Čtvrtek 29. září 1994

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych rovněž, zmocněn klubem ODS, vyslovil podiv nad způsobem a okamžikem, jakým byl tento bod navržen na zařazení do programu této schůze. Oznamuji sněmovně, že klub ODS toto zařazení podporovat na dnešní schůzi rozhodně nebude.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Trojana.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, především kolegové z klubu KDU-ČSL, dovolte mi, abych řekl, že poslanecký klub sociální demokracie od počátku volebního období prosazuje oddělení sociálních fondů od státního rozpočtu. Česká strana sociálně demokratická toto stanovisko vyjadřovala mnohokrát již před začátkem našeho volebního období.

Je zajímavé, že po celou dobu KDU-ČSL zůstávala k našim návrhům v pozici mrtvého brouka. Náhle vstává z mrtvých. Ptám se, zda je to snad proto, že se blíží komunální volby, nebo proto, že tato strana potřebuje pozvednout svou pověst v posledním období mírně pošramocenou.

Chtěl bych říci, že návrh, který by měl být předmětem usnesení, budeme podporovat. Jsme rádi, že konečně se někdo našel mezi koaličními partnery, kdo respektuje zásady, které vláda deklarovala ve svém programovém prohlášení.

Doufám - a znova to říkám - že ze strany KDU-ČSL nejde jenom o populistické gesto, že předkladatelé mají připraven text usnesení ve všech konsekvencích včetně způsobu naplnění fondu a včetně stanovení či doporučení, kde nalézt zdroje pro základní majetek fondu.

Závěrem bych chtěl říci, že přes všechny problémy, které jsem zde vyslovil, a v dobré víře, že skutečně věc má poslanecký klub KDU-ČSL připravenu, zařazení tohoto bodu podpoříme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Trojanovi. Byly zde vzneseny dva procedurální návrhy, se kterými je třeba se vyrovnat. První procedurální návrh jste slyšeli z úst předsedy klubu KDU-ČSL pana poslance Motyčky. Myslím, že není třeba tento návrh opakovat. Rozhodneme o něm hlasováním ihned. Hlásí se pan poslanec Trnka.

Poslanec František Trnka: Pane předsedo, vážení členové vlády, vystupuji jménem klubu LSU a Českomoravské strany středu. Nám nevadí, kdo dobrý návrh navrhne, a je-li dobrý, budeme ho podporovat, ať ho navrhne kdokoliv. Ale pro tuto chvíli se připojujeme k těm názorům, které soudí, že je to unáhlené a že by bylo potřeba zařadit tento bod na příští schůzi a řádně se na něj připravit. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme tedy o procedurálním návrhu, jak jej přednesl pan poslanec Motyčka. Hlásí se ještě jednou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ludvík Motyčka: Prosil bych Poslaneckou sněmovnu o dvě minuty na poradu klubu zde na místě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nezbývá než vyhovět.

(Jednání přerušeno v 17.19 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.20 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme tedy hlasováním o prvním procedurálním návrhu, kterým je procedurální návrh pana poslance Motyčky.

Ptám se tedy sněmovny, kdo je pro tento návrh, ať hlasuje v hlasování číslo 139, které jsem právě zahájil. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh nebyl přijat poměrem hlasů 30 pro, 78 proti, 25 poslanců se zdrželo hlasování.

Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu, který vznesl pan poslanec Ortman. Ptám se tedy sněmovny, kdo podpoří tento procedurální návrh, ať to dá najevo v hlasování číslo 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 23 proti, 55 poslanců se zdrželo hlasování a nehlasoval 1.

Tím jsme rozhodli o procedurálních návrzích na zařazení dalšího bodu a budeme se věnovat schválenému pořadu. Hlásí se místopředseda sněmovny pan poslanec Vlach. Uděluji mu slovo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, pokusím se vás zdržet jen o několik vteřin. Včera zasedala dočasná komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání a byl jsem pověřen komisí, abych vám předložil návrh usnesení. Zabývali jsme se velmi podrobně a dlouze optimálním modelem dalšího fungování komise a komise přijala takřka jednomyslně tento návrh usnesení. Komise navrhuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení následujícího znění:

"Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 27 ze 4. schůze Poslanecké sněmovny dne 3. února 1993 tak, že z dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání ČR zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy."

Důvody jsou nasnadě, problematika je daleko širší, než že by se týkala jen územněsprávního uspořádání. V podstatě jde o upravení názvu a statutu komise v té situaci, která už tak jako tak nastala. Berte to prosím jako zdůvodnění žádosti o zařazení nového bodu. Prosím o jeho zařazení jménem komise ihned. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny. Slyšeli jste jeho procedurální návrh na zařazení nového bodu. Dám o něm hlasovat neprodleně.

Kdo podpoří tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh pana poslance Vlacha na zařazení nového bodu byl přijat poměrem hlasů 94 pro, 8 proti, 23 poslanců se zdrželo hlasování.

XXX.

Návrh místopředsedy PSP Jiřího Vlacha na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy

Prosím teď pana místopředsedu, aby se ujal slova.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážená sněmovno, já vám děkuji, právě jste vyhověli žádosti komise. Před několika vteřinami jsem četl a stručně odůvodnil návrh usnesení. Myslím, že vás nebudu dále zdržovat. Je třeba zřejmě krátce otevřít rozpravu k tomuto bodu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi a otvírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, proto rozpravu končím. Budeme hlasovat o usnesení, které před chvílí navrhl pan místopředseda Vlach.

Kdo je pro toto usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 95 pro, 5 poslanců bylo proti, 23 se zdrželo hlasování a 6 nehlasovalo.

Tím jsme ukončili nově zařazený bod. Já děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny.

Vrátíme se konečně k poslednímu bodu našeho programu a tím je

XXXI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č 40/1994 Sb.

Jedná se o sněmovní tisky 9831163. Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako tisk 983, nám odůvodní ministr vnitra pan Jan Ruml, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím o klid ve sněmovně už s ohledem na to, že je to poslední bod našeho programu.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, závažné společenské a ekonomické změny a některé zásahy do současného právního řádu, zejména však zrušení závaznosti technických norem, vyvolaly nutnost novelizace zákona o požární ochraně. Připravované změny v územním uspořádání státu si vyžádají i zásadní změny v postavení a působnosti orgánů státní správy, a tedy i orgánů požární ochrany.

Předložený návrh novelizace řeší nejnaléhavější problémy požární ochrany tak, aby v současné, do jisté míry ještě přechodné době byla zajištěna její funkčnost. Uvedené řešení však již vytváří určitý předstupeň budoucího zpracování nového zákona o požární ochraně, do něhož bude možné některá ustanovení převzít již v nezměněné podobě.

Návrhem novelizace zákona se vláda zabývala celkem dvakrát. Její zásadní připomínky se týkaly zejména povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob. Vláda tak našla vhodný poměr mezi mírou povinností uvedených subjektů a jejich nutným omezením a nebezpečím hrozícím životu a zdraví občanů a majetku. Náprava byla dosažena podstatnou úpravou § 6 návrhu v tom smyslu, že větší míra povinností se bude vztahovat i na subjekty provozující činnost se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů anebo vlastnící objekty, v nichž se shromažďuje větší počet osob zejména se sníženou pohyblivostí. Tím je podstatně omezen okruh povinných subjektů jen na ty, u nichž jsou přísnější požadavky na ochranu před možností vzniku požáru nezbytné.

Ke zvýraznění samosprávných funkcí obcí, v původním návrhu nerozlišených, byl přepracován § 29 návrhu tak, aby oddělil samostatnou působnost obcí od plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti. V řešení byla rovněž respektována zásadní připomínka, aby všechny povinnosti právnických osob a fyzických osob v souladu s ústavou a Listinou základních práv a svobod byly přeneseny přímo do zákona.

Řešení některých otázek týkajících se operativně technické činnosti jednotek požární ochrany již odpovídá budování integrovaného záchranného systému. Při přípravě návrhu byly některé otázky konzultovány i se zahraničními partnery. Bylo přitom konstatováno, že jde o systém funkční, racionální a minimálně poplatný předchozím obdobím. Proto lze předložené řešení považovat v daném čase za optimální.

Poměrně značná rozsáhlost návrhu je zapříčiněna nutností velkého množství změn v názvosloví a v odborné terminologii, které vyplynuly ze změn na všech úsecích státní správy i společenského života. Z tohoto důvodu bylo třeba upravit přibližně 70% ustanovení jednotlivých paragrafů současně platného zákona.

Jelikož u takto rozsáhlé, byť nutné novelizace by mohla být napadána její nepřehlednost, zmocňuje se v článku III návrhu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Návrh úplného znění tohoto zákona je v současné době připraven. V závěru bych chtěl zdůraznit, že v období příprav se podařilo odstranit různost názorů na řešení některých otázek a dosáhnout shody, jak mezi zástupci státní správy, tak i profesionálních hasičů i dobrovolných hasičů soustředěných v různých sdruženích.

S ohledem na výše uvedené důvody doporučuji, vážené poslankyně a poslanci, abyste předložený vládní návrh zákona, včetně doplňků přijatých výbory Poslanecké sněmovny, schválili. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Rumlovi. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů poslanci Václavu Klučkovi, aby odůvodnil předloženou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1173.

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi nejdříve splnit svou povinnost a oznámit vám, že svou profesí před výkonem poslaneckého mandátu jsem byl velitelem Ústřední hasičské školy, přičemž jsem 8 let vykonával funkci velitele profesního požárního útvaru. O to více si cením možnosti uvést společnou zprávu novely zákona o požární ochraně jako společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 40/1994 Sb., (tisk 983) projednal výbor hospodářský, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a životní prostředí a výbor branný a bezpečnostní; tedy všechny výbory, jenž měly toto projednání určeno organizačním výborem.

Všechny pozměňovací návrhy, které byly usnesením výboru schváleny, jsou obsahem společné zprávy (tisk 1163). Zároveň tato společná zpráva seznamuje na str. 8 se čtyřmi nezařazenými připomínkami; z toho se třemi z branného a bezpečnostního výboru, jednou z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Mohu pouze, a věřte mi, že to činím rád, konstatovat, že v průběhu projednávání ve výborech, přes náročnost obsahu a rozsah novely, byly vyjasněny všechny diskutované oblasti, což je dle mého názoru vysoce pozitivní prvek, jenž může bezprostředně ovlivnit charakter našeho dnešního jednání.

Dámy a pánové, bylo by nošením dříví do lesa a ztrátou času, kdybych opakoval slova pana ministra, předkladatele, o významu této novely pro současnost v široké oblasti zajištění požární bezpečnosti. Plně s jeho úvodním slovem souhlasím.

Výbory, jenž vládní návrh novely (tisk 983) projednaly, doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem, ve znění společné zprávy, souhlasila. Zároveň mi dovolte poprosit, abychom případné pozměňující návrhy obdrželi písemně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodajovi.

O slovo se přihlásil předseda klubu ODS pan poslanec Honajzer. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dopředu se omlouvám, že mi jaksi přísluší z titulu funkce předsedy klubu tato nevděčná role, ale jsem klubem ODS zmocněn požádat tentokrát o kratší, pouze 15 minutovou přestávku. Doufám, že této žádosti vyhovíte. Klub ODS svolávám okamžitě do místnosti Státních aktů.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Přerušuji jednání do 18.00 hodin.

(Schůze přerušena v 17.35 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 18.02 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně a páni kolegové přítomní ve sněmovní síni. Prosil bych všechny o novou prezentaci, abychom mohli pokračovat ve schůzi.

Budeme pokračovat v přerušeném bodě, kterým je Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje a mění zákon České národní rady o požární ochraně.

Otevírám rozpravu. Nemám žádné písemné přihlášky do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Klučka, prosím.

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, v textu společné zprávy na straně 1 k dosavadnímu bodu 8 je navržena úprava § 6 a) příslušné novely zákona. Po doplnění do textu zákona je zřejmé, že stejnou úpravu, jakou navrhujeme ve společné zprávě v písm. c), je z důvodu vzájemné kontinuity a legislativní čistoty nutno provést i u písm. b). Proto tedy navrhuji v dosavadním bodu 8 v § 6 a) písm. b) za slovo "které" v poslední řádku vložit slova "vlastní, nebo" a dále pokračovat v textu podle společné zprávy.

Text písm. b) § 6 a) by tedy zněl: "Udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají, a udržovat volné přístupy k prostředkům požární ochrany".

Chci pouze upozornit, že z důvodu ucelenosti textu jsem použil prvního návrhu k dosavadnímu bodu 8 společné zprávy tisk 1163.

Dále mi dovolte předložit ještě druhý pozměňovací návrh, který je rovněž jen legislativně technickou úpravou toho, pokud bude přijmut § 6 a). Navrhuji proto, aby v závislosti na textu § 6 a) byl doplněn § 76 odst. 2 o sankčních opatřeních v podobě nových písmen k), l). Tato písmena by zněla:

Písm. k) - nemá k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku; nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace, vztahující se k požární bezpečnosti.

Písm. l) - neinformuje jednotky požární ochrany určené k prvnímu zásahu o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v objektech, které vlastní nebo užívají.

Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Klučkovi. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy? Poslanec Špaček, prosím.

Poslanec Radim Špaček: Vážené dámy, vážení pánové, při projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jsme u několika ustanovení narazili na problém, že nám, nebo alespoň části výboru, připadala rozporná nebo dostávající se do rozporu s jinými částmi našeho právního řádu. Samozřejmě výbor pro veřejnou správu není obsazen natolik fundovanými právníky, abychom dokázali tyto věci řešit na místě.

Vzhledem k tomu, že tento zákon neprojednával ústavně právní výbor, který je - domnívám se - k tomu v této sněmovně nejpovolanější a domnívám se, že by tak měl učinit, dovoluji si navrhnout v tuto chvíli přerušit projednávání tohoto bodu do příští schůze s tím, že návrh zákona projedná ústavně právní výbor a předloží sněmovně své stanovisko. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Slyšeli jste procedurální návrh pana poslance Špačka. Dávám o něm hlasovat neprodleně, než tak ovšem učiním - faktická poznámka, prosím.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážení kolegové, mě trošičku překvapuje návrh pana kolegy Špačka. Předpokládám, že podle jednacího řádu organizační výbor přikazuje některým výborům tisky k projednání a ostatní výbory mohou kdykoliv tyto tisky z vlastní iniciativy projednat. Takže tady nevidím důvod, proč by mělo být přerušeno projednávání tohoto bodu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Nicméně musím dám hlasovat. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, pane předsedající, asi není úplně seriózní takhle vytrhávat nějaké kousky jednacího řádu a manipulovat tady okamžitým vědomím poslanců. Samozřejmě jednací řád přesně zná to, co navrhuje kolega Špaček. Neřeknu teď ten paragraf z hlavy, ale přesně znám situaci, kdy se sněmovna rozhodne přerušit projednávání a odkázat výboru a říci, do kdy má sdělit své stanovisko. Je to úplně běžné. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Abych předešel těmto diskusím, nechávám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Špačka.

Kdo je pro tento návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 143, které jsem právě zahájil. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh pana poslance Špačka nebyl přijat v poměru hlasů 23 pro, 51 proti, 28 se zdrželo hlasování, nehlasovali 3 poslanci.

Pokračujeme tedy v rozpravě. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda chce - vzdává se závěrečného slova. Prosím tedy pana společného zpravodaje a budeme hlasovat o jeho pozměňovacích návrzích, které jsou legislativně technické povahy.

Poslanec Václav Klučka: Dámy a pánové, v rozpravě vystoupili čtyři poslanci. Byly předneseny dva pozměňovací návrhy. V určitém postupu bych si je dovolil zopakovat a dovolil bych si pak požádat o hlasování o nich.

První pozměňovací návrh k dosavadnímu bodu 8 v § 6 a) písm. b) za slovo "které" v posledním řádku vložit slova "vlastní, nebo" a dál pokračovat dle společné zprávy.

Prosím, aby bylo hlasováno.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu.

Kdo je pro tento pozměňující návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 144 právě zahájeném. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento pozměňující návrh byl přijat poměrem hlasů 100 pro, 1 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Klučka: Druhý pozměňující návrh se týká § 76 odst. 2, a to v podobě doplnění sankčních opatření pro jakousi kontinuitu s § 6 a).

Písm. k) v tomto paragrafu by znělo:

Nemá k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku; nedodržuje návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace, vztahující se k požární bezpečnosti.

Nové písmeno l) by znělo:

Neinformuje jednotky požární ochrany určené k prvnímu zásahu o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v objektech, které vlastní nebo užívají.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme o tomto pozměňujícím návrhu.

Kdo je pro tento návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 145. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňující návrh byl přijat poměrem hlasů 102 pro, 2 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedající, dámy a pánové, vyčerpali jsme všechny pozměňující návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku včetně společné zprávy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji. Budeme hlasovat o celém předloženém návrhu najednou. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 40/1994 Sb., podle sněmovního tisku 983, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1163 a schválených pozměňujících návrhů.

Ptám se tedy sněmovny, kdo souhlasí s předneseným návrhem zákona, ať to dá najevo v hlasování č. 146. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro návrh zákona hlasovalo 107 poslanců, 2 proti, 5 se zdrželo, jeden poslanec nehlasoval. Předložený návrh zákona byl schválen.

Tím jsme vyčerpali program schůze.

Vážené kolegyně a kolegové, než se rozejdeme, chtěl bych vás všechny upozornit, kteří jste ještě neobdrželi tento pracovní materiál k návrhu státního rozpočtu a tisk 1190, který jsem právě obdržel, to je Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995, zastavte se pro něj na sekretariátech vašich výborů.

Děkuji vám za spolupráci a loučím se s vámi.

(Schůze ukončena v 18.15 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP