Úterý 7. února 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi staršímu. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy, a protože nevidím žádnou přihlášku z místa, rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra Zielence, zda si přeje pronést závěrečné slovo k rozpravě, na což má právo, ale nehodlá tohoto práva použít. Táži se pana společného zpravodaje, poslance Jaromíra Kaluse, zda hodlá použít svého práva. Ano. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jaromír Kalus: Pane předsedo, jenom bych shrnul, že v rozpravě sice vystoupili dva kolegové, nicméně nezazněly k projednávanému materiálu žádné návrhy, takže se domnívám, že je možné zahájit hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: V tuto chvíli oznamuji, že vás jednak odhlašuji a jednak se obracím k těm kolegyním a kolegům, kteří užívají příjemných nebo méně příjemných chvil mimo tento sál, a vyzývám je, aby se vrátili do sálu jednak proto, že bod je závažný, a jednak proto, že vyžaduje jejich přítomnost, protože třípětinové kvórum 120 hlasů je základní podmínkou pro to, aby byl návrh usnesení schválen.

V této chvíli zde stále ještě není 120 poslankyň a poslanců. Ani počet 120 není zcela bezezbytku splněnou podmínkou, protože se počítá třípětinová většina z celkového počtu, takže by stačilo, aby jeden ze 120 poslanců nehlasoval pro přijetí usnesení, a nebylo by dosaženo potřebné většiny. Ještě jednou proto apeluji na všechny, kdo pobývají mimo sál, aby zvážili svou účast zde. Při hlasování o návrhu pořadu nás zde bylo 182, přesně si to pamatuji. V této chvíli je nás zde 136. Stále na místech některých klubů vidím prořídlá sedadla.

Je nás 142. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přečtu:

Poslanecká sněmovna souhlasí s jedenáctým dodatkovým protokolem k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatým ve Štrasburku dne 11. března 1994 podle sněmovního tisku 1249. 30. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 30. hlasování skončilo.

Ze 158 přítomných bylo 156 pro, 1 proti, 1 nehlasoval. Usnesení bylo přijato. - Děkuji vám.

Děkuji i panu ministru zahraničí Josefu Zielencovi a společnému zpravodaji výborů poslanci Jaromíru Kalusovi.

Přistoupíme k dalšímu bodu - nyní už v plném souladu s naším schváleným pořadem.

Je to

VII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku

za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh jste obdrželi jako sněmovní tisk 1298. Z pověření vlády jej odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Žádám jej, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně charakterizoval předloženou novelu zákona o soudních poplatcích. Omezím se pouze na hlavní změny, které jsou obsahem této novely.

Za prvé - doplňují se ustanovení, kterými se ukládá soudům povinnost vést evidenci o poplatkových povinnostech, povolovat splátky na poplatek, popř. posečkání placení poplatků. Toto doplnění si vyžádala právní úprava daňového i poplatkového řízení, která je obsažena v zákoně o správě daní a poplatků. Podle této právní úpravy se od 1. 1. 1993 změnilo postavení soudů na správce příjmu státního rozpočtu plynoucího ze soudních poplatků. Protože jde o státní příjem, je třeba nadále umožnit celou proceduru nakládání s tímto příjmem obdobně jako s jinými státními příjmy.

Za druhé - dále jsou v novele navrženy změny, které si vyžádalo praktické uplatňování zákona. Např. je navržena jednotná hranice 5 000,- Kč pro placení poplatků kolkovou známkou, a to jak ve věcech obchodních, tak i ve všech občansko-právních, kde je dosud hranice ve výši 1 000,- Kč. Poplatky, které nejsou placeny kolkovou známkou, se navrhuje platit na účty státního rozpočtu zřízené Ministerstvem financí u České národní banky a současně se navrhuje i vracení zaplacených soudních poplatků přímo z těchto účtů. Dále se doplňuje ustanovení o přepočtu zahraniční měny na českou měnu. Toto ustanovení v zákoně o soudních poplatcích dosud chybělo. Tyto změny výrazně zjednoduší administrativu finančních úřadů, zejména pak Finančního úřadu pro Prahu 1, který realizuje dosud vracení poplatků placených kolkovou známkou pro celou Českou republiku.

Za třetí - navrhuje se zrušit osvobození pro rozpočtové organizace a nadace obdobně jako v právní úpravě správních poplatků. Soudní poplatky však mají ve smyslu občanského soudního řádu jiné postavení než poplatky správní. Soudní poplatky jsou součástí nákladů soudního řízení a soud rozhoduje podle výsledků řízení o povinnosti účastníků hradit náklady řízení, a to bez ohledu na to, zda je účastník osvobozen či neosvobozen od těchto poplatků.

Za čtvrté - sazebník soudních poplatků je navržen pro větší přehlednost v úplném znění. Jeho rozsah se v podstatě nemění. Nově se navrhují některé poplatky a někde se upravuje i jejich výše. Např. se nově navrhuje sazba poplatku za zápis do obchodního rejstříku, a to jednotně pro fyzické i právnické osoby. Jako základ poplatku se navrhuje výše zapisovaného jmění nebo vkladů společníků, pokud obchodní zákoník stanoví povinnost jmění zapisovat. Sazba poplatku se navrhuje procentem ve výši 0,5 %. Nejnižší sazba se navrhuje ve výši stávající sazby, tj. 3 000 Kč, nejvyšší ve výši 20 000 Kč. U subjektů, kde není povinnost jmění zapisovat, se navrhuje sazba poplatku pevnou částkou ve výši 3 000 Kč.

U některých položek sazebníku se navrhuje mírné zvýšení sazeb poplatků, na což je poukázáno v jednotlivých ustanoveních důvodové zprávy k návrhu zákona. Důvodem pro zvýšení některých sazeb je požadavek částečného krytí nákladů vynakládaných státem na soudní řízení. Náklady od roku 1991, kdy byl přijat platný zákon o soudních poplatcích, vzrostly.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám, abyste předloženou novelu zákona o soudních poplatcích schválili. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi. Žádám, aby se slova ujala společná zpravodajka výborů Poslanecké sněmovny paní poslankyně Anna Röschová a uvedla společnou zprávu výborů. Obdrželi jsme ji jako sněmovní tisk 1458. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vládní návrh novely zákona, který se týká soudních poplatků a poplatků za výpis z rejstříku trestů projednaly ústavně právní výbor a rozpočtový výbor na svých schůzích. Oba tyto výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým vládním návrhem vyslovila souhlas, a to společně s pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy ve společné zprávě.

Myslím, že důležitost a nutnost této novely popsal a vysvětlil pan ministr Kočárník, tudíž já mohu doporučit Poslanecké sněmovně, aby s návrhem novely zákona vyslovila souhlas. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji společné zpravodajce poslankyni Anně Röschové. Do rozpravy se písemně přihlásil pan poslanec Štambera. Má slovo.

Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Dalibor Štambera: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, mám jeden pozměňovací návrh, který se týká bodu 9, § 6 odst. 3. Navrhuji vypustit část věty za středníkem. Věta končí - vypořádají (§ 6 odst. 3) a vypouštěla by se část věty - ke společným dluhům se nepřihlíží.

Odůvodnění je asi takovéto. Při vypořádávání bezpodílového spoluvlastnictví se navrhuje v této úpravě, aby se nepřihlíželo ke společným dluhům s vysvětlením, že se soudům stěžuje situace, kdy se mají vypořádávat při stanovení poplatků se společnými pasivy. Pro poplatníka je předmětem sporu právě vyřešení nejasností při vypořádávání spoluvlastnických vztahů včetně pasiv, která jsou s majetkem spojena. Proto se mi zdá poněkud nespravedlivé, aby vypočet poplatků byl prováděn pouze z aktiv.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Štamberovi. K řečništi pozvu paní poslankyni Marvanovou pod podmínkou, že má pozměňovací návrh. Připraví se pan poslanec Brodský, rovněž s pozměňovacím návrhem.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ráda bych přednesla dva drobné pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona. Týkají se tohoto problému. Je třeba rozlišovat v tomto vládním návrhu zákona soud jako nezávislý orgán soudcovské moci, který rozhoduje (hluk v sále).

Předseda PSP Milan Uhde: Páni poslanci, už poněkolikáté dnes konstatuji, že nevytváříte dobré prostředí, zvláště dnes nevytváříte dobré prostředí. Prosím, omezte hlasité projevy anebo jim jděte holdovat mimo tento sál. Paní poslankyně, prosím, pokračujte.

Poslankyně Hana Marvanová: Takže je třeba rozlišovat mezi případy, kdy soud rozhoduje podle občanského soudního řádu o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a soud, který je samostatným subjektem práv a povinností, který je reprezentovaný svým předsedou a rozhoduje ve věcech správy poplatků a příjmů podle příslušného zákona.

Proto se domnívám, že je nutné zpřesnění bodu 22 předloženého návrhu a bodu 25. Přednáším k těmto bodům tyto pozměňovací návrhy.

K bodu 22 navrhuji, aby tento bod zněl takto: V § 13 odst. 2 se slova "sjednal dohodu o splacení dlužné částky" nahrazují slovy "předseda soudu povolil posečkání s placením poplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách; poznámka pod čarou č. 4b zůstává stejná.

K bodu 25 navrhuji toto znění: V § 16 odst. 2 se vypouští slovo "krajského" a poznámka pod čarou č. 5 zní tak, jak je uvedena.

Tyto mé pozměňovací návrhy nejsou žádnou věcnou změnou. Jsou zpřesněním toho, že v těchto věcech týkajících se úlevy rozhoduje předseda soudu jako zástupce správce poplatků.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Haně Marvanové. Slovo má pan poslanec Petr Brodský. Je poslední z písemně přihlášených do rozpravy. Zvažte prosím své přihlášky.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si předložit pozměňovací návrh k čl. II návrhu, který obsahuje doplnění právní úpravy správních poplatků takto. Pokud dovolíte nejprve zdůvodnění. Česká exportní banka, a.s. se stoprocentní účastí státu je v současné době osvobozena od správního poplatku podle položky 65 sazebníku, tj. za udělení povolení k emisi dluhopisů. Vzhledem k tomu, že podle položky 66 písm. j se zpoplatňuje poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry nebo finanční výpomoci, a to ve výši 0,5 %, ze zaručené částky státem, povazuji za zbytečné, aby státní prostředky byly použity Českou exportní bankou k placení správního poplatku opět do státního rozpočtu. To bylo zdůvodnění.

Nyní k vlastnímu návrhu. K zamezení toho, co jsem řekl, navrhuji do čl. II zařadit bod 3 v tomto znění: Osvobození, bod 2, v položce 65 se za slovo "položky" vkládají slova "a položky 66 písm. j". Celé osvobození pod bodem 2 k položce 65 bude v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu znít: 2. Od poplatku podle této položky a položky 66 písm. j se osvobozuje Česká exportní banka, a. s. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Brodskému. Protože už nikdo další nepodal přihlášku do rozpravy, rozpravu uzavírám. Táži se pana místopředsedy vlády a ministra financí, zda si přeje použít práva pronést závěrečné slovo v zakončené rozpravě. Prosím, pane místopředsedo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, snad jenom dvě věty. Chtěl bych poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali této novele. Již dopředu vyjadřuji se všemi pozměňovacími návrhy souhlas.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a uděluji slovo paní společné zpravodajce v případě, že chce přednést závěrečné slovo. Jinak ji žádám, aby předložila jednotlivé pozměňovací návrhy sněmovně k hlasování, pokud je to technicky možné.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, žádnou závěrečnou řeč přednášet nebudu. Protože je to technicky možné, domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. U každého pozměňovacího návrhu, jsou čtyři, vyjádřím souhlas či nesouhlas. Pan ministr se již vyjádřil ke všemu najednou.

První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Štambera, a to sice v bodu 9, který se týká § 6 odst. 3, vypustit konec věty za středníkem, tj. "ke společným dluhům se nepřihlíží". Rovněž souhlasím s tímto pozměňovacím návrhem.

Předseda PSP Milan Uhde: Než dám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Štambery, odhlásím vás a požádám, abyste se nově registrovali svými kartami.

Budeme hlasovat. 31. hlasování, pozměňovací návrh pana poslance Štambery. Pan místopředseda vlády se vyjádřil kladně k tomuto návrhu, paní společná zpravodajka rovněž. Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 129 přítomných 126 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi, jeden nehlasoval.

Prosím, paní společná zpravodajko, pokračujte.

Poslankyně Anna Röschová: Jako druhá v rozpravě vystoupila paní poslankyně Marvanová, která přednesla dva pozměňovací návrhy.

První se týká bodu 22, kde navrhuje v § 13 odst. 2 slova "sjednal dohodu o splacení dlužné částky" nahradit slovy "Předseda soudu povolil posečkání s placením poplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách."

Rovněž s tímto pozměňovacím návrhem souhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Hany Marvanové.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to ve 32. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 32. hlasování skončilo.

Ze 131 přítomných bylo 102 pro, jeden proti, 24 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Paní společná zpravodajko, prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Druhý pozměňovací návrh se týká bodu 25, který se navrhuje formulovat takto: V § 16 odst. 2 se vypouští slovo "krajského" a poznámka pod čarou. Rovněž doporučuji přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Druhý pozměňovací návrh paní poslankyně Hany Marvanové bude posouzen ve 33. hlasování.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování? 33. hlasování skončilo.

Ze 134 přítomných bylo 112 pro, jeden proti, 18 se zdrzelo, 3 nehlasovali. l tento návrh byl přijat.

Paní společná zpravodajko, prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Jako poslední v rozpravě vystoupil pan poslanec Brodský a prosila bych tady, jestli by pan poslanec mohl upřesnit, zda se jedná o dva návrhy nebo jeden. Protože zde se navrhuje do společné zprávy do čl. 2 zařadit nový bod 3 nebo bod 3. On článek III má jen dva body ve společné zprávě. A pak je tady tedy bod 2. Poprosila bych pana poslance, jestli by to neupřesnil, protože tomu trochu nerozumím. Jinak věcně je mi to jasné a věcně s tím souhlasím. Ale abychom se nedopustili nějakého procesního lapsusu.

(Poslanec Brodský objasňuje společné zpravodajce svůj návrh.)

Předseda PSP Milan Uhde: Uvažoval jsem o řešení, které mi kolega Ortman přišel teď napovědět. Stejně jsem se chystal vyhlásit desetiminutovou přestávku, je teď pro to druhý dobrý důvod. Vyhlašuji 10 minut přestávku. Prosím, dodržte ji, budeme končit v 17.30 hodin, protože je organizační výbor.

Přestávka do 16.25 hodin.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, děkujeme.

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.30 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Jsme schopni usnášení. Paní společná zpravodajko, prosím předložte sněmovně k hlasování poslední pozměňovací návrh, přednesený panem poslancem Petrem Brodským.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, omlouvám se ještě jednou, že jsem trochu zdržela hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, ale měla jsem obavy, abych něco nezopakovala špatně do stenozáznamu a nevznikly následné problémy. Teď už je věc vyjasněna.

Pan poslanec Brodský podal skutečně jeden pozměňovací návrh, který zní: Do článku II zařadit bod 3 v tomto znění: V osvobození, bod 2, v položce 65 se za slovo "položky" vkládají slova "a položky 66 písmeno j)". Doporučuji a souhlasím s tímto pozměňovacím návrhem.

Předseda PSP Milan Uhde: l pan místopředseda vlády a ministr financí doporučil přijetí tohoto pozměňovacího návrhu poslance Brodského. Budeme o něm hlasovat ve 34. hlasování. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 34. hlasování skončilo.

Ze 108 přítomných bylo 76 pro, 1 proti, 22 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh pana poslance Brodského byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a nyní můžeme hlasovat o návrhu novely zákona jako celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1298, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1458 a schválených pozměňovacích návrhů.

35. hlasování na 28. schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování? 35. hlasování skončilo.

Ze 126 přítomných bylo 93 pro, 4 proti, 22 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi, děkuji společné zpravodajce výborů paní poslankyni Anně Röschové za jejich podíl na přijetí tohoto zákona.

Oznamuji vám, že 8. bod, který jsme si schválili do pořadu 28. schůze, nemůžeme projednávat, protože k vládnímu návrhu zákona o regulaci reklamy podle sněmovních tisků 1289 a 1460 není dosud společná zpráva, resp. je společná zpráva, ale neuplynula zákonná lhůta nutná k jejímu projednávání. Proto musíme odložit tento bod a přistoupíme k dalšímu bodu. Jde o

VIII.

Vládní návrh zákona, o technických podmínkách provozu

silničních vozidel na pozemních komunikacích

(sněmovní tisky 984 a 1461)

Z pověření vlády odůvodní předložený návrh zákona ministr dopravy pan Jan Stráský. Žádám ho, aby se ujal slova.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, předkládám k vašemu posouzení návrh zákona o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. Předložený návrh sleduje vytvoření náročnějšího a přehlednějšího právního stavu s cílem snížit nehodovost na našich silnicích, která je způsobena technickým stavem vozidel a zároveň snížit ekologickou zátěž, která vyplývá z provozu silničních vozidel.

Navrhovaný zákon má zavést právní úpravu těchto okruhů problematiky: technická způsobilost typů vozidel, základní povinnosti výrobců vozidel, pravidelné technické prohlídky vozidel a měření emisí škodlivin ve výfukových plynech, postavení stanic technické kontroly a stanic měření emisí a státního odborného dozoru nad stanicemi technické kontroly a stanicemi měření emisí.

Návrh zákona má umožnit Ministerstvu dopravy vydat prováděcí předpisy, které jsou nutné z hlediska technických podmínek výroby a provozu vozidel a z hlediska schvalování jejich technické způsobilosti k provozu a způsobilosti vozidel již provozovaných. Tato povinnost vyplývá i z mezinárodních závazků našeho státu v této oblasti.

Předkládaný návrh nezasahuje ve státní správě do stávající dělby působností mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem dopravy. V praxi to znamená, že současné dopravní inspektoráty Policie ČR zůstávají i nadále ve struktuře orgánů vnitra, zatímco činnost spojená s rozhodnutím o technických podmínkách a jejich dodržování držiteli vozidel zúčastněných v silniční dopravě je ve struktuře orgánů dopravy.

Je vhodné poznamenat, že návrh zákona původně obsahoval jen úpravu způsobilosti silničních vozidel k provozu a ověřování jejich způsobilosti ve stanicích technické kontroly. Neobsahoval tedy úpravu kontrol emisí a stanic kontrol emisí tak, jak je obsahuje společná zpráva, která byla předložena k projednání. Poté, co byla tato úprava vyčleněna z návrhu novely zákona o ochraně ovzduší v loňském roce, stala se - jak ostatně vyplývá ze společné zprávy - logickou součástí nyní projednávaného návrhu zákona. Přijetím tohoto zákona se odstraní citelná mezera v našem právním řádu, která už nyní činí v praxi zásadní problémy a odstraní se námitka, že malý a nedostatečný dozor státu nad technickým stavem vozidel zvyšuje nehodovost v naší silniční dopravě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru dopravy Janu Stráskému. Udílím slovo společnému zpravodaji výborů Poslanecké sněmovny poslanci Vladimíru Budinskému, aby podal zprávu o projednání návrhu ve výborech. Prosím, pane společný zpravodaji.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP