Čtvrtek 3. listopadu 1994

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem požádal písemně o slovo. Nyní se o ně hlásím i z pléna. Žádám o revokaci minulého hlasování. Zdůvodnění: já jsem podával interpelaci a dostal jsem naprosto nekvalifikovanou odpověď. Navíc hrozí nebezpečí z prodlení. Žádám o revokaci minulého hlasování a o pokračování bodu "Odpovědi na interpelace poslanců".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, podle jednacího řádu, který jsme si schválili při příležitosti instalace našeho hlasovacího zařízení, je zcela zřejmé, že o revokaci hlasování je třeba požádat ihned.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, okamžitě po skončení hlasování byla vyhlášena přestávka, takže jsem o revokaci nemohl požádat. Dělám to v nejbližším momentě, kdy to je možné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, já se domnívám, že se mýlíte a že jste v tomto bodě špatně vyložil jednací řád. Nikoli o revokaci, ale o zpochybnění hlasování se musí požádat ihned. Revokovat kterékoli hlasování může sněmovna kdykoli v průběhu zasedání.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já vám dávám za pravdu. Myslím, že nemá cenu nyní vést rozpravu o procedurách.

Budeme tedy hlasovat o revokaci našeho posledního hlasování. Šlo o přerušení bodu "Odpovědi na interpelace." Prosím všechny přítomné, aby se prezentovali.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, já mám dojem, že nejdříve musí být zařazen nový bod programu, kterým by byla revokace usnesení, a pak bychom mohli hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já se domnívám, že jde o revokaci usnesení přijatého před vyhlášením přestávky. Vyhněme se těmto procedurálním sporům, prosím vás.

Budeme hlasovat o revokaci usnesení. Kdo je pro revokaci usnesení, ať hlasuje v hlasování číslo 133, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh na revokaci nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 46 proti, 22 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Budeme pokračovat v pořadu, a to bodem, který se nazývá

XXII.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu jsme obdrželi sněmovní tisky 1300 až 1303. Ptám se, zda má někdo k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku. Pokud tomu tak není, můžeme přistoupit k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, uvedeném ve sněmovním tisku 1300. Týká se regulace reklamy. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v hlasování číslo 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 62 pro, 26 proti, 25 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve 1301. Tento tisk se týká pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v hlasování číslo 135, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 76 pro, 16 proti, 24 se zdrželo.

Dále budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, uvedeném ve sněmovním tisku 1302. Týká se poplatku za výpis z rejstříku trestů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v hlasování číslo 136, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 70 pro, 12 proti, 30 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1303. Týká se výkonu povolání architektů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v hlasování číslo 137, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 80 pro, 14 proti, 27 se zdrželo, nehlasovalo 6.

Dámy a pánové, tím jsme ukončili bod "Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů".

Je třeba projednat další bod, a tím je

XVI.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů

k projednání návrhů zákonů

Jde o přerušený bod, budeme tedy v tomto přerušeném bodu pokračovat. Tento bod jsme začali projednávat včera a projednali jsme jeden návrh. Ke zbývajícím návrhům byly rozdány sněmovní tisky pod č. 1304 a 1305. Protože se podle § 75 jednacího řádu o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Budeme tedy hlasovat o návrhu na výjimečné zkráceni zákonné lhůty uvedeném ve sněmovním tisku 1304. Jedná se o výkon povolání architektů.

Kdo je tedy pro tento návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 71 pro, 27 proti, 24 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 8 poslanců.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1305. Pro připomínku, týká se televizních a rozhlasových poplatků.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v hlasování č. 139, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 62 pro, 32 proti, 27 poslanců se zdrželo hlasování, nehlasovalo 9 poslanců. Tím jsme ukončili tento bod.

Dále se budeme věnovat bodu

XXIII.

Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké

sněmovny pro sdělovací prostředky

Prosím pověřeného zástupce této stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, aby přednesl návrh. Dámy a pánové, protože zřejmě není dohoda, kdo tento návrh přednese, pokud nejsou námitky, přerušil bych tento bod a pokračovali bychom dalším bodem. Ptám se sněmovny, zda nejsou námitky proti tomuto postupu? (Nejsou.) Děkuji.

Dalším bodem, který budeme projednávat, je přerušený bod, kterým je

V.

Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní

a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České

republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a

o změně a doplnění zákona ČNR č. 301/1992 Sb.,

o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře

České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.

Pro připomínku, tento bod jsme začali projednávat v úterý. Vyslechli jsme odůvodnění pana ministra hospodářství a zprávu společného zpravodaje. Vedli jsme rozpravu, kterou jsme ukončili. Jednání jsme potom přerušili a požádali ústavně právní výbor o zaujetí stanoviska k pozměňovacímu návrhu pana poslance Jiřího Vyvadila.

Prosím, aby ke stolku zpravodajů se posadil společný zpravodaj výborů pan poslanec Budinský a prosím, aby se poslalo pro pana ministra Dybu, který přijde vzápětí, jak je domluveno. Žádám pověřeného člena ústavně právního výboru, aby nás seznámil se stanoviskem výboru, které jste obdrželi písemně. Předseda výboru pan poslanec Výborný. Prosím, pane poslanče, uděluji vám slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, usnesení č. 244 ústavně právního výboru vám bylo rozdáno písemně. Rád bych z pověření výboru toto usnesení také zdůvodnil, nicméně považoval bych za správné a zákonu odpovídající, abych tak učinil poté, kdy bude přítomen ministr vlády doc. Dyba jako předkladatel návrhu zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím, pan ministr hospodářství.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedající, vážená sněmovno, omlouvám se, byl jsem o patro níž, tak to minutku trvalo. Rád bych řekl, že včera se pilně pracovalo a že bych rád, aby debata byla otevřena a aby se nám podařilo dodělat ten zákon. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozprava je tedy otevřena. Prosím tedy, kdo se hlásí do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Výborný, potom pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, rozprava byla otevřena a já jsem rád, že byla otevřena, protože právě otevření rozpravy podle mého mínění i mínění ústavně právního výboru vyjádřeného v usnesení c. 244 dovolí to, aby předkládaný vládní návrh zákona byl přijat, a to bez průtahů. A navíc, jak se domnívá náš výbor, v co nejkvalitnější podobě.

Včera do poměrně pozdních hodin jsme projednávali nejen pozměňovací návrh pana poslance Vyvadila, ale i další pozměňovací návrhy a já bych vás rád krátkým komentářem seznámil s průběhem jednání výboru a s tím, co máte na svých stolcích.

Především výbor konstatoval, a to jednomyslně, že oba pozměňovací návrhy poslance Budinského jsou zcela v pořádku, a to prvý z nich právě proto, že by bylo absurdní schválit 3. listopadu zákon s tím, že nabývá účinnosti 1. listopadu. Stejně tak by bylo absurdní ponechat v odkazu pod čarou zákon, který již v mezidobí ztratil platnost.

Dále se výbor zabýval pozměňovacími návrhy, resp. komplexním pozměňovacím návrhem poslance Karla Macha. To byl pozměňovací návrh, který vzešel z jednání zemědělského výboru a jak bylo kolegou Machem zdůvodněno, byl to návrh, kterému předcházela široká debata s mnohými zainteresovanými. Náš výbor při poměrně složité proceduře nejprve konstatoval podmíněný souhlas s tímto návrhem, nicméně pak se k němu ještě vracel, neboť bylo třeba zakomponovat tento návrh do nového textu. To proto, že při projednávání pozměňovacího návrhu poslance Vyvadila za přítomnosti ministra Dyby, také za přítomnosti zástupců dotčených komor i rozhodčího soudu, jsme dospěli k následujícím závěrům.

Za prvé především tento zákon primárně je zákonem o sloučení Československé průmyslové a obchodní komory s Hospodářskou komorou a právě z tohoto sloučení vyvstává problém, jak zajistit, aby rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře neztratil svoji kontinuitu, aby mohl jako - a to zdůrazňuji - nezávislý rozhodčí orgán nadále působit.

Ztráta oné kontinuity by totiž vedla - a toho jsme si byli dobře vědomi - možná i k miliardovým ztrátám, kdežto ztráta nezávislosti tohoto rozhodčího soudu by rovněž v budoucnu vedla ke ztrátám, jež jsou těžko vyčíslitelné. Proto jsme věcně považovali obsah návrhu pana poslance Vyvadila za vhodné ještě doplnit o další text, který by nezávislost rozhodčího soudu zdůraznil a přitom nepřivodil jakékoli pochybnosti o přerušení kontinuity ve fungování tohoto stálého rozhodčího soudu. Aby těchto cílů, s nimiž všechny strany přítomné na výboru vyslovily zásadní a jednoznačný souhlas, bylo dosaženo, předkládám vám z pověření ústavně právního výboru návrh, který je komplexním pozměňovacím návrhem v tisku 1000 ve znění společné zprávy. Navrhujeme, aby § 3 měl toto znění v odst. 1: Rozhodčí soud, působící při Československé obchodní a průmyslové komoře se dnem účinnosti tohoto zákona stává stálým rozhodčím soudem, působícím při Hospodářské komoře České republiky a jeho označení se mění na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Předsednictvo dosavadního rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory je předsednictvem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Statut a řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory je Statutem a řádem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Odst. 2: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je rozhodčím soudem ve smyslu úmluvy o řešení občanskoprávních sporů, vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení. Odkaz třetí pod čarou by zněl takto: Vyhláška federálního ministerstva zahraničních věcí číslo 115/1974 Sb., o úmluvě o řešení občanskoprávních sporů, vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení. Odst. 3: Rozhodčí smlouvy, doložky odkazující na pravomoc a příslušnost Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory nebo rozhodčího soudu působícího při Československé obchodní a průmyslové komoře se považují nadále za rozhodčí smlouvy, doložky uzavřené ve prospěch Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Druhá část návrhu - v § 4 se vypouští třetí bod a dosavadní bod čtvrtý se označuje jako bod třetí.

Třetí část návrhu zní takto: Dosavadní čtvrtý bod, t.j. § 19 novelizovaného zákona zní takto: Odst. 1: Při Hospodářské komoře České republiky působí jako stálý rozhodčí soud Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů v rozhodčím řízení. Odst. 2: V čele stálého rozhodčího soudu (dále jen rozhodčí soud) je předsednictvo jmenované představenstvy obou komor na dobu 3 let. Předseda rozhodčího soudu má právo účastnit se jednání představenstev obou komor. Předsednictvo rozhodčího soudu je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů. Předsednictvo rozhodčího soudu se skládá z předsedy, místopředsedů a členů. Předsednictvo volí předsedu a místopředsedy, kteří jednají jménem rozhodčího soudu. Odst. 3: Rozhodčí soud rozhoduje majetkové spory podle zvláštního zákona. Odkaz 5, který zní: Zákon číslo z roku 1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčího nálezu. Odst. 4: Způsob řízení a rozhodování, způsob jmenování rozhodců, jejich počet, organizační uspořádání rozhodčího soudu, sazebník odměn rozhodců, pravidla o nákladech řízení a další otázky související s činností rozhodčího soudu a jejím ekonomickým zajištěním upravuje Statut a řád rozhodčího soudu.

Dámy a pánové, musel jsem přečíst tento komplexní pozměňovací návrh, přijatý a doporučovaný ústavně právním výborem, a musím ještě dodat, že bych v této chvíli byl velmi rád, kdyby autoři předcházejících pozměňovacích návrhů, s výjimkou onoho jednoho pozměňovacího návrhu poslance Budinského, jež se týkal účinnosti zákona, vzali své návrhy zpět v rámci rozpravy, neboť tento návrh konzistentně řeší všechny problémy, které byly předmětem předcházející rozpravy. Pakliže tak ovšem - což je jejich nezadatelné právo předkladatelé těchto návrhů neučiní, považuji za nezbytné vás upozornit na to, že přijetí předtím podaných pozměňovacích návrhů by vyloučilo hlasovat o tomto návrhu, který jsem nyní přednesl. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Výbornému. Hlásí se pan poslanec Vyvadil, potom pan poslanec Mach.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, já budu poměrně stručný. Včera pan kolega Budinský měl pocit, že je to toliko otázka legislativní. Nebyla to jenom otázka legislativní. Dlouho jsme to řešili, jsem rád, že v ústavně právním výboru, jde-li o otázky věcné, se nachází konsens, nenastává situace, kdy nepochybně bych mohl být rukou přehlasován. Šlo o jednu věc, aby rozhodčí soud byl nezávislý nejen po stránce procesní, ale i po stránce ekonomické. Hospodářské komory vznikají, zanikají, mohou být, nemusí být, ale rozhodčí soud zde musí trvat dál. To je - byť s určitými výhradami - v tomto návrhu obsaženo a já žádám, aby Poslanecká sněmovna můj návrh, který byl lepší, ale který by neprošel, vzala zpět. (Veselost.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, chápu to tak, ze stahujete svůj návrh. Děkuji. Další z přihlášených je pan poslanec Mach.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vzhledem k času i já svůj návrh beru zpět.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy? Pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, jsem rád, že celá dramatická situace se dobře vyvíjí a chtěl bych při teto příležitosti stáhnout svůj druhý návrh, který je dobře zapracován do usnesení ústavně právního výboru, které máte před sebou. Je to usnesení 244. Při zkoumání usnesení, které připravil ústavně právní výbor se mi však jeví, že by bylo dobré doplnit toto usnesení ústavně právního výboru o tyto drobné technické úpravy, které v žádném případě nemění jeho věcný ani legislativní obsah, jsou podle mého názoru čistě technické. Navrhuji tedy čtyři doplňující změny, které by bylo vhodné chápat jako jeden pozměňující návrh.

Navrhuji, aby v bodě III. 1. v úvodní větě bylo uvedeno "§ 3 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:". A dále už pokračuje text.

V souvislosti s tím navrhuji, aby v poslední větě § 3 odst. 1 byla za slovy "průmyslové komory" doplněna poznámka pod čarou č. 3, odkazující na vyhlášku FMZO č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje řád Rozhodčího soudu ČSOPK.

V § 3 odst. 2 na konci navrhuji přečíslovat poznámku č. 3 na poznámku č. 4 a pod § 3 navrhuji doplnit poznámku pod čarou č. 3, která zní:

"3) vyhláška FMZO č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje řád Rozhodčího soudu ČSOPK, ve znění pozdějších předpisů."

A v souvislosti s tím dosavadní poznámku č. 3 přečíslovat na č. 4.

Chtěl bych toto ještě jednou zdůvodnit. Jedná se o technickou úpravu návrhu obsaženého v usnesení ústavně právního výboru č. 244 s tím, že doplněná poznámka č. 3 má zvýraznit existenci řádu Rozhodčího soudu ČSOPK, kterým se do přijetí nového statutu a řádu Rozhodčího soudu bude řídit činnost Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Výborný. Nemám další přihlášky do rozpravy.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, je to správné doplnění.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím. Ptám se pana ministra Dyby, zda si přeje závěrečné slovo. Nepřeje. Proto prosím společného zpravodaje pana poslance Budinského, aby se ujal svého úkolu. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, situace s množstvím pozměňovacích návrhů se výrazně zjednodušila. Navrhuji tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích v pořadí, jak byly vznášeny.

První pozměňovací návrh vznesl pan poslanec Skočovský a navrhuje, aby § 1 odst. 2 měl tento text: "Tímto dnem vstupuje Hospodářská komora České republiky" - dále text pokračuje a dále se upravuje takto: "Tímto dnem vstupují i samostatné právní subjekty Hospodářské komory České republiky" a dále odst. 2 pokračuje jako doposud.

Další s tím související návrh k § 1 je tento: do § 1 doplnit další odst. 3 "V jednotlivých okresech vstupují do majetkových práv, jakož i povinností ČSOPK příslušné okresní hospodářské komory, vyjma povinností a práv Rozhodčího soudu pří ČSOPK."

Jak jsem se radil s panem ministrem, tento pozměňovací návrh pan ministr nedoporučuje. Ani já, protože se jedná o parcelaci komory, nedoporučuji.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Jenom ještě na vysvětlenou. Pozměňovací návrhy pana poslance Skočovského také nelze přijmout i s ohledem na fakticky existující stav činnosti Obchodní komory. Pobočky, o kterých je řeč, byly rozhodnutím představenstva Československé obchodní a průmyslové komory zrušeny už v březnu 1993 a veškerý majetek v sídlech poboček byl smluvně převeden na okresní hospodářské komory, působící v sídlech těchto poboček. Čili, už se to prakticky všechno stalo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi za toto upřesnění. Než budeme hlasovat o návrhu pana poslance Skočovského, cítím povinnost vás všechny odhlásit a prosím o novou prezentaci. Děkuji.

Budeme tedy hlasovat. Kdo je pro pozměňovací návrh pana poslance Skočovského, ať to dá najevo v hlasování č. 140, které jsem právě zahájil. Kdo je tedy pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Konstatuji, že tento pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 23 pro, 63 proti, 30 se zdrželo hlasování, 1 poslanec nehlasoval.

Prosím další pozměňovací návrh.

Poslanec Vladimír Budinský: Další v rozpravě vystoupil pan poslanec Vyvadil, který svůj návrh stáhl.

Pan poslanec Hirš, který vystoupil po panu poslanci Vyvadilovi, podpořil jeho pozměňovací návrh, ale věřím, že i on bude souhlasit s návrhem, který vyplynul z jednání ústavně právního výboru.

Pan poslanec Mach také svůj návrh stáhl.

Další jsem v rozpravě vystoupil já se svým pozměňovacím návrhem, kdy účinnost tohoto zákona by byla od 1. ledna 1995. Pan ministr doporučuje, já také doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 141. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 111 pro, nikdo proti, 5 poslanců se zdrželo, 5 nehlasovalo. Prosím další pozměňovací návrh.

Poslanec Vladimír Budinský: Myslím, že teď můžeme hlasovat o návrhu, který máte na svých stolech pod názvem usnesení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 244. Troufám si navrhnout, abychom hlasovali ve znění mnou navržené dodatečné připomínky, abychom si jedno hlasování ušetřili.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud nejsou námitky proti tomuto postupu, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro, ať to dá najevo v hlasování č. 142. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 116 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi hlasování, 6 poslanců nehlasovalo.

Poslanec Vladimír Budinský: Pane místopředsedo, tím máme všechny pozměňovací návrhy, které byly předneseny v rozpravě.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP