Úterý 7. února 1995

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, na svých schůzích výbory hospodářský, zemědělský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednávaly vládní tisk 984. Hospodářský výbor a zemědělský výbor přijaly usnesení, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nepřijal usnesení.

Na základě přijatých pozměňovacích návrhů byla sestavena společná zpráva a řekl bych jako sjednocení množiny pozměňovacích návrhů. To znamená byly přijaty do společné zprávy pozměňovací návrhy přijaté hospodářským výborem, které ve svém smyslu směřovaly k tomu, aby emisní kontroly, které byly Poslaneckou sněmovnou vypuštěny ze zákona (zkráceně) o ovzduší, aby tedy byly zařazeny do tohoto zákona.

Hospodářský výbor také zastával názor, že je třeba nějak lépe a měkčeji, než je ve vládním stanovisku, stanovit povinnosti pro traktor. Zemědělský výbor ve svém usnesení zrušil povinnost technických prohlídek pro traktory vůbec, a tedy tato změna byla do společné zprávy zapracována. Protože, jak jsme už řekli, zabudování emisních kontrol se dotklo téměř všech paragrafů, je vám společná zpráva, tisk 1461, podána jako plné znění zákona tak, aby bylo možné se v ní jednoduše orientovat. Chtěl bych k této společné zprávě říci tři tiskové a dvě legislativní úpravy, které bych vám přečetl. Myslím si, že o nich nemusíme hlasovat jako o pozměňovacích návrzích, protože to jsou skutečně technické, tiskové nebo legislativní změny. Já je postupně přečtu.

První je, že na straně 6 v § 9 odst. 1 písm. c) slova na konci věty "a doložit Okresnímu úřadu splnění těchto podmínek ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o oprávnění" se vztahují k celému odstavci 1, nikoliv jen k písm. c).

Druhá taková tisková záležitost je na straně 8 v § 14 odst. 1 písm. d). Slova na konci věty "od účinnosti tohoto zákona" se také vztahují k celému odstavci 1, nikoliv jen k písmenu d).

Třetí tisková chyba je na straně 9 v § 15, text (§ 8 odst. 4) se nahrazuje textem (§ 8 odst. 3 a 5).

Nyní dvě legislativní úpravy. První legislativní úprava se vztahuje k § 6 odst. 4 písm. b). Navrhuje se vypustit slova "traktor", protože tím, že byla do společné zprávy zapracována připomínka zemědělského výboru, aby se technické a emisní kontroly nevztahovaly na zemědělské a lesnické traktory, pak je zbytečné v odst. 4 písm. b) § 6 uvádět traktor, protože nelze rozeznávat různé traktory pro užití a chcete-li vyřadit emisní a technické kontroly traktorů, tak pak všech traktorů, protože rozdíly mezi lesnickým, zemědělským a jiným traktorem nelze přesně ošetřit.

Druhá legislativní úprava se vztahuje k přijatému pozměňovacímu návrhu pana poslance Vrzala, který byl přijat hospodářským výborem a je také součástí společné zprávy, a to je, že drobné dodávky podnikatelů nemají zvláštní režim, ale vztahuje se na ně obecně stejný režim. Tato legislativní změna je totiž to, že když jsme přijali tuto myšlenku, musíme příslušně novelizovat zákon 111/94 o silniční dopravě. Proto je nutná tato legislativní úprava. Za § 14 vložit § 15 a dosavadní § 15 označit jako § 16. Nový § 15 bude znít: Zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se zrušuje písm. a).

2. v § 38 odst. 1 se slova "tímto zákonem" nahradí slovy "zvláštním zákonem".

Tyto tři tiskové a dvě legislativní úpravy plně vyplývají z toho, že společná zpráva byla vypracována jako sjednocení množin přijatých pozměňovacích návrhů. Zpravodajové, kteří společnou zprávu vypracovávali, plně respektovali myšlenku a ducha přijatých pozměňovacích návrhů, a takto je společná zpráva předložena.

Chtěl bych říci, že zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je velmi důležitým zákonem, který umožňuje ministerstvu dopravy přijmout řadu dalších podzákonných prováděcích norem, které jsou nezbytné pro to, aby praxe v tomto oboru mohla pokračovat dále a sledovat vývoj, který probíhá v Evropských společenstvích.

Protože je to norma navýsost technická a odborná, prosil bych všechny, aby skutečně podávali pozměňovací návrhy, které jsou principiální a pokud možno písemně, tak aby je bylo možno před hlasováním interpretovat přesně.

Děkuji za pochopení této mé žádosti.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji společnému zpravodaji Vladimíru Budinskému. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Písemně se do ní jako první přihlásil pan poslanec Vladimír Budinský. Má slovo. Připraví se pan poslanec Miloš Skočovský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se omlouvám, ale já osobně nejsem příliš spokojen s tím, že moje zmocnění jako zpravodaje hospodářského výboru přijmout ve věci traktorů a zemědělských vozidel to, co rozhodne zemědělský výbor, bylo takto otevřené, a já jsem pak na stanovisko zemědělské výboru musel v duchu tohoto zmocnění přistoupit.

Jako poslanci hospodářského výboru jsme zvažovali, jak přistoupit k technickým a emisním prohlídkám traktorů. Skutečně se nám zdálo, že jednoroční lhůta je přece jen příliš ostrá a příliš náročná na tento druh vozidel. Odvažuji se tedy předložit kompromisní návrh, který by tuto jednoroční lhůtu nahrazoval lhůtou dvouletou.

Princip tohoto návrhu je tento:

1. Z ustanovení § 6 odst. 1 vypustit tato slova: "mimo zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla včetně včelařských kočovných vozů".

2. Z ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) vypustit slovo "traktor" (To je součástí legislativní změny.)

3. Do ustanovení § 6 odst. 4 vložit samostatné písm. e) tohoto znění: "e) Traktor a jeho přípojné vozidlo nejpozději ve lhůtě dvou let po zaevidování vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let."

4. Do ustanovení § 6 odst. 6 vložit za text "V odstavci 4 písm. a), b), c) a d) další písm. e)."

5. Do § 14 vložit za odst. 2 nový odstavec 3 tohoto znění: "Držitel traktoru a jeho přípojného vozidla, které byly zaevidovány před účinností tohoto zákona, je povinen je přistavit v první pravidelné technické prohlídce ve lhůtě dvou let od 1. července 1997." Další odstavce přečíslovat.

Tento návrh má smysl jen jako komplexní. Skutečně místo nulové lhůty, která je teď ve společné zprávě - a ke společné zprávě se tento pozměňovací návrh vztahuje - zavádí dvouleté emisní a technické prohlídky traktorů. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému. Slovo má pan poslanec Miloš Skočovský. Připraví se pan poslanec Jaroslav Matějka.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovoluji si předložit některé pozměňovací návrhy k návrhu zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, jak je uveden v tisku 984.

Z podoby předkládané ve společné zprávě, jakož i z podoby návrhu, která byla původně předložena, není přímo jasné, zda se zákon má týkat jen vozidel určených k provozu na pozemních komunikacích nebo i vozidel s jiným určením, která se však občas mohou na pozemních komunikacích vyskytovat. Náš právní řád bohužel postrádá úplnou definici pojmu "pozemní komunikace". Lze vycházet z ustanovení zákona č. 135/61 Sb., o pozemních komunikacích, tzv. silničního zákona. V jeho § 1 je určeno, že pozemními komunikacemi jsou dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Definice jednotlivých vyjmenovaných komunikací je obsazena v dalším ustanovení téhož zákona, avšak již zcela v některých případech neodpovídá stávajícímu stavu.

Vycházíme-li z této definice a dále i z definice silničního vozidla, obsažení v § 1 návrhu zákona, dospějeme k závěru, že zákon se má vztahovat na veškerá vozidla, která se mohou na pozemních komunikacích vyskytovat. Z tohoto hlediska je nadbytečné, aby již v názvu zákona byla jeho platnost zúžena pouze na silniční vozidla. Totéž se týká i ustanovení § 1 ve znění společné zprávy.

Podle předloženého návrhu by totiž mohla nastat situace, kdy by výrobce prohlásil, že vozidlo není vyrobeno a určeno pro provoz na pozemních komunikacích. A z těchto důvodů by se na takové vozidlo tento zákon nevztahoval. V pozměňovacím návrhu, který předložím, se snažím rozšířit rozsah, resp. působnost na všechna vozidla, která jsou na pozemních komunikacích. Z těchto důvodů navrhuji, aby z názvu zákona bylo vypuštěno slovo "silničních", aby stávající text § 1, odst. 1 návrhu zákona ve znění společné zprávy byl nahrazen tímto textem: odst. 1 - vozidlem se pro účely tohoto zákona rozumí pojízdné zařízení, pro jehož pohyb je nutný přímý styk s povrchem pozemní komunikace." Odkaz 1 - druhy vozidel a technické podmínky z hlediska konstrukce, provedení a vybavení vozidla stanoví prováděcí předpis. Odkaz 1 zní zákon č. 135/1991 Sb., o pozemních komunikacích, tzv. silniční zákon ve znění pozdějších předpisů. Zároveň navrhuji ostatní odkazy přečíslovat.

Další návrh - z odst. 2 § 1 návrhu ve znění společné zprávy v prvním řádku vypustit slovo "silniční". Dále v předkládaném návrhu ustanovení § 2 odst. 1 a 2 je zavedena určitá pojmová nejasnost s tím, že se zde hovoří o typu vozidla spolu s jeho součástmi a příslušenstvím. Objektivní skutečností je, že toto vymezení není přesné, protože např. příslušenství vozidla nemusí vždy vyrábět výrobce vozidla. Neméně závažným faktem je to, že prováděcí předpis stanoví povinnost plnění řady homologačních předpisů EHK a uznává homologace vykonané dle řady směrnic Evropské unie. Prováděcí předpis rovněž uskutečňuje sbližování právních předpisů České republiky s právními předpisy Evropské unie v příslušné oblasti, a to ve smyslu čl. 69 Evropské dohody zakládající přidružení České republiky k Evropské unii. A dál ve smyslu jedné z podmínek pro přijetí České republiky do Evropské unie, kterou je převzetí předpisů Evropské unie - viz např. dokument č. com 94 360 final z 27. 7. 1994, sdělení komise rady ministrů Evropské dohody a další kroky strategie k přípravě států střední a východní Evropy k přijetí do Evropské unie, oddíl B, písmeno i) - sblížení zákonů.

Tímto je zároveň dána možnost schválit i neoriginální náhradní díl. V současné době je v naší republice, stejně jako ve všech Evropských státech, obrovský problém s legislativním podchycením neoriginálních náhradních dílů. Proto bych rád navrhl, aby ministerstvo mělo možnost pověřit zkušebny k přezkoumání náhradních dílů na základě prováděcích předpisů. V nich by např. mohlo být stanoveno, že neoriginální náhradní díly nesmějí být součástí systémů, které ovlivňují brzdy, řízení, rám či emise. Z těchto důvodů tedy navrhuji nahradit znění § 2 odst. 1 první větu tímto textem: "technickou způsobilost typu vozidla, typu jeho systému, částí a samostatných technických celků schvaluje ministerstvo dopravy, dále jen ministerstvo, na základě žádosti výrobce".

Dále navrhuji v odst. 2 za slovo "zahájí" doplnit slovo "správní", a za slovy "typu vozidla" za čárku nahradit slova "součástí a příslušenství" slovy "typu jeho systémů, částí a samostatných technických celků".

Ve druhé větě téhož ustanovení navrhuji slova "součástí a příslušenství vozidla" nahradit slovy "jeho systémů, částí a samostatných technických celků". Před slovo "řízení" v téže větě navrhuji doplnit slovo "správního". Za takto upravenou poslední větu navrhuji doplnit další větu ve znění "kladné rozhodnutí správního řízení se nahrazuje příslušným osvědčením".

V předkládaném návrhu panuje určitá nejasnost týkající se státních orgánů, které by měly být oprávněny k rozhodování o technické způsobilosti jednotlivého vozidla v provozu na pozemních komunikacích. V návrhu je stanoveno, že tímto orgánem by měl být příslušný Dopravní inspektorát Policie ČR. Stojí ovšem za úvahu vymezit okruh institucí, které se touto činností budou zabývat poněkud obecněji, aby mohlo v budoucnosti dojít k operativní a pružnější úpravě. Proto navrhuji do ustanovení § 3 odst. 1 nahradit slova "příslušný Dopravní inspektorát Policie ČR" slovy "příslušný orgán státní správy pověřený ministerstvem".

Z výše uvedených důvodů navrhuji v § 5 odst. 2 za slova "kontrolu vyrobených vozidel uváděných do provozu" doplnit slova "jejich systémů, částí a samostatných technických celků".

Podle mého přesvědčení by skutečně vrcholným orgánem, který by měl v těchto věcech rozhodovat, mělo být výhradně ministerstvo. Nejpodstatnějším důvodem je skutečnost, že okresní úřady nejsou schopny zajistit určitou personální kontinuitu při rozhodování o udělování oprávnění. Z toto důvodu navrhuji za slovy oprávnění udělené nahradit slova "okresním úřadem" slovem "ministerstvem". Současně tady pro toto je i další důvod a to je důvod mezinárodních styků, kdy si nedovedu představit, jak se budou scházet zástupci našich 85 okresů s Evropskými organizacemi zabývajícími se těmito problémy. Za Českou republiku by měla být jedna organizace a to je ministerstvo. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Skočovskému. Zvu k řečništi pana poslance Jaroslava Matějku, připraví se pan poslanec Václav Frank.

Poslanec Jaroslav Matějka: Pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, přicházím s pozměňovacím návrhem, týkajícím se především § 7. Vyplývá to i z toho, o čem tady byla řeč od mého kolegy pana Skočovského. Tedy konkrétně k § 7 navrhuji: ze znění společné zprávy vypustit odst. 1 a nahradit jej tímto zněním "Stanice technické kontroly může provozovat právnická osoba, která má k provádění technických prohlídek oprávnění udělené ministerstvem. Ministerstvo udělí oprávnění k provádění technických prohlídek, budou-li splněny podmínky dané prováděcím předpisem. Ministerstvo neudělí oprávnění bez souhlasu okresního úřadu, v jehož územním obvodu bude Stanice technické kontroly vykonávat svou činnost".

Odst. 2 stejného § navrhuji vypustit. V odst. 3 v prvním řádku slova "okresní úřad" navrhuji nahradit slovem "ministerstvo". Nyní k § 8. V § 8 navrhuji vypustit odst. l a nahradit jej tímto zněním "Stanice měření emisí může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k měření emisí oprávnění udělené ministerstvem. Ministerstvo udělí oprávnění k provádění měření emisí, budou-li splněny podmínky uváděné prováděcím předpisem, ministerstvo neudělí oprávnění k měření emisí bez souhlasu okresního úřadu, v jehož územním obvodu bude stanice měření emisí vykonávat svoji činnost".

V odst. 2 v prvním řádku slova "okresní úřad" navrhuji nahradit slovem "ministerstvo". Stejně tak v odst. 3 v prvním řádku slova "okresní úřad" navrhuji nahradit slovem "ministerstvo". S tím souvisí samozřejmě provedení změn v dalších paragrafech, tedy v § 9, odst. 1 písmeno c) na třetím řádku. Tam navrhuji nahradit slova "okresní úřady" slovy "ministerstvu", v § 9 vypustit odst. 3, v § 10 první řádek slova "okresní úřad" nahradit slovem "ministerstvo", v § 12 ve čtvrtém řádku slova "okresní úřad" nahradit slovy "dopravní inspektorát" a v § 14 odst. 6 ve třetím řádku nahradit slova "okresnímu úřadu" slovem "ministerstvu".

Stručné zdůvodnění: Myslím si, že za závažný je třeba považovat fakt, že provádění technických prohlídek a měření emisí není obyčejnou živností, kterou by mohl povolit jenom okresní úřad. V případě takové činnosti je nutné zajistit stejné podmínky provádění v celé republice na vysoké a jednotné odborné úrovni, kterou může zajistit pouze ministerstvo. Další neméně závažný fakt je ten, že předpisy Evropské unie vyžadují řízení takových kontrol z úrovně státního orgánu. Státy Evropské unie si uvědomují závažnost problému a proto tuto řídící činnost nedelegují na nižší úroveň řízení a ponechávají ji na příslušném ministerstvu.

Myslím si, že je potřebné uvést, že se tímto povoluje provoz nejen na regionálních komunikacích, ale i na komunikacích celého státu i v celé Evropě. Tak není vhodné, aby tato činnost byla řízena v České republice z úrovně okresních úřadů. Je rovněž nutno připomenout, že kvalita technických prohlídek bezprostředně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu. O tom je koneckonců vlastně celý projednávaný zákon.

Nakonec zanedbatelné není ani ekonomické hledisko, protože při řízení z úrovně okresů si podle mého názoru problematika vyžádá jednoho pracovníka na každém okresním úřadu, na každém okrese, tzn. minimálně 80 pracovníků celkem, zatímco při soustředění na ministerstvu by celý proces, podle mého názoru, zvládlo 10 lidí.

V závěru si dovolím vyjádřit podporu návrhům, které zde zazněly z úst společného zpravodaje, ovšem s výjimkou návrhu, který zazněl jako návrh, tzn. návrhu týkajícího se vyřazení zemědělských traktorů z výjimek, které by tento návrh zákona udělil.

Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Matějkovi. Zvu k řečništi pana poslance Václava Franka. Připraví se pan poslanec Jaroslav Unger.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen, že jde o návrh zákona velice potřebného a dobře myšleného, zejména pokud jde o bezpečnost silničního provozu, ochranu životního prostředí a svým způsobem - jak už zde bylo řečeno - i o sjednocení organizace budování stanic technické kontroly. Domnívám se, že přijatelné jsou i návrhy obsažené ve společné zprávě. Přesto mi dovolte malý pozměňující návrh ke společné zprávě.

Tento pozměňující návrh se týká § 6, odst. 2, písm. a), kde doporučuji za stávající text doplnit větu: Náklady spojené s technickou prohlídkou vozidla a měřením emisí nehradí držitel vozidla, který je držitelem průkazu ZTP a ZTPP. Jako odůvodnění uvádím, že předpokládám, že výše nákladů nebo poplatků za provedení technické prohlídky a měření emise bude stanovena rovněž zvláštním předpisem, neboť v návrhu zákona ani ve společné zprávě není výše a způsob úhrady vůbec zmiňován. Občané, držitelé průkazů ZTP a ZTPP, jsou osoby poškozené na svém zdraví nikoli svou vinou, požívají zvláštního posouzení svých životních podmínek. Proto se domnívám, že tito občané si zaslouží alespoň toto malé zvýhodnění. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Frankovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Unger, připraví se pan poslanec Josef Mandík.

Poslanec Jaroslav Unger: Pane předsedo, dámy a pánové, mám jediný pozměňovací návrh, protože ostatní pozměňovací návrhy už zde zazněly, a to v § 6, odst. 4 doplnit písm. e), které by znělo: Osobní automobil a nákladní automobil, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, a jejich přípojná vozidla, pokud jsou používána k podnikání v silniční dopravě, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaevidování vozidla a potom pravidelně v jednoročních lhůtách. Odůvodnění: Tímto zákonem nejsou postiženy dopravní agentury, příležitostná doprava osob osobními vozidly. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ungrovi. Slovo má pan poslanec Josef Mandík. Připraví se pan poslanec Josef Červinka.

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil tento pozměňovací návrh. Bude-li přijat návrh pana kolegy Budinského, tak navrhuji v § 6, odst. 2, písm. a) společné zprávy doplnit za stávající text: mimo zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel. Stanice technické kontroly provede technickou prohlídku a měření emisí zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel v sídle právních subjektů v době vegetačního klidu.

Dále bych chtěl pana kolegu Budinského upozornit na jeho pozměňovací návrh, kde navrhuje vypustit z § 6, odst. 1 slova mimo zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, včetně včelařských kočovných vozů. Prosím vás, včelařské kočovné vozy jsou zařízení, které je pevně spojeno s podvozkem a je to osazeno včelami. Některá tato zařízení mají státní poznávací značky. Zvažte sami, jestli někdo s takovýmto zařízením pojede do STK. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Mandíkovi. Nyní promluví poslanec Josef Červinka. Přednese svůj pozměňovací návrh. Připraví se pan poslanec Jiří Vačkář. Je poslední přihlášený do rozpravy.

Poslanec Josef Červinka: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, diskuse kolem traktorů probíhala velmi bouřlivě. Myslím si, že návrh, který přednesl pan poslanec Budinský, je návrhem kompromisním, ale přesto v něm postrádám jistý technický a věcný, vstřícný přístup předkladatelů tohoto zákona. Proto si dovoluji v případě, že bude přijat komplexní návrh pana poslance Budinského, doplnit § 14 o nový odst. 4 tohoto znění: Na základě písemné žádosti držitele traktoru nebo přípojného vozidla za traktor je technická prohlídka a emisní prohlídka provedena v místě stanoviště traktoru nebo jeho přípojného vozidla. Stručně odůvodním. Průměrná zemědělská farma v naší republice má od 3 do 15 traktorů a k tomu dvojnásobný počet vleků. Dost dobře si v některých lokalitách nedovedu představit, že celá tato mašinérie souprav pojede třeba 40 - 60 - 70 km do STK. Proto předkládám takovýto pozměňující návrh, o kterém si myslím, že je racionální, je technicky proveditelný, zvláště v té lhůtě, která vyplývá z pozměňujícího návrhu pana poslance Budinského. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Červinkovi. Slovo má pan poslanec Jiří Vačkář. Chce vznést otázku na předkladatele. Já se chystám poté rozpravu uzavřít. Proto prosím o přihlášky. Vidím pana poslance Kozáka a Franka. Zaznamenal jsem. Prosím, pane poslanče Vačkáři.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych se dotkl přibližně tří věcí. Zaprvé bych chtěl slyšet odpověď na otázku k § 1, odst. 2, písm. d) - které není označeno SPZ - je to otázka směrem k babetám a vozidlům, která se pohybují rychlostí do 40 km, jsou dále označována, je tam napsáno, že je zakázáno toto vozidlo provozovat na pozemních komunikacích - jakým způsobem bude tato věc řešena?

Za další bych se chtěl dotknout § 6 a problematiky traktorů, o kterých jsme hovořili. Přimlouvám se za to, aby to, co navrhl zemědělský výbor, tam zůstalo zachováno, protože si těžko představuji, že kdejaký tzv. hnoják, který je používán na krátkých úsecích, jednak pojede na technickou prohlídku, jednak jak bude podroben některým záležitostem, protože si myslím, že to je zcela nerozumné. Můžeme pochopitelně o těchto věcech hovořit.

Dále se to týká ještě § 6, odst. 2 - držitel vozidla zapsaný v technickém průkazu, dále se to týká odst. 4, písm. d) - směrem k zaevidování vozidla, babety nejsou evidovány, nevím, jakým způsobem tato věc bude posuzována. Je třeba se k těmto věcem vrátit. Myslím, že tento z hlediska používání poměrně malý okruh byl svým způsobem při tom schvalování společné zprávy, za kterou jsem rád, protože v řadě věcí usměrňuje některé záležitosti do rozumné polohy, přehlédnut. Byl bych rád, kdybychom se k této věci vrátili a mohli to podrobně posoudit. Proto se ptám, jakým způsobem budou babety provozovány na pozemních komunikacích, abych tu otázku zjednodušil.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vačkářovi. Slovo má pan poslanec Stanislav Kozák. Připraví se pan poslanec Václav Frank.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Pokusím se zformulovat to, co tu chtěl říci kolega Vačkář do pozměňovacího návrhu. V § 1 společné zprávy k tomuto zákonu se hovoří, že silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k provozu na pozemních komunikacích. Kolega Skočovský tady definoval, co je u nás považováno za pozemní komunikace. To jsou i polní a lesní cesty apod. Naproti tomu v odst. 2, § 1, písm. d) se hovoří, že vozidlo, které není opatřeno SPZ je zakázáno provozovat na pozemních komunikacích. Já proto navrhuji, aby se celé písm. d), odst. 2, § 1 vypustilo, protože toto se netýká pouze babet, jak o nich hovořil pan kolega Vačkář, ale např. i jízdních kol, koňských potahů. Momentálně mě nenapadají další věci, ale tam je ta specifika podstatně větší. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Stanislavu Kozákovi. Slovo má pan poslanec Václav Frank. Po jeho příspěvku se chystám rozpravu uzavřít.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, omlouvám se za druhé vystoupení, ale povazuji za nutné svůj pozměňující návrh malinko doplnit, protože by mohla právem vzniknout pochybnost, kdo bude platit náhrady za technické prohlídky a měření emisí u vozidel osob zdravotně těžce postižených a zvlášť těžce postižených. Doporučuji doplnit tam ještě větu, že tyto náklady budou hrazeny z rozpočtů okresních úřadů ze sociálních dávek.

Dále prosím, aby v případě hlasování o mém pozměňovacím návrhu, bylo hlasováno zvlášť o občanech ZTP a ZTPP. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Frankovi za upřesnění. Slovo má pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, zazněla tady obrovská přehršle pozměňujících návrhů. Pokud se k nim nemáme postavit tak, že je šmahem všechny zamítneme, domnívám se, že by bylo na místě, aby byly vytisknuty a poskytnuty všem poslancům k prostudování.

Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je návrh sněmovně, aby zvážila, zda by se tímto zákonem, zejména § 1, ještě neměl zabývat ústavně právní výbor nejen kvůli kolům a babetám, jak zde několikrát zaznělo - a tento názor jednoznačně sdílím - ale kvůli vozidlům, které nebudou vyrobeny a určeny k provozu na pozemních komunikacích, ale přesto budou moci být provozovány, protože jim to nikdo nezakazuje. Tím pádem se na ně tento zákon nebude vztahovat a budou moci ohrožovat životní prostředí, budou moci ohrožovat vše ostatní, to, co zákon zakazuje vozidlům, které definuje v odst. 1. Domnívám se, že to je věc, která stojí za uvážení a kterou nelze upravit nějakým jednoduchým zásahem, např. vypuštěním jednoho písmene. Proto, prosím, zvažme, zda by opravdu ústavně právní výbor se na to neměl ještě jednou podívat. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP