Čtvrtek 29. září 1994

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, přivítali jsme tento zákon. Je třeba říci, že změny u paragrafů, které přednesl pan kolega Litomiský byly také obsahem některých změn, které samozřejmě citovat nebudu. Pokud to nebude panu kolegovi proti mysli, připojil bych se. Děkuji.

Tento návrh zákona je kompromisním návrhem, ale přesto poměrně dobrým a přijatelným. Aby byl dokonalý a nemusel být v krátké době novelizován, je nutné doplnit ho o ustanovení, jednoznačně řešící vstup na pozemky, zvláštní způsobilost osob oprávněných ověřovat výsledky zeměměřičských činností, za další, využívání zdarma poskytovaných údajů veřejného katastru nemovitostí a státního mapového díla ke komerčním účelům, za další územní informační systémy a jejich návaznost na katastr nemovitostí, případně jiné státní informační systémy.

Nebudu vás, kolegyně a kolegové, unavovat dalšími velkými rozbory této záležitosti. Dovolil bych si přečíst pozměňovací návrhy, jak je mám napsány.

Návrh úpravy § 7 odst. 1, větu za středníkem, jak předřečník před chvílí říkal, "ke vstupu na nemovitosti", bych si dovolil doplnit na: "ke vstupu na nemovitosti do budov a staveb jsou při nezbytnosti měření povinni si vyžádat souhlas jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele". To je naprosto stejná textová formulace.

V tomtéž §, v odst. 4 předřadit větu "Vlastníci nebo oprávnění uživatelé nemovitostí jsou povinni strpět a umožnit vstup na nemovitosti pověřeným zaměstnancům orgánů uvedených v § 4 odst. 2, oprávněným osobám dle § 14 a ostatním osobám vykonávat zeměměřičské činnosti".

Další úprava § 7 odst. 3. - vypustit tento text a nahradit, nejsem si jist, zda to už nezaznělo, odst. 3 novým textem: "Ostatní osoby se při vstupu na nemovitost na požádání prokazují průkazem vystaveným podle zvláštního předpisu územním orgánem Geodézie a kartografie. Není třeba zdůvodňovat proč.

Ještě jedna malá úprava. V § 20 odst. 1 doplnit - a písm. e); nebo-li za e).

"Podmínky a náležitosti žádosti o vystavení průkazu prokazujícího oprávnění držitele vstupovat na pozemky". Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Frommerovi. Prosím pana poslance Skočovského. Nemám další přihlášky do rozpravy.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si podat návrh na doplnění vládního návrhu zákona o zeměměřictví k § 14, a to doplnění o odst. 1 c) v textu: "má ukončené vysokoškolské vzdělání lesnického, zemědělského či jiného technického směru s titulem inženýr, se zeměměřickým vysokoškolským vzděláním a vykonával nejméně pět let odborné praxe v činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, z toho tři roky ve výstavbě, jestliže žádá o udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c)".

Jedná se o pracovníky, kteří se tímto oborem prakticky zabývají již řadu let a pokud by byl zákon přijat bez tohoto doplňku, byli by vyřazeni z další činnosti. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji poslanci Skočovskému. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Mach, prosím.

Poslanec Karel Mach: Pane místopředsedo, pane ministře, jako zpravodaj zemědělského výboru a jako poslanec - společný zpravodaj po dohodě s legislativním odborem při zpracování společné zprávy mám několik návrhů, které míří k technickým úpravám, aby zazněly do stenozáznamu.

Za prvé - můj první návrh je k návrhu zákona za slova "po změně" vložit slova "a doplnění". To nezaznělo a je třeba to doplnit.

Dále k části první k názvu zákona - vypustit slova "zákon o".

Dále v celém zákoně nahradit slovo "hlava" slovem "oddíl". To je technická záležitost.

Za čtvrté - v části druhé a třetí ve všech názvech za slovo "změna" vložit slova "a doplnění". Jedná se o změnu a doplnění některých zákonů.

Za páté - je to určitá struktura nebo stavba zákona. V § 21, kde se komentuje zrušovací ustanovení, tento paragraf zařadit do části čtvrté před ustanovení o účinnosti zákona. Ostatní paragrafy podle toho přečíslovat. Je to pouze technická nebo legislativně technická úprava, která slouží k tomu, aby logicky zrušovací ustanovení předcházela ustanovení o účinnosti zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, pana místopředsedy vlády, zda si přeje vystoupit. (Potom.)

Vyhovuji přání navrhovatele a společného zpravodaje o krátkou přestávku na zpracování pozměňovacích návrhů do 16.05 hodin.

(Jednání přerušeno v 15.56 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.08 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v jednání. Budeme pokračovat přerušeným bodem, kterým je Vládní návrh zákona o zeměměřičství a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Připomínám, že rozprava byla již ukončena a nyní dávám slovo panu místopředsedovi vlády jako navrhovateli pro jeho slovo závěrečné.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za připomínky k diskusi. Chtěl bych se zásadně vyjádřit k návrhům pana Litomiského a dalších, které směřují k zavedení nějakého ověřování odborné způsobilosti. Vláda o této věci velmi pečlivě diskutovala a shodla se, že nechce administrativně omezovat přístup do této profese a že podnikání v zeměměřičství rozumí jako vázané činnosti, která vyžaduje odborné vzdělání zeměměřičského směru a odbornou pětiletou praxi. To považujeme za dostatečné společně s možností, že oprávnění vydané úřadem lze odejmout, jestliže někdo porušuje nejen normu zákona, ale normy určité etiky, atd. To znamená, nechceme zavádět nějakou další komoru, kde by skupina lidí prověřovala to, co je prověřeno vzděláním a praxí. To se týká návrhu pana poslance Litomiského a dalších.

Obavy pana Čecháka, že by mohlo dojít ke zneužití až k trestné činnosti bych si dovolil rozptýlit tím, že pokud někdo skutečně nebude jednat seriózně, je možné odejmout toto oprávnění jako trest nejúčinnější.

S připomínkou pana Brodského ve vztahu ke vstupu na pozemky si dovoluji vyslovit souhlas. Rovněž souhlasím s rozšířením tohoto návrhu panem poslancem Frommerem o budovy a stavby.

S návrhem pana Skočovského, aby se to vztahovalo na lesnické, zemědělské a další inženýry, nemohu souhlasit. Již dnes mohou využít této kvalifikace pouze pro vlastní potřebu, nikoliv ve vztahu ke katastru.

Legislativní doplňky pana poslance Macha mají moji podporu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dovolte mi, abych zhodnotil krátce rozpravu a pak se věnoval jednotlivým pozměňovacím návrhům k tomuto tisku a hlasování o nich.

V rozpravě vystoupilo celkem 6 poslanců a všichni přednesli pozměňovací návrhy. Zásadně se návrhy týkají tohoto problému, zda ověřovat ještě nějakou další zkouškou zvláštní odborné způsobilosti oprávnění k činnostem, jež jsou předmětem tohoto zákona a nebo pouze požadovat kvalifikaci praxí a vystudovanou školou příslušného směru. To je problém, který se točí zásadně a od toho se bude odvíjet i způsob přijímání pozměňovacích návrhů. Pokud tento návrh bude zásadně přijat, pak je možné hlasovat o některých návrzích, pokud nebude přijat, potom některé návrhy ztrácejí své opodstatnění a není možné o nich hlasovat.

Chtěl bych ještě v této souvislosti říci, že tato činnost nebo podnikání v oboru geodézie a kartografie, zejména v zeměměřičských činnostech v terénu, které souvisejí nějak s objednavatelem, či s dodavatelem jako vlastníkem pozemku, nemovitosti, stavby a dalších věcí a dále se zápisem a promítnutím těchto prací do Katastru nemovitostí České republiky, je činností poměrně důležitou a je to poslední novela zákona, která završuje celkem komplexní přestavbu právního řádu v tomto oboru, který je velmi důležitý v každém právním státě, protože nemovitosti jsou základem pro podnikání, ochranu soukromého vlastnictví a dalších vztahů.

A nyní bych se, pane místopředsedo, věnoval jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím.

Poslanec Karel Mach: První v rozpravě vystoupil pan poslanec Litomiský, který přednesl následující pozměňující návrhy.

K § 14 odst. 1 navrhuje doplnit za písmeno b) nové písmeno c), které zní: "složila zkoušku zvláštní odborné způsobilosti."

Tento návrh už pan místopředseda vlády za předkladatele odmítl, já, jako společný zpravodaj, protože to byla připomínka nezařazená, si dovoluji nesouhlasit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o prvním návrhu pana poslance Litomiského. (č. 128)

Prosím, kdo souhlasí s prvním návrhem pana poslance Litomiského, je to hlasování č. 128, které jsem právě zahájil. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování je skončeno.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 44 pro, 27 proti, 31 se zdrželo hlasování, 8 poslanců nehlasovalo.

Prosím, další návrh.

Poslanec Karel Mach: Pak se mi zdá, pane místopředsedo, že ostatní návrhy pana poslance Litomiského prosil bych, aby sledoval - jsou toho druhu, že nemá smysl o nich hlasovat, poněvadž se týkají všechny tohoto problému, tj. složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, pan poslanec souhlasí, prosím tedy další pozměňovací návrh.

Poslanec Karel Mach: Další návrhy jsou pana poslance Čecháka, který navrhuje alternativní řešení v tom smyslu, že navrhuje, aby úprava byla následující - prosil bych pana poslance, pokud je přítomen, aby mně upřesnil, aby jeho návrh byl přesný, nebo aby ho sám přednesl.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím pana poslance Čecháka, aby zopakoval svůj návrh.

Poslanec Vojtěch Čechák: Můj návrh zní: V § 15 odst. 6 tento odstavec celý vypustit a nahradit textem: "Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odst. 2, může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14. Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odstavce 3 nebo 4, již znovu udělit nelze."

To je tedy návrh, z toho vyplývá logika toho dalšího, tzn., že v § 15 odst. 3 je nutno vypustit text "nejvýše na dobu 5 let", protože pak by to nemělo smysl. To je první návrh.

Alternativa by byla, pokud tohleto nebude přijato, v § 15 odst. 3 alespoň změnit textaci "nejvýše na dobu 5 let" na textaci "nejméně na dobu 5 let". Tzn. jde o dobu odejmutí oprávnění.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění.

Poslanec Karel Mach: Myslím, že je to jasné v tuto chvíli a že můžete, pane místopředsedo, dát o tomto návrhu, který teď upřesnil pan poslanec Čechák, hlasovat. Chtěl bych dodat, že za společného zpravodaje si dovoluji nesouhlasit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, děkuji, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Čecháka. (č. 129)

Kdo podpoří tento návrh v hlasování č. 129, kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Pozměňovací návrh pana poslance Čecháka nebyl přijat poměrem hlasů 34 pro, 43 proti, 32 se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh.

Poslanec Karel Mach: Pak, pane místopředsedo, přichází v úvahu alternativa, kterou uvedl pan poslanec Čechák pro případ, že by tento jeho pozměňovací návrh nebyl přijat. Tato alternativa znamená v § 15 odst. 3 změnit slovo "nejvýše" za slovo "nejméně". K tomuto návrhu za zpravodaje nezaujímám žádné stanovisko.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o alternativním návrhu pana poslance Čecháka. (č. 130)

Kdo je tedy pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 35 pro, 10 proti, 65 poslanců se zdrželo hlasování. Prosím další pozměňovací návrh.

Poslanec Karel Mach: Já se domnívám, že byly vyčerpány pozměňovací návrhy, které předložil pan poslanec Čechák.

Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu, který předložil pan poslanec Brodský. Pozměňovací návrh se týká § 7 odst. 1, kdy slova "jsou povinni si vyžádat souhlas" jsou nahrazena slovy "mohou vstoupit se souhlasem". Za zpravodaje tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: I předkladatel doporučuje.

Kdo podpoří tento návrh poslance Brodského, ať to dá najevo v hlasování č. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování č. 132 je skončeno. Tento pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 103 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo hlasování.

Poslanec Karel Mach: Tím byl vyčerpán návrh pana poslance Brodského a dostáváme se k návrhům pana poslance Frommera. Prosím pana poslance, aby mě teď sledoval, protože nepřijetím ověřování zvláštní způsobilosti zkoušek se návrh dostává trochu do jiné roviny a možná nebude nutné z logiky věci o tom hlasovat.

První návrh byl k § 7 odst. 1. Věta za středníkem se vypouští a nahrazuje se slovy "ke vstupu do budov a staveb jsou při nezbytnosti měření povinni vyžádat si souhlas jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele". Jde vlastně o rozšíření návrhu pana poslance Brodského a připadá mi v tuto chvíli, že to není příliš potřebné, je to ale možné. Mám k této věci indiferentní stanovisko.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyjádříme se hlasováním. Dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Frommera. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať to dá najevo ve 133. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 48 pro, 3 proti, 64 se zdrželo.

Budeme pokračovat v dalších pozměňovacích návrzích.

Poslanec Karel Mach: To ovšem neznamená, že by nebylo nutno si vyžádat souhlas vlastníka. Byl přijat návrh pana poslance Brodského, který ještě trochu upravuje do tvrdšího režimu souhlasu původní vládní návrh.

Dále tu byl návrh, který směřoval k odst. 4 § 7, kde je věta: "vlastníci nebo oprávnění uživatelé nemovitosti jsou povinni strpět a umožnit vstup na nemovitosti pověřeným zaměstnancům orgánů, uvedených v § 4 odst. 2, oprávněným osobám dle § 14 a ostatním osobám vykonávat zeměměřičské činnosti". Myslím, že tento návrh není potřebný.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro tento návrh v hlasování č. 134? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 5 pro, 16 proti, 93 se zdrželo.

Poslanec Karel Mach: Další návrh, který předložil pan poslanec Frommer, se týká § 7 odst. 3, ale já se domnívám, že je vyloučeno o tomto návrhu hlasovat, protože nebyl přijat návrh pana poslance Litomiského, který se týkal ověřování zvláštní způsobilosti, neboť se týká v podstatě téhož návrhu. Z logiky věci vyplývá, že není možné o tom hlasovat.

Ptám se pana poslance, jestli s tímto mým návrhem souhlasí. Pan poslanec Frommer tu není. O tomto návrhu tedy není možné hlasovat. Týkal se toho, že v § 7 odst. 3 vypouštěl text a nahrazoval jej slovy "ostatní osoby se při vstupu na nemovitost na požádání prokazují průkazem vystaveným podle zvláštního předpisu". Tímto předpisem jsou v podstatě zkoušky zvláštní způsobilosti. Kromě jiného je tam věcná chyba, neboť v návrhu pana poslance Frommera se říkalo, že v předpisu vystaveném územním orgánem geodezie a kartografie - a takový orgán není. Jmenuje se to Orgán zeměměřičství a katastru. To je věcná chyba. Myslím, že o tomto návrhu není možné hlasovat, pane předsedo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, prosím o další návrh.

Poslanec Karel Mach: Další návrh byl podobného ražení, neboť se týkal § 20 odst. 1. Doplňoval písm. e). Když se nepřijímá návrh o zkouškách, není možné o tom hlasovat.

Další návrh poslance Frommera se týkal § 14 odst. 1, kde se opět hovoří o zkouškách zvláštní způsobilosti. Opět o tomto návrhu není možno hlasovat.

Podobného ražení je návrh na úpravu § 20 odst. 1, kdy byly stanoveny zvláštním předpisem zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o udělení tohoto úředního oprávnění, zkušební řád. Jelikož nebyl tento princip přijat, z logiky věci vyplývá, že není nutné o tomto návrhu hlasovat.

Další návrhy už pan poslanec Frommer nepředložil.

Můžeme přistoupit k návrhu, který předložil pan poslanec Skočovský. Týkal se § 14 odst. 1 písm. c) a měl toto znění: "Má ukončené vysokoškolské vzdělání lesnického, zemědělského či jiného technického směru s titulem inženýr, se zeměměřičským vysokoškolským vzděláním a vykonával nejméně 5 let odborné praxe v činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, z toho 3 roky ve výstavbě, jestliže žádá o udělení úředního oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. c)".

Předkladatel sdělil svůj názor, že tato věc je ošetřena v možnosti těchto osob používat pro vlastní potřebu. Já za zpravodaje nesouhlasím, protože si myslím, že by tím bylo degradováno zeměměřičské vzdělání. Těžko si představím, že bych já jako zemědělský inženýr, jež má 1 semestr geodezie, z toho složenou zkoušku, ale ne státní, dělal tyto činnosti, které jsou velmi přesné a mají svá specifika. Za zpravodaje nesouhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme o pozměňovacím návrhu poslance Skočovského. Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 135, právě zahájeném. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pozměňovací návrh pana poslance Skočovského nebyl schválen poměrem hlasů 25 pro, 42 proti, 41 se zdržel.

Poslanec Karel Mach: Poslední byly mé návrhy. Týkaly se v podstatě legislativně technických úprav, které vyplynuly z porady společných zpravodajů a z konzultací s legislativním a právním odborem Poslanecké sněmovny.

První návrh byl k návrhu zákona, za slova "o změně" vložit slova "a doplnění". Tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme o pozměňovacím návrhu poslance Macha. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 136, právě zahájeném. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 106 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi.

Poslanec Karel Mach: Já se domnívám, pane místopředsedo, že by bylo logické, abych přečetl všechny ostatní návrhy, neboť mají podobný charakter a mohli bychom o nich hlasovat jako o celku, pokud byste souhlasil vy a nebylo by námitek ve sněmovně.

Druhý návrh se týká části první, v názvu zákona vypustit slova "zákon o". Třetí návrh je v celém zákonu nahradit slovo "hlava" slovem "oddíl". Čtvrtý návrh - v části druhé a třetí v názvech za slovo "změna" vložit slova "a doplnění". Pátý návrh je k § 21, kdy tento paragraf hovoří o zrušovacích ustanoveních, tento paragraf zařadit do části čtvrté, před ustanovení o účinnosti zákona, ostatní paragrafy přečíslovat. Je logické, aby zrušovací ustanovení a účinnost byly za sebou v té stavbě zákona. Myslím, že jsou to návrhy technické a je možno o nich hlasovat jako o celku, pane místopředsedo. Já za předkladatele návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud nejsou námitky proti tomuto řešení, budeme hlasovat o těchto návrzích pana poslance Macha jako o celku.

Kdo je pro tyto návrhy, ať pro ně hlasuje v hlasování č. 137 - kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňující návrhy byly přijaty poměrem hlasů 110 pro, nikdo proti, 2 poslanci se zdrželi hlasování.

Poslanec Karel Mach: Domnívám se, pane místopředsedo, že teď už můžeme dát hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji vám pane společný zpravodaji. Pokud je tomu tak, navrhuji hlasovat o celém předloženém návrhu zákona jako o celku. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o zeměměřičství a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podle sněmovního tisku 1094 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1169 a schválených pozměňujících návrhů.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem zákona, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 138, které jsem právě zahájil - kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že předložený návrh zákona byl schválen poměrem hlasů 114 pro, nikdo proti, jeden poslanec se zdržel hlasování.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a panu společnému zpravodaji. Hlásí se předseda Klubu KDU ČSL pan poslanec Motyčka. Uděluji mu slovo.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, kolegyně a kolegové, předkládám vám návrh na zařazení nového bodu pořadu. Nemusel by být dlouhý, a to Usnesení Poslanecké sněmovny, které žádá vládu o předložení návrhu postupových kroků k oddělení financování všeobecného důchodového pojištění garantovaného státem od státního rozpočtu, včetně termínu jejich realizace.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Slyšeli jste právě procedurální návrh.

Poslanec Ludvík Motyčka: Doporučoval bych, aby tento bod byl projednán bezprostředně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Motyčka žádá zařadit tento bod ihned. Hlásí se pan poslanec Honajzer. Prosím, pane poslanče, uděluji vám slovo jako předsedovi klubu.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, chtěl bych požádat jako předseda klubu v tomto okamžiku o půlhodinovou přestávku. Děkuji. (Hlasy: Ne.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vždycky se tomuto požadavku vyhovovalo. Přerušuji schůzi do 17.00 hodin.

(Schůze přerušena v 16.35 hodin.)

(Jednání zahájeno opět v 17.13 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně a páni kolegové, prosím všechny, kteří jsou přítomni ve sněmovní síni, aby se znovu zaregistrovali, neboť jsem vás odhlásil.

Vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, budeme pokračovat v 23. schůzi.

Jako předseda klubu se přihlásil pan poslanec Ortman, potom pan poslanec Honajzer a poslanec Trojan. Postupně uděluji slovo. Prosím o klid ve sněmovně. Hovoří pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Dámy a pánové, chtěl bych za poslanecký klub Levého bloku vyjádřit nesouhlas s postupem, kdy na poslední chvíli je zařazován bod, aniž by poslanci dostali text usnesení. Přesto tématiku považujeme za závažnou a myslíme si, že by se jí zasedání Parlamentu mělo věnovat.

Proto dávám procedurální návrh, a to, aby bod přednesený panem poslancem Motyčkou byl součástí programu příští, to jest listopadové schůze, a abychom o tom hlasovali.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Honajzera.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP