Čtvrtek 15. prosince 1994

7. den schůze (15. prosince 1994)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr l. Němec, ministr vnitra J. Ruml, ministr P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Jednání opět zahájeno v 10.35 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Sojka náhradní karta č. 5, pan poslanec Gjurič náhradní karta č. 3, pan poslanec Opatřil náhradní karta č. 4.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, konstatuji, že v tuto chvíli se svou registrační kartou přihlásilo 81 členek a členů Poslanecké sněmovny. To znamená, že jsme schopni se usnášet, a proto už po sedmý jednací den pokračuje přerušená 25. schůze Poslanecké sněmovny. Konstatuji to a všechny vás vítám.

Vítám pana ministra Dybu, který je v tuto chvíli tuším jediný člen vlády, který se účastní naší schůze. Vítám všechny ostatní milé hosty. Prosím ty, kdo mají náhradní registrační karty a nepřihlásili se na začátku tohoto pokračování 25. schůze, aby tak učinili co nejdříve.

Paní poslankyně, páni poslanci, v průběhu šesti dnů jsme projednali 28 bodů schváleného pořadu. Zbývá nám dokončit přerušený 27. bod, tj. novela občanského zákoníku, a poté projednat ještě dalších 22 bodů. Dokončíme nyní projednávání bodu 27. Je jím

XXVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje

Občanský zákoník

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno po ukončené rozpravě a po dohodě, ze budou všechny přednesené pozměňovací návrhy předloženy písemně a bude dána příležitost poslaneckým klubům, aby je projednaly. Pozměňovací návrhy byly rozdány v úterý 13. prosince po 16.00 hodině. Táži se zástupce navrhovatele pana ministra Dyby, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Nebude přednášet závěrečné slovo. Dávám proto příležitost společné zpravodajce výborů paní poslankyni Haně Marvanové, aby se vyjádřila k rozpravě a popřípadě přednesla závěrečné slovo. Potom předpokládám, že předloží jednotlivé pozměňovací návrhy k hlasování Sněmovně. Prosím, paní společná zpravodajko. - Pan ministr Dyba přece jenom pronese závěrečné slovo. Dohodli jsme se na tom teď v krátké poradě.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Vážená Sněmovno, já budu mít velmi krátké závěrečné slovo. Oceňuji diskusi, která tady proběhla. V podstatě plně akceptuji společnou zprávu a změny v ní navržené. Z těch navržených změn tady ve Sněmovně nemohu souhlasit s těmi, které navrhoval pan poslanec Vorlíček. Velmi krátce k jednotlivým návrhům.

Pan poslanec Vorlíček navrhoval, abychom doplnili v bodě 3 za slova "způsob výpočtu nájemného" také "a jeho výši". Čili chtěl zahrnout také výši nájemného do navrhované změny. Myslím, že je to zbytečné, že vládní návrh umožňuje pronajímateli i nájemci, aby se dohodli na tom, zda v nájemní smlouvě uvedou způsob, jak se nájemné stanoví, anebo přímo jeho výši. Čili je tady smluvní volnost. V nájemní smlouvě je to možné učinit oběma způsoby. Podobně když pan poslanec Vorlíček navrhuje, aby byly zpřísněny proti tomu, co jsme navrhovali ve vládním návrhu, sankce vůči pronajímateli, který zneužije výpovědního důvodu v tom smyslu, aby se doplnila věta, že pronajímatel je povinen obnovit nájemní smlouvu nemohu s tím souhlasit, takové řešení není možné. Pokud pronajímatel obsadí vyklizený byt, není již možné obnovit nájemní smlouvu s původním nájemcem, která byla v dobré míře platně sjednána. Prostě by to bylo v rozporu s ustanoveními v občanském zákoníku. S tímto návrhem pana poslance Vorlíčka nelze souhlasit. Navržené sankce ve vládním návrhu, nově navrhované sankce v případě zneužití možnosti výpovědi pronajímatelem jsou dostatečné. Podobně i další návrh pana poslance Vorlíčka, který se týká toho, že pronajímatel je povinen zajistit i plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno, je zbytečný, ve stávajícím znění v občanském zákoníku je to zajištěno. Návrh je zbytečný. Nesouhlasím.

Pan poslanec Vorlíček ještě měl určité návrhy. U bodu 11 přidat odkazy na určité zákony. Jde o zbytečné doplnění, zbytečnou komplikaci. Občanský zákoník takovéto odkazy na zvláštní zákon obsahuje. Není to nutné, proto opět nemohu s tím souhlasit.

Pan poslanec Štrait - nesouhlasím. Myslím, že vládní návrh je vhodně doplněn zněním společné zprávy výborů a doporučuji v bodě 13 navrhované změny přidržet se společné zprávy.

Paní poslankyně Kolářová - rozumím jejímu návrhu, vím, k čemu směřuje. Jde stále o to, co vláda už navrhovala, co navrhuje společná zpráva. Potrestání neplatičů, potrestání těch nájemníků, kteří neplní své povinnosti. Nicméně v tomto směru jde návrh paní poslankyně Kolářové dál v tom smyslu, že by mohl vést k nepřiměřeným tvrdostem vůči dětem těchto neřádných nájemníků. Čili nedoporučuji, aby tento návrh byl přijat. Jde za rámec toho, co vláda navrhovala a co je navrženo ve společné zprávě, kterou plně akceptuji.

Myslím, že pan poslanec Bláha navrhoval některé věci, které jdou zase za rámec toho, co jsme navrhli ve vládním návrhu. V některých případech jsou to věci, které jsou nadbytečné a zbytečné. Protože jsou dobře upraveny, nedoporučuji, aby návrhy pana poslance Bláhy byly přijaty.

Pan poslanec Jaroš navrhoval určitou změnu týkající se event. vystěhování mimo obec. Myslím, ze to, jak je to nyní upraveno v zákoně, je správné. Jde o určité preventivní opatření, určitá hrozba vůči neplatičům. Proto si myslím, že není třeba toto ustanovení změnit.

Co se týká návrhu paní poslankyně Marvanové, myslím, že tyto návrhy opět by vedly v těchto okamžicích k nadměrným zbytečným tvrdostem. Doporučuji, aby tyto návrhy nebyly přijaty. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má společná zpravodajka výborů paní poslankyně Marvanová. Má příležitost jednak pronést závěrečné slovo, jednak se ujmout předkladu konkrétních pozměňovacích návrhů sněmovně k hlasování.

Je tu ale faktická poznámka pana poslance Bláhy. Prosím paní poslankyni Marvanovou, aby umožnila v tomto okamžiku pronesení této faktické poznámky.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, pane ministře, vážená sněmovno, chtěl bych vás požádat o možnost stažení mého jednoho návrhu, a to je návrh na novou úpravu § 719 A podnikání v bytě. Domnívám se, že za dané situace a v současné době by nebylo vhodné tuto úpravu schvalovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že můžeme panu poslanci Bláhovi vyjít vstříc ve chvíli, kdy hlasování o pozměňovacích návrzích dospěje až k jeho pořadí a kdy paní společná zpravodajka upozorní na to, že máme hlasovat nikoli o pozměňovacím návrhu, nýbrž má sněmovna dát souhlas k tomu, aby návrh byl stažen. Souhlasíte, pane poslanče, s tímto technickým řešením? (Ano.) Prosím, slovo má paní společná zpravodajka.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, domnívám se, že své závěrečné slovo omezím na konstatování, že rozprava proběhla, že přednesené pozměňovací návrhy máte v písemném vyhotovení na lavicích a že je možné přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, u nichž vždy řeknu nebo připomenu, jaké je stanovisko pana ministra a jaké je moje stanovisko jako zpravodaje.

Předseda PSP Milan Uhde: Přistoupíme tedy k jednotlivým pozměňovacím návrhům v takovém pořadí, v jakém vám byly, páni poslanci a paní poslankyně, rozdány v písemném vyhotovení. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Hana Marvanová: První návrh je návrh pana poslance Vorlíčka, který navrhuje v bodě 3 vládního návrhu k § 686, odst. 1 za slova "způsob výpočtu nájemného" doplnit slova "a jeho výši". Pan ministr říkal již, ze nedoporučuje, já rovněž nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 383. hlasování na této schůzi začíná. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných bylo 59 pro, 78 proti, 8 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Hana Marvanová: Další návrh pana poslance Vorlíčka směřuje k bodu 12. Navrhuje v první větě doplnit za slova "pronajímatel je povinen" další slova "obnovit nájemní smlouvu a".

Předseda PSP Milan Uhde: Paní společná zpravodajko, dostáváme upozornění, že návrhy jsou vypracovány písemně, takže můžeme jen stručně odkázat, o který návrh jde, a není potřeba text předčítat. Myslím, že bude ekonomické, abychom se tohoto upozornění drželi.

Poslankyně Hana Marvanová: Stanovisko pana ministra, jak už říkal, je negativní, moje je také negativní. Ráda bych upozornila v případě přijetí na vážné důsledky do celého občanského zákoníku.

Předseda PSP Milan Uhde: 384. hlasování se týká druhého pozměňovacího návrhu pana poslance Vorlíčka. Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 156 přítomných bylo 52 pro, 82 proti, 20 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Návrh pana poslance Vorlíčka obsahuje určité nepřesnosti ve vyhotovení, které máte na stole, takže já prosím pana poslance Vorlíčka, aby svůj návrh upřesnil.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážené dámy a pánové, omlouvám se, že jsem zazmatkoval při svém návrhu, který máte ve třetím odstavci a přisoudil ho § 628 odst. 2 s nepatřičným textem úvodu.Takže ten úvod ke třetímu návrhu má znít:

"§ 687 odst. 1 doplnit o větu". Ta věta potom je taková, jako máte v návrhu - pronajímatel je povinen atd.

Poslankyně Hana Marvanová: Stanovisko pana ministra i moje stanovisko k tomuto návrhu je negativní, neboť tento návrh je nadbytečný.

Předseda PSP Milan Uhde: 385. hlasování se týká třetího pozměňovacího návrhu pana poslance Vorlíčka. Kdo ho podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 159 přítomných 54 pro, 83 proti, 17 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Čtvrtý návrh pana poslance Vorlíčka směřuje na doplnění odkazu na zákon 102 z roku 1992. Pan ministr ani já nedoporučujeme, je to návrh nadbytečný.

Předseda PSP Milan Uhde: 386. hlasování se týká čtvrtého pozměňovacího návrhu pana poslance Vorlíčka. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

51 pro, 85 proti, 17 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Další návrh přednesl pan poslanec Štrait. Navrhl ze společné zprávy vypustit bod 13. Pan ministr nedoporučuje, já rovněž nedoporučuji. Navíc by to ani nedoporučoval ústavně právní výbor. Jde o provázaný návrh s dalšími body společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: 387. hlasování. Kdo podporujete návrh pana poslance Štraita, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Odevzdáno 51 hlasů pro, 89 proti, 14 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Další návrh přednesla paní poslankyně Kolářová k bodu 13 společné zprávy, vypuštění věty v odst. 5. Pan ministr nedoporučuje, já doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 388. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh paní poslankyně Kolářové, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 159 přítomných bylo 43 pro, 69 proti, 42 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Je tady technická poznámka pana poslance Bodyho.

Poslanec Ladislav Body: Omlouvám se, ale mám jednu technickou poznámku. Já jsem včera s paní kolegyní Kolářovou o tomto problému diskutoval a navrhoval jsem stažení tohoto bodu, protože se domnívám, že to je nekorektní přístup kolegyně k tomuto návrhu. Já chci poděkovat panu ministru Dybovi za jeho stanovisko. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Body pronesl svou poznámku po skončeném hlasování. Paní společná zpravodajko, prosím pokračujte.

Poslankyně Hana Marvanová: Další návrh přednesl pan poslanec Bláha. Navrhoval vložení nového odstavce v § 692. Pan ministr nedoporučuje, já nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 389. hlasování se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Bláhy. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 162 přítomných bylo 58 pro, 82 proti, 15 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Další návrh pana poslance Bláhy směřuje k vypuštění bodu 13. O tomto návrhu jsme již hlasovali, proto není nutné znovu hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Bláha má faktickou poznámku, prosím, aby ji proslovil.

Poslanec Jan Bláha: Omlouvám se, ale nedopatřením patrně došlo k tomu, že já jsem říkal: v dosavadním bodu zprávy navrhuji vypustit a pokud nebude přijato, tak navrhuji úpravu paragrafu ve společné zprávě. Čili není to tady poznamenáno v pozměňovacích návrzích.

Poslankyně Hana Marvanová: Já jsem s tím samozřejmě počítala a hodlala jsem dát nyní hlasovat o tom návrhu, který máte na konci první strany písemného vyhotovení. Stanovisko pana ministra k tomuto návrhu doplnění § 711 odst. 1 písm. b) je negativní, moje rovněž negativní.

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné, o čem budeme hlasovat po upřesnění pana poslance. Je to 390. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 163 přítomných bylo 62 pro, 86 proti, 10 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Další návrh pana poslance Bláhy směřuje k novému znění § 711 odst. 5. Doporučuje podobný návrh, o kterém jsme již hlasovali u pana poslance Vorlíčka, to je obnovení nájemní smlouvy. Pan ministr nedoporučuje, já rovněž nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 391. hlasování rozhodne o osudu tohoto pozměňovacího návrhu pana poslance Bláhy. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 164 přítomných bylo 64 pro, 85 proti, 11 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Další návrh přednesl pan poslanec Jaroš. Pan ministr nedoporučuje, já rovněž nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 392. hlasování se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Jaroše. Kdo podporuje tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 164 přítomných 63 pro, 69 proti, 26 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Hana Marvanová: Další návrh jsem přednesla já. Navrhuji nový odst. 6, § 712. Pan ministr doporučuje, já doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 393. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 164 přítomných 134 pro, 13 proti, 13 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Druhý můj návrh směřuje k § 706 odst. 1. Jde o doplnění první věty prvního odstavce. Protože jsem se stejně jako pan poslanec Vorlíček dopustila při přednesu určité chyby, dovolím si svůj návrh upřesnit: "Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili alespoň po dobu 6 měsíců před jeho smrtí ve společné domácnosti a nemají vlastní byt." Stanovisko pana ministra k tomuto návrhu je negativní, mé je pozitivní.

Předseda PSP Milan Uhde: 394. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 161 přítomných bylo 61 pro, 22 proti, 62 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Třetí můj návrh směřuje k § 706 odst. 1. Navrhovala jsem vypustit druhou větu. Pan ministr nedoporučuje, já doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 395. hlasování rozhodne o tomto návrhu paní poslankyně Marvanové. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 162 přítomných 51 pro, 39 proti, 69 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Pan poslanec Broulík navrhoval jistou modifikaci mého návrhu, který již nebyl přijat; stanovení jiné lhůty, a to nikoli 6 měsíců, ale 3 měsíců. Jde o doplnění stávajícího § 706 odst. 1. Myslím, že je namístě o tom hlasovat, pokud pan poslanec Broulík návrh nestahuje.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedo, žádám o stažení návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám hlasovat o stažení návrhu pana poslance Broulíka. Kdo podporujete jeho návrh, dejte to najevo ve 396. hlasování stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 164 přítomných 104 pro, 32 proti, 25 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat. Prosím paní společnou zpravodajku, aby přikročila k dalším pozměňovacím návrhům, pokud nějaké ještě máme.

Poslankyně Hana Marvanová: Další návrh přednesl pan poslanec Bláha k § 711, nové znění písm. e). Pan ministr nedoporučuje, já rovněž nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 397. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 165 přítomných 61 pro, 92 proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Poslední návrh, který přednesl pan poslanec Bláha se týká podnikání v bytě. V úvodu hlasování o pozměňovacích návrzích požádal pan poslanec Bláha o souhlas se stažením tohoto návrhu. Prosím, aby se tedy hlasovalo o tomto souhlasu se stažením návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: 398. hlasování o návrhu pana poslance Bláhy na stažení původně předloženého pozměňovacího návrhu. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 165 přítomných 155 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslankyně Hana Marvanová: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Můžeme přistoupit k hlasování o celkovém návrhu zákona ve znění přijatého pozměňovacího návrhu a přijaté zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Pokud dovolíte, odhlásím vás a požádám, abyste se nově přihlásili jako přítomní.

Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje Občanský zákoník, podle sněmovního tisku 1125, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1264 a schváleného pozměňovacího návrhu.

399. hlasování na této schůzi ukáže, kdo tento návrh zákona podporuje. Kdo ho podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 163 přítomných bylo 96 pro, 32 proti, 33 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministrovi Dybovi i paní společné zpravodajce. Přistoupíme k dalšímu bodu schváleného pořadu. Je to

XXX.

Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších

na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem

osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících

zákonů (sněmovní tisky 297, 297A)

Poznamenávám, že do této doby nebyla předložena společná zpráva výborů, což je nepochybně na překážku projednávání. Hlásí se paní poslankyně Röschová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP