Čtvrtek 9. února 1995

Poslanec Ladislav Body: Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, již v loňském roce členové amerického Kongresu upozorňovali a kritizovali neúnosný stav v oblasti dodržování lidských a občanských práv v České republice. V těchto dnech jsem obdržel prostřednictvím amerického velvyslanectví zprávu o porušování občanských a lidských práv v České republice. Průvodní dopis je podepsán l. tajemníkem amerického velvyslanectví v České republice panem Cameronem Munterem. Zároveň jsem obdržel z jiných zdrojů i zprávu o stavu lidských práv v České republice v roce 1994, kterou vydal Český helsinský výbor.

Protože jsem členem výboru pro lidská práva a národnosti Parlamentu České republiky, obracím se na vás, pane premiére, s otázkou, zda budete vy osobně, nebo vláda jako celek, věnovat se těmto dokumentům a zda je možné v rámci práva na informaci pro ústavního činitele, abyste mi podal kopii odpovědi ministerstva zahraničních věcí USA. Děkuji předem.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dále se přihlásil předseda vlády pan Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Dovolte mi, vyřešit jednu věc ústně. Vláda se včera seznámila s jedna a půl stránkovým textem, který rozeslal předseda jednoho výboru Kongresu Spojených států. Není to stanovisko ani americké vlády, ani Kongresu jako takového. Je to stanovisko jednoho z jeho výborů.

Vláda opravdu pozorně přečetla tento dokument a má k němu zásadní připomínky. Myslím, že je založen na nedobré informaci o České republice. Vláda pověřila trojici členů vlády ministra zahraničí, ministra vnitra a místopředsedu vlády pro legislativu - aby do zítřka připravili návrh odpovědi americké straně s tím, že tento návrh odpovědi bude předán dopisem českého velvyslance ve Washingtonu pana Žantovského. Kopii tohoto našeho zhruba třístránkového dopisu může kdokoli dostat, včetně pana poslance Bodyho.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se hlásí pan Wagner. Jenom konstatuji, že se nejedná o interpelaci, ale o odpověď, čili podle jednacího řádu byly splněny podmínky odpovědi. Prosím, pane kolego.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, já se hlásím k replice na to, co řekl pan premiér. Nevím, jestli smím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Samozřejmě můžete.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo vlády, musím nutně reagovat na to, co jste zde řekl, a reagovat v logice, která je vám jistě blízká, protože jak jsem se dočetl, patříte k předním ekonomickým disidentům a tedy jste vnímal disidentské záležitosti po celá dlouhá desetiletí jistě i obecně, a tedy jistě i ve věci ochrany lidských práv.

Mohu říci, že my jsme velmi citlivě po celá dlouhá desetiletí rádi poslouchali jakékoliv reakce západních vlád, západních parlamentů, jejich oficiální i neoficiální vyřčení v tomto smyslu a dokonce i reakce méně významných funkcionářů, než o němž byla řeč, a byli jsme rádi, že tak citlivě vnímají záležitosti, které byly běžnou součástí našeho tehdejšího života. Mám zato, že jejich pohled na věci ochrany lidských práv je zcela jiný. Vycházejí z jiných životních zkušeností než my, nicméně mám zato, že bychom měli projevovat více tolerance k názorům jiných a spíše se ptát, zda-li jsme skutečně nepochybili nyní. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přihlášky žádné nemám. Skončili jsme tedy bod 24.

Přistoupíme k bodu 25. Podle schváleného programu jsou tímto bodem

XXXIII.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty

poslanců Poslanecké sněmovny

V tomto bodě máme projednávat celkem 94 odpovědí na interpelace. Z toho asi polovina z nich nám zbyla od minulé schůze. Na základě zkušeností z minulé schůze jsme opět předem oslovili příslušné poslance s dotazem, zda souhlasí s odpovědí na svou interpelaci. Všechny odpovědi, k nimž byl dán předchozí souhlas, jsme zařadili do jednoho bloku. Jde celkem o 26 odpovědí týkajících se 17 poslanců. Ptám se, zda někdo z nich se chce k tomu vyjádřit. Není tomu tak.

Budeme hlasovat. Dovolte, abych vás odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Dámy a pánové, vyskytla se technická závada, hned to bude opraveno.

Dámy a pánové, nezbývá mi nic jiného, než vyhlásit desetiminutovou přestávku. Prosím o dochvilnost.

(Jednání přerušeno v 11.10 hodin.)

(Schůze opět zahájena 11.18 hodin.]

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme pokračovat v jednání.

Ptám se, kdo souhlasíte s tím, abychom tyto odpovědi projednali v jednom bloku. Ptám se tedy, kdo s tímto souhlasí, ať zvedne ruku a hlasuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování (č. 111) bylo ukončeno.

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 73, proti byli 4, zdrželi se 4 poslanci.

Nejdříve tedy projednáme blok souhlasných odpovědí. Navrhuji vám k tomuto bodu přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí:

S odpověďmi předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila, podle sněmovního tisku 1311 A a s odpovědí na interpelaci poslance Václava Franka, podle sněmovního tisku 1410 A;

s odpověďmi místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka, podle sněmovního tisku 1314 B, na interpelaci poslance Pavla Hirše, podle sněmovního tisku 1327 B;

s odpověďmi místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslanců Jana Jegly a Jiřího Macháčka, podle sněmovního tisku 1372 B, na interpelaci poslance Josefa Valenty, podle sněmovního tisku 1374 A, na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka, podle sněmovního tisku 1418 A;

s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Miroslava Rašky, podle sněmovního tisku 1090 A;

s odpověďmi ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Pavla Hirše, podle sněmovního tisku 1322 A, na interpelaci poslanců Jana Jegly a Jiřího Macháčka, podle sněmovního tisku 1372 A;

s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci poslance Ladislava Nedorosta, podle sněmovního tisku 1403 A;

s odpověďmi ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila, podle sněmovního tisku 1315 J, na interpelaci poslance Josefa Valenty, podle sněmovního tisku 1378 A, na interpelaci poslance Ivana Loukoty, podle sněmovního tisku 1401 A;

s odpovědí ministra kultury Pavla Tigrida na interpelaci poslance Josefa Valenty, podle sněmovního tisku 1377 A;

s odpověďmi ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové, podle sněmovního tisku 1022 N, na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila, podle sněmovního tisku 1315 D;

s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové, podle sněmovního tisku 1022 B; s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Miroslava Čapka, podle sněmovního tisku 1285 A;

s odpověďmi ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Michala Krause, podle sněmovního tisku 1315 B, B/1, na interpelaci poslance Václava Franka, podle sněmovního tisku 1402 A, na interpelaci poslance Jana Kryčera, podle sněmovního tisku 1422 A;

s odpovědí ministra obrany Viléma Holáně na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila, podle sněmovního tisku 1375 A;

s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Jiřího Šolera, podle sněmovního tisku 1315.

s odpověďmi ministra dopravy Jana Stráského na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka podle sněmovního tisku 1116 A, na interpelaci poslance Pavla Seifera, podle sněmovního tisku 1127 A.

Otevírám k tomuto návrhu usnesení rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, který jsem přednesl.

Ptám se tedy, kdo ve 112. hlasování podporuje tento návrh, který jsem přednesl. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 92, proti nikdo, zdrželo se 7 poslanců.

Nyní budeme u ostatních odpovědí postupovat klasickým způsobem.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci využívání příslušníků osobní ochrany podle sněmovního tisku 1038. Odpověď byla předložena jako tisk 1038 A. Její projednávání bylo na 25. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.)

Ne. Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Vika ve věci využívání příslušníků osobní ochrany, uvedenou v tisku 1038 A.

Budeme hlasovat. Ve 113. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení nebyl přijat. Pro hlasovalo 32, proti 46, zdrželo se 20.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Vika ve věci využívání příslušníků osobní ochrany, uvedenou v tisku 1038 A.

Jedná se o 114. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat - 58 hlasovalo pro, 16 proti, 27 poslanců se zdrzelo hlasování.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci firmy OMNIPOL podle sněmovního tisku 1068. Odpověď byla předložena jako tisk 1068 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ne.)

Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Vika ve věci firmy OMNIPOL, uvedenou ve sněmovním tisku 1068 A.

Jedná se o 115. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 28, proti 50, zdrželo se 20 poslanců.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Vika ve věci firmy OMNIPOL, uvedenou ve sněmovním tisku 1068 A.

Jedná se o 116. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 65, proti 16, zdrželo se 30 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Trojana ve věci kontroly a hodnocení plnění programového prohlášení vládou České republiky podle sněmovního tisku 1212. Odpověď byla předložena jako tisk 1212 F. Její projednávání bylo na 25. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ne.)

Ne. Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan kolega Trojan.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedající, pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jedná se o interpelaci, která při svém projednávání byla na návrh kolegy Frommera přerušena. Ve svém vystoupení k této odpovědi jsem jednoznačně neřekl, zda ji považuji či nepovažuji za odpověď uspokojivou. Chtěl bych říci, že mezitím byl pan premiér interpelován, resp. někteří členové vlády interpelováni ve věci plnění programového prohlášení v určitých konkrétních záležitostech. Většina odpovědí je rovněž neuspokojující.

Chtěl bych se však vrátit k procesní stránce této záležitosti. Pan premiér v závěru své odpovědi říká, že vláda nebyla k formálnímu bilancování sněmovnou vyzvána. Domnívám se, že podle jednacího řádu sněmovny, který - byť je nedokonalý stále platí, se v části IX - kontrolní činnost v § 86 mj. uvádí, že sněmovna projednává zprávy vlády České republiky o plnění jejího Programového prohlášení.

Domnívám se, že fakt, že vlád a nebyla sněmovnou vyzvána, na této povinnosti vlády nic nemění. Z tohoto důvodu i z důvodů výše uvedených prohlašuji, že odpověď považuji za neuspokojivou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Zdeňka Trojana ve věci kontroly a hodnocení plnění Programového prohlášení vládou, uvedenou v tisku 1212 F."

Jedná se o 117. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 38, proti 44, zdrželo se 21 poslanců.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Zdeňka Trojana ve věci kontroly plnění Programového prohlášení vládou České republiky, uvedenou v tisku 1212 F."

Jedná se o 118. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 59, proti 32, zdrželo se 16 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci plnění Programového prohlášení vlády České republiky ve věci otázek bytové politiky - tisk 1223. Odpověď byla předložena jako tisk 1223 A. Její projednávání bylo na 25. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslance. Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou? Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane premiére, členové vlády, je to jedna ze dvou interpelací směrem k vládnímu prohlášení. Tato se týká otázek bytové politiky. Samozřejmě s odpovědí, tak jak jsem položil osm otázek a jak mi na ně bylo odpovězeno, souhlasit nemohu. Uvedu některé důvody.

Pokud jsem se ptal v první otázce na to, jak se vláda vyrovnává se skutečností nebo se hodlá vyrovnat, kdy při uplatňování tržních podmínek v oblasti bydlení může docházet ke spekulacím v rámci privatizace bytového fondu, očekával jsem odpověď, jaká učiní event. legislativní opatření. Bohužel jediné, co jsem se dověděl, bylo to, že samozřejmě je pouze a jen věcí obcí a že má dostatek nástrojů. Například takovou legislativní úpravu, která by zpřísňovala nebo upravovala poněkud závažněji podmínky pronájmu, pronájmu na dobu určitou, vztah k vlastnictví bytu přesněji, za zneužití důslednější sankce, v odpovědi postrádám. Zde souhlasit nemohu.

Pokud - a bylo to publikováno i v řadě novin - jde o otázku výdajů na nájemné rodin, je sice pravda, že ve statistickém průměru uváděném vládou úroveň 16% a předpokládané zvýšení na 18% může být do jisté míry pravdivé, a to pouze v případě, že se jedná o celostátní průměr, ovšem bohužel i tak s tím nelze souhlasit. Uvedu několik důvodů.

Za prvé už není například řečená taková drobnost, že už dnešní zatížení v případě holého nájemného znamená u rady rodin s nízkými příjmy ne 16 až 18%, ale 25%, v případě důchodců, kteří nemají jiný příjem, také až 40%. Navíc jeden poznatek. Pokud mi pan premiér odpovídá, že se samozřejmě nedostane do úrovně západoevropských zemí, které jsou v úrovni 20% těchto nákladů, tak zapomněl na jedno drobné srovnání. Za prvé, otázka příjmové úrovně je tam poněkud vyšší a za druhé rozložení ostatních nákladů těchto rodin na ošacení, na další výdaje spojené s nájmem a vůbec na provoz domácnosti jsou poněkud v jiných rozměrech a například jen výdaje za potraviny jsou výrazně nižší než u nás, zvláště při stoupající ceně naposledy u zvláštní záležitosti, a to brambory, kdy si můžeme koupit raději dvě kila banánů než kilo brambor.

Pokud se chce vláda skutečně věnovat bytové politice a těmto otázkám, měla by to zohledňovat v poněkud širších kontextech.

Pokud jsem se ptal na další iniciativu ve smyslu ochrany nájemních vztahů a ve smyslu sjednocení našich norem s odpovídajícími standardy v západních zemích, měl jsem na mysli to, že se nedomnívám - a tak jsem i vystupoval v případě novely Občanského zákoníku - že je možné tyto vztahy řešit pouze novelou a že by bylo vhodné vypracovat vlastní zákon na ochranu nájemních vztahů, protože řada věcí tam dosud řešena není. l zde jsem se nesetkal s jakýmkoli náznakem, že tato snaha bude anebo je vládou sledována.

Pokud jsem se dále ptal na otázky podpory bytové výstavby a začal jsem otázkou stavebního spoření, tzv. lišky a další, což všichni známe z reklamy v televizi, neměl jsem na mysli to, že jestliže má někdo nižší příjmy, že existuje systém tarif M, kdy může někdo ukládat pouhých 60 korun měsíčně. Měl jsem na mysli to, jak dalece se mladá rodina může dostat k získání a pořízení nového bytu běžnou standardní metodou z titulu příjmů této rodiny, nikoli z toho, že někdo předpokládá, že od prvního roku narození dítěte bude intenzivně spořit tak, aby po 20 či 25 letech byl připraven se svými 300 000 a mohl si event. půjčit hypoteční úvěr v úrovni patrně 10%, možná 8%, když to dobře dopadne.

l zde nepovažuji odpověď za uspokojivou, protože cíle, které z toho pro mne vyplývají, v podstatě v příjmové skupině obyvatel zhruba 70% v této republice, které se pohybují v úrovni čistého příjmu 10 tisíce měsíčně, tak si i já a snad i pan premiér umíme spočítat, že dost dobře není možné, aby tito lidé nejen intenzívním způsobem získali peníze ze stavebního spoření anebo dokonce, pokud bude existovat zákon o hypotékách, v úrovni, o které se dnes publikuje v novinách, se o něj mohli ucházet.

K tomu si dovolím podotknout, že budu velmi rád, pokud pan premiér splní svůj názor, který sdělil veřejně tisku, že se domnívá, že hypoteční úvěr bude znamenat zatížení rodiny v úrovni 1000 Kč měsíčně. Já se toto, i když bych rád, vůbec nedomnívám.

Co se týká otázek, kde jsem poukazoval na byrokratickou úpravu ohledně příspěvku na nájemné, měl jsem na mysli to, že mnohdy žadatel kromě zde v odpovědi vytčených podmínek, které má splnit - podotýkám, že jsou neúplné. Nejsou tam další doklady, které pronajímatel či žadatel musí doložit, aby mohl získat příspěvek na nájemné. Bohužel se dostává do situace, kdy stávající vlastník bytu i některé tyto podklady v podstatě odmítá dávat.

Tady jsem očekával informaci o možné legislativní úpravě. Odpovězeno mi nebylo.

Dále je hovořeno o tom, že další příspěvky nebo kontrolní průzkum a obecní úřady nejednají byrokraticky, pomáhají, upozorňují občany a hledají systém řešení. Ptám se, zdali je uvažováno například řešení sociálních bytů ve smyslu chráněných bytů, kde existuje strop výše nájemného a kde by možná v takovém případě nemusel takovýto příspěvek existovat. l zde nebylo odpovězeno.

Pokud jde o celý systém koncepce vlády, jak dokazuje i rozpočet, protože je to interpelace z listopadu před schvalováním rozpočtu, tato koncepce chybí. Musím konstatovat, že tak, jak byl rozpočet schválen, a pohybuje se v úrovni 5,4 mld. korun, není dostatečné pro zahájení investiční výstavby. Již mnohokrát mnoho odborníků naznačilo, že pokud by se skutečně tato výstavba měla rozjet, je to otázka 15 - 23 mld. korun v roce 1995. Zatím v rozpočtu je 5,4 plus ve všeobecné správě 650 milionů dalších, ale ty se nevážou na novou bytovou výstavbu.

Z těchto důvodů a i z řady dalších zásadně s touto odpovědí na interpelaci na vládní politiku bydlení nemohu souhlasit. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance ve věci plnění Programového prohlášení vlády České republiky v oblasti otázek bytové politiky, uvedenou ve sněmovním tisku 1223 A. Jedná se o 119. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 53, zdrželo se 10 poslanců.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci plnění Programového prohlášení vlády České republiky v oblasti otázek bytové politiky, uvedenou ve sněmovním tisku 1223 A. Jedná se o 120. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 61, proti 35, zdrželo se 14, nehlasovalo 16 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci plnění Programového prohlášení vlády České republiky v oblasti otázek dopravní politiky, podle sněmovního tisku 1292. Odpověď byla předložena jako tisk 1292 A. Její projednávání bylo na 25. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslance. Já se ptám, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou?Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP