Čtvrtek 29. září 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Omlouvám se, pane poslanče, já jsem se přeřekl. Omlouvám se celé sněmovně.

Budeme hlasovat o opačném usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí. Jde o hlasování č. 119, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro tento nesouhlasný návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro hlasovalo 25, proti 44, zdrželo se 8, nehlasovalo 15.

Tento návrh usnesení nebyl přijat. (Předsedající neoznámil poměr hlasů.)

Budeme hlasovat o usnesení opačném:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci propagace fašismu organizací Křesťansko-demokratická mládež uvedenou v tisku 1078 A.

Kdo podporuje toto souhlasné usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 120, které bylo právě zahájeno. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo s výsledkem hlasů 46 pro, 22 proti, 7 se zdrželo hlasování. Ani toto usnesení nebylo přijato.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci výběru vysokoškolských pedagogů, tisk 1079. Odpověď se předkládá jako tisk 1079 B. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jiří Šoler: Odpověď pokládám za vyhovující.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, proto ji končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci výběru vysokoškolských pedagogů, uvedenou v tisku 1079 B. Budeme hlasovat.

Ptám se, kdo podpoří tento návrh usnesení v hlasování číslo 121. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 68 poslanců pro, nikdo proti, 6 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 21 poslanců.

To mě nutí k tomu, abych vás odhlásil a prosím o novou prezentaci. Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip odpověděl na interpelaci poslance Josefa Wagnera. Nevidím ho. Podle zvyklostí nebudeme se touto odpovědí zabývat.

Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip odpověděl na interpelaci pana poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci plošných výpovědí vědeckých a pedagogických pracovníků vysokých škol - tisk 1122. Odpověď se předkládá jako tisk 1122 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? Prosím, pane poslanče.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, děkuji panu ministru školství za jeho odpověď. Její obsah mě v mnohém uspokojil. Pan ministr s mými názory nepolemizuje a mlčky tedy přiznává, že zákon 216/1993 Sb., týkající se mimo jiné plošných výpovědí a následujících konkurzů vědeckých a pedagogických pracovníků vysokých škol byl opravdu šlápnutím vládní koalice vedle. Šlápnutí vedle, které stálo školství a daňového poplatníka spousty neúčelně vyhozených peněz za konkurzy. Šlápnutí vedle, které způsobilo dobrovolný odchod mnoha kvalitních pedagogů v České republice, pro které zákon 216/93 Sb. byl poslední kapkou, při níž jejich pohár trpělivosti ve vysokém školství přetekl. To, že pan ministr dnes nesmysl novely 216/93 Sb. uznává, je vidět především z toho, že připravuje zákon, který má tuto novelu zrušit a věci podle odpovědi na interpelaci upravit mnohem blíže představám, které jsem zde v diskusi prosazoval já a někteří další poslanci. Samozřejmě - jak je v Čechách zvykem - neslyšíme nic o tom, co postihne ty, kteří tvrdošíjným prosazováním nesmyslu této republice a jejímu školství způsobili značné škody. Já si dnes alespoň přeji, aby příště poslanci koalice už více naslouchali těm, kteří věci rozumí a méně byli slepým a poslušným nástrojem svých stranických bossů. S odpovědí pana ministra jsem tedy spokojen.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Ivana Pilipa na interpelaci pana poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci plošných výpovědí vědeckých a pedagogických pracovníků vysokých škol, uvedenou v tisku 1122 A. Než dám hlasovat, musím vás znovu odhlásit. Děkuji všem, kteří se přihlásili. Budeme hlasovat, jedná se o hlasování č. 122.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 69 pro, jeden proti, 4 se zdrželi hlasování.

Tím jsme vyčerpali odpovědi pana ministra Pilipa. Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslanců Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky ve věci vědy, výzkumu techniky a rozvoje technologií tisk 1026. Odpověď se předkládá jako tisk 1026 C. Ptám se pana poslance Broulíka, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče, pokud máte zájem vystoupit.

Poslanec Jaroslav Broulík: Vážený pane předsedající, páni ministři, jsem pověřen kolegy, se kterými jsem podal společně interpelaci ve věci privatizace Tesly - Výzkumný ústav spojové techniky, reagovat na odpověď bývalého pana ministra obrany. Tuto odpověď musíme kategoricky odmítnout. Vzhledem k změněnému postu ministra obrany požádáme nového ministra obrany o přešetření problému, který jsme nastínili v předložené interpelaci. Doufáme, že dojde ke změně postoje ministerstva k tomuto problému. Jinak se budeme muset domnívat, že zde není zájem o využívání špičkových zařízení v radiolokaci naší armádou, které nemá prozatím ve světě obdoby. Nebo pokud samozřejmě není záměr v naší republice výrobu této speciální techniky likvidovat nám z neznámých důvodů. V areálu výzkumného ústavu pracuje mnoho firem, které jsou významnými dodavateli pro resort obrany. Myslíme si, že zpracování odpovědi na interpelaci nebyla věnována potřebná péče a pověření pracovníci pro získání podkladů pro koncipování odpovědi na interpelaci určitá ekonomická i technická rizika ve svých podkladech pro pana ministra obrany ve svých podkladech vůbec nepředložili. Proto i kvalita odpovědi byla naprosto neuspokojivá. Žádáme proto sněmovnu, aby odpověď pana ministra nepřijala.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji pane poslanče, otevírám rozpravu k tomuto bodu, ptám se, kdo se do ní hlásí. Nevidím nikoho. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslanců Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky ve věci vědy, výzkumu techniky a rozvoje technologií, uvedenou v tisku 1026 C. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 123, které jsme právě zahájil.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh nebyl přijal poměrem hlasů 32 pro, 15 proti, 17 se zdrželo hlasování.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení opačného: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslanců Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky ve věci vědy, výzkumu techniky a rozvoje technologií, uvedenou v tisku 1026 C. Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 124.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 31 pro, 28 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci Pavla Seifera ve věci zásahu armády v případě globálních a místních ekologických havárií, tisk 1030. Odpověď se předkládá jako tisk 1030 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.)

Otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci zásahu armády v případě globálních a místních ekologických havárií, uvedenou v tisku 1030 A.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 125, které jsem právě zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 62 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel.

Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty. Pan poslanec není přítomen. Nebudeme se tedy touto odpovědí zabývat.

Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci pana poslance Michala Krause ve věci hospodaření ministerstva obrany ČR s finančními prostředky. Jedná se o tisk 1092, odpověď se předkládá jako tisk č. 1092 D. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že odpověď pana ministra Baudyše na moji interpelaci je nedostatečná, tím spíše, že on ve své odpovědi několikrát hovoří o tom, že mi odpoví zvláštním dopisem. Vzhledem k tomu, že interpelace se zdaleka netýkala jenom osoby pana ministra Baudyše, ale celkového stavu v armádě, navrhuji, abychom projednávání této interpelace nyní přerušili, abychom novému panu ministrovi dali lhůtu na to, aby se mohl seznámit jak s interpelací, tak s odpovědí, kterou považuji za nedostatečnou, a mohl mi na příští schůzi odpovědět tak, abychom mohli skutečně interpelaci uzavřít. Navrhuji tedy přerušit na příští schůzi.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Slyšeli jste procedurální návrh, budeme o něm hlasovat ihned.

Kdo je pro tento návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 126. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 41 pro, 2 proti, 13 se zdrželo hlasování. Tato odpověď byla přerušena.

Pan ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci pana poslance Milana Loukoty ve věci II. air show. Pan poslanec zde není, nebudeme projednávat.

Tím jsme vyčerpali odpovědi pana ministra obrany.

Ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslanců Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky ve věci vědy, výzkumu techniky a rozvoje technologií, tisk 1026. Odpověď byla předložena jako tisk 1026 A. Její projednávání bylo na 21. schůzi přerušeno na žádost poslanců. Ptám se pánů poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedající, dámy a pánové, ve svém vystoupení se chci vyjádřit k odpovědi pana ministra Dyby. Obdrželi jsme odpovědi na všechny položené otázky.

První otázka zněla, jak ministerstvo hospodářství České republiky zabezpečuje úkoly v oblasti rozvoje technologií dle kompetenčního zákona. Z odpovědi na tuto otázku je zřejmá snaha ministerstva zahraničí, vytvořit strukturu zejména nepřímé pomoci rozvoje technologií. Přesto si myslím, že zejména klíčové programy pro vlastní rozvoj inovačního podnikání, realizaci programů Transfer a Park potřebují značné přepracování, aby odváděly obdobný efekt, jak je tomu u podobných programů ve vyspělých státech. Že opravdu nejsou optimální, naznačuje minimální zapojení nových inovačních firem do těchto programů. Např. využití programu Park využila jediná firma.

Naprosto nemůžeme souhlasit s odpovědí na poslední otázku. Není totiž možné porovnávat dva projekty privatizace jako srovnatelné, když jeden subjekt může prakticky ukázat realizaci technickoinovačního centra již v praxi za velice dobré vzájemné spolupráce 123 soukromých firem, z nichž 20 možno považovat velikostí jako větších, kde chybí pouhé konstituování standardního orgánu pro řízení tohoto centra. Podle původních záměrů mělo právě vzniknout privatizací. Tohoto cíle nebylo dosaženo. Kdyby byl zájem o doplnění základního privatizačního projektu dalšími údaji, mohlo se tak na žádost ministerstva dít aktualizací privatizačního projektu. K tomu ale nedošlo. Protože vítězný projekt předpokládá přeměnu areálu na obchodně technologické, inovační podnikatelské centrum ve sféře informačních technologií, je tedy zřejmé, že zástupci ministerstva hospodářství program přeměny znali, museli tedy být též vyrozuměni o nevyužití již instalovaných speciálních technologií pro tento typ parku, a tím i jejich likvidaci pro nemožnost přemístění.

Dále posvětili svým postojem likvidaci technologického zázemí za 100 miliónů korun pro již existující firmu. Tato částka je mnohonásobně větší, než kolik je schopné ministerstvo uvolnit na některé podpůrné programy pro rozvoj technologií. Též mohli svým doporučujícím oznámením přispět ke stanovení podmínek pro vítěznou firmu, aby od svého záměru - zřídit inovační centrum pro informační technologie - nemohla v budoucnu odstoupit.

Závěrem konstatuji, že ministerstvo hospodářství naznačilo ve své odpovědi určité představy o své politice v podpoře rozvoje nových technologií. Bohužel ale s realizací nemůžeme být spokojeni. Taktéž v konkrétním případě privatizace podniku Tesla - Výzkumný ústav spojové techniky se jednoznačně ukazuje přehlédnutí některých klíčových faktů, na které mohlo toto ministerstvo včas reagovat. Proto s odpovědí pana ministra nesouhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslanců Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky ve věci vědy, výzkumu techniky a rozvoje technologií, uvedenou v tisku1026 A.

Dámy a pánové, musím vás opět odhlásit. Prosím o novou prezentaci. Pokud je tomu tak, jak vidíme, nezbývá mi nic jiného, než vyhlásit 10 minut přestávku do 15.30 hodin.

(Jednání přerušeno v 15.19 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme pokračovat přerušeným bodem, kterým jsou odpovědi na interpelace. S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Šimánek.

Poslanec Jaromír Šimánek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k současnému počtu nás tady ve sněmovně bych si dovolil vznést procedurální návrh, neboť vidím, že už zde není vůle pokračovat v tomto bodu. Proto můj procedurální návrh zní, abychom tento bod přerušili do další schůze Poslanecké sněmovny a pokračovali ve dvou bodech, které nám zbývají a které se jeví podle názoru mého i mých kolegů vcelku bezkonfliktní.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Rozhodneme tedy o tomto procedurálním návrhu.

Kdo tedy podpoří procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze, ať to dá najevo v hlasování číslo 127, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 55 pro, 4 proti, 6 se zdrželo hlasování a 17 poslanců nehlasovalo.

Přerušuji tedy tento bod. Budeme pokračovat dalším bodem programu, a tím je

XXIX.

Vládní návrh zákona o zeměměřičství a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Jedná se o sněmovní tisky 10941169. Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1094, odůvodní místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si vám předložit vládní návrh zákona o zeměměřičství a změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Návrh zákona o zeměměřičství je posledním ze čtyř zákonů, které legislativně upravují činnost orgánů zeměměřičství a katastru nemovitostí a poprvé též podnikajících osob při zeměměřičských činnostech.

Předkládaný návrh zákona má nahradit dosud platný zákon číslo 46/1971 o geodézii a kartografii, který zásadně nevyhovuje novým právním, politickým a ekonomickým podmínkám. Tento původní zákon především neumožňoval podnikání fyzických osob v zeměměřičských činnostech a vnášel chaos do současného podnikání, neboť část osob podniká podle živnostenského zákona, ale většina na základě souhlasu ústředních orgánů podle § 4 zákona 46 z roku 1971. Tento zákon také v souladu s utajovací mánií v období totality výrazně redukoval možnosti šíření a užívání geodetických údajů a služebních map.

Předkládaný návrh zákona vymezuje zeměměřičské činnosti, komplexně upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu a upravuje ověřování výsledků zeměměřičských činností. V souvislosti s novou právní úpravou tento zákon mění a doplňuje zákon 455 z roku 1992 o živnostenském podnikání a zákon 359 z roku 1992 o zeměměřičských a katastrálních orgánech.

Tento předložený návrh zákona o zeměměřičství prošel připomínkovým řízením, které bylo velmi široké a účastnily se ho všechny ústřední orgány státní správy, vysoké školy, odborná sdružení a celá obec geodetů.

Na základě usnesení vlády si dovolím doporučit poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby tento předložený návrh schválili. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Karlu Machovi, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1169.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dovolte mi, abych jako společný zpravodaj výborů odůvodnil společnou zprávu, tisk 1169, která se týká vládního návrhu zákona o zeměměřičství a změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Tento tisk projednal výbor ústavně právní, výbor zemědělský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Posoudili jej na svých schůzích v září 1994 jako vládní návrh zákona o zeměměřičství a změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Ústavně právní výbor se usnesl s tím, že mu uvedená problematika nepřísluší. Zemědělský výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučují Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona schválila s úpravami, které jsou uvedeny ve společné zprávě.

Já jako zpravodaj vládní návrh zákona v textu společné zprávy doporučuji ke schválení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu, do které se dosud písemně přihlásili s pozměňovacími návrhy páni poslanci Litomiský, Čechák, Brodský a ústně pan poslanec Frommer. Prosím tedy pana poslance Litomiského, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vám předložit pozměňovací návrh, který byl věcně schválen ve výboru pro veřejnou správu a životní prostředí, ale pro určité legislativní nepřesnosti nebyl zařazen do společné zprávy. Po konzultaci s legislativním odborem se domnívám, že návrh je nyní v pořádku a dovolím si ho přečíst.

Navrhuji tedy v § 14 odst. 1 za písmeno b) doplnit nové písmeno c), které zní: "c) složila zkoušku zvláštní odborné způsobilosti".

V § 14 odst. 6 slova "tří měsíců ode dne podání žádosti" nahradit slovy "třicet dnů od úspěšného složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti".

V § 18 odst. 2 v návětí za slovo "žádosti" vložit slova "bez vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti".

V § 20 odst. 1 za písmeno d) připojit nové písmeno e), které zní: "e) postup při zkoušce zvláštní odborné způsobilosti a její obsah".

V § 20 za odst. 2 za slova "zánik úředního oprávnění" vložit čárku a slova "postup při zkoušce zvláštní odborné způsobilosti a její obsah".

Smyslem celého návrhu je, aby k úřednímu oprávnění pro ověřování určitých speciálních činností, které jsou vyjmenovány v § 13, byla znovu zavedena povinnost složit zvláštní odbornou zkoušku. To je z toho důvodu, že se jedná o úkony, ke kterým se vyžadují tak speciální znalosti, které nejsou předmětem normální výuky na vysoké škole.

Ani pětiletá praxe v oboru není zárukou, že osoba tyto znalosti má, protože pětiletá praxe v oboru může být ve zcela různé problematice. Navíc se domnívám, že u činností, jsou vyjmenovány v § 13, v případě chyby hrozí značná škoda. Chyba nemusí být pro zadavatele ihned patrná. Proto po konzultaci s odborníky doporučuji tento pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Litomiskému. Prosím pana poslance Vojtěcha Čecháka.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, v úvodu mého vystoupení mi dovolte zdůraznit, že předkládaný návrh zákona považuji za potřebné a nutné přijmout. Důvodem je to, že jde v podstatě o poslední legislativní materiál, který završuje komplexní přestavbu právních předpisů na úseku geodézie, kartografie a evidence nemovitostí. Navíc v současné době při náročnosti vyjasňování vlastnických vztahů, zejména k nemovitostem a k půdě, je nutné, aby se orgány činné v této oblasti mohly pohybovat v přesně vymezeném legislativním rámci.

Chci ještě zdůraznit, že jen přesné a důkladné provádění kartografických a geodetických prací a evidence nemovitostí může zaručit, aby bylo důsledně chráněno vlastnické právo majitele.

Proto mi dovolte, abych v podstatě podpořil pozměňovací návrhy, které přednesl kolega Litomiský a rozšířil je v některých dalších paragrafech.

V § 15 navrhuji vypustit celý odst. 6 a nahradit jej textem: "Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odst. 2 může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14, a fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odst. 3 nebo 4 již znovu udělit nelze". Zdůvodnění. Zneužití úředního oprávnění k trestné činnosti může způsobit dalekosáhlé škody nemovitostí, špatnou evidenci, výrazně znepřehlednit navazující dokumentaci.

Sice chápu, že uvedená sankce je velmi přísná, ale měla by výrazně preventivní charakter. Návazně navíc navrhuji jen logickou úpravu v § 15, odst. 3, pátý řádek - vypustit text "nejvýše na dobu pěti let". Pokud by tento můj návrh nebyl přijat, navrhuji alternativu s tím, že by bylo nahrazeno v § 15 odst. 3 v pátém řádku slovo "nejvýše" za "nejméně". Jedná se tedy o sankci povolení 5 let.

Nyní pouze technickou úpravu. V § 18 odst. 2, řádek 2 vypustit text "tímto zákonem" a nahradit jej textem v § 14, odst. 1 písm. a) - b). Jde pouze o přesnější vymezení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Čechákovi. Prosím pana poslance Brodského.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, mám krátký pozměňovací návrh k § 7 odst. 1, který navrhuje změnit druhou část věty (rozumí se za středníkem), začínající slovy "ke vstupu na nemovitost".

Část věty "jsou povinni si vyžádat souhlas", dovoluji si navrhnout či změnit na "mohou vstoupit se souhlasem". Část věty za středníkem bude potom znít: "Ke vstupu na nemovitost, která je oplocena, odkaz 7, mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele nemovitosti". Krátké zdůvodnění. Jedna věc je požádat o vstup. Druhá věc je ten vstup dostat. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Brodskému. Prosím pana poslance Frommera. Připraví se pan poslanec Skočovský. Jeho přihláška je poslední písemná, kterou jsem dosud obdržel.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP