Čtvrtek 8. prosince 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dávám slovo společnému zpravodaji poslanci Jozefovi Wagnerovi, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1340.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády a ministře financí, dámy a pánové, nejdříve mi dovolte, abych úvodem sdělil sněmovně svůj etický problém jako zpravodaje a poslance, který má jiný názor na některé věci a chce přitom dostát povinnostem zpravodaje. Z tohoto důvodu se nebudu ve zpravodajské zprávě zabývat § 42 a přihlašuji se k této věci do rozpravy.

Dovolil bych si upozornit, že společná zpráva je předkládána tak, že projednání návrhu novely bylo přikázáno výborům ústavně právnímu, rozpočtovému, hospodářskému a zemědělskému. Návrh projednaly všechny, avšak usnesení bylo přijato pouze výborem ústavně právním a rozpočtovým. Domnívám se, že zdůraznit tuto skutečnost bylo nezbytné i vzhledem k tomu, co zde říkal pan ministr v souvislosti s návrhem vložit za dosavadní bod 15 nový bod, který stanoví procesní lhůty pro jisté aspekty daňového řízení, ale stanoví je tak, že vlastně stát - pokud jeho zaměstnanec z jakýchkoli důvodů nesplní povinnost - bude dotčen lhůtou tak, že propadnutí bude v jeho neprospěch. To je špatné, protože vlastně nastává situace, že nečinnost může přijít nejen z důvodů zcela nezávislých na věcech, tzn. náhodně, ale může přijít i organizovaně a záměrně a dokonce úplatně.

Zcela se shoduji s názorem pana ministra a tento návrh nepovažuji za návrh, který by měl být zařazen do platného znění zákona. Domnívám se, že rozprava k této věci může jít v mezích, že lhůty jsou potřebné, ale nemůže to být blokováno onou poslední větou, která ze lhůty činí velmi nebezpečný nástroj náhody.

Jinak se domnívám, že pan ministr v úvodním slově - jak je jeho dobrým zvykem - mluvil o všem, co je podstatné, takže zpravodaji nenechal příliš velký prostor. Ten zbývající prostor bych chtěl využít pouze k tomu, abych upozornil, že tato procesní norma má velkou souvislost nejen s tím, jaké náklady na náš daňový systém uplatníme, co nás výběr daní bude stát, ale že toto se odvozuje též z toho, jak novelizujeme hmotně právní daňové normy. Mám za to, že v těchto novelizacích se začíná rýsovat něco, čemu by se mělo včas zabránit a včas postavit vědomě a organizovaně vedenou hráz, v podstatě velmi jednoduchou. Kompetentní ministerstvo, možná ve spolupráci s rozpočtovým výborem, by mělo posoudit koncepci a fungování nové daňové soustavy, posoudit k jakým změnám došlo, jak často dochází k výjimkám, jak často se z obecných ustanovení poskytují výjimky, jejichž kontrola ztěžuje a zdražuje práci daňových úřadů, která by i bez toho byla dosti drahá a která i tak je dosti náročná.

Domnívám se, že zavedení daňové soustavy provází tento velmi nepříjemný jev a myslím si, že by se to mělo učinit nejdříve předmětem jednání rozpočtového výboru a pak předložit sněmovně jakési koncepční řešení, aby daňový systém nebyl předmětem nadbytečných novelizací vedoucích vlastně k tomu, že původní úmysl zákonodárce je dnes a denně ničen stovkami nových změn, které upravují poměry jen části populace nebo části podnikatelů a to tak, že tyto výjimky velmi ztěžují daňovou správu.

Považoval jsem za důležité toto stanovisko říci, i když se nedomnívám, že patří tak zcela do zpravodajské zprávy. Domnívám se, že zpravodajská zpráva akceptovala všechny návrhy, které byly v rozpravě ve výborech a usneseních přijaty, a že není důvodu sdělovat žádné další podrobnosti k jednání těch výborů, které nepřijaly k uvedenému vládnímu návrhu usnesení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásili poslanci Vorlíček, Fischerová, Hirš, Frommer, Recman, Gross, Mandelík a Wagner. Prosím prvního z nich, pana kolegu Vorlíčka, aby se ujal slova. Připraví se paní kolegyně Fischerová.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, vládní návrh novely zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů v obecné části důvodové zprávy tvrdí, že tato procesní norma, podle níž jsou daně spravovány (až na detaily řešené novelou), vyhovuje potřebám správy daní. Spokojenost ministerstva financí s daným stavem jde až tak daleko, že toto ministerstvo navrhuje skoncovat s přípravou na zavedení majetkových přiznání a tento institut ze zákona o správě daní a poplatků vypustit.

Nemyslím si, že náš daňový systém funguje dobře. Za jeden ze signálů může sloužit mimo jiné to, že se nenaplnil předpoklad letošních daňových příjmů ve výši 16 miliard korun. Pokud daňový systém není schopen přinutit podnikatelskou sféru platit náležitě daně bez miliardových výpadků s vědomím, že neplacení daně je krádež stejná, jako třeba zpronevěra v bance, pak spokojenost s takovým systémem je podle mého mínění projevem nesvědomitosti. Jsme v situaci, kdy odhady šedé ekonomiky v České republice se pohybují podle předsedy Českého statistického úřadu okolo 10 - 15% podílu na hrubém domácím produktu a méně optimističtí experti hovoří o 20%. Odhady daňových úniků dosahují až 30 miliard korun.

Jestliže za této situace ministerstvo financí argumentuje, jak odbouráním zavádění majetkových přiznání ušetříme státní kase 550 mil. Kč, pak jde o čirou demagogii. Falešně mi zní i argument o problematičnosti kontroly věcné správnosti majetkových přiznání za situace, kdy česká vláda v jiném případě, v připravovaném zákonu o sociální pomoci, podle mých informací klidně kontrolu majetkových poměrů navrhuje. Patrně jednou z nevyhlášených programových zásad české vlády je, že na chudý lid musí být přísnost, zatím co na jednání vyšších příjmových vrstev chce oko vlády pohlížet s velikou tolerancí.

Krátce řečeno, v důvodové zprávě předkladatel účelovým způsobem zveličuje potíže spojené s realizací ustanovení o majetkových přiznáních a bagatelizuje význam těchto přiznání. Můj pohled na majetkové přiznání je jiný. Jestliže totiž máme doposud daňový systém, v němž sice existuje daň z příjmů a daň z nemovitostí, ale v podobě, která nenutí a ani neumožňuje finančnímu úřadu zkoumat, zda za rok podnikateli k rekreační chatě nepřibyly dva činžáky, mercedes a balík akcií TELECOMU a zda to bylo pořízeno ze zdaněných příjmů, pak takový daňový systém potřebuje zavést majetkové přiznání jako sůl. O příkladu Dánska budu mluvit za chvíli.

Při dříve uvedeném způsobu argumentace je předkladateli každý prostředek dobrý, včetně polopravd typu, že obdobná majetková přiznání byla zavedena pouze v Maďarské republice a Slovenské republice. Takto formulované tvrzení musím považovat za nepravdivé a argumentaci na něm založenou za nekorektní. Korektní informace zní, že majetková přiznání jsou ve světě běžná. Namátkou zmíním Spolkovou republiku Německo, Spojené stáry severoamerické, Dánsko, a tak bych mohl pokračovat a končit někde Indií.

Je pravda, že se většinou přiznání podávají v souvislosti s daní z majetku, zároveň však slouží ke kontrole daně z příjmu. Chci zdůraznit, že např. ve Spolkové republice Německo a jinde majetkové přiznání předkládají finančnímu úřadu fyzické osoby i podniky a nikoho tam ani nenapadne lamentovat nad neproveditelností takového úkolu. Že se o tvrzení, že majetkové přiznání bylo zavedeno jen v Maďarsku či na Slovensku dá s úspěchem pochybovat, dokazuje i příklad zmiňovaného Dánska, kde je přiznání k majetku přílohou k běžnému daňovému přiznání příjmu, aby byl finanční úřad ročně informován o přírůstku majetku a příjmů, neboť příjem v daném roce a čistý majetek v daném roce jsou zde předmětem daně. Konec konců pro případy využití majetkových přiznání není třeba běhat po celé zeměkouli, stačí se vrátit do naší historie, kdy po vzniku České republiky dr. Rašín prosadil zákon o soupisu majetku, aby zametl s podvodníky a naučil daňové poplatníky ctít daňové zákony.

Takže shrnuji. Za prvé. Správnost přiznané daně z příjmu nelze účinně kontrolovat, nemůže-li finanční úřad porovnat příjmy s pohybem majetku. Proto se majetkové přiznání, často zároveň jako podklad daně z majetku, požaduje v řadě států Evropy, Asie i Ameriky. Majetková přiznání jsou prvním krokem k tomu, abychom se pořádku vyspělých zemí začali přibližovat. Obrovské majetkové přesuny při privatizaci a každodenní zkušenosti českého občana s podvody, korupcí a daňovými úniky, které tento děj provázejí, se promítly do výsledku sociologického průzkumu v prvním pololetí t. r., v němž 41% občanů prohlásilo, že česká vláda tyto problémy řeší "spíše špatně" a 48% dokonce souhlasilo s formulací, že je řeší "velmi špatně". Navrhovat za této situace vypuštění institutu majetkových přiznání je od ministerstva financí dost podivný postup. Tím by se totiž posílila tendence, aby v daňové morálce a legalizaci výnosů z trestné činnosti ČR oproti vyspělým státům zůstala Augiášovým chlévem.

Za druhé, aby finanční úřady nebyly zavaleny majetkovými přiznáními od osob, jejichž majetek a příjmy jsou jen průměrné, to lze řešit ne rušením majetkových přiznání, ale v souladu se zkušeností vyspělých států stanovením limitní hodnoty, do jejíž výše je majetek osvobozen od povinnosti být uváděn v prohlášení o majetku.

Z uvedených důvodů navrhuji vypustit v bodě 55 novely zákona slova "§ 42 se vypouští" a nahradit je v tomto bodě zněním: "§ 42 odst. 8, nové znění druhé věty: majetek uvedený v odst. 7 písm. a) se do přiznání uvádí, přesahuje-li souhrnná hodnota 3 miliony korun a majetek uvedený v odst. 7 písm b) a c) se pak uvádí jen tehdy, činí-li jeho souhrnná hodnota více než 1 milion korun." Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolegyně Fischerová, připraví se kolega Hirš.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane místopředsedo, vážený pane předsedo, pane ministře financí a pane místopředsedo vlády, dovolte mi předložit k předkládanému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, jeden doplňující návrh.

V bodě 23, v § 24 odst. 1 za bod b) navrhuji vložit nový bod c): "soudům údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob majících příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatních příjmů pro účely rozhodnutí o výživném na nezaopatřené dítě".

Ostatní body přečíslovat v abecedním sledu. K tomuto návrhu mě, vážený přítomní, vedou především problémy života osamělých rodičů. Osoba povinná ve věci placení výživného velmi často úspěšně tají svůj příjem, pokud samozřejmě není zaměstnancem. Brání tak soudnímu stanovení výživného na nezaopatřené dítě. Všichni velmi dobře známe po dlouhou dobu bezvýchodné soudní spory, na které doplácí nejen nekompletní rodina, ale především dítě, které v těchto situacích je prakticky vždy bez viny. Uvažme prosím, že brzy budou vánoce, a pokusme se těmto rodinám pomoci. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Hirš, připraví se kolega Frommer.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, tentokrát přednesu pouze jediný pozměňovací návrh, čímž chci pana ministra potěšit, a sice k § 42.

Jsem názoru, že přece jen do jisté míry musíme upravit nabývání majetku a víme, že to souvisí s praním špinavých peněz.

§ 42 uvedeného zákona upravoval přiznání právě k majetkové podstatě jako takové. Tento institut byl zapracován do uvedené právní normy proto, aby byly vytvořeny základní podmínky pro evidenci majetkových přírůstků v určitých časových pásmech a následně i kontrolu toho, zda byly pořízeny ze zdaněných příjmů s tím, že pokud nebude přiznání daní podrobených prostředků prokázáno, bude doměřena daň z příjmů. Cílem tedy bylo, jak už jsem řekl, zamezit daňovým únikům, eventuelně praní špinavých peněz.

Poznatky ze stávající praxe ukazují, jak citelně chybí obdobná legislativní úprava umožňující zkoumat způsob nabytí majetku. Často mnohamiliónové částky hrazené v hotovosti plynou z nejasných zdrojů a příslušné státní orgány ani nemají nástroj opravňující je tento zdroj peněz zkoumat. Na druhé straně není pochyb o tom, že uplatnění uvedeného paragrafu v praxi by nebylo bez problémů či nároků na finanční prostředky k jeho zavedení. Od prvopočátku však význam tohoto nástroje byl zřejmě podceňován. Pro nepřipravenost bylo nutno posunout termín podání prvních přiznání z roku 1993 na rok 1995, a v současném návrhu je dokonce uvažováno s jeho zrušením, aniž by byl zároveň předložen jiný konkrétně propracovaný návrh zjištění výše stanoveného cíle.

Za této situace doporučuji ponechat § 42 v platnosti s následujícími úpravami.

1) § 42 odst. 5 pozměnit takto:

Přiznání se podává vždy do 31. května podle stavu k 1. lednu roku, v němž se přiznání podává. Poprvé se přiznání podává v roce 1995 výjimečně v termínu do 31. 10. 1995, dále pak v řádném termínu vždy po třech letech. Přiznání se podává správci daně místně příslušnému ke správě daní z příjmu.

2) § 42 odst. 7 pozměnit takto:

Přiznání k majetku musí obsahovat jmenovitě

a) věci movité,

b) majetková práva a jiné majetkové hodnoty.

Nemovitý majetek nebude do daňového přiznání zahrnován.

Poznámka: finanční úřady využijí data z přiznání daní z nemovitostí běžným způsobem.

3) § 42 odst. 8 pozměnit takto:

Majetek uvedený v odstavci 7 se ocení cenou obvyklou s tím, že přiznání k majetku se podává pouze tehdy, přesahovala-li souhrnná hodnota částku 3 miliónů korun.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Frommer, připraví se kolega Recman.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, pane předsedající, páni ministři, velmi stručně přednesu pozměňovací návrhy bez dalších komentářů.

Navrhované znění § 2 odst. 3 doplnit: ..., přitom jsou vázáni svým dříve vyjádřeným právním názorem, pokud je pro daňový subjekt výhodnější.

Krátké odůvodnění: v případě, že se daňový subjekt informuje u správce daní na své záležitosti, není správce daně povinen mu podat informaci, jak postupovat v jeho případě v souladu s příslušným zákonem. Pokud je mu přesto poskytnuto písemné či ústní stanovisko, které se později ukáže jako nesprávné, není správce svým výkladem vázán a veškeré důsledky, včetně penále, nese daňový subjekt, přestože byl finančním úřadem uveden v omyl. Pouze v případě vadného rozhodnutí, což v těchto případech prakticky nepřipadá v úvahu, může daňový subjekt uplatnit náhradu škody ve smyslu zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným postupem, ale s velice nejistým výsledkem, neboť správce daně posuzuje důkazy podle své úvahy - § 2 zákona, a lze soudit, že má právo i na chybné úvahy.

Původní znění § 41 odst. 4, tedy za další:

Dodatečné daňové přiznání nebo hlášení daňové povinnosti nižší, než jak byla daňovým subjektem přiznána nebo správcem daně vyměřena, lze podat jen tehdy, je-li to výslovně stanoveno buď jiným daňovým zákonem nebo v případech vymezených v § 102 b).

§ 46 odst. 7:

Zjistí-li správce daně po vyměření daně, že tato stanovená daňová povinnost je nesprávně nižší oproti zákonné daňové povinnosti, dodatečně daň vyměří ve výši rozdílu mezi daní původně vyměřenou a daní stanovenou, a to dodatečným platovým výměrem a takto dodatečně stanovenou daň současně předepíše.

Navrhované znění § 41 odst. 4:

Dodatečné daňové přiznání nebo hlášení na daňovou povinnost nižší než jak byla daňovým subjektem přiznána nebo správcem daně vyměřena, lze podat do lhůty promlčení daně.

§ 46 odst. 7:

Zjistí-li správce daně po vyměření daně, že takto stanovená daň je nižší nebo vyšší oproti zákonné daňové povinnosti, dodatečně daň vyměří ve správné výši a takto dodatečně stanovenou daň současně předepíše.

Opět krátké odůvodnění: zákon o správě daní je koncipován tak, že daň je povinen si každý daňový subjekt sám vypočítat a sám vyměřit prostřednictvím přiznání dle § 46 odst. 5. Pokud se dodatečně zjistí, že daň byla stanovena nesprávně nižší a že měla být vyšší, je povinen daňový subjekt podávat dodatečné přiznání na vyšší daň ve smyslu § 41 odst. 1. Pokud to zjistí finanční úřad, je povinen rozdíl daně dodatečně vyměřit.

§ 46 odst. 7:

Jestliže se dodatečně zjistí, že daň byla stanovena nesprávně vyšší a že daň měla být nižší, může daňový subjekt v některých časově omezených případech a jen u některých daní podat dodatečné přiznání na nižší daňovou povinnost. Zjistí-li tento rozdíl finanční úřad, nesmí rozdíl daně vyměřit dodatečným platovým výměrem na nižší daňovou povinnost. Tímto postupem je založena určitá asymetrie, ve které se stát snaží zcela logicky vybrat co nejvíce, disponovat co nejdelší dobu s penězi poplatníka a v případě jeho chyby mu nic nevrátit. Tato koncepce je v rozporu s definicí pojmu "správa daní a poplatků" v § 1 odst. 2, kde se správou daní rozumí činit opatření ke správnému a úplnému zjištění stanovení a splnění daňových povinností.

Pozměňovací návrh k § 52. Původní znění:

§ 55 a) - ministerstvo může daň zcela nebo částečně prominout z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů. U příslušenství daně tak může činit i z důvodu odstranění tvrdosti. K tomuto prominutí může dojít v kterémkoli stadiu daňového řízení.

Navrhované znění citovaného paragrafu - odst. 1:

Ministerstvo může daň a její příslušenství zcela nebo částečně prominout z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatnění daňových zákonů a z důvodů odstranění tvrdosti. K tomuto prominutí může dojít v kterémkoli stadiu daňového řízení.

Kratinké odůvodnění: v této chvíli není možno postihnout všechny varianty při uplatňování daňových zákonů, a proto by měla být dána možnost takovému státnímu orgánu, jako je ministerstvo financí, tyto varianty řešit třeba odpuštěním daně v případě jejich tvrdosti. Zcela se v tomto bodě shoduji s kolegou Wagnerem.

Navrhované znění § 63 odst. 8:

Vyměřené množství daně podle předchozích odstavců nesmí být vyšší než daňový nedoplatek.

Odůvodnění: při sazbě penále 0,1% denně dojde ke zvýšení příslušenství daně na úroveň daňového nedoplatku za necelé tři roky. Do tří let by stát, reprezentován finančními úřady, měl učinit kontrolu. Pokud toto nestihne, měl by nést tyto následky již stát a nikoli poplatník, který žije v dobré víře o správnosti vedení svého účetnictví.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Recman a připraví se kolega Gross.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane předsedo, přítomní členové vlády, vážená sněmovno, předkládaný vládní návrh je již sedmou novelizací zákona o správě daní a poplatků od roku 1992, což je značný počet za dva roky její existence.

Nejdůležitější předloženou změnou novely je snaha o vypuštění § 42, což je bod 55 předložené novely, který se týká povinnosti podávat přiznání k majetku. Přestože základní důvod tohoto vypuštění, to znamená neznepokojovat bohaté občany, je zřejmý, i když zamlčený, je odůvodnění na první pohled dosti věrohodné. Tato věrohodnost platí pouze ovšem pro případ plošného uplatnění navrhovaného v původním textu a nikdy nerealizovaného. To je v případě, že by se majetkové přiznání týkalo všech výdělečně činných osob.

Domnívám se, že to není účelné. Nabízejí se dvě varianty postupu: 1. zachovat povinnost daňového přiznání, ale vztáhnout ji jen na ústavní činitele, např. na poslance, ministry, jejich náměstky a další osoby, zastávající obdobné státní funkce a úřady, a to na období, v němž dané osoby uvedené funkce či úřady zastávají.

Podle druhé varianty je možné vztáhnout povinnost daňového přiznání výhradně na osoby samostatně výdělečně činné s tím, že přiznání zahrnuje jejich nemovitý majetek, cenné papíry a vklady v peněžních ústavech, jestliže jejich hodnota přesáhne např. 3 000 000 korun. Výšku sumy jsem zvolil proto, aby se netýkala vlastnictví rodinných domků a kapitálových vkladů menších podnikatelů.

Smyslem této úpravy by bylo upozornit na případy prudkého nárůstu majetku a v případě podezření prověřit jeho původ finančními orgány. Smyslem je i ztížit praní špinavých peněz, činit porušení zákona snáze postižitelným.

Domnívám se, že hlavním kritériem vypuštění tohoto bodu jsou zde důvody především politické, nikoliv ekonomické či právní. Proto se plně stavím i za vystoupení pana poslance Vorlíčka a podporuji i pozměňovací návrhy, jak je přednesl pan poslanec Hirš.

Přesto bych dal ještě třetí možnou variantu k bodu 55. Doporučuji vypustit bod 55 ze společné zprávy, to znamená ponechat dosavadní znění, ponechat tuto možnost zatím v zákoně.

Sporným se rovněž může jevit § 24 odst. 6 - 8, který se týká prolomení mlčenlivosti správce daně vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění ve věci příjmů a výdajů pojištěnců, a to proto, že pojišťovny jsou nestátní právnické osoby a že jejich počet je značný, a sotva lze zaručit nezneužití údajů poskytnutých správcem daně. Na druhé straně pojišťovny tyto údaje ke své činnosti skutečně potřebují.

Rovněž se to týká i zrcadlového ustanovení, což je vyjádřeno bodem 33, týká se to § 34 odst. 6 - 10.

Úprava § 2 odst. 2, což je bod 3 přednesené zprávy: Nahrazení textu "správného stanovení daně" výrazem "stanovení daně tak, aby nebyly kráceny daňové příjmy", podle mého názoru zhoršuje původní znění. Daň má být vyměřena skutečně "správně", to znamená podle zákona. Zachování daňových příjmů je sice zájmem finančních úřadů, ale ne kritériem správnosti stanovení daně. Zákon musí dbát nejen na zájem fisku, ale také na zájem občana, poplatníka, který by mohl být poškozen, pokud by největším hlediskem mělo být zachování daňových příjmů státu. Doporučuji proto ponechat původní znění. To znamená, že můj pozměňovací návrh zní: Vypustit bod 3 z předložené novely zákona.

Poslední poznámka. Nerozumím v podstatě úpravě místní příslušnosti správce daně z převodu majetku. Je to § 4 odst. 8, bod 6 předložené zprávy. Zde bych měl dotaz na pana ministra Kočárníka: Kdo bude určovat místní příslušnost, popř. řešit spory, sporné případy? V § 4 odst. 8 není totiž řečeno, kdo rozhodne o tom, který z vyjmenovaných bodů a), b), c), d) bude v kterém případě použit.

Všechny najednou samozřejmě použity být nemohou, protože by pak mohl nastat případ, kdy si čtyři finanční úřady činí nárok na správcovství. Stejně nesmyslné by bylo i určování podle pořadí, protože bod a), stejně jako bod b) a c) nemůže odpadnout, a přitom může dojít k překrývání těchto bodů.

Domnívám se, že jde o určitý specifický případ určení správcovství daně. Ostatní úpravy vycházejí celkem logicky z duchu tohoto daňového zákona a celé daňové soustavy. Myslím si, že drtivá většina z nich je přijatelná. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Gross, připraví se kolega Mandelík.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, budu mít k přednesu dva pozměňovací návrhy, které jsou ale komplexní, a prosím, aby o nich bylo hlasováno najednou jako o jednom pozměňovacím návrhu, neboť jedna část bez druhé by nebyla logická.

Navrhuji ponechat § 42 v původním znění se změnou v odst. 8, kde navrhuji v druhé větě tečku na konci věty nahradit středníkem a doplnit text: "Jestliže souhrnná hodnota tohoto majetku činí více než 5 000 000 Kč, musí osoba povinná současně uvést zdroj příjmu."

Navrhuji dále nové znění odst. 15 téhož paragrafu, který by zněl: "Vláda stanoví svým nařízením a) který majetek jako přihlašovací povinnost je osvobozen; b) zásady oceňování majetku podle odst. 8 § 42."

Krátce se pokusím tento návrh odůvodnit. O § 42 tady již padlo poměrně mnoho slov i několik pozměňovacích návrhů. Tento pozměňovací návrh se částečně liší od záležitostí, které zde padly, i když všechny návrhy, které se týkaly § 42 a zazněly od tohoto stolu, podporuji.

Podle nás je nutné maximálně bránit všem možným formám plus praní špinavých peněz a také tvorbě nelegálních majetků, které v současné době tíží řadu občanů.

Předložili jsme před časem komplexní návrh zákona, který by tuto problematiku mohl řešit. Chci upozornit, že to není konkurenční návrh k zákonu, který připravuje vláda, spíše by oba návrhy mohly na sebe navazovat. Pokud mám správné informace o vládní předloze, ta bude spíše řešit problematiku do budoucna, ale nebude se příliš zabývat nelegálními majetky, které vznikly od roku 1989 do doby současné.

Chci říci, že tento návrh je kompromisní a odbourává argumenty o velké zátěži většiny občanů. Ten, kdo majetek nad tuto částku 5 000 000 korun získal poctivým způsobem, si myslím, že takovýto návrh může spíše uvítat, protože jej ochrání před nepoctivou konkurencí. Lidé, kterým toto vadit bude a získali majetek nepoctivým způsobem a kterým bude vadit tento zákon, nám příliš vadit nemusí.

Pokud jde o návrh stanovit povinnost u majetku převyšujícího částku 5 000 000 korun prokazovat zdroj příjmu, navazujeme tímto návrhem na požadavky úmluvy Rady Evropy z 8. 11. 1990 o praní špinavých peněz, popř. direktivy Evropských společenství z 10. 6. 1991 o prevenci využívání finančních systémů za účelem praní špinavých peněz.

Pokud jde o změnu v § 42 odst. 15, podle kterého by mělo stanovit, který majetek je od přihlašovací povinnosti osvobozen, by měla stanovit vláda; domníváme se, že stávající znění, které tuto pravomoc dává ministerstvu financí, není dostatečné, protože ve svém důsledku toto rozhodnutí bude mít spíše politický charakter nežli věcný. Bylo by mnohem lepší, kdyby o takovéto záležitosti rozhodla vláda jako celek. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Mandelíka. Připraví se kolega Wagner.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP