Čtvrtek 29. září 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme opakovat i poslední hlasování.

Dámy a pánové, budeme tedy ještě jednou hlasovat o nesouhlasném usnesení tak, jak vyplynulo z reakce pana poslance Wagnera.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 109. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 20 pro, 39 proti, 9 se zdrželo.

Dám hlasovat o usnesení opačném: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí pana ministra Skalického.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 110. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 44 pro, 14 proti, 8 se zdrželo.

Pan poslanec Řezníček není přítomen.

Pan poslanec Jaroslav Vlček je přítomen.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka ve věci práva těžby nerostných surovin, které v procesu privatizace byly prodány soukromým firmám, tisk 1115. Odpověď se předkládá jako tisk 1115 A.

Chci se zeptat pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Děkuji, otevírám rozpravu k této interpelaci. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil. Dám hlasovat o souhlasném návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 111. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 64 pro, nikdo proti, 1 se zdržel.

Pan ministr Skalický odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci přešetřeni postupu privatizace léčebných zařízení v okrese Opava, tisk 1022. Odpověď byla předložena jako tisk 1022 L. Její projednávání bylo na 21. schůzi přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Chci se teď zeptat pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, jsem s odpovědí spokojen. Nicméně uběhla už dlouhá doba, budou to asi dva nebo tři měsíce, jestli by pan ministr Skalický byl ochoten říci něco v tom smyslu, zda se mu podařilo cosi z oněch závěrů, které naznačoval v závěru interpelace, že se pokusí působit na příslušného resortního ministra, aby vedl příslušného přednostu okresního úřadu k dodržování tohoto předpisu, jestli se mu toto podařilo či nikoliv. Pokud se ovšem může k tomu vyjádřit v této fázi. Jinak samozřejmě souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, otevírám rozpravu, do které se hlásí pan ministr Skalický.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Mohu v této chvíli uvést pouze tolik, že jsem se obrátil na pana ministra Rumla se žádostí, aby se zasadil o řešení problémů se Slezskou nemocnicí v Opavě, které jsem ve své interpelaci navrhoval, totiž převedení režimu správy majetku této nemocnice na právo hospodaření příslušnému subjektu a tím pak k privatizovatelnosti takového zařízení obvyklým postupem, jelikož na všechny součásti tohoto subjektu má ministerstvo privatizace předloženo několik set privatizačních projektů. Musím konstatovat, že k dnešnímu datu na toto řešení nedošlo. Ministerstvo vnitra má proti tomuto postupu námitky, a to spíše procesní než věcné. Proto mohu říci, že v těchto dnech probíhají jednání o tom, jak z této zapeklité situace ven.

Jsem ochoten přijmout dotaz pana poslance Vyvadila v oficiálním slova smyslu a odpovědět nebo poskytnout další informaci do 30 dnů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji vám, rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí.

Dám hlasovat o souhlasném návrhu usnesení.

Kdo souhlasí s odpovědí pana ministra Skalického ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 112. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 65 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo, 6 nehlasovalo.

Pan ministr Skalický dále odpověděl na interpelaci poslanců Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií, tisk 1026. Odpověď byla předložena jako tisk 1026 B. Její projednávání bylo též přerušeno na 21. schůzi.

Prosím pana poslance Broulíka, aby se k odpovědi vyjádřil.

Poslanec Jaroslav Broulík: Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, ve svém vystoupení se chci vyjádřit za interpelující kolegy k odpovědi pana ministra k privatizaci Tesly - Výzkumný ústav spojové techniky a vědeckotechnickým parkům. Přestože se jedná o obsáhlé vyjádření, za které děkujeme, máme námitky k věcnému obsahu odpovědi. K jednotlivým odpovědím pana ministra na položené otázky.

Dle pana ministra je úspěšnost vědeckotechnických parků ovlivňována komplexem vlivů. Sem patří např. i schopnost managementu parku vypracovat a uskutečňovat podnikatelský záměr, který rozhodne o tom, kolik se podaří realizovat inovačních projektů a jak úspěšně se stimuluje vznik nových inovačních firem. Jak tedy ale máme možnost pohlédnout na fakt, že v současné době v areálu Tesly - výzkumný ústav je kolem 123 soukromých firem v pronájmu, jejichž pracovníci v drtivé většině patřili k výzkumným skupinám výzkumného ústavu a v rámci privatizace se osamostatnili a mají zavedený konkurenceschopný výrobní program, který je možno zhodnotit z ekonomického i kvalitativního hlediska a originálních řešení firemních produktů a při privatizaci výzkumného ústavu toto nemělo potřebný vliv na konečné rozhodnutí o způsobu privatizace.

K odpovědi na otázku číslo 2. Pokud má být pravdivé tvrzení pana ministra - cituji - "krátkodobý zisk vůbec není rozhodujícím kritériem pro výběr privatizačního projektu, naopak mezi rozhodující kritéria patří kvalita, reálnost, finanční a personální zajištění podnikatelského záměru". Jak je tedy možné, že vítězný privatizační projekt firmy Software 602 sice nabízí též realizaci vědeckotechnického parku, ale pouze na teoretické úrovni. Chybí totiž jakékoli reference na případné inovační firmy, které by působily v jím navržením parku, jejich finanční a personální zajištění. U privatizačního projektu vědeckotechnického parku Incel totiž je drtivá většina firem již reálná a kvalitu výrobních programů lze hodnotit.

K odpovědi na otázku číslo 3 a 4. Podle pana ministra Skalického byla realizace jedním z hlavních argumentů při schvalování privatizačního projektu vědeckotechnického parku. Jak je možné, že není realizace tohoto záměru pokryta smluvně s vítěznou firmou? Nikdo potom totiž nemůže nutit vítěznou firmu, aby případně od realizace záměru neodstoupila tak, jak se to stalo již mnohokrát v rámci privatizace např. z důvodu jiného výrobního zaměření majitele nebo fiktivní změny situace na trhu.

Právě široké spektrum zaměření umožňuje firmám v inovačních centrech reagovat na změnu na trhu. Nelze potom vyvrátit domněnky o účelovém koncipování privatizačního projektu na realizaci vědeckotechnického parku, když bez příslibu zřízení tohoto parku by pravděpodobně byl velice obtížně schválen.

K odpovědi na otázku č. 5. Jak si máme vyložit větu v odpovědi pana ministra Skalického: Předností byl mimo jiné navržený způsob financování, t.j. krytí podstatné části prostředků na nákup privatizovaného majetku z vlastních disponibilních zdrojů kupce. Vlastních 40 milionů Kč z 250 mil. Kč přece nemůže být považováno za podstatnou část. Dále, jak koresponduje snaha ministerstva o zajištění plynulejší transformace státního podniku na technologický park a upřesněné hodnoty využitelného majetku pro možné využití vědeckotechnického parku s tím, že bylo schváleno odcenění ze 109 mil. Kč na pouhých 9 mil. Kč, což se rovná likvidaci unikátních technologických zařízení, které se v současné době využívají v rámci výrobních programů existujících firem, které často spolu kooperují a využívají provozní vytížení unikátních přístrojů. Mnoho technologických zařízení je nepřemístitelných z daného objektu.

Vzhledem k situaci v inovačním podnikání ve špičkových technologiích je naděje na znovupořízení obdobných zařízení pro uživatelské firmy prakticky nulová. Jak je možné, že byl schválen privatizační projekt, který potřebuje odcenění a likvidaci zařízení v ceně 100 mil. Kč, když se lišil od základního projektu v nabídnuté ceně o pouhých 8% z ceny po aktualizaci. Nejsme přesvědčeni o správnosti aplikace na tento případ jinak pravdivé úvahy pana ministra Skalického, že v žádném případě nemůže schvalovat takové metody privatizace a privatizační projekty, které by znamenaly bezúplatný přesun státního majetku do rukou jednotlivců nebo zájmových skupin obce a města nevyjímaje, bez jakéhokoliv jejich závazku zaručujícího budoucí společenský efekt vyjádřený ve svých konečných důsledcích zcela průhledně jako přínos pro státní, regionální nebo obecní rozpočet, tedy daňový výnos. Uniká nám přínos z tohoto pohledu schváleného privatizačního projektu. Jaký daňový výnos bude z problému 123 firem, které jsou již daňovými poplatníky, když drtivá většina neví, kde budou realizovat svoji výrobní činnost. Přestože od schváleného privatizačního projektu uplynulo již několik měsíců, zástupci vítězné firmy prozatím negarantovali jejich další působení v areálu. Naopak se provedl soupis zařízení, se kterým nepočítají a na němž jsou tyto firmy závislé.

Dále chci uvést, že schválením privatizačního projektu, který negarantuje využití unikátních technologií a vědecké erudice stávajících pracovníků, dojde k značným ztrátám ekonomickým a dalším obtížně vyčíslitelným dopadům např. v technologickém zaostávání České republiky v budoucnu, když již nyní je zřejmé zvyšování významu nových technologií na udržení hospodářské prosperity. Takovým způsobem privatizace se vyspělým státům nemůžeme přibližovat, ale spíše vzdalovat.

Pro bližší informaci kolegům poslancům o výsledcích činnosti tohoto ústavu. Tento ústav byl v naší republice garantem účasti na některých projektech kosmického výzkumu, např. se přímo účastnil na realizaci 17 družic Interkosmos. Největším úspěchem byla účast na vědeckém projektu VEGA při výzkumu Haleyovy komety a Venuše, kde spolupracovalo 16 nejvyspělejších států světa a Tesla. Výzkumný ústav spojové techniky, spolupracovala na konstrukci přístrojové plošiny, resp. na systému jejich stabilizace. Dále spolupracoval ústav na programu vertikálních sond různého určení, kde instaloval speciální čidla pro průzkum optických vlastností atmosféry. Aplikací kosmických technologií např. realizoval přilbové bezdrátové dorozumívací zařízení pro Uhelné doly s nebezpečím výbuchu, které v té době bylo naprosto rovnocenné obdobným zařízením ve vyspělých státech světa. Část kapacity se věnovala speciální výrobě. Výsledkem bylo několik unikátních zařízení v konstrukci radiolokátoru. Je to projekt Tamara.

Přes tyto prokázané vědecké úspěchy se směřuje k trvalému zhoršení podmínek pro naše odborníky. Přínosy z výzkumu aplikace tzv. kosmických technologií se projevují ve skluzu i několika desítek let než se na ně najde konkrétní aplikace v civilním sektoru. Bohužel všechny námi zjištěné okolnosti nemohou vyvrátit dohady o některých dalších obtížně prokazatelných vlivech při schvalování tohoto privatizačního projektu od zájmu zajištění technologické převahy perspektivních technologií u některých států, příp. získání lukrativních nemovitostí, získání špičkových odborníků tím, že se jim znemožní práce v resortu v naší republice, až po dohady související s některými směry speciální výroby, které zde mají určitou výrobní základnu. Proto nemůžeme odpověď na interpelaci pana ministra Skalického přijmout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí. Evidentně nás tady není 73, takže bych si dovolil vás odhlásit a požádal o prezentaci.

Prosím, kolegyně a kolegy, kteří jsou v předsálí, aby se dostavili do sálu, abychom mohli pokračovat. Rád bych dokončil logicky blok, který se týká jednoho ministra, což jsou ještě 3 interpelace a pak vyhlásím přestávku na oběd. Pokud se mi ovšem nepodaří přilákat další ctěné poslance, budu nucen postup změnit.

Dámy a pánové, dám hlasovat ve smyslu vyjádření se pana poslance Broulíka o nesouhlasném usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať se příslušným způsobem projeví v hlasování číslo 113. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 23 pro, 29 proti, 8 se zdrželo.

Dám hlasovat o opačném návrhu usnesení, tedy souhlasném.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku v hlasování č. 114. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 38 pro, 22 proti, 7 se zdrželo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci privatizace Filmového podniku hl. m. Prahy, tisk 1072. Odpověď se přikládá jako tisk 1072 A. Chci se zeptat pana poslance - děkuji za souhlasné vyjádření. Otevírám rozpravu. Rozpravu si dovoluji ukončit vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí a dám hlasovat o současném návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 115.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 59 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi.

Pan ministr Skalický odpověděl na interpelaci poslanců Frommera, Hirše, Matouškové, Kuličky a Valacha ve věci privatizace pivovaru v Nové Pace, tisk 1099.

Odpověď se předkládá jako tisk 1099 A. Chci se zeptat zástupce interpelujících na stanovisko. Paní poslankyně Matoušková souhlasí. Děkuji. Otevírám rozpravu k této interpelaci. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí a dám hlasovat o souhlasném návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 116.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 60 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo.

Pan ministr Skalický odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci akcií beze zbytku vyprodaných firem ještě před koncem 2. vlny kuponové privatizace, tisk 1110. Odpověď se předkládá jako tisk 1110 B. Chci se zeptat pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Zdeněk Vorlíček: (Z místa.) Už jsem odpověděl v souvislosti s odpovědí pana ministra Kočárníka. Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Otevírám rozpravu k této odpovědi.

Kdo se do ní hlásí? Vzhledem k tomu, že nikdo, rozpravu končím a dávám hlasovat o nesouhlasném návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 117.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 22 pro, 37 proti, 9 se zdrželo.

Dám hlasovat o návrhu opačném.

Kdo je pro přijetí souhlasné odpovědi, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 118.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 47 pro, 15 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Tím jsme se vypořádali pro dnešek s odpověďmi, které se týkaly pana ministra Skalického. Já vám děkuji za trpělivost, je 13.02 hodin, vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin. Rozpočtový výbor se sejde okamžitě v místnostech rozpočtového výboru.

(Jednání opět zahájeno v 14.47 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím, aby ti z vás, kdo nejsou dosud zaregistrováni, se zaregistrovali. (Děje se.)

Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat přerušeným bodem a tím jsou odpovědi členů vlády na interpelace, dotazy a podněty poslanců Poslanecké sněmovny.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Ivan Pilip odpověděl na interpelaci pana poslance Šolera ve věci propagace fašismu organizacemi křesťansko sociální mládeže. Jde o tisk 1078, odpovědí je tisk 1078 A.

Přeje si pan poslanec Šoler k této věci vystoupit? Ano.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, po letech nacistické a komunistické totality jsme všichni věřili, že jednou se poměry změní a budeme žít v demokratické a svobodné společnosti. Bohužel převrat v listopadu 1989 nepřinesl kýženou změnu, ale pouze předem domluvenou výměnu "těch nahoře" za "ty uprostřed" ve smyslu absurdní novely George Orwella nazvané "1984" a hlavní "demokratickou" starostí staronových mocných bylo zajistit, aby se k moci nedostaly nežádoucí nezávislé a skutečně demokratické síly. A to často za téměř jakoukoli cenu.

Poznal jsem v mnoha případech totalitní praktiky nových mocných, těch rovnější mezi rovnými, ať už jako předseda obvodní organizace Strany zelených v Praze 5, jako člen místního zastupitelstva, či jako poslanec Parlamentu. Pochopte, prosím, že proto se znepokojením sleduji nové projevy násilí, intolerance a fašismu v naší nové realitě.

Snad trochu vysvětlení k použitému pojmu fašismus. Protože náš cit pro podobné politické termíny je poznamenán komunistickou výchovou, prostudoval jsem si definici tohoto pojmu ve Websterově encyklopedii z roku 1989, která snad komunismem indoktrinována není. V té kromě úzkého významu toho slova jako hnutí vedeného Benittem Mussolinim má tento termín i širší význam jako "vládní systém... založený na plné moci diktátora a striktně potlačující kritiku a opozici...". Takovou definici jsem měl při formulaci interpelace na mysli. Konečně podobnou formulaci obsahuje i § 261 trestního zákona.

Domnívám se, že výchova mládeže, za kterou jste v současné vládě odpovědni, je hlavním prostředkem k odstranění projevu násilí, intolerance a fašismu mezi mladou generací. Proto s hrůzou pozoruji, jaké vzory jsou naší mládeži předkládány. Napřed falešný filantrop, který svoji humanitu projevuje zločiny proti lidskosti, potom Augusto Pinochet, mezinárodně stíhaný masový vrah. Nakonec jsou naše policejní složky politicky persekvovány za to, že odmítají chránit tlupy nacistických banditů, kteří přišli m.j. s připraveným portrétem Adolfa Hitlera zneuctít hroby obětí svých nacistických tatínků a dědečků. Lze si vůbec představit horší projevy neúcty? A jaký to vzor pro mládež. A vzápětí po jejich provokaci následuje delegace rabínů z New Yorku. Jakoby nemohli své představy prezentovat prostřednictvím židovské komunity naší provenience.

Poslední zmíněnou záležitost by snad bylo možno pominout jako nepodstatnou maličkost, kdyby stejné kruhy nedělaly zákulisní nátlak na politické procesy, které u nás v současnosti probíhají. Takto i jim musím věnovat svou pozornost.

Podobné projevy nejsou typické pouze pro naši skutečnost, ale jsou typické pro jiné postkomunistické regiony od Kazachstánu přes Arménii, Gruzii, bývalou Jugoslávii až po naši zemi. I když příčiny mnohých projevů intolerance a násilí lze hledat ve starých sporech, které se projevily až po uvolnění totalitní moci, jiné vznikly zřejmě jako důsledek umělého rozněcování národností a jiné nenávisti.

Podívejme se, jak rodák z Alma Aty popisuje takovou situaci v Baku:

Jak to udělat, když se všichni k sobě chovají klidně, normálně? Jak? Donutit Azerbajdžánce nenávidět Armény? Je nutno vytvořit konflikt. Je nutno vytvořit malinkou válku. A udělali ji v Sumgaitu.

Bojiště. Upalovali lidi, to je strašné. I v Baku upalovali. Vypravoval mi jeden svědek z Baku, jak na nádraží chytili staříka-Arména a upálili ho přímo na přilehlém náměstí. A lidé pomáhali. Jakási stařenka táhla matraci, aby se na ní lépe upalovalo, kdosi přinášel dříví, větve, zápalky, benzín.

Hodili ho na tu hromadu, zapálili a stáli vedle. Lidé! Na konci 20. století. Upálili člověka za to, že je jiné národnosti! Hrůza! Copak je možno něco takového připustit?

A všichni jsou pro to, aby se obnovila národnostní ideologie. Aby donutili Azerbajdžánce nenávidět Armény. Oni jsou Azerbajdžánci. A existuje nepřítel - Arméni. A proti nepříteli je nutno bojovat. A je nutno přetrpět ty chvilkové těžkosti, ale porazit nepřítele - Armény. A potom už budeme žít šťastně. Podle takové formule začaly srážky v celé zemi.

Potud líčení Vladimíra Žirinovského. A jak je tomu u nás?

Stejné metody byly použity v Tadžikistánu, v Arménii, v Gruzii, v Jugoslávii i v Čechách, pouze jejich výsledky se liší v závislosti na reakci místních lidí. Zatímco v Baku si každý přiložil své polínko na hranici při upalování bezbranného Arména, v Československu dav tleskal čtyřem banditům, kteří kladli v přímém televizním přenosu na symbolickou hranici infarktem odzbrojeného dr. Bartončíka v průběhu přislíbených svobodných voleb v roce 1990, a to pouze za to, že si jeho strana dovolila samostatně kandidovat mimo jednotnou kandidátku Občanského fóra. A to měl jeden z banditů být zárukou svobodných voleb. Věcné důsledky obou činů jsou nesrovnatelné, ale morální dopad obou případů je podobný.

Typickým příkladem umělého rozeštvávání obyvatel jsou pražské události okolo 28. října 1992 a 1993 a 15. března 1994. Tehdy skupinky mladistvých zabijáků, vyzbrojené mimo jiné nervově paralytickými bojovými látkami a vyzdobené portréty nového vůdce s knírkem, napadaly účastníky pokojných demonstrací proti rozbití Československa, nestoudným požadavkům sudetských nacistů v prudkém protikladu s mezinárodním právem a zejména proti vstřícné politice našich vládních míst k těmto projevům. Jaká vášeň asi vedla šestnáctiletého výrostka k rozbití hlavy panu učiteli Remsovi pouze za to, že si chtěl připomenout 74. výročí vzniku své vlasti, která byla v ohrožení. Panu učiteli, který věnoval celý svůj život právě výchově mládeže.

Cožpak, pane ministře, takové zvěrstvo lze nazvat jinak než fašismem?

Hovoříme o návratu do Evropy. Ale nejdříve musíme přijmout ty více než 200 let staré ideály svobody a demokracie, které zformovaly její demokratickou tvář.

A právě výchova mládeže je tím místem, kde je můžeme uplatnit. Proto jsem se obrátil na ministerstvo, které má na starosti výchovu mládeže. I když moje otázka nebyla konkrétní, očekával jsem reakci v tomto smyslu. Nepotřebujeme novou garnituru rovných mezi rovnými, ať už jsou to komunisté, chartisté, OFčáci nebo ODeSáci, potřebujeme skutečnou občanskou rovnost! Potřebujeme bratrské vztahy mezi lidmi, ne uměle rozeštvávané vášně.

Zastavte politické procesy!

Rovnost, bratrství, svobodu!

Pryč s fašismem, pryč s nacismem!

Doufám, že z mého poněkud patetického projevu sněmovna pochopila, že s odpovědí pana ministra nesouhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikdo. Rozpravu končím.

Navrhuji vám přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci pana poslance Jiřího Šolera ve věci propagace fašismu organizací Křesťansko-demokratická mládež, uvedenou v tisku 1078 A.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem.

Poslanec Jiří Šoler: Já jsem říkal, že s odpovědí nesouhlasím.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP