Čtvrtek 3. listopadu 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji vám, pane společný zpravodaji. Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1000, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny a schválených pozměňovacích návrhů. Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny je tisk 1146. Budeme tedy hlasovat o zákonu jako o celku.

Kdo podpoří tento návrh zákona, ať pro něj hlasuje v hlasování právě zahájeném č. 143. Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh zákona byl přijat poměrem hlasů 123 pro, 1 poslanec byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji a konstatuji, že jsme projednali tento bod.

Vrátíme se k bodu, který jsme právě odložili, a tím je

XXIII.

Návrh na změnu ve složení Stálé komise Poslanecké

sněmovny pro sdělovací prostředky

Prosím pana místopředsedu Poslanecké sněmovny, pana poslance Jana Kasala, aby návrh přednesl.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, pane místopředsedo, dámy a pánové, obdržel jsem dopis následujícího znění:

"Vážený pane předsedo komise pro sdělovací prostředky, rezignuji tímto na členství ve Stálé komisi pro sdělovací prostředky. Klub České strany sociálně demokratické je zastoupen panem poslancem Seiferem a já jsem začal fungovat v komisi hospodářského výboru pro cestovní ruch. Podepsán je Miroslav Řezníček."

Na základě tohoto dopisu navrhuji Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, ve kterém odvolává poslance Miroslava Řezníčka ze Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Za sebe jako předsedu této komise mohu říci, že doporučuji toto usnesení na jedné straně a na druhé straně, že děkuji panu poslanci Řezníčkovi za práci, kterou v této komisi odvedl. Děkuji za pochopení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi.

Je navrženo usnesení: Poslanecká sněmovna odvolává na vlastní žádost pana poslance Miloslava Řezníčka z funkce člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, projednáváme bod, jímž budeme odvolávat jednoho z našich členů komise pro sdělovací prostředky. Samozřejmě to bude v následném kroku také vést k doplnění této komise. Byl bych rád, kdyby v této komisi byl některý z poslanců moravské národnosti. Toto doporučení odůvodňuji takto:

Vzpomínáte si, že před půl rokem v podstatě J. B. Kříž redaktor, hrubě napadl občany hlásící se k moravské národnosti. Na tento podnět komise sdělovacích prostředků m dodnes neodpověděla. Také díky parlamentní většině tento bod, který měl být zařazen na pořad jednání, neprošel. Z tohoto důvodu bych doporučoval, abyste se zamysleli a uvědomili si že je také důležité ctít práva menšin. A v podstatě tento krok. který byste vedli, bez toho, že byste respektovali občany moravské národnosti, budete jenom prohlubovat to, na co si potom budete dále ztěžovat. To je jen mé doporučení a vyjádření k tomuto bodu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci za jeho doporučení. Přeje si ještě někdo vystoupit do rozpravy? (Nikdo se nehlásil). Rozpravu tedy uzavírám.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jsem jej předložil.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať pro něj hlasuje v hlasování číslo 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 112 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Děkuji sněmovně. Tím jsme ukončili tento bod.

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je přerušený bod

XII.

Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže

Byl jsem informován, že hlasování je připraveno. Vyhlásíme tedy druhé kolo volby. Než tak učiním, poprosím pana poslance Roberta Koláře, aby nás seznámil s kandidáty druhého kola.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych jednak zopakoval dva kandidáty, kteří postoupili do druhé kola - je to pan Richard Dolejš a pan Jiří Ponikelský. Dále si dovolím navrhnout jednu technickou záležitost. Předpokládali jsme, že volby budou probíhat včera večer, tak je na volebních lístcích napsáno "v Praze dne 2. listopadu 1994". Pokud s tím bude sněmovna souhlasit, budeme dnes, 3. listopadu, volit lístky, na kterých je napsáno 2. listopadu. Pokud by s tím nebyl souhlas, museli bychom vytisknout nové lístky.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud není námitek proti právě přednesenému, vyhlašuji volby druhého kola. Hlasovací lístky budou vydány za 5 minut. Volba tedy bude probíhat od 17.40 do 17.55 hodin. Prosil bych, abychom se znovu do sněmovny vrátili v 18.00 hodin. Vyhlašuji volby.

(Schůze opět zahájena v 18.12 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, budeme pokračovat v přerušeném jednání bodu, kterým je

XVII.

Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání

zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů

vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a

fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb. a

č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb.

a č. 155/1994 Sb.

Jedná se o sněmovní tisky 11751295. Prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Františka Kozla a společného zpravodaje výborů pana poslance Eduarda Zemana, aby zaujali své místo u stolku.

Dále připomínám, že včera jsme vyslechli odůvodnění navrhovatelů a zprávu společného zpravodaje, vedli jsme rozpravu, kterou jsme přerušili.

Nyní budeme pokračovat v otevřené rozpravě. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí: Hlásí se pan místopředseda Ledvinka, potom pan poslanec Koucký.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze. Netrvám na tom, aby to bylo hned, může to být po ukončené rozpravě.

Můj důvod je prozaický. Skutečně nemám k dispozici kvantifikaci účtů z malé privatizace, a proto doporučuji, aby to bylo projednáváno společně se zákonem o státním rozpočtu, a to právě proto, že je povinností předkladatele zákona o státním rozpočtu předložit kvantifikaci Fondu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Slyšeli jsme procedurální návrh. Budeme o něm hlasovat po ukončení rozpravy. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Koucký.

Poslanec Jan Koucký: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, včera jsem ve večerních hodinách vystoupil s pozměňovacím návrhem, který měl čtyři body. Na žádost některých kolegů i po vlastním zvážení atmosféry, ve které to bylo včera projednáváno, dovoluji si upřesnit svůj pozměňovací návrh ze včerejška.

Písemně jsem ho vypracoval a odevzdal jak předkladateli, tak i zpravodaji. Pozměňující návrh zní následovně (upozorním vás, pokud je tam nějaká změna oproti včerejšku):

Za prvé. V čl. l, bod 1 zní: v § 15 odst. 2 se připojuje písm. k), které zní: "k) k převodu 3 mld. Kč do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na rok 1995, které budou v letech 1995 a 1996 použity na financování investičních akcí Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy."

V tomto bodu pouze upřesňuji název programu.

Za druhé. V § 15 odst. 3 za slova "odst. 2" vložit text: "písm. a) až j)".

Nic to nemění na včerejším návrhu.

Za třetí. Za § 15 odst. 3 se vkládá nový odst. 4 ve znění: "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zmocňuje, aby po projednání s ministerstvem financí vydalo obecně závažný právní předpis, kterým se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení podle § 15 odst. 2 písm. k) tohoto zákona."

V tomto odstavci jsem doplnil část věty "obecně závazný právní předpis". Znamená to, že to nebude ledajaký předpis, ale že to bude vyhláška.

Bod 4 zní. Dosavadní § 15 odst. 4, 5 se označují jako § 15 odst. 5, 6.

Nic se nemění.

Čl. II. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Nic se nemění na mé včerejší formulaci. Děkuji, všechno.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Další přihlášky nemám, proto rozpravu končím.

Rozhodneme tedy hlasováním o procedurálním návrhu pana místopředsedy Ledvinky. Kdo je pro procedurální návrh, který z jeho úst zazněl, ať to dá najevo v hlasování č. 145. Jedná se o přerušení projednávání bodu. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 24 proti, 33 poslanci se zdrželi hlasování.

Budeme tedy pokračovat v projednávání bodu. Pokud pan poslanec František Kozel nežádá o závěrečné slovo, prosím pana společného zpravodaje, poslance Zemana, aby se ujal své práce.

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo 5 poslanců, z toho kolega Koucký dvakrát. Kromě procedurálních návrhů, které již byly odhlasovány, je tady k hlasování jeden jediný komplexní pozměňovací návrh kolegy Kouckého. Tento komplexní návrh je tedy jediný, o němž můžeme hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Návrh jsme před chvílí slyšeli, takže můžeme hlasovat. Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať to dá najevo v hlasování č. 136. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňující návrh byl přijat poměrem hlasů 92 pro, proti 4, 12 se zdrželo hlasování.

Poslanec Eduard Zeman: Za tohoto stavu můžeme hlasovat nyní o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Motyčka. Uděluji mu slovo.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, poprosil bych o deset minut na poradu klubu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Přerušuji schůzi do 18.45 hodin.

(Schůze přerušena v 18.18 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.45 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené poslankyně a vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání bodem, kterým je Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb. atd.

Jednání jsme přerušili v momentě před závěrečným hlasováním, kdy klub KDU ČSL požádal o přestávku na jednání klubu. O slovo se hlásí ministr Skalický. Uděluji mu slovo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, je mi líto, že jsem nemohl být přítomen projednávání tohoto bodu dodatečně zařazeného a vyjádřit svůj názor na danou věc a informovat vás o momentální situaci, co se týká dostupnosti prostředků shromažďovaných na zvláštním účtu Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Zároveň se omlouvám za to, že moje vystoupení je poněkud improvizované, protože jsem neočekával projednávání tohoto bodu na schůzi sněmovny. Omlouvám se tudíž za event. nepřesné citace minulého vývoje. Řeknu asi tolik.

Vláda zaujala k poslaneckému návrhu pana poslance Kozla negativní stanovisko, jelikož v dané chvíli za prvé neměla k dispozici přesné údaje o skutečné výši disponibilních prostředků a zvláště pak o jejich disponibilitě v určitém časovém konkrétním horizontu. Proč? Především proto, že tato sněmovna svého času rozhodla o tom, že prostředky tohoto zvláštního účtu získané malou privatizací a zablokované původním zákonem č. 500/1990 na 2 roky, byla novelou tohoto zákona - tuším na podzim roku 1992 tato blokace prodloužena o dalších 5 let s tím, že úroky z dlouhodobých depozit mají být použity pro podporu privatizace zdravotnictví tím, že bude z těchto úrokových výnosů financována úvěrová podpora nabyvatelům zdravotnických zařízení.

Z tohoto rozhodnutí této sněmovny se odvíjela depozitní politika Fondu národního majetku, který tento zvláštní účet ministerstva spravuje. Díky tomu je většina prostředků získaných malou privatizací blokována na dlouhodobých termínovaných vkladech.

Vláda zároveň s tím, že zaujala z těchto důvodů negativní stanovisko k poslaneckému návrhu pana poslance Kozla, mně uložila, abych do 10. listopadu předložil kompletní analýzu příjmů a výdajů minulých a budoucích a určitou koncepci použití těchto prostředků v budoucnosti. Tato analýza se v těchto dnech dopracovává a já znám její výsledky poměrně přesně, co se týče sumárních objemů prostředků, které malá privatizace přinesla a výdajů, které již z dříve schválených aktů musí být vynaloženy.

Tato analýza říká, že na konci onoho období, po které mají být prostředky z malé privatizace blokovány, to je někdy v listopadu 1997, budou celkové výnosy z malé privatizace včetně všech úroků a jiných příjmů činit řádově 42 mld. korun a že výdaje, které bude nutno z tohoto účtu uhradit už na základě schválených kroků, budou činit něco mezi 17 - 19 mld. korun. Jinými slovy, je zde určitá významná suma prostředků, kterou bude možno v určitém čase použít.

V čem nemám k dnešnímu dni podrobné a konkrétní údaje, je ta část analýzy, která má vypovídat o tom, v jakém časovém horizontu bude který objem prostředků k dispozici. Proto jsem považoval za velmi rozumné řešení odložit rozhodování o této poslanecké předloze na prosincovou schůzi, a to jednak z tohoto důvodu, o kterém jsem právě hovořil, a jednak z důvodu, že rozhodování o prostředcích, které jsou mimorozpočtové, které jsou nestandardní, jednorázové, by mělo být součástí určitého komplexního posouzení priorit, na které se musíme při rozhodování o použití veřejných zdrojů soustředit.

Je mi velice líto, že tento návrh nebyl schválen. Ze všech důvodů, o kterých jsem se zmínil, bych doporučoval, zda sněmovna nechce ještě toto rozhodnutí znovu zvážit a event. přehodnotit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do takto otevřené rozpravy. Hlásí se pan poslanec Čerbák.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, po argumentech, které přednesl ministr Skalický a které pokládám za závažné, se domnívám, že je žádoucí znovu zvážit návrh na odložení projednávání tohoto bodu na prosincovou schůzi. Čili podávám tento procedurální návrh. Přesněji řečeno - návrh na revokaci původního usnesení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu uzavírám a končím.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Čerbáka na revokaci usnesení ohledně přerušení tohoto bodu do příští schůze.

Kdo je pro tuto revokaci, ať to dá najevo v hlasování č. 147, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh na revokaci nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 45 proti, 32 poslanci se zdrželi hlasování.

Dámy a pánové, nezbývá nyní než hlasovat o celém návrhu poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a č. 155/1994 Sb., podle sněmovního tisku 1175, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1275 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem zákona, ať to dá najevo v hlasování č. 148, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Návrh zákona byl přijat poměrem hlasů 99 pro, 7 proti, 11 se zdrželo a nehlasovalo 11 poslanců.

Dámy a pánové, tímto konstatuji, že jsme uzavřeli další z bodů 24. schůze.

Dále budeme pokračovat projednáváním dalšího bodu. Tím je

XXIV.

Program sociální prevence a prevence kriminality,

aktuální stav a východiska do roku 1996

Obdrželi jsme ho jako sněmovní tisk 1043. Odůvodněním tohoto materiálu byl pověřen ministr spravedlnosti pan Jiří Novák. prosím pana ministra, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, program sociální prevence a prevence kriminality, aktuální stav a východiska do roku 1996, přepracovaný podle připomínek vlády, představuje nástroj k působení na sociálně patologické jevy společnosti, jejichž výskyt a šíření ohrožují společnost. Jde především o alkoholismus, toxikomanii, prostituci, rasismus, zvláště o kriminalitu. Instrumentem kontroly nad sociálně patologickým chováním a nad kriminalitou je sociální prevence, jejímž úkolem je vytvořit příznivé podmínky pro vznik a fungování optimálních vztahů jak mezi člověkem a společností, tak mezi jednotlivými lidmi navzájem.

Prevence kriminality jako organická součást společenského procesu se zcela logicky promítá do oblasti sociální a velmi úzce souvisí s problematikou rodiny, školství, zdravotnictví, vězeňství, práce a zaměstnanosti, volného času a sociální péče, pomoci a podpory.

Musím konstatovat, že v systematické preventivní práci v souvislosti s nárůstem kriminality a sociálně patologických jevů mají všechny resorty určitý dluh. Pouhá následná represe nemůže být dostatečně účinná, nebude-li doprovázena intenzívní právní a mravní výchovou a preventivními aktivitami nejrůznějšího druhu a zaměření. Z tohoto důvodu se na cílené preventivní aktivitě budou podílet resort vnitra, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a spravedlnosti.

Východisko pro řešení znepokojivého stavu kriminality je třeba hledat především ve vyváženém vztahu mezi represí a prevencí. Svoji roli by měla nepochybně sehrát vhodná trestně právní a sociální politika.

Pro nejbližší období dvou let se jeví jako nejdůležitější věnovat se cílené sociální prevenci - skupinám dětí a mládeže. Pozornost se bude věnovat zlepšení situace v těch oblastech, které mají největší vliv na průběh a výsledky sociální integrace dětí a mládeže, a zaměří se na rodinu, školu, prostředí, bydliště a volné časové aktivity a na profesní přípravu a zaměstnanost. U rizikové části dětí a mládeže je program zaměřen na zlepšení ústavní výchovy, na výkon trestu odnětí svobody u mladistvých a o péči o ně po propuštění.

Na všech typech státních, základních a středních škol se počítá s vytvořením a realizací koncepce etické a právní výchovy.

Ve sféře volného času mládeže bude zpracována koncepce výchovy mimo vyučování, která bude zahrnovat různé aktivity, včetně terénní pedagogické práce mimo vyučování se skupinou dětí a mládeže z problematických rodin. Počítá se se zřízením 1000 funkčních míst terénních sociálních pracovníků oddělení péče o rodinu okresních a obecních úřadů.

V profesionální přípravě se podle potřeb trhu pracovních sil bude zajišťovat dlouhodobé pracovní uplatnění pro nejširší okruh mladých lidí.

V lokalitách s vyšším výskytem sociálně patologických jevů se budou pro práci s rizikovou částí mládeže zakládat střediska výchovné péče, která budou i ve smyslu usnesení vlády č. 446/1993 (koncepce a program protidrogové politiky) poskytovat zároveň pomoc dětem a mládeži drogově závislé.

Kriminalitou a výchovnými problémy mladistvých se zabývá poměrně malý počet kurátorů. Program sociální prevence počítá se zvýšením počtu sociálních kurátorů o 250 funkčních míst kurátorů pro mládež.

Ve vybraných lokalitách s výskytem vysoké koncentrace dětí a mládeže bude dle programu experimentálně zavedena funkce sociálního asistenta. Osvědčí-li se experiment, bude funkce postupně zavedena do systému sociální práce.

V oblasti situační prevence je nutné za důležitou součást všech preventivních opatření považovat široce založenou osvětu, zaměřenou na snížení rizika možných obětí trestných činů a překonání společenské lhostejnosti a kriminální tolerance u veřejnosti.

Ke snížení kriminální recidivy směřuje pozitivní příprava odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody na život na svobodě. U odsouzených osob bude probíhat kontinuální sociální práce, zaměřená jednak na udržení jejich sociálního kontaktu s vnějším světem, jednak na poskytování jim pomoci při vytváření existenčních podmínek po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

V Programu sociální prevence a prevence kriminality se počítá i s působením v oblasti trestní politiky. Zde půjde především o nové vymezení skutkových podstat trestných činů, o zefektivnění trestního postihu, včetně zavedení krátkodobých trestů odnětí svobody. U méně závažných trestných činů se počítá s ukládáním alternativních opatření místo trestu odnětí svobody. Rekodifikace trestně procesních předpisů umožní další zjednodušení a zrychlení trestního řízení, k čemuž byl učiněn krok již při poslední novelizaci trestního řádu.

V oblasti trestního práva bude prohloubena pomocná úloha trestní represe tím, že bude rozšířena alternativní škála trestů namísto trestů odnětí svobody, např. o veřejně prospěšné práce, uvažuje se i o zavedení institutu probace, při kterém se trest odnětí svobody neukládá.

V podmínkách výkonu trestu odnětí svobody klade Program prevence důraz na resocializaci pachatele. Za tím účelem se budou vytvářet širší podmínky pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, aby měly možnost plnit své finanční závazky a nahrazovat již v průběhu trestu způsobenou škodu.

Všechny cílené aktivity, o kterých jsem zde hovořil, představují, alespoň pro začátek, určité východisko z nelehké situace na úseku boje s kriminalitou. Veškeré aktivity by měly mít pokud možno lokální charakter, tj. měly by být modifikovány ve vztahu ke konkrétním možnostem a podmínkám té které lokality a měly by pokud možno být realizovány v co nejširší součinnosti s občany.

Program sociální prevence a prevence kriminality byl projednán a posouzen v branném a bezpečnostním výboru, výboru petičním, pro lidská práva a národnosti a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, z pověření vlády doporučuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu vzala předložený vládní návrh Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 - na vědomí s požadavky a doporučeními, uvedenými v usneseních výborů. Činím tak v přesvědčení, že přijatý program přispěje ke zlepšení situace v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP