Středa 8. února 1995

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegové, kolegyně, významnou součástí projednávaného zákona je úprava reklamy na tabákové výrobky a alkohol. Tato úprava nebo regulace tak, jak je předložena v návrhu projednávaného zákona ve znění společné zprávy, není skutečnou regulací, nezohledňuje dopady reklamy těchto komodit. Nebude sice dovoleno přesvědčovat naše občany ke konzumaci tabákových a alkoholických výrobků v televizi a v omezenou dobu i v rozhlase, nadále vsak bude reklama útočit z billboardu, poutačů a nálepek. Mnohdy dospělý člověk podlehne naléhání reklamy, a což teprve děti a mládež s velkou vnímavostí a sklonem k napodobování.

Stejně tak je pochybná účinnost varování ministra zdravotnictví, že kouření škodí zdraví, v rozsahu 5% reklamní plochy. Při vynalézavém a propracovaném způsobu reklamy, zejména nadnárodních monopolů, je toto ustanovení zákona dovolím si říci - pouze alibistické. Nebudu mluvit o problematice zdravotní, která souvisí velmi úzce s projednávaným zákonem a reklamou na tabákové výrobky a alkohol. Chtěla bych však upozornit na naprosto nesrovnatelné možnosti, zejména finanční, které mají výrobci tabákových a alkoholických výrobků. Stále stoupající sumy na reklamu těchto výrobků jsou všeobecně známy. Ze by obrovské částky vynakládaly proto, aby zakrývaly ošumělé zdi, to jistě si nikdo nemyslí. Stejně tak nevydávají tyto obrovské částky zbytečně, ale očekávají, samozřejmě, že se jim vydané finance mnohonásobně vrátí.

Naopak zcela nedostačující jsou možnosti zejména finanční, které může vynaložit např. Centrum pro podporu zdraví nebo Ministerstvo zdravotnictví k účinnému varování před škodlivostí kouření a požívání alkoholu a k propagaci zdravého způsobu života. Jistě nejúčinnější zbraní proti kouření a alkoholismu je výchova, tedy prevence. Svůj význam však má i strategie finanční a potlačování publicity, tedy reklamy s tím, že každá z těchto zbraní je účinná více či méně podle věku a sociálního zařazení jedinců.

Často opakované rčení, že nakonec jde vždy o peníze, platí i v tomto případě. Když budeme zvažovat, zda a jak omezovat reklamu tabákových a alkoholických výrobků, půjde samozřejmě zase o peníze. Jde jen o to, o jaké peníze nám půjde. Zda o zisky za tabákové výrobky a alkohol nebo o peníze, které stát a každý plátce zdravotního a sociálního pojištění je nucen vynakládat na důsledky kouření a alkoholismu. Nejde jen o náklady na léčbu, ale i sociální dávky, invalidní důchody. V případě alkoholismu i škody na majetku, důsledky asociálního chováni.

Jako příklad, že jde zejména o peníze, si dovolím uvést rozhodnutí Světové banky, která v minulém roce zastavila s okamžitou platností investice poskytované do výroby a pěstování tabáku právě pro obrovské ztráty financí způsobené nemocností a úmrtností.

Z mého vystoupení je zřejmé, že podporuji návrhy kolegy Janečka a o totéž bych ráda požádala i vás. Pokud nebudou schváleny tyto návrhy, nemohou podpořit ani navrhovaný zákon jako celek.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Novákové. Prosím pana poslance Vlastimila Vlčka.

Poslanec Vlastimil Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi malý komentář spíš odborného charakteru. Poslanec Jaroš navrhl tento pozměňovací návrh (já si ho dovolím znova zopakovat): "Reklama tabákových výrobků v jakékoli formě a kdekoli není dovolena s výjimkou míst a prostor určených pouze pro prodej tabákových výrobků."

Dámy a pánové, to co předložil poslanec Jaroš, resp. navrhl, znamená de facto absolutní striktní zákaz tabákových výrobků. Pokusím se to zdůvodnit.

V reklamním byznysu existují kategorie, jako je promotion - podpora prodeje, místo prodeje, a vlastně poslanec Jaroš uvádí ve svém návrhu, že je vše zakázáno a povoluje vlastně jen místo prodeje. V praxi se například v obchodním domě používají krabičky, loga, název - tj. informace pro spotřebitele. Je to pouhá informace pro již stávající kuřáky, a to není o reklamě. Z toho vyplývá, že je to absolutní striktní zákaz.

Závěrem mi dovolte malou rekapitulaci v řešení této problematiky. Za prvé může být absolutní zákaz, to navrhuje např. kolega Jaroš. Za druhé může být regulace citlivých komodit plus použití etických kodexů samoregulace - to předkládá vláda plus společná zpráva zpravodajů. Za třetí je naprosto liberální řešení.

Dámy a pánové, takto jsem se v koncentrované formě pokusil vymezit možnosti řešení. A co z toho vyplývá? Vládní návrh zákona je ucelený, kompromisní, systémový a snad definitivně uklidňující. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Výborného, potom pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, nehodlám vstoupit do debaty, zda reklama tabákových výrobků má být regulována tak nebo onak nebo úplně zakazována, ale považuji za nezbytné, osobně pro sebe za nezbytné, vyjádřit se k pozměňovacímu návrhu pana poslance Bendy, totiž vypustit z vládního návrhu zákona § 6.

Pan poslanec Benda má potud pravdu, že důvodová zpráva k tomuto ustanovení zákona je poměrně strohá a věřím mu, že jej nepřesvědčila. Dále má pan poslanec Benda pravdu v tom, že ústavně právní výbor jednal o obdobném jeho návrhu a přijal ve svém složení v době hlasování, jaké bylo, usnesení, kterým vyhověl panu poslanci Bendovi a po rozpravě doporučil vypustit § 6 ze zákona. Potud byly vývody kolegy Bendy správné. Nicméně - a to je korektní říci - nebyl to jednolitý jednomyslný názor všech členů ústavně právního výboru. Já považuji za potřebné pro sebe sdělit, že vypuštění § 6 bych považoval za velkou chybu a za špatný zásah do návrhu zákona. Reklama zbraní a střeliva pro potřeby lovecké nebo pro potřeby sportovní nebo zbraní historických nemůže a nechce být nějak omezována, a to je správné. Zbraně a střelivo ostatní, které není ani určeno pro lov, ani pro sportovní účely, ani se nejedná o zbraně historické, to není o ničem jiném, než o zbraních, které jsou určeny ke zraňování, popř. zabíjení lidí, a to buď z důvodů oprávněných, např. v nutné obraně, nebo z důvodů protiprávních. Ať tento důvod nebo onen první důvod, vždy se jedná o reklamu na zbraně určené k zabíjení lidí. Jsem přesvědčen, že je správné reklamu na takovýto výrobek nepovolovat a že vláda moudře rozhodla, když § 6 v tom znění, které nám je předkládáno, do návrhu zákona o regulaci reklamy vtělila.

Nebudu tedy návrh poslance Bendy podporovat a považuji tento návrh za velmi zásadní změnu zákona. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Výbornému. Prosím pana poslance Hofhanzla, připraví se pan poslanec Ullmann a pan poslanec Koronthály.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážené dámy a pánové, myslím, že jsou jisté věci lidského soukromí, ke kterým bychom měli přistupovat trochu s mírou a citem. Navrhl bych nový § 6, který zní: "Hygienické prostředky: reklama dámských hygienických vložek se v televizním vysílání povoluje v době od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní." Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana poslance Ullmanna.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, nepředložím žádný pozměňovací návrh, nicméně cítím skutečně potřebu dodat něco k té probíhající diskusi o předloženém zákonu. Pan kolega Janeček se snažil vložit své návrhy do zdánlivě logického rámce. Schválně říkám do zdánlivě logického rámce. Tvrdil totiž, že reklama zvyšuje spotřebu komodity. To prostě není pravda. Reklama, jak jistě víte, zvyšuje spotřebu určité značky v rámci téže komodity. Samozřejmě i on ví o tom, že reklama na Persil nezvyšuje spotřebu pracích prášků, ale je-li úspěšná, pak zvyšuje spotřebu značky Persil na úkol značek jiných. Toto je pravda. Vše ostatní je prostě zavádějící.

Mám trochu obavu z toho, že když do zákona o regulaci reklamy začneme podle našeho lidového tvořivého způsobu vkládat různé zákazové složky, může se nám velmi snadno stát, že místo propracovaného zákona - a já se přiznám, že tento vládní návrh zákona považuji za velmi dobře propracovaný. vyrobíme dost těžce stravitelnou českou parlamentní bramboračku. Já vás velice prosím, abyste při zvažování svého stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům toto riziko brali na vědomí a zcela vážně je brali v potaz. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Ullmannovi a prosím pana poslance Koronthályho, aby se dostavil k řečništi. Jeho přihláška je poslední písemná, kterou jsem dostal.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, váženy pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, nemám v úmyslu předkládat další pozměňovací návrhy, ale chtěl bych se jednou malou poznámkou vrátit k otázce kouření a reklamy na kouření. Jak všichni, kromě těch, kdo nejsou dostatečně informováni, vědí, kouření škodí zdraví. Sám jsem se o tom kdysi přesvědčil.

Jak všichni vědí, už 5 let se snažíme vybudovat stát, ve kterém si odpovídá každý občan sám za sebe a není to tatíček stát, kdo by za něho nesl odpovědnost. Z tohoto důvodu se nebudu nikdy divit tomu, když zdravotní nebo důchodové pojišťovny budou stanovovat jiná zvýhodnění a jiné bonusy pro kuřáky a jiné pro nekuřáky, ale nebudu schopen hlasovat pro zákon, který by nějakým způsobem kouření zakazoval.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Koronthálymu, dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Zemina a pan poslanec Jaroš.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, chtěl bych na chvilku odvrátit vaši pozornost od alkoholu a cigaret k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Přibáně, který se týká otázky vkládání reklamy do rozhlasového a především do televizního vysílání. V tuto chvíli bych chtěl promluvit pár vět jako místopředseda Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. My jsme se touto problematikou zabývali poprvé před 14 měsíci, kdy na našem zasedání byl přítomen kromě jiných i generální ředitel stanice Nova pan Železný, který tehdy za ještě nevysílající televizi oznámil, že Nova tuto skutečnost bude dělat, že bude vkládat reklamu do pořadů, samozřejmě ve smyslu autorského zákona a všech autorských závazků. Tehdy naše komise zcela jednomyslně udělala závěr, že pokud naši předchůdci ve Federálním shromáždění - myslím, že všichni uznáme, že správně - rozhodli, že v této zemi bude zaveden v mediální oblasti duální systém, kde vedle sebe budou fungovat veřejnoprávní a privátní instituce, že by bylo chybou, abychom těm privátním institucím zakázali to, co je běžné všude v civilizovaných zemích, kde ten systém funguje, tedy vkládání reklam.

Bohužel, ani ministerstvo kultury ani úřad páně Kalvody na tento náš závěr nezareagovaly tím, že by v uplynulých měsících připravily krátkou novelu zákona č. 468/1991, které by uvedlo faktický stav vkládání reklam do právního stavu. A když před několika týdny Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání po dlouhém zasedání se usnesla tak, že nebude pokutovat stanici Nova ani další privátní stanice, které by vkládaly do svých pořadů reklamu, podle přesně vymezených pravidel, byl to dostatečný signál pro naši komisi, pro kulturní výbor této sněmovny, aby se touto problematikou zabývala, byť jsme si všichni vědomi, že věcně do tohoto zákona tato oblast nepatří.

Proto chápu zcela věcné a jasné argumenty svých kolegů právníků, kteří říkají, že by bylo dobré, abychom tento návrh podali samostatnou novelou. Nicméně byl bych rád, a dovolím si apelovat na nás všechny, abychom návrh páně Přibáně podpořili, protože se domnívám, že nám to ušetří i z mezinárodního pohledu trochu ostudy, kterou jsme si touto disproporci mezi faktickým a právním stavem utržili.

Závěrem mi dovolte říci asi dvě věty k velmi zajímavé reklamě, reklamě na cigarety a alkohol. Pokud bude přijat návrh kolegy Jaroše, domnívám se, že z našich obrazovek a kin zmizí všechny brakové filmy, ve kterých Alan Delon, Robert Redford a jiní herci světových pláten kouří své Camelky a Žitanky a popíjejí Whisky, protože na mně jako na pubertálního chlapce mnohem více tato reklama působila, když jsem viděl Alana Delona s povislou cigaretou v levém koutku, než přeplněné Tabáky cigaretami Mars a jinými. A pokud tyto pozměňovací návrhy projdou, bude mi to připomínat takovou zajímavou historku, která se - domnívám se - zakládala na pravdě a týkala se jedné bývalé vysoké funkcionářky Československé televize paní Balážové, o které se říkalo, že přikázala všem zaměstnankyním Československé televize nosit podprsenky. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana poslance Jaroše.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, přes svoji hlasovou indispozici dovolím si říci pár poznámek, abych zareagoval na vystoupení předchozích řečníků.

Panu poslanci Koronthálymu musím říci, že nikdo nemluví o zákazu kouření. Nikdo nikomu nezakazuje kouřit, pokud na to má, může kouřit. Tady se totiž mluví o regulaci reklamy na tabákové výrobky. To je první poznámka.

Druhá poznámka panu kolegovi Vlčkovi a směřovalo to i ke kolegovi Ullmannovi. Oba dva jsou v určitém rozporu. Musím říci jednu věc: Jestliže na kouření nám zemře za rok 23 tisíc lidí v naší republice, tedy na choroby v důsledku kouření, je pochopitelně nutno tyto pocty nějakým způsobem doplnit. Musíme je tedy doplnit o dorost, o nové kuřáky. To tedy nejde směšovat s Persilem nebo Vizírem, to je o něčem jiném.

Byli to představitelé reklamních agentur, kteří se zapřísahávali tím, že jejich reklama je proto, aby kuřák měl možnost si vybrat mezi jednotlivými značkami, to znamená opravdový kuřák, který navštíví tu prodejnu, kde se tabákové výrobky prodávají a kde může být osloven a tam si může vybrat. To byl jeden z jejich důvodů, proč reklama vůbec je a že vlastně svojí reklamou nechtějí nějakým způsobem získávat mladé lidi ke kouření.

To jsou tyto poznámky. Ještě ke kolegovi Zeminovi: Myslím, že dosavadní praxe byla taková, že v televizi byla reklama od roku 1989 zákonem zakázána. A zrovna tak se promítaly filmy s Redfordem, Newmanem, Delonem a s dalšími hrdiny - pochopitelně, že je to o něčem jiném - a je to trochu zavádějící argument.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Uděluji slovo panu poslanci Řezníčkovi.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové, s velice soukromým zájmem jsem vyslechl přednášku pana dr. Janečka. Tam jsem se dověděl, že velice dobře spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací. Chci podotknout na začátek, že oba dva, jak pan dr. Janeček, tak pan dr. Jaroš mají pravdu. Ale vzhledem k tomu, že tady byla skloňována v mnoha pádech Světová zdravotnická organizace, dovolte mi, vážená sněmovno - nebylo by lepší, kdyby Světová zdravotnická organizace místo dobrých platů svých úředníků věnovala peníze, které by ušetřila, na reklamu, osvětu atd. proti kouření v rodinách? Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana poslance Fajfra.

Poslanec Jiří Faifr: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, budu velice stručný. Mám v podstatě dvě otázky. Zde se hovoří velmi podrobně a široce o tvorbě reklamy, ale bohužel tento zákon ani jiný zákon, nedefinoval, co to vlastně reklama je. Je to název firmy, která vyrábí cigarety, musí to obsahovat také další údaje o použití, využití atd., o možnosti koupi. To žádný zákon neupřesňuje a v podstatě může být taková reklama. Navážu to druhou věcí: Je to otázka skryté reklamy. Jestliže udělá rozhlasový redaktor publicistický pořad o jakémsi výrobku, může to byt skrytá reklama, může obsahovat všechny atributy reklamy a bude to mimo reklamní časy, mimo časy, které jsou placené a on za to může mít úplatek.

Tento zákon bohužel, - a to je jeho základní vada, nedokázal definovat, co je to reklama a hlavně, jak se bránit skryté reklamě. Nebudu argumentovat o tabákové reklamě, alkoholické reklamě, reklamě na zbraně, - prostě reklama jako taková. Reklama je součástí tržního mechanismu, tržního fungování společnosti, ale je potřeba aby byla řízena, aby skutečně nebyla utrženým psem od řetězu.

V tom případě si myslím, že by vláda měla jasně definovat, co je to reklama, hlavně najít mechanismy, jak bránit té skryté reklamě, která je daleko horší. Mluvil jste o tom, že Alain Delon si zapálil cigaretu. Samozřejmě, že je to reklama, samozřejmě ale, že není možné tento film stáhnout z produkce např. televize nebo jiného masmédia.

Proto bych navrhoval, aby vláda dostala k přepracování tento zákon, definovala přesně co je to reklama a za jakých podmínek je tuto reklamu možno provozovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Do rozpravy se ještě přihlásil pan Václav Trojan. Uděluji mu slovo. Dámy a pánové, prosím vás ještě o strpení.

Poslanec Václav Trojan: Vážený pane předsedající, vážení kolegové. Nebudu zdržovat dlouho, jenom chci krátce reagovat na to, co říkal před chvílí pan kolega Zemina ohledně vkládání reklam do filmů. Teď hovořím jako televizní divák. Domnívám se, že situace, kdy zcela stupidní reklama přerve dramatickou scénu hodnotného filmu debilním popěvkem, je psychicky traumatizující, ne že bychom měli uvést tuto zhůvěřilou praxi do zákona. Naopak! Já se domnívám, že bychom měli zavést do zákona sankce proti tomuto sociálně psychologicky zločinnému jednání. A proto vyzývám a apeluji na své kolegy, aby nehlasovali pro žádný pozměňující nebo jiný návrh, který tuto záležitost legalizuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu tedy uzavírám a končím.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, soudím, že jsme vyčerpali možnosti dnešního jednacího dne. Dlužím vám ještě zprávu o výsledku voleb, kdy nikdo nebyl v druhém kole zvolen, ale to až zítra.

Přerušuji schůzi sněmovny do 9.00 hodin. Začneme zítra v 9.00 hodin.

Ještě jedno oznámení: Komise předsedy pro dostavbu parlamentu se sejde ihned na č. 120.

Přeji vám pěkný večer.

(Schůze přerušena v 19.15 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP