově zaregistrovali, protože nás stále ubývá. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který podal pan poslanec Ježek, ale dříve se hlásí pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Jde o technický dotaz. Pan poslanec Ježek dvakrát uvedl, že chce změnit druhou větu v odst. 2. V mém podkladu společné zprávy se však druhá věta nenachází. Prosím, aby to bylo před hlasováním upřesněno.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, předpokládám, že se tak stane, soudě z horečné činnosti, kterou vyvíjí společný zpravodaj.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, já jsem ten pozměňovací návrh formuloval k původnímu textu, tzn. tisku 1476, kde to skutečně je odst. 2, ale ve společné zprávě je to odst. 3. Čili pokud to budeme pozměňovat ve společné zprávě, tak se to týká odst. 3.

Předseda PSP Milan Uhde: Týká se to odst. 3, protože jednáme o textu společné zprávy. Není tedy třeba na tomto návrhu nic podstatného měnit, je to díky panu poslanci Exnerovi vyjasněné technické nedopatření.

Poslanec Tomáš Ježek: Já mu děkuji za tu poznámku.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu poslance Ježka - 29. hlasování na této schůzi: Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

29. hlasování skončilo. Z 96 přítomných bylo 89 pro, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat a já prosím pana společného zpravodaje, aby předložil sněmovně druhý pozměňovací návrh.

Poslanec Tomáš Ježek: Druhý pozměňovací návrh předložil pan kolega Kolář, vztahoval se k bodu 1, § 5, odst. 3. Znění bylo přečteno, takže snad není třeba ho opakovat. Zdůrazňuji, že pozměňovací návrh byl velmi důležitý, protože vlastně rozšířil právo státního rozpočtu přispívat dalším občanským sdružením, které tam byly opomenuty.

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné všem poslankyním a poslancům, o čem budeme nyní hlasovat? Je to druhý pozměňovací návrh, který podal pan poslanec Kolář, smysl je jasný a vyjádření je rovněž jasné.

Půjde o 30. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

30. hlasování skončilo. Z 98 přítomných bylo 54 pro, 3 se zdrželi a 1 nehlasoval. Návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Tím jsme vyčerpali jednotlivé návrhy a můžeme dál hlasovat o celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Oznamuji tedy, že budeme hlasovat o návrhu poslanců Roberta Koláře a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice - rozpočtová pravidla republiky - ve znění zákona ČNR 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 189/1993 Sb. podle sněmovního tisku 1476 ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku č. 1584 a dvou schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať to dá v 31. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

31. hlasování skončilo. Ze 104 přítomných bylo 99 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi, panu poslanci Václavu Krásovi a společnému zpravodaji Tomáši Ježkovi.

Oznamuji, že nyní přistoupíme k bodu 11.

Neškodilo by, kdyby přibylo několik poslanců a poslankyň v sále. Domnívám se, že dnešní půlden nebyl tak vyčerpávající, aby muselo tolik poslankyň a poslanců nabírat sílu k dalšímu jednání tím, že pobývají v předsálí.

Jedenáctý bod zní

XI.

Vládní návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o změně a doplnění zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1297, odůvodní ministr hospodářství pan Karel Dyba. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona o pojišťování a financování vývozních úvěrů se státní podporou a o některých opatřeních s tím souvisejících.

Hlavním smyslem tohoto zákona je poskytnout některým českým vývozcům, především strojírenských výrobků, úvěrové podmínky srovnatelné s těmi, které mají jejich konkurenti na zahraničních trzích. Je to důležité učinit v této době, kdy se postupně vyčerpává proexportní efekt devalvace z r. 1991, především v důsledku reálného zhodnocení české koruny a čeští výrobci určitého zboží kapitálového charakteru více a více pociťují konkurenční nevýhodu z neexistence úvěrových podmínek srovnatelných s tím, co nabízejí jejich konkurenti.

Připomínám, že česká ekonomika je značně závislá na úspěšném exportu zboží a služeb. Jejich podíl na hrubém domácím produktu se dnes pohybuje mezi 50 - 60%. Růst exportu zboží je tak důležitým stimulátorem poptávky po produkci a tudíž i hospodářského růstu.

Hospodářský růst s sebou nese rovněž nárůst domácí kupní síly, takže užitek z opatření na podporu exportu mají nepřímo i firmy vyrábějící jen pro domácí trh.

Navrhovaným zákonem se vytváří finanční infrastruktura na podporu exportu. Tato infrastruktura spočívá zejména ve státní záruce za pojištění exportních úvěrů, které zajišťuje Exportní garanční a pojišťovací společnost a v poskytování zvýhodnění exportních úvěrů prostřednictvím České exportní banky. Tyto činnosti nelze posuzovat jako zásadní výjimky z tržních zásad. Naopak jde o standardní součást finanční infrastruktury na podporu exportu ve všech průmyslově vyspělých zemích, která je plně v souladu s příslušnými obchodními dohodami, které jsme podepsali i v souladu s doporučeními OECD pro aktivity tohoto typu. Stát tak ze zákona zřizuje dvě specifické finanční instituce a pověřuje je specifickými činnostmi na podporu vývozu. Jak jsem již řekl, těmito institucemi jsou Exportní garanční a pojišťovací společnost, která se zabývá především pojišťováním vývozních rizik a Česká exportní banka, která se zabývá provozováním zvýhodněného financování vývozu. Obě instituce již byly založeny jako akciové společnosti, jelikož právní forma akciové společnosti je optimální z hlediska začlenění těchto institucí do české finanční a bankovní soustavy.

Činnost obou institucí je upravena režimem obecně platným pro pojišťovny, respektive banky, na základě zákonů platných pro obdobné komerční instituce. Specifickým zákonem, který vláda předkládá, jsou řešeny nutné odchylky od pojišťovacího a bankovního zákona, vyplývající ze skutečnosti, že obě navrhované instituce působí jako nástroje státní podpory vývozu s využitím rozpočtových zdrojů. Například, přímo ze zákona si stát ponechává rozhodovací pravomoci, neboť dvě třetiny členů v původním vládním návrhu, představenstev a dozorčích rad obou společností, jsou zástupci státu.

V navrhovaném zákoně jsou dále upravena zvláštní pravidla přístupu potenciálních uživatelů ke zdrojům obou výše zmíněných institucí apod.

Rád bych řekl, že na specifika hospodaření Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní banky, s rozpočtovými zdroji, se zaměřilo projednávání zákona ve výborech Poslanecké sněmovny. Kromě drobných formulačních upřesnění byly navrženy tři podstatnější úpravy.

1. Podle původního návrhu se předpokládalo, že stát bude povinně vlastnit pouze 2/3 akcií obou společností. Výbory doporučují, aby stát ze zákona povinně vlastnil veškeré akcie v EGAPu a spolu s EGAPem veškeré akcie v České exportní bance.

2. Bylo navrženo doplňující ustanovení, které požaduje, aby obě instituce dvakrát ročně předložily Poslanecké sněmovně informace o své činnosti v určité předepsané struktuře.

3. Bylo navrženo i doplnění zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, především v § 3, odst. 5, se na konec tohoto paragrafu připojuje text "a hospodaření Exportní, garanční a pojišťovací společnosti, a. s. Praha a České exportní banky, a. s. Praha".

Úpravy navržené pro zajištění státního vlastnictví obou společností a pro předkládání zpráv poslanecké sněmovně Parlamentu, to je bod ad 1) a ad 2), jak jsem je již výše uvedl a jak jsou navrženy ve společné zprávě, akceptuji.

Úprava navržená novelou zákona o NKÚ je podle mého názoru přijatelná pouze v podobě, v jaké ji v průběhu projednávání návrhu zákona navrhoval a schválil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu a jak je uvedena mezi změnami nenavrženými do textu společné zprávy. K tomu bych rád něco řekl.

K problematice kontroly připomínám, že EGAP a Česká exportní banka, a to zejména, jsou instituce, které budou vystaveny přísnému pohledu mezinárodní finanční komunity a mezinárodní konkurenci na finančních a kapitálových trzích, kde chtějí a musejí chtít získávat jisté zbroje pro svoji činnost. Jejich efektivita, v tomto smyslu i obecněji, bude proto přímo souviset s dobrým jménem, které si obě instituce musejí získat a udržet. Jakékoli, i neúmyslné, zpochybnění jejich činnosti v případě zveřejnění informací, které fakticky představují předmět obchodního či bankovního tajemství, by mohlo značně uškodit efektivní činnosti EGAPu a České exportní banky a konec konců by mělo negativní dopad i na státní rozpočet.

Jsem proto přesvědčen, že se zprávami pro Parlament se bude nakládat obezřetně. Podobně jako s výsledky kontroly činnosti obou institucí ze strany NKÚ. Pokud však jde o tuto kontrolu, to je ze strany NKÚ, tato by, vzhledem k nutnosti udržet si důvěru pojištěných a financovaných podniků i věřitelů k EGAPu a k České exportní bance, měla být omezena opravdu jen na skutečnosti související pouze s nakládáním se státními prostředky.

Rád bych ještě jednou zdůraznil, že tomuto odpovídá plně návrh úpravy příslušného paragrafu v zákoně o NKÚ tak, jak byl schválen rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny.

K předloženému návrhu zákona se pro vaši informaci vyjádřila i Česká národní banka. Ta zdůrazňuje, že nemá pochyby o prospěšnosti navrhovaného zákona, včetně zřízení EGAPu a České exportní banky. Tento postoj fakticky Česká národní banka už vyjádřila, protože v lednu vydala bankovní licenci České exportní bance. Také Česká národní banka zdůrazňuje správné vymezení kontroly hospodaření s prostředky státu, prováděné kontrolním úřadem vůči České exportní bance. Česká národní banka zdůrazňuje, že bankovnímu dohledu podle zmíněných zákonů - bankovního apod. - bude podléhat zejména dodržování podmínek stanovených České exportní bance povolením České národní banky působit jako banka a dodržování pravidel obezřetného podnikání, které rovněž pro Českou exportní banku stanoví Česká národní banka v dohodě s ministerstvem financí.

Vážení poslanci, vážené poslankyně, rád bych vás na závěr svého vystoupení požádal o souhlas s předloženým návrhem ve znění společné zprávy, ovšem s tím, aby úprava zákona o NKÚ byla ve znění schváleném v rozpočtovém výboru, a tedy aby kontrola NKÚ byla opravdu zaměřena pouze na rozpočtové prostředky použité oběma institucemi.

Pane předsedo, vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru hospodářství Karlu Dybovi. Udílím slovo společnému zpravodaji výboru panu poslanci Janu Třebickému, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk 1459. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jan Třebický: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, vládní návrh, sněmovní tisk 1297, o podpoře vývozu a jeho úvěrování, projednaly výbory zemědělský a zahraniční bez připomínek. Rozpočtový výbor a hospodářský výbor - jejich připomínky, jejich usnesení, se promítly do společné zprávy, kterou máme před sebou jako tisk 1459.

Vystoupení předkladatele bylo natolik obšírné, že i jednotlivé detaily této zprávy byly zde zmíněny. Proto se omezím jenom na toto konstatování a poprosím, pane předsedo, aby po otevření rozpravy jsem mohl mít také jednu z připomínek, jeden z návrhů, který vyplyne z toho, že v předchozím bodě jednání jsme schválili úpravu rozpočtových pravidel, který bude mít vztah k tomuto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji, poslanci Janu Třebickému. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nemám písemných přihlášek, ale vidím především pana poslance Pěničku a pak pana poslance Recmana, pokud dobře vidím na levou stranu sálu.

Slovo má poslanec Pěnička, připraví se pan poslanec Svatomír Recman.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si předložit 3 pozměňovací návrhy, které jsem konzultoval jak s předkladatelem, tak i se společným zpravodajem. Oba se s mými návrhy plně ztotožňují a podporují je.

V § 4 vložit za odst. 1 nový odstavec 2, který zní: "(2) Exportní pojišťovna nesmí zakládat ani zřizovat právnické osoby ani se na jejich založení či zřízení podílet nebo v nich získávat majetkové podíly."

Následující odstavce v § 4 se přečíslují.

V § 6 vložit za odstavec 2 nový odstavec 3, který zní: "(3) Exportní banka nesmí zakládat ani zřizovat právnické osoby ani se na jejich založení či zřízení podílet nebo v nich získávat majetkové podíly."

Následující odstavce § 6 se přečíslují.

Odůvodnění: Exportní pojišťovna a Exportní banka využívají k finančním operacím prostředků státního rozpočtu. Pro přehlednost jejich využití je nutné omezení činnosti, které obchodní zákoník umožňuje běžným akciovým společnostem.

V § 8, odst. 1, se písm. b) se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "pokud k nim byl dán souhlas ministerstvem financí a Českou národní bankou."

Krátké odůvodnění: Vládní návrh vycházel původně z předpokladu, že v případě Exportní banky by stát ručil pouze za splácení úvěrů získaných touto bankou. Zároveň ale ukládal povinnost vyžádat si k tomu souhlas ministerstva financí a České národní banky. Úpravou a rozšířením písm. b) ve společné zprávě by tak stát ručil za všechny závazky Exportní banky, což by nebylo a což nebylo ani nikdy nebude úmyslem předkladatele.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pěničkovi. Zvu k řečništi pana poslance Svatomíra Recmana, připraví se pan poslanec Jan Třebický, který se tuším hlásil s pozměňovacím návrhem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP