Úterý 14. března 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

14. března 1995 ve 14.07 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 175 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

15. března 1995 v 9.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 176 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

16. března 1995 v 9.58 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 180 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury p. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

17. března 1995 v 10.07 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 160 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

1. den schůze (14. března 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 175 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Jednání zahájeno ve 14.07 hodin.)

(Náhradní karty: poslankyně Anna Röschová - číslo 18, poslanec Jan Černý - číslo 20, poslanec Tomáš páv - číslo 17, poslanec Jaroslav Broulík - 19.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Vítám vládu České republiky v čele s jejím předsedou panem Václavem Klausem.

Podle prezenční listiny bylo ve 14 hodin přítomno 92 poslanců, nyní je zaregistrováno 100 poslanců a poslankyň. Prosím, abyste se všichni přihlásili registračními kartami, kdo jste tak doposud neučinili, a ti, kteří mají náhradní karty a doposud se neohlásili, aby rovněž číslo svých náhradních karet oznámili.

Paní poslankyně, páni poslanci, jistě všichni víte o dnešní návštěvě prezidenta České republiky pana Václava Havla v Poslanecké sněmovně. Jeho vystoupení se předpokládá od 15.00 hodiny za přímého televizního přenosu. Doporučuji proto tento postup: Nyní se budeme zabývat schválením pořadu 29. schůze a případně některým z bodů pořadu. Nejpozději ve 14.40 hodin naše jednání přeruším a přesně v 15.00 hodin budeme pokračovat. Věřím, že proti takovému postupu nejsou námitky.

Nyní přistoupíme k projednání návrhu pořadu 29. schůze. Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, vám byl rozeslán na pozvánce. Uvedu několik poznámek a návrhů k tomuto pořadu.

Chci upozornit, že vládní návrh smlouvy se Slovenskou republikou, sněmovní tisk 1524, uvedený jako devátý v pořadí, bude projednáván za předpokladu souhlasu Poslanecké sněmovny se zkrácením zákonné lhůty k projednání.

Dále informace ke třem bodům: K návrhu zákona podle sněmovního tisku 1206, který máme uveden v pozvánce jako bod 16, není dosud vypracována společná zpráva, stejně tak ani u návrhu zákona - sněmovní tisk 1192, máme jej uveden v pozvánce jako bod 13. Dále zprávu uvedenou jako bod 30 laskavě vyškrtněte z návrhu pořadu. Týká se opatření předsedy Poslanecké sněmovny a já jsem od minulé schůze žádná opatření neučinil.

K návrhu pořadu mám tyto pozměňovací návrhy:

Návrhy zákonů předložené panem poslancem Kozlem a uvedené v pozvánce jako bod 12 a 13 navrhuji zařadit za dosavadní bod 18, týkající se informace o peticích. To je první návrh.

Druhý návrh - bod 19, kterým je zpráva o činnosti BIS, doporučuji zařadit na pořad zítra, to znamená ve středu, nejdříve v 16.00 hodin. Je to především proto, abychom umožnili účast předsedovi vlády panu Klausovi, který se na čtvrtek omluvil pro zahraniční cestu a ve středu od rána, jak všichni víme, řídí schůzi vlády. Zároveň navrhuji, abychom vyslovili souhlas s účastí prozatímního ředitele Bezpečností informační služby pana Devátého v jednacím sále při projednávání tohoto bodu.

Návrh zákona, který máme uveden na pozvánce pod bodem 25, předložený poslancem Liborem Novákem starším, doporučuji přesunout na příští schůzi pro nepřítomnost navrhovatele. Příčina jeho nepřítomnosti je zdravotní.

Nyní dávám slovo vám, paní poslankyně a páni poslanci, abyste přednesli své návrhy na případné doplnění nebo změnu pořadu. Pokud budete mít návrhy na doplnění pořadu, prosím, abyste je předali písemně. Do rozpravy se zatím písemně přihlásili tito poslanci: poslanec Jaroslav Ortman, poslanec Ota Fejfar, poslanec Jiří Honajzer, poslanec Antonín Hrazdíra. V tomto pořadí prosím, abyste přistupovali k řečništi. Jako první pan poslanec Jaroslav Ortman. Připraví se pan poslanec Ota Fejfar.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, vážení kolegové. Jménem Levého bloku vám předkládám návrh, aby jednání Poslanecké sněmovny bylo rozšířeno o nový bod 27, který by zněl:

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o ukončení zákonných úprav majetkových restitucí. (Usnesení by bylo tohoto znění:) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, zdůrazňujíc, že na základě politické vůle občanů České republiky, vyjádřené zákonnou cestou, byla doba pro nápravu křivd vymezena obdobím od 25. února 1948 do konce roku 1990, připomínajíc, že zákony vydané od roku 1990 k obnovení panství práva a zaručující lidská práva a základní svobody v našem státě umožnily rehabilitaci osob, které byly protiprávně odsouzeny za činy směřující k uplatnění práv a svobod občanů, jakož i ke zmírnění následků některých majetkových a jiných křivd, vzniklých občanům v rozporu se zásadami demokratické společnosti, uvědomujíc si, že v nejvyšší možné míře byla napravena majetková a jiná újma způsobená právnickým osobám, věnujícím se obecně prospěšným cílům. Vědoma si toho, že dosažené rozšiřování právního prostoru pro další restituce by mohlo ohrozit nebo zpomalit proces hospodářské stabilizace a považujíc za nezbytné upevnit stav právní jistoty v dosažených majetkových vztazích a k ochraně nabytých práv se usnáší:

1. že nebude nad rámec účinných rehabilitačních a restitučních zákonů přijímat další zákony zasahující do majetkových vztahů, které vznikly za platnosti starého právního řádu.

2. žádá vládu ČR, aby Parlamentu do 31. října 1995 předložila návrhy na řešení otázek souvisejících s ukončením majetkových restitucí, včetně ustanovení, která neumožňují dokončit restituce v některých věcech a převody majetku státu do vlastnictví obcí nebo na jiné osoby.

Jinými slovy, tento návrh není ničím jiným, nežli vyhlášení restituční tečky.

V případě, že se rozhodnete zařadit tento bod jako bod 27, myslím si, že by bylo správné, aby všichni poslanci dostali tento návrh v písemné podobě na stůl se zdůvodněním, které mám u sebe.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Technické oznámení: paní poslankyně Buzková má náhradní kartu 12. Slova se ujme pan poslanec Ota Fejfar, připraví se pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedo, pane premiére, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout změnu, a to v bodu 16. Prosím, aby tento bod byl stažen z projednávání této schůze a byl zařazen na schůzi dubnovou. Důvodem k tomu je, že při projednávání ve výborech rozpočtový výbor svým usnesením požádal ministerstvo financí, aby do 31. března předložilo vlastní návrh rozpočtových pravidel na rok 1996, případně další léta, a domnívám se tedy, že projednání mého návrhu zákona o rozpočtových pravidlech republiky by mělo tedy vyčkat až návrhu ministerstva financí. Děkuji za pochopení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Otovi Fejfarovi, slovo má pan poslanec Jiří Honajzer, připraví se pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu ODS navrhl rozšíření programu 29. schůze o bod nebo body - odvolání poslance z výboru a volba poslance do výboru. Dovolte mi zároveň, abych jako odůvodnění vznesl konkrétní návrh hned v tomto okamžiku. Myslím, že pak nemusím k mikrofonu znovu, podruhé. Jedná se o přeřazení pana poslance Čermáka z výboru branného a bezpečnostního do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Doufám, že tomuto požadavku vyhovíte. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pořadí toho bodu, pane poslanče, jste neurčil, nenavrhl, nepředložil. Já se ptám, zda tak mám učinit za vás, nebo zda je vám to lhostejné. Ano, učiním tak za vás, až budeme o tomto bodu hlasovat.

Slovo má pan poslanec Tomáš Ježek, připraví se pan poslanec Jiří Payne.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, navrhuji, aby bod č. 26, jímž je návrh poslanců Koláře a Krásy, stručně řečeno návrh, který se týká rozpočtových pravidel republiky, byl předřazen bodu č. 10, jímž je vládní návrh zákona o pojišťování a financování vývozu. Důvodem je to, že oba dva tyto zákony řeší identicky určitou změnu v rozpočtových pravidlech a je žádoucí, aby tato změna byla schválena v návrhu zákona poslanců Koláře a Krásy. Mám všechny důvody předpokládat, že tento návrh zákona bude schválen, a pakliže bude schválen, pak by tentýž návrh, nebo tentýž prvek nemusel být obsažen už ve vládním návrhu zákona pojišťování a financování vývozu. Čili tato logická návaznost vyžaduje, aby byl napřed Kolář, Krása a pak financování vývozu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi, zaznamenal jsem jeho návrh. Slovo má pan poslanec Jiří Payne. Připraví se paní poslankyně Hana Orgoníková.

Poslanec Jiří Payne: Vážený předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl u bodu, který se jmenuje Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny, abychom tento bod projednávali jako první bod našeho čtvrtečního jednání s ohledem na harmonogram jedné delegace, která v současných dnech právě jedná v zahraničí, aby se významní funkcionáři této delegace mohli zúčastnit projednávání tohoto významného bodu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi. Oznamuji, že pan poslanec Andrej Gjurič má náhradní kartu č. 14. Slovo má paní poslankyně Hana Orgoníková, připraví se pan poslanec Josef Wagner.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, byla jsem informována, že na zítřejším zasedání vlády bude projednávána možnost řešení navrácení majetku bývalých lesních družstev obcím. Proto navrhuji přeřadit bod č. 11 z dnešního programu, tj. návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172 z roku 1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, tisky č. 213344, na čtvrtek za bod Odpovědi členů vlády na interpelace.

V případě, že vláda otázku majetku bývalých lesních družstev vyřeší pro obce příznivě, tj. ve smyslu mého návrhu, novelu zákona stáhnu z jednání.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové, slovo má pan poslanec Josef Wagner, je zatím poslední přihlášený do rozpravy o programu. Prosím o písemné přihlášky nebo abyste se přihlásili z místa, pokud chcete zasáhnout do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, my jsme uvažovali o podobném návrhu, jak jej předložil pan kolega Ortman, ale nakonec jsme se rozhodli, že takováto věc nemůže jít do sněmovny bez projednání a proto doporučujeme, aby tato věc byla postoupena organizačnímu výboru a jeho prostřednictvím přikázána výborům a teprve poté, aby přišla zpracována do sněmovny.

Druhá věc: V tuto chvíli nemáme návrh, ale bylo by vhodné, aby politické grémium sněmovny vzalo v úvahu, že není normální, když v zákonné lhůtě 30ti dnů nejsou zodpovězeny interpelace. Za předpokladu, že se tato věc vyřeší v průběhu schůze sněmovny, nebude třeba nic navrhovat. Nevyřeší-li se, budeme navrhovat doplnění bodu pořadu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Domnívám se, že jeho příspěvek je třeba vzít jako oznámení, informaci, a nikoliv jako návrh. (Posl. Wagner: První jako návrh, druhý jako informaci.) Nikdo se již nehlásí do rozpravy, a proto rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o jednotlivých předložených návrzích.

Jako první jsem předložil návrh o účasti prozatímního ředitele Bezpečnostní a informační služby na projednávání zprávy o činnosti Bezpečnostní a informační služby. Je to první hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, ze 169 přítomných bylo 158 pro, 1 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval.

Návrh byl přijat.

Přistoupíme k druhému návrhu. Navrhl jsem, aby projednávání zprávy o činnosti Bezpečnostní a informační služby bylo zařazeno na pořad zítra, t.j. ve středu, nejdříve v 16.00 hodin.

Druhé hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 170 přítomných bylo 159 pro, nikdo proti, 6 se hlasování zdrželo a 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Jako třetí návrh jsem předložil přeřazení bodu 25. - jde o návrh zákona předložený poslancem Liborem Novákem starším - na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Víme, o jaký návrh jde, je to sněmovní tisk 13671465.

Třetí hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Třetí hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo 165 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval. Návrh byl rovněž přijat.

Konečně jsem navrhl, aby body uvedené na pozvánce jako 12. a 13. byly zařazeny za dosavadní bod 18.

Čtvrté hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 171 přítomných bylo 155 pro, nikdo nebyl proti, 12 se zdrželo hlasování, 4 nehlasovali. Tento návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jaroslav Ortman nový bod 27 pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny České republiky o ukončení zákonných úprav majetkových restitucí." K tomu vystoupil pan poslanec Josef Wagner a navrhl toto usnesení:

Sněmovna doporučuje organizačnímu výboru, aby projednal možnost postoupení otázky tzv. restituční tečky výborům sněmovny.

Doporučuji, abyste zvážili, když budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ortmana, že je k témuž tématu předložen návrh pana poslance Wagnera, o němž dám hlasovat okamžitě po skončení hlasování o návrhu pana poslance Ortmana. Takto si představuji řešení této věci. Pan poslanec Wagner souhlasí, pan poslanec Ortman nemá námitky.

V pátém hlasování budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Ortmana na nový bod 27. - Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o ukončení zákonných úprav majetkových restitucí.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 158 přítomných bylo 38 pro, 61 proti, 55 se zdrželo a 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Wagner navrhl, aby sněmovna doporučila organizačnímu výboru ponechat postoupení otázky tzv. restituční tečky výborům sněmovny. Je možné o tom hlasovat, ale je možné to také pojmout jako jeden z bodů a tématem tohoto bodu učinit předmětné usnesení. Snažím se najít shodu v této věci a domnívám se, že bychom mohli o tom hlasovat jako o navrženém bodu. Není námitka? (Nikdo se nehlásil.)

V šestém hlasování hlasujeme o návrhu pana poslance Wagnera - kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Šesté hlasování skončilo. Ze 170 přítomných bylo 65 pro, 48 proti, 51 se zdrželo a 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Ota Fejfar, aby dosavadní bod 16 byl stažen z dnešní schůze a přesunut na 30., tj. dubnovou schůzi Poslanecké sněmovny.

Sedmé hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh kolegy Fejfara, ať stiskne tlačítko a zvedne, prosím, ruku, Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo 155 pro, nikdo proti, 7 se hlasování zdrželo a 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jiní Honajzer, aby jako nový bod 27. byly zařazeny body odvolání poslance z výboru a volba poslance do výboru. Pan poslanec Honajzer uvedl, že jde o poslance Čermáka.

Osmé hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 171 přítomných bylo 88 pro, 13 proti, 52 se zdrželo a 18 nehlasovalo. Návrh byl přijat a bod byl zařazen.

Dále navrhl pan poslanec Tomáš Ježek, abychom předřadili dosavadní bod 26. před dosavadní bod č. 10. Pan poslanec Tomáš Ježek vysvětlil, proč tento návrh vznáší.

Deváté hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 171 poslanců zde přítomných bylo 149 pro, nikdo proti, 14 se zdrželo hlasování, 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Payne, aby dosavadní bod 17 byl zařazen na čtvrtek na ráno. Vysvětlil, proč tento návrh vznáší.

V desátém hlasování budeme o návrhu poslance Payna rozhodovat. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Desáté hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Desáté hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo 152 pro, nikdo proti, 11 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Mám tu technickou poznámku - oznámení. Pan poslanec a ministr Jiří Novák má náhradní kartu č. 15.

Předposlední předložený návrh, ne, poslední. Paní poslankyně Orgoníková navrhuje, aby dosavadní bod 11 byl přesunut na čtvrtek za bod "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a odpovědi poslancům", to je za dosavadní bod 21.

11. hlasování rozhodne o návrhu paní poslankyně Orgoníkové. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

11. hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo 156 pro, nikdo proti, 13 se zdrželo a 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Posledním řečníkem v rozpravě byl pan poslanec Jozef Wagner, ale o jeho návrhu jsme už rozhodli při příležitosti hlasování o podobném návrhu nebo o příbuzném návrhu pana poslance Ortmana.

Vyčerpali jsme tedy podle mého přehledu všechny doplňující a pozměňující návrhy týkající se pořadu 29. schůze a já se nyní ve 12. hlasování ptám, kdo podporujete návrh pořadu 29. schůze tak, jak byl písemně předložen a upraven přijatými pozměňovacími návrhy. V případě, že souhlasíte, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

12. hlasování na této schůzi. Kdo s takto vzniklým celkem nesouhlasí, má nyní příležitost to projevit negativním hlasem. Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Ze 172 přítomných bylo 138 pro, nikdo proti, 27 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Schválili jsme tedy pořad 29. schůze a budeme se jím řídit.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP