Čtvrtek 29. září 1994

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, odpovědi pana ministra Kočárníka a pana ministra Skalického jsou v podstatě odpověďmi na interpelaci víceméně formálními, protože jde o průvodní dopisy ke stejnému stanovisku komise pro stanovení kursů akcií v privatizačních kolech. Proto se k nim vyjádřím najednou.

Prostudoval jsem zmíněné stanovisko a konstatuji, že jsem nedostal vyjádření k té části interpelace, kde tvrdím, že dosavadní postup nevydávat akcie vyprodaných podniků je v přímém rozporu s hospodářskou politikou vlády a jejími záměry, obsaženými ve vládním programovém prohlášení, které v interpelaci cituji. Zcela se přechází, že průběžné vydávání akcií vyprodaných podniků pan ministr Skalický veřejně slíbil. To, že dnes místo toho rozhoduje libovůle nějaké komise, je neoddiskutovatelným zásahem do vlastnických práv DIKů a investičních fondů. Je dost zkušeností s chováním podniků v tzv. předprivatizační fázi, viz např. řada kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, abych mohl v interpelaci tvrdit, že je třeba toto období minimalizovat, protože je pro ně typická neujasněnost hospodářské strategie, zhoršení možného přístupu k úvěrům a kapitálu, v podnicích vládne stagnace, odcházejí kvalifikovaní pracovníci a v důsledku toho vznikají značné ekonomické ztráty.

Místo věcných argumentů a rozborů v rozporu se situací v podnicích však komise prostě řekne, že tomu tak není, protože - cituji - "v okamžiku uspokojení objednávek přestává de facto vládnout Fond národního majetku a zodpovědnost se automaticky přesouvá na konkrétní, v té chvíli již adresné akcionáře."

Škoda, že autoři této myšlenkové konstrukce v odpovědi nesdělili kouzelný recept, podle něhož uplatníte svá vlastnická práva a odpovědnost podniku, v němž vám oni zdržují předání vlastnického podílu a mandát k ovlivnění chodu tohoto podniku. Místo rozboru čísel věcných argumentů je odpověď plná vágních tvrzení a slovních spekulací. Jedno je z této odpovědi naprosto jasné. V zájmu nových vlastníků, DIKů a investičních fondů, v zájmu prosperity podniku i v zájmu národního hospodářství je nadřazen zájem Střediska cenných papírů, kterému by při jeho způsobu fungování dělalo průběžné předání akcie potíže, a tak se zkrátka akcie průběžně předávat nebudou, a basta. S odpovědí tohoto typu se nemohu a nechci ztotožnit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci vydávání akcií beze zbytku vyprodaných firem ještě před koncem druhé vlny kupónové privatizace, uvedenou v tisku 1110 A. Jedná se o 94. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 34 poslanců, proti 29, zdrželo se 5 poslanců.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci vydávání akcií beze zbytku vyprodaných firem ještě před koncem II. vlny kupónové privatizace uvedenou v tisku 1110 A. Jedná se o 95. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 38, proti 29, zdrželo se 6 poslanců. Nehlasovalo 20 poslanců.

Proto mi nezbývá nic jiného než vás opět odhlásit a poprosit vás, aby alespoň ti disciplinovaní se znovu zaregistrovali.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci loterií, podle tisku 1118. Odpověď se předkládá jako tisk 1118 A.

Pan kolega Wagner se chce vyjádřit. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, lituji, ale musím odmítnout odpověď pana místopředsedy vlády, a to z důvodů ryze zásadních.

Ministerstvo financí je tím ústředním orgánem státní správy, který je ve věci loterií nejvíce kompetentní. Není nejvíc kompetentní jenom v této věci, ale ve věcech, které kauzu "Lotynka" doprovázejí, tedy i ve věcech zástavy státního majetku.

Před malou chvílí jste, dámy a pánové, vyslovili své ano s odpovědí na jinou moji interpelaci, ve které ministr financí zcela jednoznačně konstatuje, že k zastavení státního nemovitého majetku může vést porušení zákona. To je jedna věc.

Pokud v jedné interpelaci pan ministr připouští, že tady právní úprava je taková, že tento výklad je možný, že došlo k porušení zákona, pak v konkrétním případě Lotynky postupuje zcela jinak a neodpovídá na hlavní problém, zda k porušení zákona došlo. Navíc bych si vás dovolil, kolegyně a kolegové, upozornit na tisk 69, vládní návrh zásad zákona České národní rady o majetku České republiky, jehož projednání nebylo dosud skončeno z iniciativy právě téhož ministerstva financí a jehož následkem je skutečnost, že nebyl předložen ani návrh zákona o majetku České republiky. Pokud by tento návrh zákona byl projednán, pokud by platil zákon o majetku České republiky, je zcela vyloučeno si myslet, že by bylo možno postupovat proti platnému zákonu. To je celý problém Lotynky.

Podle výkladu, který ministerstvo financí, a nejen ono, v této věci podává, všechno závisí právě na této interpretaci a tomto výkladu § 4 zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. To je tentýž problém jako problém zákona o majetku České republiky. Zákon 202 byl přijímán ve zcela jiné hospodářské situaci v první polovině roku 1990, v situaci, kdy zde byly vlastně jen státní podniky. Proto je možná ekvilibristika s výkladem ve změněných poměrech, ale i ekvilibristika je pod jiným zorným úhlem, když ji srovnáme se znalostmi loterijních her v jiných evropských zemích a zjistíme, že tam jsou pouze státní anebo pod přísným státním dohledem.

Aby bylo úplně jasné, o čem ekonomicky hovoříme. 90% výnosů připadá na dobročinné účely, pro které je loterie zřízena, ale současně náš daňový zákon praví, že s ohledem na těchto 90% příjem z loterií není zdaněn, takže vlastně z 90% téměř polovina by byla tak jako tak příjmem státního rozpočtu. Jen zbytek je čistým loterijním výnosem. Aby bylo zřejmé, o čem mluvíme právně - § 4 zákona 202/1990 Sb. Peněžité a číselné loterie a sázkové hry podle § 2 písm. f) mohou provozovat jen organizace k tomu účelu zvlášť zřízené, pokud není provozovatelem přímo stát, ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace a u dostihových sázek organizace určená ministerstvem v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy ČR.

Z tohoto zřejmě dedukovali zájemci o provozování Lotynky, že v momentě, kdy Státní fond kultury převezme právo provozovat Lotynku a oni jeho jménem toto budou provozovat, že Lotynka se stane výlučným provozovatelem číselných loterií.

V této chvíli samozřejmě jen dedukuji, ale nechci tím zdržovat. Smysl v této chvíli nemá ani dedukovat, ani vás přesvědčovat, smysl má jediné, aby pan ministr financí a pan ministr kultury vysvětlili, proč své spory o tento problém stáhli z veřejné kontroly, proč veřejnost vyloučili z jejich řešení.

Zdali to není právě ta příčina, o které jsem se zmínil, že spor jde o výklad citovaného ustanovení zákona č. 202/90 Sb. Já se domnívám, že by bylo namístě, aby ministr financí přiznal, že ministerstvo jím řízené pochybilo minimálně v tom, že neřídilo patřičným způsobem, jak zákon 202 ukládá, záležitosti týkající se loterijních her a že umožnilo vznik příliš mnoha institucí, v nichž se může ztrácet příliš mnoho příjmů z této sféry. Ty loterie nejsou prostředím, v němž se může projevit neviditelná ruka trhu a neděje se tak v žádné evropské zemi.

Kolegyně a kolegové, kdo by měl zájem, mám k dispozici seznam evropských loterií, můžete se přesvědčit. Takže, místo extenzivního výkladu právní normy, kterého se trvale ministerstvo financí dopouští, mělo navrhnout změnu právní normy pokud se domnívá, že ten jeho názor, tedy názor ministerstva financí, tato sněmovna přijme. Ale mlčky porušovat zákon jeho extenzivním výkladem a nenavrhovat změnu, mi připadá velmi a velmi nedůstojné.

Za rozhodující chybu, a nejen v této kauze, považuji, že až do tohoto dne nebyl předložen zákon o majetku České republiky. Kdyby se tak stalo a byl tento zákon schválen, mnohé věci by byly mnohem a mnohem jasnější.

To jsou hlavní důvody, pro které nemohu přijmout odpověď pana ministra a domnívám se, že je namístě, abych v tuto chvíli z důvodů, které jsem zmínil, obnovil návrh na zřízení vyšetřovací komise celé této kauzy. K některým jiným okolnostem této kauzy se vyjádřím v odpovědi pánů ministrů školství a kultury. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já nechci polemiku kolem České lotynky tady rozvíjet, nicméně musím se zcela kategoricky ohradit proti tvrzení pana poslance, že ministerstvo financí porušuje zákon. To říkám zcela kategoricky. Pane poslanče, pokud říkáte, že někdo se mohl domnívat, že on bude tím výlučným, tak současně byste měl říci, že už tady v té době existoval Mates, čili už o žádné výlučnosti nemohl spekulovat. Čili zákon je vykládán tak, jak byl napsán. Případné spory v tomto může rozhodnout pouze soud. Šetří to Nejvyšší kontrolní úřad atd. Já jsem s panem ministrem kultury všechno toto probral. Ministerstvo financí tady neudělalo žádné pochybení a já to odmítám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, cítím povinnost panu ministrovi odpovědět v tom, že by měl, pokud zde chce rozvíjet věcnou debatu, nereagovat jen tím, že existoval už Mates a dát poloviční informaci, tedy půl pravdy, ale říci celou pravdu, že ten Mates měl být jako záměr v momentě povolení této nové hry zrušen a že se již tak stalo a zrušen byl. Taktéž ve spojení s Matesem, jehož výnos šel rovněž do kultury, je tento problém zcela irelevantní. Ale relevantní je s jinými hrami jiných institucí a jiných organizací. O tom měl mluvit pan ministr. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikdo. Takže ji uzavírám a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Josefa Wagnera ve věci loterií, uvedenou v tisku 1118 A.

Jedná se o 96. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 29, proti 32, zdrželo se 13 poslanců.

Dovolím si tedy navrhnout, abychom přijali následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Josefa Wagnera ve věci loterií, uvedenou v tisku 1118 A.

Jedná se o 97. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 40, proti 26, zdrželo se 10 poslanců.

Musím však konstatovat, že zde byl procedurální návrh pana kolegy Wagnera, abychom po ukončení tohoto bodu, předpokládám, zařadili nový bod, kterým je zřízení komise na vyšetření této záležitosti.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, jestli byste dovolil, já bych se pokusil ten návrh upřesnit tak, aby tento bod byl zařazen až poté, aby bylo hlasování zařazeno až poté, kdy sněmovna bude mít příležitost vyslechnout ještě názor pana ministra kultury a pana ministra školství na stejný problém, protože odpovědi na moje interpelace těchto dvou pánů ministrů jsou rovněž zařazeny na dnešní pořad. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, čili po ukončení tohoto bodu. Ano.

Pan kolega Raška zde je.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci Miroslava Rašky ve věci poškození práv občanů - vlastníků chat v chatové osadě Januš, podle tisku č. 1091. Odpověď se předkládá jako tisk 1091 A. Považuje Pan poslanec odpověď za uspokojivou? Ano. Děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a dovolím si vám navrhnout, abyste přijali následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Miroslava Rašky ve věci poškození práv občanů vlastníků chat v chatové osadě Januš, uvedenou v tisku 1091 A.

Jedná se o 98. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 67, proti 1, zdrželi se 3 poslanci.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Fischerové ve věci zákazu odvolání Lesů České republiky proti rozsudku Okresního soudu v Přerově podle sněmovního tisku 1123. Odpověď se předkládá jako tisk 1123 A. Paní poslankyně se chce vyjádřit. Prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedající, vážení přítomní, já se na vás obracím se žádostí o projednání této odpovědi až na příští schůzi, protože jsem ji obdržela včera a považuji za správné konzultovat v místě. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Je zde procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu. Kdo s tímto návrhem paní kolegyně souhlasí?

Jedná se o 99. hlasování.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 60, proti 1 a 6 poslanců se zdrželo hlasování.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslanců Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií podle sněmovního tisku 1026. Odpověď byla předložena jako tisk 1026 D. Pan poslanec se chce vyjádřit. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Broulík: Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, bohužel musím vyjádřit nesouhlas s odpovědí na interpelaci, kterou nám zaslal pan ministr vnitra Ruml. Formulace použitá v odpovědi, že nelze jednoznačně vyloučit, že mezi státním podnikem Tesla VÚST (Výzkumný ústav spojové techniky) a některými tuzemskými dodavateli radiové techniky pro resort Ministerstva vnitra mohou přetrvávat dílčí kooperační vztahy, které by eventuelně vedly ke zhoršení dodávek a servisu pro resort ministerstva vnitra, je pro nás alarmující. Právě vyloučení takové možnosti jsme od resortu vnitra očekávali.

Takové vztahy totiž opravdu existují. Již z textu interpelace bylo jednoznačně zřejmé, že likvidací Tesly VÚST mohou být narušeny výrobní podmínky privátních firem, které v současné době realizují výrobu v areálu podniku a o jejichž výrobních a obchodních vazbách nemusí mít vedení Tesly vůbec žádné informace.

Interpelace měla upozornit na nebezpečí spojené s nezajištěním servisu stávajících zařízení a možnými ekonomickými dopady pro resort v případě nezajištění náhradního řešení.

Je smutné, že zjišťujeme, že orgány vnitra přes upozornění interpelace si nechtějí takové údaje opatřit. Dokonce si asi myslí, že za ně budou zjišťovat potřebné informace poslanci. Nebo nemají zájem na řádném a zejména ekonomickém zabezpečení některé techniky pro potřeby resortu vnitra, s čímž jako poslanci zase nemůžeme souhlasit právě v době přípravy projednávání rozpočtu na rok 1995.

Odmítáme proto odpověď pana ministra vnitra a žádáme, aby znovu prověřil dopady likvidace Tesly Výzkumného ústavu spojové techniky na resort vnitra.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Broulíkovi. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Na základě záporného vyjádření pana poslance ke kvalitě odpovědi dávám hlasovat o následujícím usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra Jana Rumla na interpelaci poslanců Broulíka, Skočovského a Kačenky ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií, uvedenou v tisku 1026 D.

Paní a pánové, dovolím si vás odhlásit, protože se obávám, že údaj na tabuli není zcela v pořádku. Prosím o nové přihlášení.

Prosím, aby zazněl gong, protože tabule signalizuje to, čeho jsem se obával, že totiž nejsme schopni se usnášet.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme pokračovat, jsme u odpovědi, která byla předložena panem ministrem Rumlem jako tisk 1026 D.

Já vám tentokrát navrhuji negativní usnesení. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 100. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. (Výsledek hlasování předsedající neuvedl.)

Dovoluji si ukončit hlasování a navrhnout usnesení opačné, v tomto případě souhlasné.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 101. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani toto usnesení nebylo přijato. (Výsledek hlasování předsedající neuvedl.)

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci ochranné známky Telegrafu, tisk 1027. Odpověď byla předložena jako tisk 1027 A. Její projednání bylo na 21. schůzi přerušeno pro nepřítomnost poslance. Pan poslanec Hirš není přítomen ani v tomto okamžiku. Přejdeme k další interpelaci.

Pan poslanec Oldřich Vrcha je přítomen? Není.

Pan poslanec Jan Kryčer není přítomen.

Pan poslanec Jan Vik není přítomen.

Pan poslanec Milan Loukota není přítomen.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci pana poslance Miroslava Řezníčka ve věci privatizace výdejny léčiv v Plesné, tisk 1087. Odpověď se předkládá jako tisk 1087 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano.

Otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám.

Navrhuji vám přijmout souhlasné usnesení. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 102. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Souhlasné usnesení bylo přijato poměrem hlasů 57 pro, nikdo proti.

Vzhledem k tomu, že velký počet poslanců nehlasoval, dovoluji si vás odhlásit a požádat o novou prezentaci.

Pan poslanec Oldřich Vrcha - není přítomen. Jan Vik - není přítomen. Milan Loukota - není přítomen. Stanislav Gross - je přítomen.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci činnosti Policie ČR - tisk 1107. Odpověď se předkládá jako tisk 1107 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Ano. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí. Navrhuji vám přijmout souhlasné usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 103. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 61 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. (Ze 74 prezentovaných.)

Pan poslanec Jozef Wagner není v tomto okamžiku přítomen. Pan poslanec Hirš - také ne. Pan poslanec Opatřil.

Ministr Jan Ruml odpověděl na interpelaci pana poslance Opatřila ve věci vypracování zprávy o bezpečnostní politice ve prospěch komunálních kandidátů ODS - tisk 1144. Odpověď se předkládá jako tisk 1144 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Prosím, aby se vyjádřil z řečniště.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážení kolegové, odpověď jako takovou považuji za uspokojivou, nicméně bych požádal pana ministra, aby tuto zprávu - pakliže není, jak píše, v rozporu s tím, co ví poslanci - dal k dispozici Poslanecké sněmovně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a otevírám rozpravu k této interpelaci. Kdo se do ní hlásí? Jestliže nikdo, rozpravu končím a dávám o souhlasném návrhu usnesení hlasovat.

Kdo souhlasí s odpovědí pana ministra Rumla, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 104. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 66 pro, nikdo proti, 1 se zdržel.

Tím jsme se vypořádali s interpelacemi, které se týkají pana ministra Rumla. Budeme pokračovat dalšími interpelacemi. Pan poslanec Loukota - není přítomen. (Ohlas v sále.) Poslanec Gross se hlásí s faktickou připomínkou.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, my jsme se teď společně s panem ministrem Rumlem na sebe udiveně podívali, protože nebyla ještě projednána odpověď na jednu interpelaci, která byla směřována na zde přítomného ministra vnitra Jana Rumla.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Autorem interpelace je kdo?

Poslanec Stanislav Gross: Autorem interpelace jsem já.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nemohu jinak, než požádat o chvíli strpení, projdu interpelace znovu, jestli jsem omylem s poslanci, kteří nejsou přítomni, nevyřadil vaši interpelaci. Ano, ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Grosse ve věci personálního obsazení řady důležitých postů jak na ministerstvu vnitra, tak na Policejním presidiu - tisk 1117. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 1117 A. Chci se zeptat pana poslance Grosse, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, aby se dostavil k řečništi a ujal se slova.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP